Район будівництва – Львівська область.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Район будівництва – Львівська область.Курсовий проект

на тему:

«Організація будівництва залізниці»

 

Виконала: ст.540 гр. Гаркот Л.Б.

 

Перевірив: Потапов А.І.

 

 

Дніпропетровськ 2009

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………………….………

1. Формування основної задачі……………………………………………….………….…………..………..

2. Характеристика району будівництва………………………………..……………………..………

3. Визначення об’ємів основних робіт…………………………………………………………………..

4. Розробка організаційної схеми й визн. строків будівництва залізниці……

5. Складання календарного графіка будівництва залізниці…..…………………..……

6. Організація робіт з спорудження штучних споруджень……………………..………….

7. Організація робіт по спорудженню верхньої будови колії……………..…..……….

8. Організація будівництва будівель……………………………………………………………….……

9. Роботи заключного періоду. Порядок здачі лінії в

постійну експлуатацію……………………………………………………………..…………………….

10. Побудова графіку руху робочої сили……………………………………………………………..

11. Охорона навколишнього середовища………………………………………………………..……

12. Техніка безпеки при будівництві нової залізничної лінії……………….…………

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………………………………………………….….

 

 

ВСТУП

Залізничному транспорту належить провідна роль у перевізних процесах здійснюваних транспортною системою України. Його питома вага в загальному вантажообігу всіх видів транспорту України становить 89,1 %. Вантажообіг в 2002 р. Досяг 193,1 млрд. т-км, що на 8,8 % більше в порівнянні з 2001 р. За сім місяців 2003 р. обсяги перевезень залізницями збільшилися на 13,4 %, відправлення вантажів - на 9,4 %, перевезення пасажирів - на 1,4 %, заробітна плата персоналу за основною діяльністю - на 23 %, продуктивність праці - на 11,4 %.

Залізниця - це комплекс різних по призначенню, але взаємозалежних споруд, необхідних для нормальної експлуатації. Будівництво залізниці - складний процес, при якому створюються залізничні лінії для забезпечення перевезень вантажів і пасажирів, спорудження для технічного обслуговування доріг і культурно-побутові об'єкти для працівників залізничного транспорту.

В основі організації й керування залізничним будівництвом лежать загальні для будівництва принципи: плановість, індустріалізація, комплексна механізація, потоковість; здійснюється воно цілий рік під відкритим небом, причому фронт робіт має значну лінійну довжину. Тому важливим є складання проекту організації будівництва.

Основне призначення складання проекту організації будівництва: визначення доцільної послідовності виконання робіт, встановлення оптимальної тривалості будівництва в цілому, тривалості підготовчого періоду й видів основних будівельно-монтажних робіт, строків постачання будівельних матеріалів, конструкцій, технологічного устаткування. Крім того, у проекті встановлюють порядок розгортання будівництва, місця розміщення матеріальних і ланкозбиральних баз, послідовність здачі залізниці в постійну експлуатацію.

Проект організації будівництва служить основою для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва й забезпечення його кадрами, матеріально-технічними ресурсами, а також для організації довгострокових потоків (комплексних і об'єктних по видах основних робіт). Ухвалені рішення становлять основу для розробки генеральним підрядником виробничих проектів організації будівництва й робіт здачі залізниці, пусковим комплексам і проектів провадження робіт по окремих спорудженнях, видам основних робіт. Дані по організації будівництва використовують для визначення будівельної вартості й складання об'єктних кошторисів.

1.Формування основної задачі

 

Курсовий проект представляє собою організацію будівництва нової залізничної лінії, що запроектована від станції А до станції Б. Дана ділянка залізничної лінії одноколійна з шириною основної площадки земляного полотна 7м.. На ділянці, між станцією А та станцією Б, розміщено два роз’їзди: роз’їзд 1 та роз’їзд 2; на яких є колійний розвиток з приймально-відправними коліями рівними 1050м..

