Тема № 7:Розслідування злочинів у фінансово-кредитній сфері та їх кваліфікаціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 7:Розслідування злочинів у фінансово-кредитній сфері та їх кваліфікаціяПрактичне заняття:Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів у фінансово-кредитній сфері

Навчальна мета заняття: на основі розгляду навчальних питань і фабули кримінального провадження, формування вмінь аналізувати інформацію про ознаки злочину у фінансово-кредитній сфері, їх кваліфікацію із метою прийняття обґрунтованого рішення про початок розслідування , проведення першочергових слідчих дій з урахуванням слідчої ситуації.

Час проведення: 2 год. Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика злочинів у фінансово-кредитній сфері

2. Типові слідчі ситуації та комплекси слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів на початковому етапі розслідування

3. Особливості тактики окремих слідчих дій.

4. Використання спеціальних знань в розслідуванні.

5. Проблемні питання кваліфікації

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття

1. Кримінальний кодекс України: ст. 209, 209-1.

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". - 2001, № 1, с.3-46.

3. Корж В.П. КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В УМОВАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ// Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. Вип. 1 (1) 2014 - с.46-54

4. Корж В.П.Розслідування окремих видів злочинів-навчально-методичний посібник-Х.: хну імені В.Н.Каразіна, 2012.-508с.( серія»Бібліотека криміналіста»)

5. Корж В.П. Расследование организованной преступной деятельности в сфере экономики; Учебно-методическое пособие-Харьков .Кроссоурд. 2011-304с..

6. Степанюк Р.Л.. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2004.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається розгляду контрольних питань теми.

Розглядаючи перше питання слід розкрити зміст елементів криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (предмет, обстановка, способи, сліди злочину, особа злочинця).

Відповідаючи на друге питання слід навести типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та алгоритми дій слідчого.

При розгляді третього питання особливості тактики таких слідчих дій, як огляд, обшук, , допити необхідно з урахуванням слідчої ситуації проводити негласні слідчі дії.

Необхідно враховувати при розгляді четвертого питання типові судові експертизи, які призначаються при розслідуванні цих злочинів.Під час розгляду п’ятого питання звернути увагу на проблемні питання, що виникають у зв’язку із кваліфікацією

Після цього слухачі, на підставі раніше одержаного і виконаного під час самостійної роботи завдання за фабулою навчального провадження беруть участь у діловій грі з обговорення рішень слідчого у кримінальній справі і плану розслідування злочину.

Фабула справи:

При розслідуванні злочину відносно директора ПП "Унімакс" Шарова, який у вересні 200 __ року шахрайським шляхом заволодів 439 тис. грн. фірми “Аскона”, було встановлено, що у жовтні 200__ року ПП "Унімакс" перерахувало приватному підприємцю Танко В.І. 97 тис. грн. як передплату за надання юридичних послуг. Через декілька днів ці кошти були отримані Танко з банківського рахунку готівкою, як доход від підприємницької діяльності. При проведенні перевірки цього факту було встановлено, що Танко є студентом 3-го курсу стаціонарного відділення одного з юридичних вузів, тобто ще не є спеціалістом у будь-якій галузі права. Допитаний як свідок Танко не зміг дати обґрунтовані пояснення про отримання ним такої великої суми грошових коштів, що були перераховані ПП "Унімакс" за юридичні послуги.

Завдання:

1. Проаналізуйте одержану інформацію і дайте письмову відповідь на такі запитання:

- чи містяться в поданому матеріалі ознаки злочину, передбаченого ст. 209, 209-1 КК?

- чи достатньо матеріалу для початку розслідування?

2. Складіть письмовий план розслідування по епізоду перерахування 97 тис. грн. на банківський рахунок Танко В.І., виділивши в ньому тактичні завдання розслідування і відповідні комплекси слідчих та оперативно-розшукових дій.

При виконанні практичного завдання слід керуватись такими вказівками.

При вивченні теми і виконанні практичного завдання потрібно виходити з того, що легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, є вторинним злочином, а його суб'єктом може бути як особа, що вчинила предикатний злочин, так й інша особа, яка здійснювала операції по легалізації. Слід мати на увазі, що об'єктом незаконних операцій можуть бути як грошові кошти у готівковій чи безготівковій формі, так і матеріальні цінності (наприклад, контрабандний товар). Ці обставини суттєво впливають на прийняття рішення про порушення кримінальної справи і на весь хід розслідування.

