Детоксикаційна функція печінки; біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Детоксикаційна функція печінки; біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів.Модуль 5 Тема № 7.

Дослідження процесів біотрансформації ксенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450.

Варіант 1.

Детоксикаційна функція печінки; біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів.

Електронно-транспортні ланцюги ендоплазматичного ретикулуму. Генетичний поліморфізм та індуцибельність синтезу цитохрому Р-450.

Реакції кон’югації з глюкуроновою та сірчаною кислотою в гепатоцитах: біохімічні механізми, функціональне значення

Тести

 


1. В організмі людини реакції трансметилювання потрібні для синтезу катехоламінів, креатину, лецитину, бетаїну та інших сполук. Донором метильних груп у цих реакціях є...

А. Аденозин

B. Лейцин

C. Глутатіон

D. S-Аденозилметіонін

E. Фенілаланін

2. В організмі людини відновлений НАДФН+Н+ необхідний для біосинтезу жирних кислот, холестерину, знешкодження аміаку та ксенобіотиків. У процесі яких реакцій він здатний утворюватися?

А. Гліколізу

B. Пентозофосфатного шляху

C. Циклу Кребса

D. Мікросомального окиснення

E. β-Oкиснення жирних кислот

3. Мікросомальне окиснення – це процес...

А. Використання кисню в біоенергетичних процесах

B. Використання кисню з “пластичною” метою

C. Розпаду жирних кислот в організмі

D. Розпаду амінокислот

E Аеробного розпаду вуглеводів

4. Інактивування в печінці нікотинаміду відбувається внаслідок…

A. Ацетилювання

B. Метилювання

C. Кон’югації з глюкуроновою кислотою

D. Кон’югації з сульфатною кислотою

E. Кон’югації з гліцином

5. Етанол знешкоджується в печінці в результаті...

A. Ацетилювання

B. Дезамінування

C. Кон’югації з глюкуроновою кислотою

D. Кон’югації з сульфатною кислотою

E. Окиснення

6. Яка сполука утворюється внаслідок біотрансформації кодеїну – окиснювального дезалкілювання в організмі?

А. Морфін

B. Фенобарбітал

C. Гексобарбітал

D. Амінозин

E. Сульфодіоксид

7. Специфічні фармакологічні ефекти багатьох лікарських засобів послаблюються або втрачаються при їх тривалому застосуванні (розвиток толерантності) внаслідок...

А. Зниження інтенсивності мітохондріального окиснення

В. Посилення інтенсивності мітохондріального окиснення

С. Зниження інтенсивності мікросомального окиснення

D. Посилення інтенсивності мікросомального окисненння

E. Зниження інтенсивності перекисного окиснення

8. У пацієнта порушена детоксикаційна функція печінки. Які клініко-біохімічні показники використовують для виявлення її порушення?

A. Активність ензимів мікросомального окиснення,

B. вміст у крові альбумінів, протромбіну, проконвертину

C. Концентрацію антигемофільного глобуліну А (фактору VIII)

D. Вміст у сироватці крові a- і b-глобулінів

E. активність секреторного ензиму - сироваткової холінестерази.

9. Реакція на індикан у сечі пацієнта позитивна,вміст індикану становить 50 мкмоль/добу при нормі 46,9-56,4 мкмоль/добу. Яку функцію печінки можна оцінити за його допомогою?

A. Білоксинтезуючу

B. оксДетикаційну

C. Сечовиноутворювальну

D. Жовчоутворювальну

E. Пігментну

10. Відомо, що при ендогенній інтоксикації організму, яка супроводжує тиреотоксикоз, гнійні запальні захворювання, опіки тощо існує загроза медикаментозних уражень організму. Який процес уможливлює ці ураження?

A. Пригнічення активності мікросомального окиснення

B. Посилення активності мікросомального окиснення

C. Пригнічення пероксидної оксидації

D. Посилення пероксидної оксидації

E. Пригнічення мітохондріального окиснення

11. У пацієнта спостерігається гострий гепатит з гемолітичною анемією. Біохімічний аналіз виявив у крові низький рівень церулоплазміну, а в біоптаті печінки – високий вміст купру му. Це притаманно для

A. Гемохроматозу

B. Синдрому Кріглера-Найара

C. Хвороби Крона

D. Хвороби Коновалова-Вільсона

E. Синдрому Жільбера

12. У хворого на вірусний гепатит порушена білоксинтетична функція печінки. Які клініко-біохімічні показники крові використовують для її оцінки?