Відомо, що дана ділянка залізничної лінії розташована в Київській області та належить до IІ температурної зони. Директивний строк будівництва ст. А – ст. Б становить 29 місяців. Побудована залізнична лінія передбачає використання локомотивів ВЛ-80, укладку щебеневого баласту на пісочній подушці та використання рейко-шпальної решітки з рейками типу Р65 та залізобетонними шпалами.

В курсовому проекті необхідно розробити календарний графік будівництва з відображенням на ньому усіх необхідних робіт. Необхідно розробити організаційні схеми та визначити термін будівництва залізничної лінії. Організувати роботи по спорудженню земляного полотна, верхньої будови колії. Після розробити календарний графік будівництва лінії та графік руху робочої сили.

Також необхідно освітити питання по охороні навколишнього середовища і по техніці безпеки при будівництві.

 

\Характеристика району будівництва

Розробка організаційної схеми й

визначення строків будівництва залізниці.

Визначення строків і темпів виконання робіт

 

Будівництво залізничної лінії відповідно до вимог варто організувати потоковим методом з урахуванням використання мобільних будівельних формувань, оснащених технічними засобами, пристроями енергетичного забезпечення, а також мобільними (інвентарними) будинками виробничого, житло-побутового й суспільного призначення. У цьому зв'язку в проекті необхідно встановити строки й темпи виконання робіт мобільними будівельними підрозділами.

Провідним процесом у комплексному потоці будівництва залізничної ліній є укладання верхньої будови колії. Тому необхідно встановити строки укладання колії з урахуванням його баластування на перший шар у теплу пору року. Темп виконання інших робіт з будівництва дороги приймаємо рівним темпу провідного процесу.

До початку основних робіт виконуємо в повному обсязі роботи підготовчого періоду. Після їхнього завершення до укладання колії варто запроектувати роботи зі спорудження земляного полотна й будівництву штучних споруджень.

Спорудження земляного полотна будується силами механізованих колон (МК). Річна продуктивність МК ділиться на 3 категорії:

I. 1,5-2 млн. м3 ґрунту;

II. 0,8-1,2 млн. м3 ґрунту;

III. до 0,8 млн. м3 ґрунту.

Будівлю штучних споруд завершуємо до закінчення на ділянці земляних робіт. За 1-2 місяця до заключного періоду передбачаємо роботи здатного періоду (усунення зауважень робочої комісії): спорудження верхньої будови колії, будівлю будинків, об'єктів СЦБ і зв'язку, електрифікацію залізниці.

3. Складання календарного графіка будівництва залізниці.

Аналіз і вибір раціональної схеми.

Будівництво залізничної лінії може бути організоване по одно, двох і багатопроменевих схемах. Застосування тієї або іншої схеми залежить від наявності пунктів можливого розгортання будівництва (пункти примикання до існуючих залізниць, перетинання із залізними й автомобільними дорогами, великими ріками ін.), довжини лінії, строків будівництва й кількості будівельних організацій, що приймали участь у будівництві лінії, наявності бар'єрних місць (більші мости, тунелі) і т.д.

За однопроменевою схемою будуються лінії довжина до 200 км. Будівництво лінії розгортається від станції примикання до існуючої мережі залізниць. Тут організується база матеріально-технічного забезпечення новобудови,

Будівництво ліній по двох і багатопроменевих схемам вимагає витрат для організації додаткових матеріальних баз. Вибір схеми організації будівництва в цьому зв'язку повинен вироблятися на основі економічної оцінки можливих варіантів.

Роботи підготовчого періоду

У підготовчий період виконується, організаційно-технологічна підготовка по основних видах будівельних робіт. Роботи цього періоду розділяються на два основних види:

· технічна підготовка до виробничого процесу;

· виробничо-господарська підготовка.

У процесі технічної підготовки будівельні організації ретельно вивчають проектну документацію, одержувану до I липня року, що передує початку будівництва. Обстежаться кліматичні, геологічні, гідрогеологічні, гідрометричні, демографічні, транспортні й ін. умови робіт будівництва. Матеріали обстеження зіставляються із проектною документацією. При необхідності виробляється коректування технічної документації при обов'язковому узгодженні із замовником і проектною організацією. Виробляється відновлення й закріплення траси, відвід земель, складаються проекти провадження робіт, уточнюється потужність і розташування кар'єрів, виробляється підбор типових проектів підприємств лад індустрії й прив'язка їх до місцевості, перевіряється потужність і надійність джерел водо і енергопостачання виробляється можливість використання місцевих засобів зв'язку й інших комунально-побутових послуг.

