ТОП 10:

Зразок екзаменаційного білету.Екзаменаційний білет № х

1. Проблемно –аналітичні запитання:

1. Проаналізуйте процеси інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. та їх відображення в економічній думці.

2. Розкрийте історичні умови виникнення та теоретичні джерела фор­мування марксизму.

2.Творче завдання:

Проаналізуйте та прокоментуйте вислів, дайте історичну довідку про автора, доведіть актуальність цитати:

“Дохід підприємця – це нагорода за промислові здібності, за його таланти, діяльність, дух порядку і керівництво” (Ж.Б. Сей)

 

Зразки тестових завдань.

Вкажіть правильні відповіді:

Кого вважають автором терміну «економіка» ?

а) Ксенофонта

б) Варона ,

в) Платона,

г) Сократа.

Яка з перелічених нижче ознак не притаманна меркантилістам ?

а) гроші – найвища форма багатства;

б) активне втручання держави в економіку;

в) предметом дослідження є виробництво;

г) негативне ставлення до конкуренції.

3. Ідеї фізіократів в Україні розвивав:

а) В. Величко;

б) Б. Хмельницький;

в) В. Каразін;

г) І. Посошков.

Яка проблема у книзі А. Сміта “Багатство народів” є центральною ?

а) визначення сутності вартості;

б) визначення сутності державних фінансів;

в) визначення сутності ренти.

г) визначення сутності грошей

5 . Писемні джерела, на підставі яких можна досліджувати економічну думку Стародавнього Сходу, це:

а) зведення законів;

б) заповіді;

в) трактати;

г) твори про управління державою

6. Вперше термін “основний” і “оборотний капітал” в економічну науку запровадив :

а) Ф. Кене;

в) А. Сміт;

б) К. Маркс;

г) Д. Рікардо.

На думку У. Петті є джерелом багатства є?

а) обмін;

в) праця;

б) торгівля;

г) держава.

8.Назвіть реформи 60-х рр. XIX століття. на Україні :

а) Відміна кріпацтва.

б) Фінансова.

в) Промислова.

г) Усі відповіді вірні.

9. Яка з країн була першою, де на основі надлишкового капіталу утворилася можливість та необхідність його вивезення за кордон у великих масштабах ?

а) Німеччина.

б) Франція.

в) Англія.

г) Японія.

10. Назвіть головні риси капіталізму початку ХХІ століття :

а) Розвиток транснаціонального капіталу.

б) Панування віртуальних фірм.

в) Відкритість внутрішнього ринку.

г) Усі відповіді вірні

11. Згідно концепції „справедливої ціни” Ф. Аквінського в основі вартості (цінності) товару лежить:

а) Витратний принцип;

б) Морально-етичний принцип;

в) Витратний і морально-етичний принцип одночасно.

г) Суб’єктивна оцінка

Хто настоював на існуванні «третіх осіб» в теорії криз надвиробництва?

а) Ж, Б, Сей,

в) Д. Рікардо

б) Т. Мальтус,,

г) К. А. Сен –Сімон.

13. Визначте назви каравел Христофора Колумба:

а) «Санта Марія»

б) «Палос»

в) «Пінта»

г) «Нінья»

14. Для досягнення позитивного сальдо у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне :

а) експортувати сировину і матеріали;

б) розширювати ринки збуту шляхом встановлення низьких цін на товари;

в) не допускати вивозу з країни золота і срібла;

г) обмежувати експорт товарів.

15. За Д. Рікардо “природна ціна праці” – це :

а) грошова величина;

б) сумарна вартість відпрацьованих годин;

в) плата за природні здібності робітника;

г) кількість споживчих благ, які можна придбати за ці гроші.

Хто з перелічених економістів не був маржиналістом?

а) К. Менгер;

б) О. Бем-Баверк;

в) Р. Коуз;

г) Ф. Візер.

16. 30 січня 1930 року у постанові ЦК ВКП (б) «Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації» йшлося вже не про вибіркове «розкуркулювання», а про «ліквідацію куркульства як класу». Постанова визначала «куркульські сім’ї», які підлягали ліквідації. Визначте, які сім’ї підлягали ліквідації ?

а)Активні вороги радянської влади.

б )«Куркульські сім’ї», які добровільно здавали худобу до колгоспу.

в )«Куркульські сім’ї», які чинили опір;.

г )«Куркульські сім’ї», які не чинили опору

17. До когорти українських меркантилістів не належить:

а) Саймон Кузнець;

б) Ф. Прокопович;

в) С. Величко;

г) Десницький.

Яка з перелічених теорій лежить в основі економічного вчення

С. Сісмонді:

а) теорія цінності;

б) теорія відтворення і кризи;

в) теорія розподілу;

г) теорія “гармонії інтересів”.

19. На яких засадах, за думкою французьких просвітителів має бути засноване цивілізоване суспільство :

а)Підпорядкованості;

б)Рівності;

в)Раціональності;

г) Індивідуалізму

20 .Кольберизм – це характеристика протекціоністської політики в економіці, в результаті якої ємність внутрішнього ринку:

а) не змінюється;

б) звужується;

в) поширюється;

г) дестабілізується.

21. Як називався перший розлом цивілізаційного процесу в доісторичний період:

а)Осьовий час;

б)Мега розлом;

в)Граничний період;

г)Історична трансформація.

22 .В якому періоді був другий великий суспільний поділ праці?

а) палеоліт.