A. АлАТ, АсАТ, орнітинкарбамоїлтрансфераза

B. Вміст альбумінів, протромбіновий час, холестеролестераза

C. Лужна фосфатаза, лейцинамінопептидаза, білірубін

D. Тимолова проба, сулемова проба, проба Вельтмана

E. Глюкоза, глікозильований гемоглобін, кетонові тіла

13. У паціента виявлено холестаз, порушення жовчовидільної функції. Які клініко-біохімічні показники крові використовують для їх діагностики?

A. Лужна фосфатаза, лейцинаміно-пептидаза, білірубін крові і сечі

B. АлАТ, АсАТ, карбамоїлорнітинтрансфераза

C. Тимолова проба, сулемова проба, проба Вельтмана

D. Загальний білок, вміст альбумінів, протромбіновий час

E. Глюкоза, глікозильований гемоглобін, кетонові тіла

14. У хворого на гепатит показник де Рітіса (відношення активності АсАТ крові до активності АлАТ крові) становить 0,50 при нормі 1,3±0,4. Це свідчить про:

A. Порушення цілісності гепатоцитів

B. Розвиток холестазу

C. Розвиток злоякісної пухлини

D. Вірусну інфекцію

E. Розвиток запального процесу

15. У хворого на жовчокам’яну хворобу активність лужної фосфатази в крові становить 500 ммоль/с∙л при нормі 139-360 ммоль/с∙л. Про порушення якої функції печінки це свідчить?

A. Детоксикаційної

B. Білоксинтетичної

C. Екскреторної

D. Жовчоутворювальної

E. Гомеостатичної

16. У хворого на цироз печінки вміст альбумінів у крові становить 15 г/л при нормі 32-55 г/л, протромбіновий час – 40 с при нормі 12-20 с. Про порушення якої біохімічної функції печінки свідчать отримані результати?

A. Детоксикаційної

B. Екскреторної

C. Білоксинтетичної

D. Жовчоутворювальної

E. Гомеостатичної

17. Пацієнту були проведені осадові проби: показник тимолової проби сироватки крові становить 20 одиниць при нормі 0-4 одиниці, сулемової проби – 0,8 мл при нормі 1,6-2,2 мл, показник проби Вельтмана – 0,2 мл при нормі 0,4-0,5 мл. Про який патологічний стан свідчать отримані дані?

A. Гіперпротеїнемія

B. Гіпопротеїнемія

C. Диспротеїнемія

D. Гіперглобулінемія

E. Гіпоальбумінемія

18. Реакція на індикан у сечі пацієнта позитивна, становить 40 мкмоль/добу за норми 46,9-56,4 мкмоль/добу. Про порушення якої функції печінки свідчать отримані дані?

д

B. Білоксинтетичної

C. Екскреторної

D. Жовчоутворювальної

E. Гомеостатичної

19. Хворому на жовтяницю провели пробу Квіка. За умов орального одноразового вживання 4 г бензойнокислого натрію кількість гіпурової кислоти, виведеної з сечею, становить 0,5 г при нормі 2,0-2,5 г. Про порушення якої функції печінки свідчать отримані дані?

A. Детоксикаційної (окислювальні реакції)

B. Білоксинтетичної

C. Екскреторної

D. Детоксикаційної (кон’югаційні реакції)

E. Гомеостатичної

20. У хворого на цироз печінки виявлено зниження вмісту сечовини у сироватці крові. Причиною цього може бути:

A. Відсутність у гепатоцитах ферменту аланінамінотрансферази

B. Нестача аміаку для синтезу сечовини

C. Нестача СО2 для синтезу сечовини

D. Надлишок аміаку, який блокує ферменти синтезу сечовини

E. Порушення синтезу сечовини в печінці*

 

 


Модуль 5 Тема № 7.

Дослідження процесів біотрансформації кcенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450.

Варіант 2

Реакції мікросомального окиснення; індуктори та інгібітори мікросомальних монооксигеназ.

Типи реакцій біотрансформації чужорідних хімічних сполук у печінці.

Реакції метилування та ацетилування в гепатоцитах: біохімічні механізми, функціональне значення

 

Тести

 


1. Знешкодження неполярних (гідрофобних) сполук ендогенного й екзогенного походження найінтенсивніше відбувається в печінці. Цей процес полягає у перетворенні їх на полярні (гідрофільні) сполуки, які легко виводяться з організму. Які реакції відбуваються в процесі біотрансформації?