Юридичний відвід земель, необхідних для будівлі залізниці, виконує замовник по встановленою проектною організацією смузі відводу з обліком всіх облаштованість виробничого, соціально-культурного й побутового призначення. Розміри смуги відводу визначаються "Нормами відводу земель для залізниць" (СН 468-74). При цьому повинні строго дотримуватися союзні й республіканські закони по охороні, природи.

У процесі організаційно-господарської підготовки виконуємо наступні будівельні роботи:

- освоєння території будівництва, тобто підготовка смуги відводу
для розвороту основних видів будівельних робіт (знос і перенос будов, перебудова комуні чагарнику, осушення території й ін.);

- зняття й складування родючого шару ґрунту з територій, займаних насипами, виїмками, резервами, кар'єрами, кавальєрами й канавами з метою використання його при рекультивації тимчасово займаних земель і зміцнення укосів земляного полотна методом травосіяння. При проектуванні товщина шаруючи ґрунту приймається за літературним даними або за узгодженням з керівником проекту;

- будівля тимчасових при трасових автомобільних доріг і під'їзних
при об'єктних доріг (до мостів, тунелям, підприємствам будіндустрії,
складам і ін.);

- планування території для забезпечення тимчасових або постійних
стоків поверхневих от від споруджуваних споруджень;

- побудова базових і при об'єктних тимчасових або постійних селищ, використовуваних для потреб будівництва;

- будівля й устаткування підприємств будіндрустрії, тимчасових
або постійних мереж водо, газо, тепло і енергопостачання;

- пристрій диспетчерського будівельного зв'язку й ін.

При будівлі земляного полотна на коштовних землях (ріллі, зрошуваних або осушуваних, вод садами й виноградниками) не рекомендується споруджувати бічні резерви й кавальєри, землевозні й тимчасові автомобільні дороги, розташовувати тимчасові будинки й спорудження.

 

Роботи основного періоду

Однієї з основних завдань ПОС є встановлення доцільної послідовності й ув'язування виконання основних будівельно-монтажних робіт, що у вирішальному ступені впливає на їхню тривалість і вартість, строки поставки будівельних матеріалів, конструкцій, технологічного встаткування й ін.

На раціональний вибір послідовності при паралельному веденні основних будівельно-монтажних робіт у вирішальному ступені впливають наступні фактори:

- конструктивна й технологічна послідовність спорудження
залізниці;

- загальна тривалість будівництва;

- топографічні, інженерно-геологічні, кліматичні, демографічні, економічні, транспортні, енергетичні й інші умови району будівництва нової магістралі;

- потужність загально будівельних і спеціалізованих будівельних
організацій;

- наявність і розвиток підприємств буд індустрії;

- прийняті методи ведення будівельних робіт;

В основний період виконуються наступні види робіт: будівля малих штучних споруджень, спорудження земляного полотна, верхньої будови колії (укладання колії й баластування), будівля службово - технічних і житлових будинків, водопостачання й каналізації, сіяли, СЦБ, енергопостачання, електрифікація залізно? дороги, перебудова вузлів і станцій примикання нової залізн. лінії. По кожному виді цих робіт, по укрупнених нормативах визначаються обсяги й строки їхнього виконання, установлюють потреба в основних будівельних і дорожніх машинах, транспортних засобах і навантажувально-розвантажувальних механізмах.

Роботи які мають вплив на тривалість будівництва варто вважати ведучими. До них можна віднести будівлю штучних споруджень, спорудження земляного полотна, укладання й баластування колії. З метою створення ритмічності в потоках варто приймати приблизно однаковий темп виконання провідних робіт.

