Аудит в Україні кінця XVIII початку XX століття.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит в Україні кінця XVIII початку XX століття.Ключові слова і терміни:.

Завдання:

1 За матеріалами лекції “Аудит в Росії кінця XVIII початок XIX сторіччя” проаналізувати внесок російських вчених та практиків у розвиток аудиту. Відповідь оформити у вигляді таблиці 1

Таблиця 1.

Прізвище вченого Часовий період Внесок в розвиток аудиту
     

2. Самостійно опрацювати питання “Становлення аудиту в незалежній Україні” та дати відповіді на запитання таблиць 2, 3, 4; 5.

Таблиця 2

Питання Відповіді
Спілка аудиторів України об’єднує.....  
Мета діяльності Спілки  
Завдання Спілки  
Вищим органом керівництва Спілки є....  
Основні функції Ради Спілки  
Основні функції Виконавчого комітету Спілки  
Основні функції Ревізійної Комісії Спілки  
Якими документами керується Спілка у своїй діяльності.  

 

Таблиця 3

Питання Відповіді
Умови, що сприяли появі аудиту в Україні  
Легалізація аудиторської професії в Україні пов’язана з ......  
Базовим елементом системи незалежного аудиту є......  
Контроль за аудиторською діяльністю в Україні здійснює...  
Вказати основні завдання цього органу.  
Яка професійна громадська організація аудиторів діє в Україні?  
Основні завдання професійної громадської організації аудиторів України  
Основні відмінності між органом, який здійснює контроль за аудиторською діяльністю та професійною громадською організацією аудиторів України  
Яка різниця між обов’язковим і ініціативним аудитом?  
Як Ви розумієте розширення і поглиблення розвитку аудиту в Україні?  

 

Таблиця 4

Питання Відповіді
Відповідно до якого законодавчого документа створена і функціонує аудиторська Палата України?  
Мета створення Аудиторської Палати України  
Кому підпорядковується Аудиторська Палата України?  
Вказати основні функції Аудиторської Палати України  
Вказати основні структурні підрозділи Аудиторської Палати України  

 

Таблиця 5

Питання Відповіді
Спілка аудиторів України об’єднує.....  
Мета діяльності Спілки  
Завдання Спілки  
Вищим органом керівництва Спілки є....  
Основні функції Ради Спілки  
Основні функції Виконавчого комітету Спілки  
Основні функції Ревізійної Комісії Спілки  
Якими документами керується Спілка у своїй діяльності.  

Питання для самоперевірки

1. Формування системи контролю на західних українських землях у XVIII - XX століття.

2. Державний контроль на українських територіях за часів Австро-Угорської імперії

3. Контроль в кооперації як підґрунтя для започаткування публічно-правового контролю.

4. Формування системи контролю на західних українських землях у XVIII - XX століття.

5. Державний контроль на українських територіях за часів Австро-Угорської імперії.

6.Контроль в кооперації як підґрунтя для започаткування публічно-правового контролю.

7. Реформи Петра I та початок аудиту в Росії.

8. Державний аудит часів Петра I.

9. Аудит в Росії кінця XIX початку XX століть.

10. Три спроби організації аудиторів Росії..

11. Особливий напрямок розвитку аудиту в Росії.

12. Аудит за часів Радянської влади.

13. Історія розвитку аудиту в незалежній Україні.

14. Нормативно – правове регулювання аудиту в Україні.

15. Аудиторська палата України: її функції та завдання.

16. Спілка аудиторів України: її функції та завдання.

17. Характеристика міжнародних стандартів аудиту (МСА) та їх використання в аудиторській діяльності.

Література: Основна [1;8; 6; 8; 9;]

Додаткова [3; 4; 5; 6; 7; 8;]

 


Література

Основна:

 

 1. Бочковский Ф.А. Государственний контроль в России в его историческом развитии // Контроллинг. – 1992. - №3 С.3 –8.
 2. Бутинець Ф.Ф., Історія бухгалтерського обліку. В 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / 2-е вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП Рута, 2001.-512с.
 3. Вол Б.Історія бухгалтерського обліку. Ч. 1 Рахівництво стародавнього світу /Вол Б., Малик Я., Сажинець С./. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім.. І Франка, 2001. – 46 с.
 4. Вол Б.Історія бухгалтерського обліку. Ч. 2 Облік і аудит епохи середньовіччя /Вол Б., Малик Я., Сажинець С./. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім.. І Франка, 2001. – 68 с.
 5. Вол Б.Історія бухгалтерського обліку. Ч. 1 Облік і аудит нової доби /Вол Б., Малик Я., Сажинець С./. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім.. І Франка, 2001. –44с.
 6. Дмитренко Г.В. Концептуально-методологічні основи організації і здійснення фінансового контролю / монографія. – К:АДЕФ – Україна, 2009. - 160 с.
 7. Жилинская Л.Ф. История развития бухгалтерского учета, анализа и аудита /Жилинская Л.Ф., Жилинская Т.А./ - Минск: Современная школа, 2008. – 392 с.
 8. Жвалюк В.Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ та початку ХХ ст.: Навчальний посібник. –К.: АТІКА ЛТД 2001.-176с.