A. Фосфорилювання

B. Трансамінування

C. Окиснення

D. Кон’югація

E. Окиснення і кон’югація

2. Монооксигеназна система ендоплазматичного ретикулуму гепатоцитів, що включає НАДФ(Н)-залежний флавопротеїн, цитохром Р-450, цитохром-Р-450-редуктазу, цитохром b5, бере участь у знешкодженні ліпофільних сполук ендо- й екзогенного походження. Ензими монооксигеназної системи мікросом каталізують реакції...

А. Ацетилювання

B. Гідроксилювання

C. Кон’югації

D. Метилювання

E. Фосфорилювання

3. Метаболізм саліцилової кислоти та її похідних відбувається головним чином, шляхом кон’югації гідроксильної чи карбоксильної груп. Яка сполука вступає у реакцію кон’югації з обома функціональними групами саліцилової кислоти?

А. Глюкуронова кислота

В. Ацетильна група

С. Метильна група

D. Гліцин

Е. Сульфатна кислота

4. Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки?

А. Гіпурової

В. Валер’янової

С. Щавлевої

D. Фенілоцтової

Е. Лимонної

5. При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Яка з перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів?

A. Глюкоза

B. Аскорбінова кислота

C. Цитрат

D. Гліцерин

E. Метіонін

6.У печінці хворого порушена детоксикація природних метаболітів та ксенобіотиків. Знижена активність якого хромопротеїна може бути причиною цього?

A. Цитохром b

B. Гемоглобін

C. Цитохромоксидаза

D. Цитохром Р-450

E. Цитохром с1

7. Мікросомальне окиснення відбувається за участю:

A. Коензиму Q

B. Цитохрому с

C. Цитохрому а

D. Цитохрому Р-450

E. Молекули АТФ

8. Мікросомальне окиснення має значення для:

A. Утворення АТФ

B. Знешкодження токсичних сполук

C. Генерування теплоти

D. Знешкодження пероксиду водню

E. Синтезу білків

9. До монооксигеназної системи мембран ендоплазматичного ретикулума печінки входить НАДФ, флавопротеїн і цитохром Р-450. Вона функціонує для знешкодження токсичних речовин, здійснюючи реакції:

A. Відновлення

B. Окиснення

C. Гідроксилювання

D. Метилювання

E. Фосфорилювання

10. Тваринний індикан – один із кінцевих продуктів гниття білків, що утворюється з амінокислоти триптофану. Який тип реакції використовується в процесі його синтезу?

A. Метилування

B. Ацетилування

C. Глюкуронування

D. Сульфування

E. Кон’югація з гліцином

11. У хлопчика 2 років спостерігається збільшення у розмірах печінки та селезінки, катаракта. У крові підвищена концентрація цукру, однак тест толерантності до глюкози в нормі. Спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?

A. Мальтози

B. Галактози

C. Фруктози

D. Глюкози

E. Сахарози

12. Хворому 65 років з ознаками загального ожиріння, небезпекою жирової дистрофії печінки рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами. Вміст якої речовини у раціоні має найбільше значення у данному випадку?

A. Холестерин

B. Вітамін С

C. Метіонін

D. Гліцин

E. Глюкоза

13. Скарги та об’єктивні дані дозволяють припустити наявність у хворого запального процесу в жовчному міхурі, порушення колоїдних властивостей жовчі, імовірність утворення жовчних каменів. Що головним чином може спричинити утворення каменів?

A. Хлориди

B. Урати

C. Фосфати

D. Холестерин*

E. Оксалати

14. У хворого через наявність піску і каміння у загальній жовчній протоці припинилося надходження жовчі у кишку. Порушення якого з процесів у кишці спостерігається при цьому?

A. Перетравлення жирів

B. Всмоктування вуглеводів

C. Перетравлення білків

D. Перетравлення вуглеводів

E. Всмоктування білків

15. У хворого з алкогольним ураженням печінки спостерігається активація ПОЛ, порушення активності електронтранспортних ланцюгів, активація системи комплементу, посилений синтез колагену. Ці зміни пов’язані з дією альдегіду

A. Мурашиного

B. Пропіонового

C. Оцтового

D. Масляного

E. Валеріанового

16. У людей, що тривало вживають алкоголь, знижується ефективність деяких ліків, в тому числі снодійних засобів. Швидкість біотрансформації зростає у зв’язку з

A. Активацією мікросомального окислення

B. Пригніченням мікросомального окиснення

C. Активацією кон’югаційних процесів

D. Інгібуванням кон’югаційних процесів

E. Інгібуванням окисного фосфоритування

17. У робітника хімчистки виявлена жирова дистрофія печінки. Порушення синтезу якої речовини в печінці може призвести до даної патології?