Порядок побудови графіка можна запропонувати наступний:

То розділити на три періоди: підготовчий(Tп), основний (То) і заключний (Tз).

На календарному графіку варто визначити час безморозного періоду. До початку заморозків бажано закінчити баластування колії на перший шар. Прийнявши темп баластування колії в межах 0,8-1,0 км у добу, визначається час початку баластування на 1 шар.

До початку баластування колії з урахуванням розриву не більше одного перегону (одного місяця) повинна бути покладена рейко-шпальна решітка. Час, що залишився, між завершенням підготовчих робіт і укладанням колії використовуємо для зведення земляного полотна й будівлі штучних споруджень, виходячи із цього часу можна підібрати потрібні потужності й кількість будівельних підрозділів для виконання цих робіт. Подальші види будівельних робіт розподіляються виходячи з конкретних умов і часу, що залишилося, до заключного періоду.

Будівництво штучних споруд.

До штучних споруд відносять мости, водопропускні труби, шляхопроводи, віадуки, тунелі, підпірні стінки.

Сучасні малі мости (отвором до 25м) представляють собою повнозбірні споруди пальово-естакадного типу. Витрат праці на їх побудову потрібно вдвоє менше, ніж на спорудження монолітних мостів. Водопропускні труби монтують з окремих блоків.

На частку штучних споруд припадає 10-12% кошторисної вартості усіх робіт.

Малі мости (довжиною до 25 м) і водопропускні труби споруджують відповідно до вказівок СНиП «Мосты и труби. Правила производства и приемки работ». На будівництві залізниць будують збірні залізобетонні мости й водопропускні труби, основні конструктивні елементи яких виготовляють індустріальними методами на станції парних спеціалізованих підприємствах (заводах), на виробничих підприємствах будівельних трестів (управлінь будівництва) або на тимчасових притрасових полігонах. Готові конструкції й деталі заводської готовності доставляються до місць будівництва мостів і труб залізничним і автомобільним транспортом.

Водопропускні труби споруджують підрозділи генпідрядника (СУ, СМП), а мости будують спеціалізовані підрозділи мостобудівних організацій – мостобудівельні загони та мостопоїзди.

Будівельний процес буде вестись у 3 етапи поточним методом. Спеціалізовані будівельні бригади, які мають необхідну високо виробну техніку, будуть переходити з одного об’єкту на інший, виконуючи одні і ті ж роботи. Така поточна організація дозволить покращити використання робочого часу та будівельних машин, покращить якість будівництва, зменшить собівартість робіт.

 

3.4.Порівняння схем та вибір кращої

Були складенні 4 схеми . Необхідно з них вибрати найкращу. Порівняння проводимо в табличній формі.

В всіх розроблених схемах термін будівництва складає 28 місяців.

Схема №1:

Однопроменева організаційна схема:

Час на підготовчий період –3 міс., на здаточний періоди 3 міс. Відповідно, на основний період 22 міс.

Час на земляні роботи 11місяців, на ВБК 11 міс. Враховані резерви часу та міс.

Темп укладки 1 км/зміну.

Одна виробнича база на станції А. Земляні роботи виконують дві механізовані колони I-го класу продуктивністю 1,6-2,0 млн. м3.

Схема №2:

Двопроменева схема. Роботи ведуться з двох виробничих баз, розміщених на ст.. А та ст.. Б.

Працюють підрозділи 2-х будівельно-монтажних поїздів та 2-і механізовані колони II-го та ІIІ-го класу.

Темп на першому перегоні 0,7 км/зм., на третьому – 0,5 км/зм.

.

Додаткові витрати:

Працюють 2 БМП та 2 МК;.

Потрібно створити 2 бази для механізованих колон.

Переваги:

Скорочення терміну будівництва .

Схема №3:

Трьох-прогонева схема. Кожен перегін розглядається окремо. На першомуперегоні підготовчі та здаточні роботи – 2 міс., на другому перегоні підготовчі – 1 міс., здаточні – 2 міс., на третьому перегоні підготовчі і здаточні роботи 1 міс.