Окрему увагу слід приділяти предикатному злочину – кримінально караному діянню, в результаті якого були отримані злочинні доходи. Слід пам’ятати, що до переліку предикатних не входять злочини, передбачені ст.ст. 212 і 207 КК України, а також інші злочини, санкція за які встановлена у вигляді позбавлення волі строком до 3-х років.

Слідчо-судова практика показує, що здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, перетворилося у вид кримінального бізнесу. Займаються ним організовані злочинні групи, які з цією метою створюють мережі фіктивних підприємств ("конвертаційні центри") і надають "послуги" по незаконному перерахуванню коштів, їх конвертації у ВКВ, одержанні готівкою тощо. При цьому володар коштів розплачується певним відсотком від сум, які були об'єктом незаконних операцій (зміст відеофільму "Тіньовий капітал"). Таким чином легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом, разом з фіктивним підприємництвом виступає невід'ємною частиною технології організованої злочинної діяльності.

При складанні плану розслідування злочинів, передбачених ст. 209, 209-1 КК, потрібно виходити з того, що необхідно встановити:

- злочинне походження майна, яке стало предметом легалізації;

- які саме фінансові операції були проведені з коштами (майном) та їх обґрунтованість;

- з якими угодами (договорами) пов'язано здійснення фінансових операцій та реальність чи фіктивність цих угод;

- хто саме здійснив фінансові операції і які порушення чинного законодавства при цьому були допущені.

Відносно кожного завдання потрібно визначити необхідні для його вирішення слідчі дії та ОРЗ.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдань для самостійної роботи.

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

Інформаційне забезпечення

1. Конституція України.

2. Кримінальний кодекс України.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України.

4. Корж В.П.Розслідування окремих видів злочинів-навчально-методичний посібник-Х.: хну імені В.Н.Каразіна, 2012.-508с.( серія»Бібліотека криміналіста»)

5. Корж В.П. Расследование организованной преступной деятельности в сфере экономики; Учебно-методическое пособие-Харьков .Кроссоурд. 2011-304с..

6. нструкція з організації діяльності органів досудового слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими службами органів внутрішніх справ України у розкритті і розслідуванні злочинів. Затв. наказом МВС України № 160 від 31 березня 2008 року.

7. Інструкція з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України у виявленні, документуванні і розслідуванні злочинів у сфері економіки : Затв наказом МВС України № 760 від 8 вересня 2006 року.

8. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". - 2001, № 1, с.3-46.

9. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

10. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

11. Раседование преступлений в сфере экономики : руководство для следователей / Алексеева И.С., Алферов В.А., Амплеев С.В. и др.; под общ.ред. Кожевникова И.Н. – М.: Спарк, 1999.

12. Расследование новых видов экономических преступлений : метод. рек. для следователей и прокуроров / Ларьков А.Н., Кривенко Т.Д., Куранова Э.Д. - М. – 1995.

13. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми : монографія. / Авт. колектив Борисов В.І., Кальман О.Г., Корж В.П., Матусовський Г.А. - Х., 2000.

14. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / Під ред. П.В. Коляди. – К., 2001.

15. Современные проблемы борьбы с экономической преступностью : учебное пособие / Атмажитов В.М., Ревин В.П., Токарев Е.В. – М., 2000.

16. Матусовский, Г.А. Экономические преступления: криминалистический аналіз / Г.А. Матусовский. – Х. : Консум, 1999.

17. Лубин, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование : учебное пособие / А.Ф. Лубин. – Н.Новгород, 1991.

18. Протидія економічній злочинності : монографія / П.І. Орлов, А.Ф. Волобуєв, І.М. Осика та ін.. – Харків : Вид-во НУВС, 2004.

19. Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно : конспект лекции. – Х., 2000.

20. Волобуєв, А.Ф.. Методика розслідування злочинних порушень бюджетного законодавства : монографія / А.Ф. Волобуєв , Р.Л. Степанюк. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004.

21. Степанюк Р.Л. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України [Текст] : монографія / Р. Л. Степанюк ; за заг. ред. : А. Ф. Волобуєв ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : НікаНова, 2012. - 382 с

22. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії: Монографія / О.Г. Кальман, І.О. Христич, С.Ю. Лукашевич та ін.; За ред. О.Г. Кальмана . ─ Х., 2005.

23. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти /С.Г. Гурій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін. – К., 2005.

4.2. Методичне забезпечення:робоча навчальна програма; навчально-методичні матеріали для практичних занять і самостійної роботи; конспекти лекцій; макети кримінальних справ про економічні злочини; зразки процесуальних документів тощо

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.007 с.)