A. Холієвої кислоти.

B. Тристеарину

C. Фосфатидилхоліну

D. Фосфатидної кислоти

E. Сечовини

18. У пацієнта порушена детоксикаційна функція печінки. Які клініко-біохімічні показники використовують для виявлення її порушення?

A. Активність ензимів мікросомального окиснення,

B. вміст у крові альбумінів, протромбіну, проконвертину

C. Концентрацію антигемофільного глобуліну А (фактору VIII)

D. Вміст у сироватці крові a- і b-глобулінів

E. активність секреторного ензиму - сироваткової холінестерази.

19. При біотрансформації лікарських засобів з класу барбітуратів (гексобарбіталу, фенобарбіталу, пентобарбіталу) реакції протікають за типом:

A. Окиснювального гідроксилювання алкільних бічних ланцюгів циклічних сполук

B. Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

C. Реакції окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

D. Реакції відновлення, зокрема відновлювального дегалогенування

E. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

20. Біотрансформація хлорованих циклічних вуглеводнів (пестицидів гептахлору, альдрину) відбувається за типом:

A. Реакції окиснювального дезалкілування, зокрема О-дезалкілування

B. Реакції окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

C. Реакції відновлення, зокрема відновлювального дегалогенування

D. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

E. Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

 

 


Модуль 5 Тема № 7.

Дослідження процесів біотрансформації кcенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450.

Варіант 3

Модуль 5 Тема № 7.

Дослідження процесів біотрансформації кcенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450.

Варіант 4

Тести


1. Біотрансформація тетрахлоретану відбувається за типом:

A. Реакції відновлення (без участі кисню), зокрема відновлювального дегалогенування

B. Окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

C. Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

D. Окиснювального дезалкілування, зокрема О-дезалкілування

E. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

2. У клінічній практиці як індикатор активності гниття білків у кишечнику та функціонального стану печінки розглядається величина екскреції тваринного індикану, який утворюється в печінці в результаті реакції кон’югації:

А. Сульфування

В. Глюкурування

С. Метилювання

D. Ацетилювання

Е. З гліцином

3. Показником активності біотрансформації лікарських засобів в організмі людини є інтенсивність реакції:

А. Метилювання пеніциліну

В. Ацетилювання пеніциліну

С. Ацетилювання аспірину

D. Метилювання сульфаніламідів

Е. Ацетилювання сульфаніламідів

4. Визначення інтенсивності реакції (кількості екскретованої з сечею гіпурової кислоти після введення per os стандартної дози бензоату), яка лежить в основі дослідження антитоксичної функції печінки, є так звана:

А. Нінгідринова реакція

В. Реакція Фоля

С. Реакція Мілона

D. Реакція Тромера

Е. Проба Квіка

5. Якою із приведених нижче реакцій здійснюється інактивація кадаверину та путресціину у гепатоцитах:

A. Окиснення

B. Відновлення

C. Кон’югація з глюкуроновою кислотою

D. Кон’югація з гліцином

E. Дезамінування

6. За класифікацією М.Я. Малахової до молекул середньої маси відносять речовини низької (РНММ) і середньої молекулярних мас (РСММ) і олігопептиди (ОП). Яка з перерахованих речовин належать до ОП:

A. Сечовина

B. Креатинін

C. Соматостатин

D. Білірубін

E. Холестерин

7. У пацієнта, який вживав фенобарбітал для лікування хвороби Жільбера, розвинулося звикання до цього препарату. Причиною звикання є?

A. Індукція синтезу цитохрому Р-450.

B. Інгібування синтезу цитохрому Р-450

C. Індукція синтезу цитохрому с.

D. Активування реакції кон’югації з глюкуроновою кислотою

E. Блокуванням дихального ланцюга мітохондрій.

8. У експериментальної тварини, що знаходиться на безбілковому раціоні, розвинулася жирова інфільтрація печінки внаслідок дефіциту метилюючих агентів. Утворення якого метаболіту порушено у піддослідної тварини?

А. ДОФА

В. Холестерину

С. Ацетоацетату

D. Лінолевої кислоти

Е. Холіну

9. У крові хворого встановлено підвищений вміст загального білірубіну, в сечі виявлено білірубінглюкуроніди, концентрація стеркобіліну в калі знижена. Недостатність яких вітамінів спостерігається в організмі?