Виробнича база розміщується на кожному перегоні, працюють 3 механізовані колони IIІ класу, перегони здаються в експлуатацію під тепловозну тягу, а по завершенні будівництва – під електровозну. Дана схема є економічно невигідною, бо використовуються одночасно багато людей, багато мат. і техніки.

 

Параметри порівняння Сх1 Сх2 Сх3
Кількість променів 1 2 1
Tдир 28 28 28
Tроз 28 24 28
Tп 3 2 3
Tроб 24 19 24
Tзд 3 2 3
Tзр 11 12 18
Tвбк 11 16
Пу 1 0,7 0,5 0,43
0,36
0,37
К-сть і клас МК 1 МК-I МК-ІІ і МК-IIІ 3 МК-IIІ
Наявність ∆T - 3 міс. ∆T1=9міс., ∆T2=6 міс.

 

Для подальших розрахунків обираю схему №1 (однопроменеву). При цьому зміниться чисельність бригад МК і БМП:

- чисельність МК – 420 чол.

- Чисельність БМП – 270 чол.

 

 

Організація робіт.

Всі роботи із влаштування АТЗ і енергопостачання поділяються на будівельні і спеціалізовані. Будівельні роботи, до яких відносяться підготовчі, будівництво будівель будинків зв'язку, постів електричної централізації, трансформаторних підстанцій і т.д., виконують ген-підрядні загально-будівельні організації. Спеціалізовані ж роботи по прокладці ліній зв'язку, монтажу пристроїв автоблокування й т.д. ведуть субпідрядні організації - механізовані колони, спеціалізовані будівельно-монтажні поїзди зв'язку.

Спорудження зв'язку, автоматики, телемеханіки, а також і енергопостачання розрізняють перегінні й станційні. До перегінного відносяться магістральні лінії телефонно-телеграфного зв'язку, високовольтно-сигнальні лінії (ВСЛ) і повітряні лінії поздовжнього електропостачання (ВЛ), а до станційних - пристрої електричної централізації стрілок, будинки зв'язку, підсилювальні пункти, трансформаторні підстанції, спеціальні технічні й службові будівлі.

Магістральна лінія зв'язку частково повинна бути готова до моменту введення залізниці або її ділянок у тимчасову експлуатацію. До цього моменту слід закінчити підготовку ліній диспетчерської, поїзної і постанційної, а на роздільних пунктах стрілочного зв'язку. Строки баластування колії, зведення службових будівель на станціях варто погоджувати зі строками початку монтажу пристроїв зв'язку, телемеханіки й автоматики. Пристрої автоматики й телемеханіки на станціях і роз'їздах споруджують після укладання колії й стрілочних переводів, баластування їх до проектних відміток, заповнення баластом міжколійя, планування місць влаштування напільних пристроїв. Відповідно до цього узгоджують роботу колієвкладально-баластувального комплексу й підрозділів, що займаються будівництвом споруд зв'язку, автоматики й телемеханіки.

Прокладання магістральних кабельних ліній у тілі земляного полотна, будівництво ліній і споруджень автоблокування, силових ланцюжків і інших влаштувань здійснюють у після укладальний період. Спорудження високовольтно-сигнальних ліній повинно випереджати монтаж перегінних і станційних пристроїв автоблокування не менш чим на 1-2 міс.

Лінії електропередачі будують, як правило, у після укладальний період.

При складанні календарного графіка будівництва дані роботи розділяються на 2 черги. У підготовчий період будівельної лінії зв'язку встановлюють 50 % опор на які підвішують 2-3 пари проводів з включенням у них першочергових абонентів диспетчерської служби будівництва. На цю чергу умовно приймаємо 25 % від обсягів робіт по розділу. На другу чергу передбачаємо повну установку опор на лінії зв'язку, підвіску на них додаткових проводів, повне (за проектом) влаштування залізничної лінії пристроями зв'язку й СЦБ. При цьому обсяг робіт 75%.

Будівля житлових і промислових будинків і споруджень, експлуатація котелень пов'язані із забрудненням повітряного середовища. Це, а також ліквідація рослинності й заселення місцевості приводять до різкого зменшення в прилягаючих районах кількості тварин і птахів.

