ТОП 10:

ПОРЯДОК ПОДАННЯ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮВідповідно до календарних етапів студент повинен подавати роботу науковому керівнику частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену роботу.

Останній варіант курсової роботи подають науковому керівнику за 2 тижнідо захисту. Текст роботи подається у двох примірниках: друкований зброшурований варіант та електронний варіант на CD-RW, також PowerPoint презентацію та розроблений сайт. Слайди PowerPoint презентації повинні містити:

- вступну частину

- зміст

- вступ

- 1-2 слайди до розділу 1

- 2-3 слайди до розділу 2

- 2-3 слайди до розділу 3

- висновки та пропозиції

- список використаних джерел

- завершальну частину

Науковий керівник перевіряє її. Якщо робота має недоліки, повертає її студенту для доопрацювання.

Після подання курсової роботи на кафедру науковий керівник робить висновок про результати дослідження, його науково-теоретичний рівень і практичну спрямованість. Роботи, які позитивно оцінені науковим керівником, подаються до захисту. Якщо курсові роботи не відповідають вимогам, що ставляться до їх виконання, то вони не подаються до захисту, а студенти отримують оцінку “незадовільно”.

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Захист курсових робіт відбувається у встановлений деканатом термін у присутності студентів та комісії: наукового керівника і викладачів кафедри. Захист публічний, має вигляд дискусії. Виступ студента має тривати 5-7 хвилин. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання членів комісії. Особливу увагу при цьому слід звернути на практичну частину роботи, власне на результати виконання дослідницького завдання.

 

КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

За шкалою ECTS За шкалою ВНЗ За національною шкалою Коментар
А 91-100 відмінно Побудова докладу на захисті грамотна, логічна, чітка й динамічна, у ході докладу студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції щодо удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі. Кваліфіковано відповів на всі запитання. Курсова робота містить глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлена і має всі необхідні супровідні документи.
В 84-90 дуже добре Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, чітка й динамічна, у ході доповіді студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання туристської індустрії на рівні вище середнього; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі. Кваліфіковано відповів на всі запитання. Курсова робота містить глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлена, має всі необхідні супровідні документи.
С 76-83 добре Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, але були допущені деякі неточності. У ході доповіді студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії на середньому рівні; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі. Відповів на всі запитання, але допустив низку помітних помилок. Курсова робота містить самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлена, має всі необхідні супровідні документи
D 66-75 задовільно Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, але були допущені значні неточності. У ході доповіді студент проявив знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії в обсязі, необхідному для подальшої майбутньої професійної діяльності; вміння розробляти конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі. Відповів на всі запитання, але допустив значну кількість помилок або недоліків у відповідях, принципові з яких може усунути самостійно. Курсова робота належно оформлена, має всі необхідні супровідні документи.
E 61-65 достатньо У ході доповіді студент проявив знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії в обсязі, достатньому для подальшої майбутньої професійної діяльності; вміння розробляти конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі. Відповів на всі запитання, але допустив помилки у відповідях на запитання і при виконанні завдань курсової роботи, які може усунути тільки під керівництвом та за допомогою викладача. Курсова робота оформлена з деякими недоліками, має всі необхідні супровідні документи.
FX 21-60 незадовільно Студент виявив значні прогалини в знаннях дисципліни; допускав принципові помилки при відповідях на захисті, у тексті курсової роботи. Курсова робота не відповідає вимогам оформлення, структурно-логічній схемі побудови, не був підготовлений, або підготовлений неналежним чином наочний матеріал.
F 0-20

 

У процесі захисту члени комісії оцінюють глибину знань студента щодо досліджуваної теми, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати і відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання. Остаточну оцінку вносять у відомість та у залікову книжку студента. Перегляду (перезахисту) курсова робота не підлягає.

 

 

ДОДАТОК А

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  № п/п   Найменування етапів курсової роботи Термін виконаного етапу роботи   Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

Студент ______________

(підпис)

 

Керівник роботи ______________ ________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 


ДОДАТОК Б

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

,,УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ’’

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

Прізвище, ім’я та по-батькові

 

НАЗВА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота

 

 

Науковий керівник:

науковий ступінь, наукове знання

Прізвище та ініціали

 

 

Допустити до захисту

Завідувач кафедри туризму

______ Шандор Ф.Ф.

 

 

Захист роботи

____ _________________ 2010 р.

 

 

Оцінка захисту __________

 

Ужгород − 2010

ДОДАТОК В

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП...............................................................................................................
РОЗДІЛ 1. НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ..................................................
1.1. Назва першого підрозділу першого розділу .....................................
1.1.1. Назва першого пункту першого підрозділу першого розділу .......................................................................................
1.1.2. Назва другого пункту першого підрозділу першого розділу .......................................................................................
1.1.3. Назва третього пункту першого підрозділу першого розділу .......................................................................................
1.2. Назва другого підрозділу першого розділу .....................................
1.3. Назва третього підрозділу першого розділу ....................................
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1.........................................................................
РОЗДІЛ 2. НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ.....................................................
2.1. Назва першого підрозділу другого розділу ......................................
2.2. Назва другого підрозділу другого розділу .......................................
2.3. Назва третього підрозділу другого розділу ......................................
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2.........................................................................
РОЗДІЛ 3. НАЗВА ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ..................................................
3.1. Назва першого підрозділу третього розділу .....................................
3.2. Назва другого підрозділу третього розділу ......................................
3.3. Назва третього підрозділу третього розділу ...................................
3.4. Назва четвертого підрозділу третього розділу ................................  
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3.........................................................................  
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................  
ДОДАТКИ.........................................................................................................  

ДОДАТОК Г

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Монографії (один, два або три автори) Бланк И. А. Управление прибылью. – СПб.: Ника – Центр Эльга, 1998. – 543 с.
Чотири автори Финансовое управление компаний / Дж. В. Смит, Е. В. Кузнецова, С.К. Курочкин, К. Дж. Уолперс / Под ред. Е. В. Кузнецовой. – М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – 383 с.
П’ять та більше авторів Финансы предприятий : Тексты лекций / Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А.Н. Павликовский и др. / Под ред. А. Н. Поддерегина. – К.: Международ. ун-т финансов, 1998. – 256 с.
Колективний автор Діяльність підприємств, які змінили форму власності у 1998 році: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 1999. – 100 с.
Багатотомні видання Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. – К.: Ника-Центр Эльга, 1999. – Т. 2
Перекладені видання Блех Ю., Гетце У. Ивестиционные расчеты: Пер. с нем. – Калининград: Янтарь. сказ, 1997. – 438 с.
Збірники наукових праць Маркетинг: теорія та практика: Зб. наук. пр. – К.: КДТЕУ, 1996. – 244 с.
Депоновані наукові праці Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / А. З. Мешков, С. Н. Константинов / Науч.-произв. Корпорация «Киев. ин-т автоматики». - К., 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. В ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 – Ук 96 // Аннот. В журн. «Автоматизация производственных процессов». – 1996. - № 2.
Складові частини книги Фатхутдинов Р. А. Разработка стратегического управленческого решения // Стратегический менеджмент. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-синтез», 1998. – С. 65-113
Складові частини журналу (статті) Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України. – 1996. - № 5. - С. 7-17.
Електронні джерела www.nau.kiev.ua www.liga.kiev.ua

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.15.215 (0.01 с.)