А. В1, В2, В6

B. РР, С,U

C. К, D, A

D. Н, N (ліпоєвої кислоти)

E. Р, B15 (пангамової кислоти)

10. Проба Квіка: за умов орального одноразового вживання 4 г бензойнокислого натрію кількість виведеної з сечею гіпурової кислоти у хворого становить 0,5 г при нормі 2,0-2,5 г. Про що свідчить цей результат?

A. Про посилення детоксикаційної функції печінки

B. Про послаблення білоксинтезуючої функції печінки

C. Про посилення сечовиноутворювальної функції печінки

D. Про послаблення пігментної функції печінки

E. Про послаблення детоксикаційної функції печінки

11. Біотрансформація поліциклічних вуглеводнів, що мають канцерогенні властивості відбувається за типом:

A. Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

B. Окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

C. Реакції відновлення, зокрема відновлювального де галогенування

D. Окиснювального дезалкілування, зокрема О-дезалкілування

E. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

12. Біотрансформація тетрахлоретану відбувається за типом:

A. Реакції відновлення (без участі кисню), зокрема відновлювального дегалогенування

B. Окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

C. Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

D. Окиснювального дезалкілування, зокрема О-дезалкілування

E. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

13. У клінічній практиці як індикатор активності гниття білків у кишечнику та функціонального стану печінки розглядається величина екскреції тваринного індикану, який утворюється в печінці в результаті реакції кон’югації:

А. Сульфування

В. Глюкурування

С. Метилювання

D. Ацетилювання

Е. З гліцином

14. Визначення інтенсивності реакції (кількості екскретованої з сечею гіпурової кислоти після введення per os стандартної дози бензоату), яка лежить в основі дослідження антитоксичної функції печінки, є так звана:

A. Проба Квіка

B. Нінгідринова реакція

C. Реакція Фоля

D. Реакція Мілона

E. Реакція Тромера

15. Якою із приведених нижче реакцій здійснюється інактивація кадаверину та путресціину у гепатоцитах:

A. Окиснення

B. Дезамінування

C. Відновлення

D. Кон’югація з глюкуроновою кислотою

E. Кон’югація з гліцином

16. За класифікацією М.Я. Малахової до молекул середньої маси відносять речовини низької (РНММ) і середньої молекулярних мас (РСММ) і олігопептиди (ОП). Яка з перерахованих речовин належать до ОП:

A. Сечовина

B. Креатинін

C. Соматостатин

D. Білірубін

E. Холестерин

17. У пацієнта, який вживав фенобарбітал для лікування хвороби Жільбера, розвинулося звикання до цього препарату. Причиною звикання є?

A. Інгібування синтезу цитохрому Р-450

B. Індукція синтезу цитохрому с.

C. Активування реакції кон’югації з глюкуроновою кислотою

D. Індукція синтезу цитохрому Р-450.

E. Блокуванням дихального ланцюга мітохондрій.

18. Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки?

А. Гіпурової

В. Валер’янової

С. Щавлевої

D. Фенілоцтової

Е. Лимонної

19. При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Яка з перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів?

A. Глюкоза

B. Аскорбінова кислота

C. Цитрат

D. Гліцерин

E. Метіонін

20. У печінці хворого порушена детоксикація природних метаболітів та ксенобіотиків. Знижена активність якого хромопротеїна може бути причиною цього?

A. Цитохром b

B. Гемоглобін

C. Цитохромоксидаза

D. Цитохром Р-450

E. Цитохром с1

 


Модуль 5 Тема № 7.

Дослідження процесів біотрансформації кcенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450.

Варіант 5

Тести


1. Знешкодження неполярних (гідрофобних) сполук ендогенного й екзогенного походження найінтенсивніше відбувається в печінці. Цей процес полягає у перетворенні їх на полярні (гідрофільні) сполуки, які легко виводяться з організму. Які реакції відбуваються в процесі біотрансформації?

A. Окиснення і кон’югація

B. Трансамінування

C. Окиснення

D. Кон’югація

E. Фосфорилювання

2. Монооксигеназна система ендоплазматичного ретикулуму гепатоцитів, що включає НАДФ(Н)-залежний флавопротеїн, цитохром Р-450, цитохром-Р-450-редуктазу, цитохром b5, бере участь у знешкодженні ліпофільних сполук ендо- й екзогенного походження. Ензими монооксигеназної системи мікросом каталізують реакції...