Працівники проектних організацій і будівельники повинні прагнути до того, щоб втручання в природні процеси, у навколишнє середовище було мінімальним, знати до чого це може привести і вживати заходів до своєчасної ліквідації наслідків свого втручання. Важливою складовою частиною проекту організації будівництва повинен бути прогноз встановлення нової рівноваги всіх елементів навколишнього середовища після змін, що з'явилися в процесі будівництва й експлуатації залізниці. Питання охорони навколишнього середовища повинні бути враховані при видачі завдання на проектування.

Після закінчення будівельних, геодезичних, дослідницьких і інших робіт організації, що виконували їх, зобов'язані самотужки й за рахунок своїх засобів приводити використані землі в стан, придатний для сільського господарства. Відновлення повинно бути проведене в ході робіт або в місячний строк після завершення робіт, але не в період промерзання ґрунту.

При прийманні об'єкта в експлуатацію, підлягає обов'язковій перевірці правильність і економічне використання відведених земель.

Особлива увага при контролі за ходом робіт звертається на дотримання мір з впровадження технологічних процесів і устаткування, що запобігають або знижують шкідливі викиди й відходи, що забруднюють ґрунт і повітря.

При розробці організації робіт прагнуть в максимальному обсязі зберегти природний рельєф, ґрунт, рослинність, уникнути планування площ, іншими словами, звести заподіяну шкоду навколишньому середовищу до мінімуму. При цьому особливе значення при будівництві залізниць здобуває збереження в максимальному ступені непорушеним поверхневого шару землі як у смузі відводу, так і за її межами.

Перед прийманням в експлуатацію закінчених об'єктів, підлягає перевірці виконання наступних заходів щодо рекультивації земель:

- зрізання й зберігання родючого шару ґрунту;

- транспортування його до місця укладання на малопродуктивні землі;

- дотримання проектних рішень по рекультивації порушених земель.

При знятті, складуванні й зберіганні родючого ґрунтового шару вживають заходів, що запобігають змішуванню його з підстилаючим шаром, забрудненню рідинами й матеріалами, розмиванню й видуванню. Для цього доцільно поверхню відвала закріпити посівом трав або іншими способами.

При відводі земель під будівництво залізних і автомобільних доріг, ліній зв'язку й електропередачі, трубопроводів, каналів, гребель і інших лінійних об'єктів планують збереження шляхів міграції тварин.

Водойми, що створюються у відпрацьованих кар'єрах, повинні мати пологі береги, відповідний захист дна й берегів, що запобігає сповзанню, фільтрації.

Всі водні об'єкти охороняють від забруднення, засмічення, виснаження, зменшення рибних запасів, погіршення умов водопостачання й інших несприятливих явищ, що змінюють фізичні, хімічні, біологічні властивості вод, зниження їхньої здатності до природного очищення, порушення гідрологічного й гідрогеологічного режимів вод.

Скидання у водойми виробничих, побутових і інших видів відходів заборонено. Скидання стічних вод дозволяється лише у випадках, якщо воно не призведе до збільшення вмісту у воді забруднюючих речовин понад встановлених норм.

Для охорони атмосферного повітря повинні бути виконані технологічні заходи, в основі яких лежить:

- застосування технологічних процесів без виділення пилу й викидів шкідливих речовин в атмосферу;

- герметизація й максимальне ущільнення стиків і з'єднань устаткування й трубопроводів, що запобігають виділенням у виробничих процесах;

- максимальне очищення технологічних і вентиляційних викидів;

- улаштування золоуловлюючих і газоочисних установок;

- оснащення газоочисних і пиловловлюючих установок приладами для безперервного спостереження за ефективністю їхньої роботи.

Шкідливі речовини повинні бути рекуперовані, викиди від них очищені до меж, встановлених санітарними нормами. Після очищення викиди розсіюють в атмосфері вище рівня аеродинамічної тіні через високі труби або високо-струйними (смолоскиповими) викидами.