б) неоліт.

в) енеоліт.

г) мезоліт

.

До якої школи належить М Фрідмен ?

а) класичної школи політекономії;

б) критичної школи;

в) історичної школи;

г) неокласичної школи.

24. До конкурентних переваг сучасної України варто віднести:

а) Вигідне геополітичне положення;

б) Наявність кваліфікованих трудових ресурсів;

в) Розвиток транспортної інфраструктури

г)Усе вищезазначене.

Хто настоював на існуванні «третіх осіб» в теорії криз надвиробництва?

а) Ж, Б, Сей,

б) Д. Рікардо,

в) Т. Мальтус,

г) К. А. Сен –Сімон.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ НА ЕКЗАМЕНІ

(усно – письмовій екзамен: усний екзамен та тестування за програмою МООДLЕ.)

Критерії оцінки відповідей на проблемно –аналітичне завдання.

15 -13,1 балівстудент отримує,якщо дає повну, вичерпну відповідь, вміло застосовує аргументи, наводить приклади. Показує глибоке й правильне розуміння матеріалу.

13,1-10 - балівставиться студенту, який продемонстрував вміння всебічно та безпомилково проаналізувати проблему, пов’язує теорію з практикою проте відсутній творчий підхід при аналізі проблеми.

10 -7,1 - балівотримує студент, який відповідав з незначними помилками, в недостатній мірі скористався аргументами, щоби довести певну точку зору, не виявив авторського розуміння проблеми.

менше 7 баліввиставляється студентові, який припускається грубих помилок та не дотримується логічної послідовності під час виконання завдання, не користується фактичним матеріалом.

Критерії оцінки відповідей на творче завдання.

10- 9,1 - балів – студент правильно визначає приналежність вченого до наукової школи, течії, напряму економічної думки; розкриває зміст поглядів її основних представників; характеризує погляди автору вислову; наводить аргументи на користь думок, що сформульовані в цитаті; проявляє творчій підхід до коментарів цитати й формулює власне ставлення до вислову.

9 - 7,1 - балів - студент правильно визначає приналежність вченого до наукової школи, течії, напряму економічної думки; розкриває зміст поглядів її основних представників; характеризує погляди автору вислову. Однак, наводить не достатньо впевнені аргументи на користь думок, що сформульовані в цитаті.

7 – 5,1 балів – студент припускається помилок, показує знання, які відповідають мінімуму і не нижчі вимог, які існують в вищій школі і є в навчальних планах.

Менше 5 балів – оцінка «незадовільно» – коментар містить серйозні недоліки, знання студента нижче мінімуму навчальної програми; або ж взагалі –відсутні.

Критерії оцінки відповідей на тестові завдання.

0,4 бала – вірна відповідь.

0 балів – невірна відповідь

 

Порядок оцінювання знань студентів з дисципліни

„Історія економіки та економічної думки” за підсумками поточного, модульного та підсумкового контролю для студентів денної форми навчання.

Оцінювання знань студентів денної форми навчання з курсу «Історія економіки та економічної думки» здійснюється на основі результатів поточного і модульного контролю. Оцінки за самостійну роботу є обов’язковою складовою поточного контролю знань студентів.

 

Система оцінювання знань студентів денної форми навчання

За підсумками поточного і модульного контролю.

Оцінювання змістовних модулів № 1, 2.

 

10 балів Поточ Поточні оцінки у тому числі оцінки за самостійну роботу. 10 балів Моду Модульна контрольна робота 20 балів З Загальна підсумкова оцінка
5 = 9,1 -10 б. 5 = 9,1 – 10 б. 5 =18, 1 – 20 б.
4 = 8,1 -9 б. 4 = 8,1 – 9 б. 4 =16, 1 – 18 б.
4 = 7,1 -8 б. 4 = 7,1 – 8 б. 4 = 14, 1 – 16 б.
3 = 6,1 -7 б. 3 =6,1 – 7 б. 3 = 12, 1 – 14 б.
3 = 5,1 -6 б. 3 = 5,1 – 6 б. 3 = 10, 1 – 12 б.
2 = 0 -5 б. 2 = 0 – 5 б. 2 = 0 – 10 б.
     

Система оцінювання підсумків індивідуальної роботи студентів

Модуль № 3.

 

Оцін Оцінка за бальною шкалою Оцінка за 4- х Б бальною національною шкалою Оцінка Оцінка за шкалою ECTS
10 -9,1- б 5 (відмінно) А
9,0 - 8,1б 4 (добре) В
8,0 - 7,1-б 4 (добре) С
7,0 - 6,1-б 3 (задовільно) D
6,0- 5,1-б 3 (задовільно) Е
Менше 5 балів 2 (незадовільно) F

 

Академічні успіхи студентів за підсумками поточного та модульного контролю знань студентів визначаються за допомогою 50 бальної системи оцінювання знань з послідуючим переведенням у національну систему та у систему ECTS

 

Система оцінки знань студентів на екзамені

(екзамен усно - пеисьмовий)

Оцінка за бальною шкалою Оцінка за 4- х бальною національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
50 – 46 балів 5 (відмінно) А
46 – 41 бал 4 (добре) В
40 -36 балів 4 (добре) С
35 -31 балів 3 (задовільно) D
30 -26 балів 3 (задовільно) Е
менше25 балів 2 (незадовільно) F

 

Загальне оцінювання знань студентів денної форми навчанняПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.187.91 (0.016 с.)