A. Ацетилювання

B. Кон’югації

C. Гідроксилювання

D. Метилювання

E. Фосфорилювання

3. Метаболізм саліцилової кислоти та її похідних відбувається головним чином, шляхом кон’югації гідроксильної чи карбоксильної груп. Яка сполука вступає у реакцію кон’югації з обома функціональними групами саліцилової кислоти?

А. Глюкуронова кислота

В. Ацетильна група

С. Метальна група

D. Гліцин

Е. Сульфатна кислота

4. У хворого після переливання крові спостерігається жовтуватість шкіри та слизових оболонок, в крові підвищений вміст загального та непрямого білірубіну, в сечі – уробіліну, в калі – стеркобіліну. Який вид жовтяниці у хворого?

А. Гемолітична

В. Жовтяниця новонароджених

С. Обтураційна

D. Спадкова

Е. Жовтяниця Жільбера

5. Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до істотного зниження синтезу білків у гепатоцитах. Які органели зазнали ушкоджень внаслідок інтоксикації найбільше?

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Комплекс Гольджі

D. Гранулярна ендоплазматична сітка

E. Мікротрубочки

6. Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджувальної функції печінки було здійснено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти зі сечею характеризуватиме знешкоджувальну функцію печінки?

А. Гіпурової

В. Валер’янової

С. Щавлевої

D. Фенілоцтової

Е. Лимонної

7. При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Яка з перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів?

A. Метіонін

B. Аскорбінова кислота

C. Цитрат

D. Глюкоза

E. Гліцерин

8. У печінці хворого порушена детоксикація природних метаболітів та ксенобіотиків. Знижена активність якого хромопротеїну може бути причиною цього?

A. Цитохрому Р-450

B. Гемоглобіну

C. Цитохромоксидази

D. Цитохрому b

E. Цитохрому с1

9. У пацієнта 14 років вроджена патологія печінки, яка супроводжується білірубінемією за рахунок кон’югованого білірубіну, у печінці відкладається меланін. Причиною цієї патології є знижена екскреція білірубіну печінкою. Це притаманно для

A. Синдрому Кріглера-Найара

B. Синдрому Жільбера

C. Фізіологічної жовтяниці

D. Синдрому Дабіна –Джонсона

E. Хвороби Вільсона

10. У пацієнта 20 років вроджена патологія печінки, яка супроводжується високою білірубінемією за рахунок вільного білірубіну. У біоптаті печінки визначається низька активність УДФГК-трансферази. Це притаманно для

A. Синдрому Жільбера

B. Фізіологічної жовтяниці

C. Синдрому Дабіна –Джонсона

D. Синдрому Кріглера-Найара

E. Хвороби Вільсона

11. Знешкодження неполярних (гідрофобних) сполук ендогенного й екзогенного походження найінтенсивніше відбувається в печінці. Цей процес полягає у перетворенні їх на полярні (гідрофільні) сполуки, які легко виводяться з організму. Які реакції відбуваються в процесі біотрансформації?

A. Фосфорилювання

B. Трансамінування

C. Окиснення

D. Кон’югація

E. Окиснення і кон’югація

12. Монооксигеназна система ендоплазматичного ретикулуму гепатоцитів, що включає НАДФ(Н)-залежний флавопротеїн, цитохром Р-450, цитохром-Р-450-редуктазу, цитохром b5, бере участь у знешкодженні ліпофільних сполук ендо- й екзогенного походження. Ензими монооксигеназної системи мікросом каталізують реакції...

А. Ацетилювання

B. Гідроксилювання

C. Кон’югації

D. Метилювання

E. Фосфорилювання

13. Метаболізм саліцилової кислоти та її похідних відбувається головним чином, шляхом кон’югації гідроксильної чи карбоксильної груп. Яка сполука вступає у реакцію кон’югації з обома функціональними групами саліцилової кислоти?

А. Глюкуронова кислота

В. Ацетильна група

С. Метильна група

D. Гліцин

Е. Сульфатна кислота

14. Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки?

А. Гіпурової

В. Валер’янової

С. Щавлевої

D. Фенілоцтової

Е. Лимонної

15. При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Яка з перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів?

A. Глюкоза

B. Аскорбінова кислота

C. Цитрат

D. Гліцерин

E. Метіонін

16. У печінці хворого порушена детоксикація природних метаболітів та ксенобіотиків. Знижена активність якого хромопротеїна може бути причиною цього?

