ТОП 10:

Мета науково-виробничого стажування– поглиблення і закріплення у виробничих умовах теоретичних знань і умінь, оволодіння методикою дослідження та експериментування в реальних умовах практичної управлінської діяльності фахівців магістерського рівня підготовки, розвиток творчих здібностей, збір необхідних для виконання кваліфікаційної випускної роботи матеріалів;

– формування практичних умінь і навичок для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру в якості викладача;

– вивчення передового практичного досвіду з управління;

– вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методів, що сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності студента;

– формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;

– виховання у магістрів морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю професійної діяльності, потреби в самоосвіті;

– розвиток професійно значущих якостей особистості;

– вироблення творчого дослідницького пошуку у вирішенні управлінських завдань;

– проведення експерименту для написання випускної магістерської роботи.

Основним завданням науково-виробничого стажування магістрантів є забезпечення поєднання теоретичної підготовки з їх практичною діяльністю. Це дає можливість магістранту практично спробувати свої сили в обраній професії, навчитися застосовувати знання, здобуті в процесі теоретичної підготовки, у професійно-управлінській діяльності.

Під час стажування не лише відбувається перевірка теоретичної і практичної підготовки магістрів до самостійної роботи, але і створюються широкі можливості для збагачення творчого потенціалу особистості. При проходженні стажування магістранти мають змогу поглибити і систематизувати теоретичні знання, уміння і навички з управління навчальними закладами різних типів та підготуватися до виконання функцій керівника освітнього закладу, а також навчитися вести документацію відповідного навчального закладу. Готувати проект документів з проведення атестації педагогічних працівників. Під час проходження науково-виробничого стажування магістранти ознайомлюються з методичною роботою відповідного закладу освіти, зокрема й з організацією, вивчення та впровадження новітніх технологій.

Магістранти виконують певні завдання, серед яких:

· опрацювання законодавчих документів;

· вивчення функцій керівника закладу освіти: регулювання, планування, контроль, організація, передбачення, аналіз, координація;

· формування вміння застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у магістратурі, в конкретній практичній роботі;

· вивчення досвіду роботи керівника навчально-виховного закладу;

· засвоєння методів роботи керівника закладу освіти і застосування їх у практичній роботі;

· набуття практичних навичок, необхідних для управлінської діяльності та вдосконалення навичок роботи з педагогічним та студентським колективами.

При оцінювані рівня стажування магістрантів враховуються повнота та якість виконання індивідуального завдання, об’єм та якість підібраних інформаційних матеріалів для магістерської роботи, повнота та якість заповнення звітного щоденника, відгуки співробітників підрозділу, де проходило науково-виробниче стажування, дисциплінованість магістранта, рівень засвоєння магістрантом основних методик виконання наукових досліджень, правил техніки безпеки тощо.

Критерії оцінювання результатів науково-виробничого стажування студентів:

· ступіньвиконання магістрантами завдань науково-виробничого стажування;

· якістьпедагогічних знань, проявлених під час навчально-виробничого стажування та їх відображення у звітній документації;

· рівеньсформованості умінь та навичок практичної роботи магістрантів як майбутніх керівників навчальних закладів.

Система оцінювання результатів науково-виробничого стажування магістрантів:

Рейтингова система оцінювання передбачає визначення якості виконання магістрантами всіх видів практичної роботи як майбутніх керівників навчальних закладів, рівня набутих ними знань, умінь і навичок, ступеня досягнення кінцевих цілей професійної підготовки.