При здачі об'єктів в експлуатацію державна комісія перевіряє якість робіт, що забезпечують очищення атмосферного повітря.

 

ЛІТЕРАТУРА.

1. Железнодорожное строительство. Организация, планирование и управление/Под ред. Г.Н.Жинкина – М: Транспорт, 1985.

2. В.И.Евграфов, В.Н.Клименко, Д.К.Яценко. Проект организации строительства железнодорожной линии. Методические указания к курсовому проекту.- Днепропетровск: ДИИТ, 1987.

3. Кантор И.И., Пауль В.П. Основы проектирования и постройки железных дорог: Учебник для техникумов ж.д. трансп. - 3-е изд., перераб. и доп. – М : Транспорт, 1983.

4. Строительство мостов и труб. Справочник. Под ред. В.С.Кириллова – М: Транспорт, 1975.

Курсовий проект

на тему:

«Організація будівництва залізниці»

 

Виконала: ст.540 гр. Гаркот Л.Б.

 

Перевірив: Потапов А.І.

 

 

Дніпропетровськ 2009

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………………….………

1. Формування основної задачі……………………………………………….………….…………..………..

2. Характеристика району будівництва………………………………..……………………..………

3. Визначення об’ємів основних робіт…………………………………………………………………..

4. Розробка організаційної схеми й визн. строків будівництва залізниці……

5. Складання календарного графіка будівництва залізниці…..…………………..……

6. Організація робіт з спорудження штучних споруджень……………………..………….

7. Організація робіт по спорудженню верхньої будови колії……………..…..……….

8. Організація будівництва будівель……………………………………………………………….……

9. Роботи заключного періоду. Порядок здачі лінії в

постійну експлуатацію……………………………………………………………..…………………….

10. Побудова графіку руху робочої сили……………………………………………………………..

11. Охорона навколишнього середовища………………………………………………………..……

12. Техніка безпеки при будівництві нової залізничної лінії……………….…………

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………………………………………………….….

 

 

ВСТУП

Залізничному транспорту належить провідна роль у перевізних процесах здійснюваних транспортною системою України. Його питома вага в загальному вантажообігу всіх видів транспорту України становить 89,1 %. Вантажообіг в 2002 р. Досяг 193,1 млрд. т-км, що на 8,8 % більше в порівнянні з 2001 р. За сім місяців 2003 р. обсяги перевезень залізницями збільшилися на 13,4 %, відправлення вантажів - на 9,4 %, перевезення пасажирів - на 1,4 %, заробітна плата персоналу за основною діяльністю - на 23 %, продуктивність праці - на 11,4 %.

Залізниця - це комплекс різних по призначенню, але взаємозалежних споруд, необхідних для нормальної експлуатації. Будівництво залізниці - складний процес, при якому створюються залізничні лінії для забезпечення перевезень вантажів і пасажирів, спорудження для технічного обслуговування доріг і культурно-побутові об'єкти для працівників залізничного транспорту.

В основі організації й керування залізничним будівництвом лежать загальні для будівництва принципи: плановість, індустріалізація, комплексна механізація, потоковість; здійснюється воно цілий рік під відкритим небом, причому фронт робіт має значну лінійну довжину. Тому важливим є складання проекту організації будівництва.

Основне призначення складання проекту організації будівництва: визначення доцільної послідовності виконання робіт, встановлення оптимальної тривалості будівництва в цілому, тривалості підготовчого періоду й видів основних будівельно-монтажних робіт, строків постачання будівельних матеріалів, конструкцій, технологічного устаткування. Крім того, у проекті встановлюють порядок розгортання будівництва, місця розміщення матеріальних і ланкозбиральних баз, послідовність здачі залізниці в постійну експлуатацію.

Проект організації будівництва служить основою для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва й забезпечення його кадрами, матеріально-технічними ресурсами, а також для організації довгострокових потоків (комплексних і об'єктних по видах основних робіт). Ухвалені рішення становлять основу для розробки генеральним підрядником виробничих проектів організації будівництва й робіт здачі залізниці, пусковим комплексам і проектів провадження робіт по окремих спорудженнях, видам основних робіт. Дані по організації будівництва використовують для визначення будівельної вартості й складання об'єктних кошторисів.