A. Цитохром b

B. Гемоглобін

C. Цитохромоксидаза

D. Цитохром Р-450

E. Цитохром с1

17. Мікросомальне окиснення відбувається за участю:

A. Коензиму Q

B. Цитохрому с

C. Цитохрому а

D. Цитохрому Р-450

E. Молекули АТФ

18. Мікросомальне окиснення має значення для:

A. Утворення АТФ

B. Знешкодження токсичних сполук

C. Генерування теплоти

D. Знешкодження пероксиду водню

E. Синтезу білків

19. До монооксигеназної системи мембран ендоплазматичного ретикулума печінки входить НАДФ, флавопротеїн і цитохром Р-450. Вона функціонує для знешкодження токсичних речовин, здійснюючи реакції:

A. Відновлення

B. Окиснення

C. Гідроксилювання

D. Метилювання

E. Фосфорилювання

20. Тваринний індикан – один із кінцевих продуктів гниття білків, що утворюється з амінокислоти триптофану. Який тип реакції використовується в процесі його синтезу?

A. Метилування

B. Ацетилування

C. Глюкуронування

D. Сульфування

E. Кон’югація з гліцином

 


Модуль 5 Тема № 7.

Дослідження процесів біотрансформації кcенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450.

Варіант 6

Тести


1. У пацієнта спостерігається гострий гепатит з гемолітичною анемією. Біохімічний аналіз виявив у крові низький рівень церулоплазміну, а в біоптаті печінки – високий вміст купру му. Це притаманно для

A. Гемохроматозу

B. Синдрому Кріглера-Найара

C. Хвороби Коновалова-Вільсона

D. Хвороби Крона

E. Синдрому Жільбера

2. У хворого на вірусний гепатит порушена білоксинтетична функція печінки. Які клініко-біохімічні показники крові використовують для її оцінки?

A. Вміст альбумінів, протромбіновий час, холестеролестераза

B. АлАТ, АсАТ, орнітинкарбамоїлтрансфераза

C. Лужна фосфатаза, лейцинамінопептидаза, білірубін

D. Тимолова проба, сулемова проба, проба Вельтмана

E. Глюкоза, глікозильований гемоглобін, кетонові тіла

3. У паціента виявлено холестаз, порушення жовчовидільної функції. Які клініко-біохімічні показники крові використовують для їх діагностики?

A. АлАТ, АсАТ, карбамоїлорнітинтрансфераза

B. Тимолова проба, сулемова проба, проба Вельтмана

C. Лужна фосфатаза, лейцинамінопептидаза, білірубін крові і сечі

D. Загальний білок, вміст альбумінів, протромбіновий час

E. Глюкоза, глікозильований гемоглобін, кетонові тіла

4. У хворого на гепатит показник де Рітіса (відношення активності АсАТ крові до активності АлАТ крові) становить 0,50 при нормі 1,3±0,4. Це свідчить про:

A. Порушення цілісності гепатоцитів

B. Розвиток холестазу

C. Розвиток злоякісної пухлини

D. Вірусну інфекцію

E. Розвиток запального процесу

5. У хворого на жовчокам’яну хворобу активність лужної фосфатази в крові становить 500 ммоль/с∙л при нормі 139-360 ммоль/с∙л. Про порушення якої функції печінки це свідчить?

A. Екскреторної

B. Детоксикаційної

C. Білоксинтетичної

D. Жовчоутворювальної

E. Гомеостатичної

6. У хворого на цироз печінки вміст альбумінів у крові становить 15 г/л при нормі 32-55 г/л, протромбіновий час – 40 с при нормі 12-20 с. Про порушення якої біохімічної функції печінки свідчать отримані результати?

A. Детоксикаційної

B. Екскреторної

C. Жовчоутворювальної

D. Білоксинтетичної

E. Гомеостатичної

7. Пацієнту були проведені осадові проби: показник тимолової проби сироватки крові становить 20 одиниць при нормі 0-4 одиниці, сулемової проби – 0,8 мл при нормі 1,6-2,2 мл, показник проби Вельтмана – 0,2 мл при нормі 0,4-0,5 мл. Про який патологічний стан свідчать отримані дані?

A. Гіперпротеїнемія

B. Диспротеїнемія

C. Гіпопротеїнемія

D. Гіперглобулінемія

E. Гіпоальбумінемія

8. Реакція на індикан у сечі пацієнта позитивна, становить 40 мкмоль/добу за норми 46,9-56,4 мкмоль/добу. Про порушення якої функції печінки свідчать отримані дані?

