Мета проведення лікарської практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета проведення лікарської практикиЩ О Д Е Н Н И К

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА V КУРСУ _________ ГРУПИ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(П.І.Б.)

 

ОДЕСА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення виробничої практики студентів V курсу

Відповідно до навчального плану, проходження лікарської практики передбачено, коли студентом набуті відповідні знання з основних клінічних дисциплін: внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії і гінекології. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою.

Практика студентів медичних факультетів проводиться в якості виконуючого обов'язки дільничного терапевта і педіатра, хірурга поліклініки, лікаря жіночої консультації відповідно до діючого навчального плану і програми. Виробнича практика (лікарська) студентів V курсу в обсязі професійних обов'язків лікаря поліклініки триває 4 тижні — по 1 тижню в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях поліклініки і жіночій консультації. Практична робота студентів складається з щоденної (7 годин 12 хвилин) роботи в поліклініці на амбулаторному прийомі, у відділенні невідкладної допомоги та надання медичної допомоги вдома.

Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях поліклініки та жіночій консультації може змінюватись у разі потреби.

Виробнича практика студентів V не має аудиторних годин. Увесь час практики є самостійною роботою студентів, яка контролюється й оцінюється керівниками - викладачами профільних кафедр.

В якості баз виробничої практики можуть виступати поліклінічні відділення районних і міських лікарень. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється керівниками - викладачами практики від вищого навчального закладу та керівниками виробничої практики від бази.

Підсумковий контроль засвоєння модуля лікарської виробничої практики відбувається в останній день практики після її завершення. Контроль модуля проводиться викладачами профільних кафедр у присутності керівника виробничої практики від бази практики.

Мета проведення лікарської практики

полягає у закріпленні практичних навичок у межах цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки фахівця за спеціальностями «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 7.110105;

- проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналіз їх результатів.

- планувати схеми обстеження конкретного хворого залежно від особливостей клінічного перебігу захворювання.

- аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження.

- визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при найбільш поширених захворюваннях.

- проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш поширених захворювань.

- трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних, хірургічних, педіатричних і гінекологічних захворювань.

- оволодіти методами діагностики та надання невідкладної допомоги на дошпитальному етапі.

- оволодіти необхідними медичними маніпуляціями.

- ознайомитись із веденням медичної документації в поліклініці.

- оволодіти морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.

Завданням практики є закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін (обстеження хворого, встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактика, диспансеризація) і подальше вдосконалення практичних павичок, ознайомлення з організацією лікувальної справи й умовами роботи лікаря в поліклініці, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

Зміст програми

Модуль 1. Основні обов'язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення поліклініки:

- принципи організації надання планової і невідкладної терапевтичної допомоги в поліклініці;

- робота в терапевтичному кабінеті поліклініки

- робота у кабінеті функціональної діагностики

- робота у фізіотерапевтичному кабінеті

- робота у спеціалізованих (кардіологічний та інш.) кабінетах

- чергування в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділенні стаціонару

- застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря -терапевта.

Модуль 2. Основні обов'язки та професійні дії лікаря хірургічного відділення поліклініки:

- клінічна, лабораторно-інструментальна діагностика і тактика лікування основних хірургічних хвороб в амбулаторних умовах.

- робота у хірургічному кабінеті поліклініки.

- робота у травматологічному кабінеті поліклініки

- робота в урологічному кабінеті поліклініки - чергування в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділенні стаціонару

- застосування принципів етики та деонтології у практиці хірурга поліклініки.

Модуль 3. Основні обов'язки та професійні дії дільничного педіатра:

- принципи організації медичної допомоги дітям в амбулаторних умовах.

- клінічна, лабораторно-інструментальна діагностика і тактика лікування основних дитячих хвороб в амбулаторних умовах.

- принципи організації вакцинопрофілактики інфекційних хвороб в Україні.

- система диспансерного нагляду за здоровими і хворими дітьми

- застосування принципів етики та деонтології в педіатрії.

Модуль 4. Основні обов'язки та професійні дії лікаря жіночої консультації:

- принципи організації медичної допомоги жінкам в амбулаторних умовах.