1.Формування основної задачі

 

Курсовий проект представляє собою організацію будівництва нової залізничної лінії, що запроектована від станції А до станції Б. Дана ділянка залізничної лінії одноколійна з шириною основної площадки земляного полотна 7м.. На ділянці, між станцією А та станцією Б, розміщено два роз’їзди: роз’їзд 1 та роз’їзд 2; на яких є колійний розвиток з приймально-відправними коліями рівними 1050м..

Відомо, що дана ділянка залізничної лінії розташована в Київській області та належить до IІ температурної зони. Директивний строк будівництва ст. А – ст. Б становить 29 місяців. Побудована залізнична лінія передбачає використання локомотивів ВЛ-80, укладку щебеневого баласту на пісочній подушці та використання рейко-шпальної решітки з рейками типу Р65 та залізобетонними шпалами.

В курсовому проекті необхідно розробити календарний графік будівництва з відображенням на ньому усіх необхідних робіт. Необхідно розробити організаційні схеми та визначити термін будівництва залізничної лінії. Організувати роботи по спорудженню земляного полотна, верхньої будови колії. Після розробити календарний графік будівництва лінії та графік руху робочої сили.

Також необхідно освітити питання по охороні навколишнього середовища і по техніці безпеки при будівництві.

 

\Характеристика району будівництва

Район будівництва – Львівська область.

Львівська область розташована головним чином в межах Волинської та Подільської височин.

Площа складає 21,8 тис.км2, населення 2488 тис чоловік. Ділиться на 20 районів, має 37 міст, та 38 селищ приміського типу. Клімат помірний з теплим, та вологим літом та легкою з потеплінням зимою. Середня температура влітку -18,30С (липень). Опади за рік від 650мм до 100мм. Вегетаційний період – 9 місяців. Зимовий період (грудень - березень).

Протяжність залізниць 1268км. Довжина автодоріг з твердим покриттям 6,3 тис.км.

В паливно-енергетичному балансі переважають: кам’яне вугілля, природний газ. Серед галузей машинобудівництва, залізо обробки найбільше значення має приборобудівництво, автомобілебудівництво.

На базі природного виробництва розвивається хімічна та нафтова промисловість.

1.Визначення об’ємів основних робіт

1.1.Розрахункова схема ділянки

Вихідні данні:

Термін будівництва: ………………………………….…………………………………….. 28 міс;

Довжина:

ст. А, ст. Б ………….. …………………………………………….. 2,4км;

роз’їздів……………………………………………………………….….. 1,8км;

перегонів:

l1 ……………………………………………………… 22км;

l2 …………………………………………………………..24км;

l3 …………………………………………………………..20км;

Об’єм земляних робіт…………………………… 22,1тис.м3/км

Численність:

МК ………………………………………………. 220чол;

БМП ………….……………………………….. 270чол;

Вид тяги: …………………………………………………………… ВЛ-80;

Дана ділянка бере свій початок на станції А та продовжується на протязі двох перегонів до станції Б. Перегони розділені між собою роз’їздами. Довжина першого перегону l1=22 км, другого l2=24 км, третього l3=20 км.

 


мал. 1 Розрахункова схема ділянки

,

 

де - довжина станційних колій (Lст = 2,4км);

Експлуатаційна довжина рівна сумі довжин:

км

Будівельна довжина ділянки, тобто довжина колії, яку потрібно вкласти:

де - прийнята довжина приймально-відправних колій (lпвк=1,1км)

 

Також до будівельної довжини колії ми додаємо 12 стрілочних переводів.

1.2. Об’єми земляних робіт

В вихідних даних заданий об’єм земляних робіт.

Категорія складності будівництва – ІІІ. Вважаємо, що землі придатні для відсипки з виїмки в насип. Даний обсяг робіт може виконувати будь-яка механізована колона. Знаходжу термін виконання і об’єм земляних робіт:

Темп монтажу коліїПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.05 с.)