496с.

9. Когут З. Російський централізм і українська автономія: ліквідація Гетьманщини 1760–1830. – К., 1996.

 1. Кифишин А.Г. Древнее святилище Каменная Могила // Опит разшифровки протошумерского архива ХІІ – ІІІ тыс. до н.э – К: Вид-во «Аратта», 2001. – Том 1. – 872 с.
 2. Лень В.С. Облік і аудит. Вступ до фаху /Лень В.С., Нечай В.А./: Навч. посібник.- К: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.
 3. Лучко М.Р., Остапик М.Я. Історія обліку. Світ та Україна. Погляд Крізь роки. – Тернопіль: Зорепад, 1998. – 108с.
 4. Мних Є.В., Швець В.Є , Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методичні аспекти). – Львів: Каменяр,2001. – 208с.
 5. Мисик Ю.А. Історія України. /Мисик Ю.А., Бажан О.Г, Власов В.С. Навч. посібник. Київ: видавничий дім”Києво-Могилянська академія”, 2008.
 6. Малюга Н.М. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект. /Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Монография. – Житомир.: ЧП «Рута», 2003. – Нечипоренко П. Про «порції» та «рації» на Гетьманщині 1725 — 1750 рр. // ЗІФВ ВУАН. — 1928. — Т. 20. — С. 175 — 198
 7. Малюга Н.М. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект. /Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Монография. – Житомир.: ЧП «Рута», 2003. –
 8. Нечипоренко П. Про «порції» та «рації» на Гетьманщині 1725 — 1750 рр. // ЗІФВ ВУАН. — 1928. — Т. 20. — С. 175 — 198
 9. Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. Історія обліку і контролю господарської діяльності. Навч. посібник.-Тернопіль: Карт-бланш, 2003.-223с.
 10. Редько О. І. Генезис аудиту в Україні – між вчора і завтра // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №4. –С – 23 – 25.
 11. Соколов Я.В., Терехов А.А. Очерки развития аудита. –М: ИДФБК-ПРЕСС, 2004.-376с.
 12. Соколов Я.В.Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. – 638с.
 13. Соколов Я.В Очерки по истории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 367с.
 14. Соколов Я.В. Основы бухгалтерского учета. –М.: Финансы и статистика., 2000.-

24. . Слабченко М. Хозяйство Гетманщины в XVII —XVIII ст. — Т. 4. — Одесса, 1925

512 с.

 1. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета. /Соколов Я.В., Соколов В.Я.: Учебник. – М:, Финансы и статистика, 2003. – 272 с.
 2. Швець В. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: монографія / Володимир Швець.-Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010.-448с.
 3. Швець В.Є. Ревізійний Союз Українських кооперативів, його роль і значення в розвитку економіки західноукраїнських земель /Швець В.Є., Юрченко Л.Б./ Вісн. ЛНУ ім.. І. Франка. Сер. економічна. – Вип..29. – Львів, 1999. – С. 146-149.
 4. Швець В.Є. Основні етапи розвитку економічного контролю на Україні./ Вісн. Львівської комерційної академії. - Вип..16. – Львів, 2004. – С. 487-492.
 5. Швець В.Є. Внутрішній контроль видатків домогосподарств у забезпеченні джерел фінансування підприємницької діяльності // Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів: Наук. Збір. = Львів: Інтереко, 2002. – Вип.. 11. – С 315=319.
 6. Швець В.Є Досвід контрольно-ревізійної діяльності Ревізійного союзу Українських кооперативів (РСУК) // Організація аудиторської діяльності на сучасному етапі розвитку економіки: Вісник ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – Вип.. 3. – С. 20-22.
 7. Швець В.Є. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 3-тє вид перероб. і допов.. – К: Знання, 2008. – 535с.

Додаткова

1. Боярська З. І. - Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 280 с.

 1. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. – М.: Юридическая литература, 1973. – 271с.
 2. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія Світу та України: Підручник. – Тернопіль.: Економічна думка, 1997. – 479с.
 3. Медведев М.Ю. Выбери професыю бухгалтер: практическое руководство / М.Ю. Медведев. – М: Кнорус, 2011. – 80 с.

5. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч.пос. /В. І. Орленко, В. В. Орленко. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. - 244 с.

 1. Родионова В.М. Шлейникова В.И Финансовый контроль: Учебник. – М.: ФБК – ПРЕСС, 2002. – 320с.
 2. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн /Шевченко О.О./:навч.посіб. для студ. юрид. вузів. – К:Олан, 2001, - 307 с.
 3. Куреза Т.В. Основи правового регулювання аудиторської діяльності в україні. Практичний посібник аудитора. – 2-ге видання перероб.- К.: Інформаційно-аналітичний та методичний центр аудиту в Україні “Статус”. 2005.-216 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.007 с.)