Оцінювання навчальних досягнень магістрантів здійснюється в балах з наступним переведенням в оцінку за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System) (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняння національної шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90 – 100 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
80 – 89 Дуже добре В Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
65 – 79 Добре С Добре (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
55 – 64 Задовільно D Задовільно (непогано, але із значною кількістю недоліків)
50 – 54 Достатньо E Достатньо (виконання задовольняє мінімальні критерії)
35 – 49 Незадовільно FX Незадовільно (необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання)
1 – 34 Незадовільно F Неприйнятно (необхідна значна подальша робота)

Відмінно (90–100 А) – всі завдання стажування виконано в повному обсязі, виявлено вміння магістранта застосовувати і творчо використовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами професійно-управлінської діяльності. Виявлено вміння проводити практичні заняття з застосуванням інноваційних технологій професійно-управлінської діяльності, будувати стосунки зі студентами та викладачами. Також продемонстрована активність та ініціативність у підготовці та проведенні занять зі студентами. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику магістранта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження науково-виробничого стажування, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за науково-виробниче стажування – „відмінно”.

Дуже добре (80–89 В) – завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Виявлено вміння магістранта застосовувати знання, пов’язані з особливостями управлінської діяльності. Виявлено вміння проводити практичні заняття, але заняття шаблонні, не виявлено творчого, індивідуального підходу. Виявлено вміння встановлювати контакт зі студентами та викладачами. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику магістранта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження науково-виробничого стажування, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за навчально-виробниче стажування – „дуже добре”.

Добре (79–65 С) –завдання виконані, але не на належному рівні складності. У ході науково-виробничого стажування виявлено вміння магістранта застосовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами педагогічної діяльності, але не управлінської. Завдання науково-виробничого стажування виконано в неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація оформлена на належному рівні. Щоденник вірно оформлено, але завдання вказані не в повному обсязі. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за навчально-виробниче стажування – „добре”.

Задовільно (55–64 D) – навчально-виховна робота проведена магістрантом виконана на задовільному рівні (не допускається підсумкове оцінювання за проведені лекції, семінари, практичні заняття та виховні заходи оцінкою „незадовільно”); магістрант проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо самостійний та ініціативний; загальна характеристика діяльності студента-магістранта у ВНЗ з боку студентів, викладача-предметника, куратора групи, керівника практики – „задовільна”; із невеликим запізненням здав документацію; виконав на задовільному науково-методичному рівні індивідуальне наукове дослідження. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за навчально-виробниче стажування – „задовільно”.

Достатньо (50–54 Е) – відсутня систематичність у роботі магістранта. На низькому професійно-педагогічному рівні виконано навчальну, виховну, методичну роботу, передбачену програмою практики. Допущено помилки, пов’язані зі знанням навчального предмету, методикою проведення лекцій, семінарських та практичних занять, виховної роботи із студентською групою. Виконував дії у навчально-виховному процесі без достатнього теоретичного усвідомлення, копіюючи викладача. Не здав документації або здав її з великим запізненням, допустивши при цьому значні помилки в її оформленні.

Незадовільно (49–35 FX) –завдання невиконані. Виявлені проблеми встановлення контакту не тільки зі студентами, але і з викладачами, не сформовані вміння проводити відповідні види управлінської діяльності. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук.

Незадовільно (1–34 F) – неприйнятно. Відсутня звітна документація.

Методичні рекомендації

Науково-виробниче стажування є завершенням вивчення дисциплін „Менедмент в освіті”, „Педагогіка вищої школи”, „Управління навчальним закладом”, „Управління персоналом навчального закладу” та ін. Під час стажування магістранти повинні розвинути свої індивідуальні здібності і закріпити навички професійної управлінської підготовки, здобуті впродовж вивчення вищезгаданих дисциплін. Під час підготовки до практично-семінарських занять магістрантам необхідно консультуватись з керівником науково-виробничого стажування та провідними викладачами курсу, які нададуть чіткі методичні рекомендації щодо їх організації та проведення, забезпечать необхідними методичними матеріалами, в тому числі в електронному вигляді.

 

Звітна документація:

1. Індивідуальний план проходження педагогічної практики.

2. Конспекти виховних заходів у закріпленій групі (не менше 2-х).

3. Самоаналіз виховного заходу.

4. Звіт.

5. Відео, фото матеріали.

Додаток А-1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін

Затверджую

_____________________________

(завідуючий кафедри)

ЗВІТПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.005 с.)