- клінічна, лабораторно - інструментальна діагностика і тактика лікування найбільш поширених гінекологічних хвороб в умовах жіночої консультації; патронаж вагітних і породіль; онкопрофілактика та онкодіагностика в гінекології.

- диспансерне спостереження вагітних та гінекологічних хворих; діагностика та надання невідкладної медичної допомоги на дошитальному етапі.

- застосування принципів етики та деонтології в гінекології.

ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

Студент при проходженні практики повинен:

1. Своєчасно прибути до місця проходження виробничої практики.

2. Повністю виконати завдання, передбачені програмою з практики.

3. Виконувати діючі у лікувально-профілактичних закладах правила внутрішнього розпорядку.

4. Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

5. Брати участь у науково-практичних і патолого-анатомічних конференціях.

6. Нести відповідальність за доручену роботу та її результати нарівні зі штатними працівниками.

7. Пам'ятати та виконувати основи деонтології:

а) бути прикладом чуйного ставлення до хворого та його родини;

б) переконувати у вірності поставленого діагнозу та доброго перебігу захворювання;

в) суворо дотримуватись принципів професійної етики, коректно регулювати свої відносини з персоналом медичного закладу;

г) надавати особливої уваги веденню медичної документації.

8. Регулярно заповнювати щоденник практики і підписувати у свого безпосереднього керівника, а також своєчасно складати звіт.

9. Брати активну участь у санітарно-освітній роботі лікувально-профілактичних закладів.

10. Своєчасно скласти залік з практики.

 

Щоденник ВП з внутрішньої медицини

Час практики: з ___________________ 20___ р по ________________20 ___ р.

Місце проходження практики:________________________________________

Лікарня __________________________________________________________

Базовий керівник: __________________________________________________

Головний лікар: ____________________________________________________

(підпис, печатка)

 

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Зведений цифровий звіт про проходження

Щоденник ВП з хірургії

Час практики: з ___________________ 20___ р по ________________20 ___ р.

Місце проходження практики:________________________________________

Лікарня __________________________________________________________

Базовий керівник: __________________________________________________ Головний лікар: ____________________________________________________

(підпис, печатка)

 

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Щоденник ВП з педіатрії

Час практики: з ___________________ 20___ р по ________________20 ___ р.

Місце проходження практики:________________________________________

Лікарня __________________________________________________________

Базовий керівник: __________________________________________________ Головний лікар: ____________________________________________________

(підпис, печатка)

 

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

 

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Щоденник ВП з акушерства

Час практики: з ___________________ 20___ р по ________________20 ___ р.

Місце проходження практики:________________________________________

Лікарня __________________________________________________________

Базовий керівник: __________________________________________________ Головний лікар: ____________________________________________________

(підпис, печатка)

 

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

 

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

Підпис базового керівника ___________________________________________

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

 

Підпис базового керівника ___________________________________________

 

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
     

Підпис базового керівника ___________________________________________

Щ О Д Е Н Н И К

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА V КУРСУ _________ ГРУПИ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(П.І.Б.)

 

ОДЕСА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення виробничої практики студентів V курсу

Відповідно до навчального плану, проходження лікарської практики передбачено, коли студентом набуті відповідні знання з основних клінічних дисциплін: внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії і гінекології. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою.

Практика студентів медичних факультетів проводиться в якості виконуючого обов'язки дільничного терапевта і педіатра, хірурга поліклініки, лікаря жіночої консультації відповідно до діючого навчального плану і програми. Виробнича практика (лікарська) студентів V курсу в обсязі професійних обов'язків лікаря поліклініки триває 4 тижні — по 1 тижню в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях поліклініки і жіночій консультації. Практична робота студентів складається з щоденної (7 годин 12 хвилин) роботи в поліклініці на амбулаторному прийомі, у відділенні невідкладної допомоги та надання медичної допомоги вдома.

Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях поліклініки та жіночій консультації може змінюватись у разі потреби.

Виробнича практика студентів V не має аудиторних годин. Увесь час практики є самостійною роботою студентів, яка контролюється й оцінюється керівниками - викладачами профільних кафедр.

В якості баз виробничої практики можуть виступати поліклінічні відділення районних і міських лікарень. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється керівниками - викладачами практики від вищого навчального закладу та керівниками виробничої практики від бази.