A. Білоксинтетичної

B. Екскреторної

C. Жовчоутворювальної

D. Гомеостатичної

E. Детоксикаційної

9. Хворому на жовтяницю провели пробу Квіка. За умов орального одноразового вживання 4 г бензойнокислого натрію кількість гіпурової кислоти, виведеної з сечею, становить 0,5 г при нормі 2,0-2,5 г. Про порушення якої функції печінки свідчать отримані дані?

A. Детоксикаційної (окислювальні реакції)

B. Білоксинтетичної

C. Екскреторної

D. Детоксикаційної (кон’югаційні реакції)

E. Гомеостатичної

10. У хворого на цироз печінки виявлено зниження вмісту сечовини у сироватці крові. Причиною цього може бути:

A. Відсутність у гепатоцитах ферменту аланінамінотрансферази

B. Порушення синтезу сечовини в печінці

C. Нестача аміаку для синтезу сечовини

D. Нестача СО2 для синтезу сечовини

E. Надлишок аміаку, який блокує ферменти синтезу сечовини

11. В ході реакцій мікросомального окиснення відбувається включення атому одного кисню безпосередньо в молекулу субстрату, який окиснюється за загальною схемою: R-H + 1/2O2 →r-oh. До якого типу окисно-відновних реакцій належать ці реакції?

A. Дегідрогеназних

B. Оксидаз них

C. Монооксигеназних

D. Діоксигеназних

E. Пероксидазних

12. За методом М.Я. Малахової речовини низької та середньої молекулярних мас визначають методом:

А. Спектрофотометричним

В. Хроматографічним

С. Ультрацентрифугуванням

D. Гель-фільтрації

Е. Електрофоретичним

13. Концентрацію олігополіпептидів за методом Лоурі і співавт. визначають методом:

А. Спектрофотометричним

В. Хроматографічним

С. Ультрацентрифугуванням

D. Гель-фільтрафії

Е. Електрофоретичним

14. Визначення інтегрального індексу ендогенної інтоксикації рекомендують для:

А. Визначення білків гострої фази

В. Визначення ОП

С. Визначення РСММ

D. Розрахунку концентрації альбумінів

Е. Оцінки ступеня важкості захворювання

15. Фенацетин метаболізується в організмі людини шляхом:

А. Метилювання

В. Дезалкілування

С. Гідроксилювання

D. Дезалкілування і гідроксилювання

Е. Декарбоксилювання

16. Монооксигеназна система мембран ендоплазматичного ретикулуму печінки включає флавопротеїн НАДФН-цитохром Р-450-редуктазу і цитохром Р-450, яка каталізує метаболічні перетворення різноманітних сторонніх речовин і лікарських препаратів. У результаті:

А. Гідроксилювання неполярних гідрофобних речовин підвищується їх гідрофільність, що сприяє інактивації біологічно активних речовин чи знешкодженню токсичних речовин і виведення із організму

В. Гідроксилювання неполярних гідрофільних речовин підвищується їх гідрофобність, що сприяє інактивації біологічно активних речовин чи знешкодженню токсичних речовин і виведення із організму

С. Гідроксилювання полярних гідрофобних речовин підвищується їх гідрофільність, що сприяє інактивації біологічно активних речовин чи знешкодженню токсичних речовин і виведення із організму

D. Гідроксилювання полярних гідрофільних речовин підвищується їх гідрофобність, що сприяє інактивації біологічно активних речовин чи знешкодженню токсичних речовин і виведення із організму

Е. Гідроксилювання неполярних гідрофобних речовин підвищується їх гідрофільність, що сприяє інактивації біологічно активних речовин чи знешкодженню токсичних речовин і неможливість їх виведення із організму

17. При біотрансформації лікарських засобів з класу барбітуратів (гексобарбіталу, фенобарбіталу, пентобарбіталу) реакції протікають за типом:

A. Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензену

B. Реакції окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

C. Окиснювального гідроксилювання алкільних бічних ланцюгів циклічних сполук

D. Реакції відновлення, зокрема відновлювального дегалогенування

E. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

18. Біотрансформація моноциклічних вуглеводнів (анілін, ацетанілід) відбувається за типом:

A. Окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

B. Реакції відновлення, зокрема відновлювального дегалогенування

C. Окиснювального дезалкілування, зокрема О-дезалкілування

D. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

E. Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

19. Біотрансформація хлорованих циклічних вуглПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.065 с.)