Порядок зайняття посади прокурораМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок зайняття посади прокурораВимоги й обмеження, що ставляться до прокурорів. Прийом на службу в органи прокуратури.

Моральні засади прокурорської діяльності. Європейські стандарти з етики та поведінки для прокурорів. Основні засади професійної етики юристів України. Етикет поведінки прокурорів.

Професійна підготовка, підвищення кваліфікації та атестація прокурорів.

Тема № 6.

Дисциплінарна відповідальність прокурора

Підстави дисциплінарної відповідальності прокурора. Дисциплінарне провадження щодо прокурора. Види дисциплінарних стягнень. Оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного провадження.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема №7.

Представництво інтересів громадянина або держави в суді

Сутність і завдання представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. Правові основи функції представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. Приводи та підстави представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. Форми представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. Повноваження прокурора при здійсненні представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

Тема №8.

Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Підтримання державного обвинувачення в суді

Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність

Поняття, предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Організація роботи по нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій у кримінальному провадженні

Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. Правові основи нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. Повноваження прокурора під час нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового кримінального провадження. Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні слідчих дій. Нагляд за додержанням законів при повідомленні про підозру. Нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу – взяття під варту, а також продовженні строків тримання під вартою. Нагляд за законністю продовження строків досудового слідства, а також зупинення досудового слідства. Нагляд за законністю дій і рішень при закінченні досудового кримінального провадження. Організація участі прокурора в досудовому кримінальному провадженні.

Підтримання державного обвинувачення в суді

Поняття “державне обвинувачення” та завдання прокурора в судовому розгляді кримінальних справ. Підготовка прокурора до участі в судовому кримінальному провадженні. Повноваження прокурора, який підтримує державне обвинувачення в суді. Участь прокурора в підготовчому судовому провадженні. Участь прокурора в судовому слідстві. Промова прокурора в суді: структура і зміст. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді: підстави і правові наслідки. Зміна прокурором державного обвинувачення. Участь прокурора в оскарженні рішення суду в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України. Дії прокурора по відновленню справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

Тема № 9.

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру. Правові основи нагляду прокурора за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Акти прокурорського реагування на порушення законів в установах виконання покарань.

 

3. Рекомендована література

Базова

1. Косюта М.В. Прокуратура України: навч. посіб. / М.В. Косюта. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2010. – 404 с.

2. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

3.Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі: монографія / Дьомін Ю.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2013. - 308 с.

4.Лапкин А.В. Основи прокурорської діяльності в Україні : Навчальний посібник у схемах. – Харків : Право, 2013. – 135 с.

 

 

Допоміжна

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. (зі змін. від 30.09.2010 р.).
 2. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
 3. Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. /М-во юстиції України. – К.: Логос, 1998. – 8 с.
 4. Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування: прийняті VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, Гавана, Куба, 27 серп. – 7 вересн. 1990 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2011. – С. 48-54.
 5. Про роль державного обвинувачення в системі кримінального правосуддя: Рекомендація R (2000) 19 Комітета Міністрів державам-членам Ради Європи, прийнята 6 жовт. 2000 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: науково-практичний посібник / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2011. – С. 55-64.
 6. Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві закону [Електрон. ресурс]: Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи 1604 (2003) 1, схвалена Постійним комітетом від імені Асамблеї 27 трав. 2003 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.- практ. посіб. / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2011. –С. 65-67.
 7. Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві закону: Відповідь Комітету Міністрів Ради Європи на Рекомендацію ПАРЄ 1604 (2003) 1, прийнята на 870-й зустрічі заступників міністрів 2 квіт. 2004 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ.посіб. / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2011. – С. 68-69.
 8. Конституція України. Науково-практичний коментар /редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.
 9. Науково-практичний коментар до Закону України “Про прокуратуру” / упоряд.: Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко // Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.
 10. Європейські керівні принципи з етики і поведінки для прокурорів: Будапештські керівні принципи; прийняті на 6-й конф. ген. прокурорів країн Європи 31.05.2005, Будапешт //Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.- практ. посіб. / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2011. – С. 70-74.
 11. Стандарти професійної відповідальності, основні обов’язки і права прокурорів [Електрон. ресурс]: прийняті Міжнародною Асоціацією Прокурорів (МАП) 23.05.1999 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2011. –С. 75-79.
 12. Каркач П.М. Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2011. – 264 с.
 13. Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України [Електрон. ресурс]: наказ Генерального прокурора України № 1 від 26.12.2011 р. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications &_t=rec&id=94102. –Заголовок з екрана.
 14. Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України [Електрон. ресурс]: наказ Генерального прокурора України № 18 від 01.04.2010 р. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.39085.0. – Заголовок з екрана.
 15. Про особливості організації роботи прокуратур міст з районним поділом [Електрон. ресурс]: наказ Генерального прокурора України №1/2гн від 30.12.2010 р. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m= publications&_t=rec&id=94102. – Заголовок з екрана.
 16. Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста, району: метод. посіб. з орг. роботи в міських, районних прокуратурах / П.М. Каркач. – Х.: Право, 2008. – 352 c.
 17. Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика: [моногр.] / М.К. Якимчук. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2001. – 440 c.
 18. Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України [Електрон. ресурс]: наказ Генерального прокурора України № 2гн від 15.12.2011 р. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m= publications&_t=rec&id=94102. – Заголовок з екрана.
 19. Про затвердження Порядку прийняття Присяги працівника прокуратури та заходи щодо його виконання [Електрон.ресурс]: наказ Генерального прокурора України № 5 від 21.01.2011 р. – Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua/druk.php? name=353813-21012011-0.txt. – Заголовок з екрана.
 20. Положення про порядок стажування в органах прокуратури України: затв. наказом Генерального прокурора України № 80 від 30.12.2009 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2011. – С. 175-183.
 21. Положення про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України [Електрон. ресурс]: затв. наказом Генерального прокурора України № 2958ц від 12.09.2005 р. – Режим доступу: http://www.yur-info.org.ua/doc/250550.jsp. – Заголовок з екрана.
 22. Європейські керівні принципи з етики і поведінки для прокурорів (Будапештські керівні принципи): прийняті на 6-й конф. ген. прокурорів країн Європи 31.05.2005 р., Будапешт) // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2011. – С. 70-74.
 23. Стандарти професійної відповідальності, основні обов’язки і права прокурорів: прийняті Міжнародною Асоціацією Прокурорів (МАП) 23.04.1999 р. // Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. – Х.: Право, 2011. – С. 75-79.
 24. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17.12.1979 р. / сост.: В.С. Семенов, О.Н. Ярмыш и др. // Права людини. Зб. документів. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1997. – С. 155-159.
 25. Давыденко Л.М. Органы прокуратуры Украины, Российской Федерации и США / Л.М. Давыденко, П.М. Каркач. – Х.: Медиа-группа, 1999. – 76 с.
 26. Мичко М.І. Прокуратура європейських держав постсоціалістичної системи / М.І. Мичко. – Донецьк: ДУВС МВС, 2001. – 325 с.
 27. Додонов В.Н. Прокуратуры стран мира. Справочник / В.Н. Додонов; под ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 320 с.
 28. Щерба С.П. Прокуратура в странах СНГ: правовой статус, функции, полномочия / С.П. Щерба, О.А. Зайцев, Т.А. Решетникова. – М.: Экзамен, 2007. – 560 с.
 29. Организация и деятельность органов прокуратуры зарубежных стран. Информационно-аналитический справочник /под ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 248 с.

30. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар: у 3 кн. / за заг ред. В.П. Пшонки, О.М. Литвака. – Кн. 1. – К.: Алерта, 2013. – 336 с.

31. Основи організації роботи та управління в органах прокуратури України: підруч. / [Є.М. Блажівський, М.К. Якимчук, І.М. Козьяков, І.В. Європіна та ін.]; за заг. ред. В.П. Пшонки, О.М. Литвака. – К.: Алерта, 2013. – 486 с.

32. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян: підручник / В.П. Пшонка, Є.М. Блажівський, М. К. Якимчук, І. М. Козьяков, М. С. Туркот та ін.; за заг. ред. В.П. Пшонки. - К.: Алерта, 2013.- 416 с.

33. Золоті сторінки обвинувальних промов українських прокурорів / ред. кол.: В.П. Пшонка, Є.М. Блажівський, Ю.М. Дьомін, І.М. Козьяков, О.М. Литвак, Р.О. Стефанчук, М.О. Шорін. – К. : Алерта, 2013. - 776 с.

34. Координація прокурором діяльності правоохоронних органів із протидії злочинності та корупції : монографія / за заг. ред. В.П. Пшонки, Є.М. Блажівського.- К. : Алерта, 2013. - 320 с.

35. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади: [монографія] / В. М. Кравчук. – Тернопіль: ТзОВ „Терно-граф”, 2013. - 272 с.

 

Інформаційні ресурси

ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ http://www.president.gov.ua/
САЙТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ http://portal.rada.gov.ua/
Законодавство України http://zakon4.rada.gov.ua/laws
ЛІГА:ЗАКОН – Главний правовий портал України   http://www.ligazakon.ua/  
Судова влада України офіційний веб-портал http://court.gov.ua
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ http://www.ccu.gov.ua/uk/index
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ http://www.scourt.gov.ua/
Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua/
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ http://www.arbitr.gov.ua/
Мiнiстерство юстицiї України http://www.minjust.gov.ua/
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ - ЄДИНИЙ ВЕБ-РЕСУРС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ http://www.kmu.gov.ua/control/
Генеральна прокуратура України http://www.gp.gov.ua/
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ http://ssu.gov.ua/sbu/control/uk/index
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ http://mvs.gov.ua/mvs/control
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ http://www.mon.gov.ua/
ПРОКУРОРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТА НАУКОВІ УСТАНОВИ  
Національна академія прокуратури України Сполучені Штати Америки, Національний коледж окружних прокурорів http://www.ap.gp.gov.ua/ http://www.ndaa.org/ncda/ncda_home.php
Американський Інститут прокурорських досліджень http://www.ndaa.org/apri/index.html
ІНШІ КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  
Російська Федерація, «Закон» – Інтернет-журнал для прокурорів і слідчих http://law.vl.ru/
Сполучені Штати Америки, Перелік веб-сайтів прокурорів США http://207.74.121.45/Prosecutor/proslist.htm

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – диференційований залік

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:опитування; поточна контрольна робота; тестування; розв’язання задач; поточна контрольна робота, індивідуальні завдання (підготовка наукових доповідей; підготовка рефератів (есе); анотування прочитаної додаткової літератури з курсу; розробка схем, таблиць; складання термінологічних словників; підготовка та публікація тез доповідей на конференціях; підготовка та публікація наукових статей, підготовка наукових доповідей на конкурс).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 248; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.017 с.)