Підсумковий контроль засвоєння модуля лікарської виробничої практики відбувається в останній день практики після її завершення. Контроль модуля проводиться викладачами профільних кафедр у присутності керівника виробничої практики від бази практики.

Мета проведення лікарської практики

полягає у закріпленні практичних навичок у межах цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки фахівця за спеціальностями «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 7.110105;

- проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналіз їх результатів.

- планувати схеми обстеження конкретного хворого залежно від особливостей клінічного перебігу захворювання.

- аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження.

- визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при найбільш поширених захворюваннях.

- проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш поширених захворювань.

- трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних, хірургічних, педіатричних і гінекологічних захворювань.

- оволодіти методами діагностики та надання невідкладної допомоги на дошпитальному етапі.

- оволодіти необхідними медичними маніпуляціями.

- ознайомитись із веденням медичної документації в поліклініці.

- оволодіти морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.

Завданням практики є закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін (обстеження хворого, встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактика, диспансеризація) і подальше вдосконалення практичних павичок, ознайомлення з організацією лікувальної справи й умовами роботи лікаря в поліклініці, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

Зміст програми

Модуль 1. Основні обов'язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення поліклініки:

- принципи організації надання планової і невідкладної терапевтичної допомоги в поліклініці;

- робота в терапевтичному кабінеті поліклініки

- робота у кабінеті функціональної діагностики

- робота у фізіотерапевтичному кабінеті

- робота у спеціалізованих (кардіологічний та інш.) кабінетах

- чергування в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділенні стаціонару

- застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря -терапевта.

Модуль 2. Основні обов'язки та професійні дії лікаря хірургічного відділення поліклініки:

- клінічна, лабораторно-інструментальна діагностика і тактика лікування основних хірургічних хвороб в амбулаторних умовах.

- робота у хірургічному кабінеті поліклініки.

- робота у травматологічному кабінеті поліклініки

- робота в урологічному кабінеті поліклініки - чергування в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділенні стаціонару

- застосування принципів етики та деонтології у практиці хірурга поліклініки.

Модуль 3. Основні обов'язки та професійні дії дільничного педіатра:

- принципи організації медичної допомоги дітям в амбулаторних умовах.

- клінічна, лабораторно-інструментальна діагностика і тактика лікування основних дитячих хвороб в амбулаторних умовах.

- принципи організації вакцинопрофілактики інфекційних хвороб в Україні.

- система диспансерного нагляду за здоровими і хворими дітьми

- застосування принципів етики та деонтології в педіатрії.

Модуль 4. Основні обов'язки та професійні дії лікаря жіночої консультації:

- принципи організації медичної допомоги жінкам в амбулаторних умовах.

- клінічна, лабораторно - інструментальна діагностика і тактика лікування найбільш поширених гінекологічних хвороб в умовах жіночої консультації; патронаж вагітних і породіль; онкопрофілактика та онкодіагностика в гінекології.

- диспансерне спостереження вагітних та гінекологічних хворих; діагностика та надання невідкладної медичної допомоги на дошитальному етапі.

- застосування принципів етики та деонтології в гінекології.

ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

Студент при проходженні практики повинен:

1. Своєчасно прибути до місця проходження виробничої практики.

2. Повністю виконати завдання, передбачені програмою з практики.

3. Виконувати діючі у лікувально-профілактичних закладах правила внутрішнього розпорядку.

4. Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

5. Брати участь у науково-практичних і патолого-анатомічних конференціях.

6. Нести відповідальність за доручену роботу та її результати нарівні зі штатними працівниками.

7. Пам'ятати та виконувати основи деонтології:

а) бути прикладом чуйного ставлення до хворого та його родини;

б) переконувати у вірності поставленого діагнозу та доброго перебігу захворювання;

в) суворо дотримуватись принципів професійної етики, коректно регулювати свої відносини з персоналом медичного закладу;

г) надавати особливої уваги веденню медичної документації.

8. Регулярно заповнювати щоденник практики і підписувати у свого безпосереднього керівника, а також своєчасно складати звіт.

9. Брати активну участь у санітарно-освітній роботі лікувально-профілактичних закладів.

10. Своєчасно скласти залік з практики.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.021 с.)