Структура робочої програми навчального курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура робочої програми навчального курсу«ПОЛІТОЛОГІЯ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Реалізація в сфері вищої освіти України цілей Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, що враховує засади Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) і ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання, залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) та модульно-рейтингової системи контролю. Модульно-рейтингова система вивчення курсу «Політологія» спрямована на активізацію поглибленого вивчення студентами політики як соціального явища, сучасних політичних відносин і політичних процесів, діяльності суб'єктів політики та політичних інститутів і самостійну творчу роботу з формування сучасної політичної культури тощо.

Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Політологія» розраховані на студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і складаються з робочої навчальної програми, планів семінарських занять, завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Робоча навчальна програма спрямована на реалізацію вимог освітньо-професійної програми і характеристики, складається з опису предмета, мети та основних завдань навчальної дисципліни, модульного тематичного плану (структури залікового кредиту), змісту програми, методики здійснення модульного контролю та визначення підсумкового рейтингу, переліку літератури.

Курс: Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ECTS: 2 Змістових модулів:2   Загальна кількість годин:72 Тижневих годин: 4 6.0601 6.060102 Правознавство, Бакалавр   Обов’язкова: Студенти: 2курс – 4семестр – Правознавство Лекції(теоретична підготовка):12 годин Семінари: 24години Самостійна робота: 36 годин Вид контролю: іспит

Навчальна дисципліна «Політологія» читається для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Право» відповідно до робочого навчального плану.

Завданнями вивчення дисципліни є:

знання про становлення і розвиток політології як науки, політичні процеси суспільного життя, закони функціонування і розвитку політичної влади та політичної системи, її складових компонентів, політичні режими, політичного лідерства, глобальні проблеми сучасності та роль і місце України;

вироблення потреби, здатності та навичок розуміти, пояснювати та осмислювати політичні події;

підвищення політичної культури майбутніх фахівців-правників;

оволодіння навичками аналізу конкретних політичних процесів в Україні та за кордоном;

формування широкого кругозору, толерантності, здатності до певної творчості та сприйняття різних точок зору.

У сукупностi з iншими гуманітарними та спеціальними дисциплiнами політологія повинна забезпечити фундаментальну освіту i дати базу спецiальної освiти майбутнiх фахівців.

Метою викладання дисципліни Політологія» є:

формування у студентів наукових уявлень про владу, політичне життя, політичні процеси; політичної свідомості, адекватної сучасним реаліям, відповідного типу політичної культури і поведінки;

Після вивчення дисципліни «Політологія» студент буде:

знати:

традиції в історії політичної науки, особливості української політичної думки, політичного менеджменту, розуміти роль політології в розвитку демократичної культури і функції сучасного політолога;

системні закономірності функціонування основних підсистем у суспільстві і особливості політичної підсистеми;

основні принципи функціонування влади в суспільстві;

механізми взаємодії різних політичних інститутів;

різновиди політичних режимів, форм правління та державного устрою;

механізми ідеологічних процесів та формування політичної свідомості громадян.

вміти:

оперувати термінологією політології, аналізувати на емпіричному та науковому рівні процеси, які відбуваються в політичному житті, використовувати в професійній діяльності основні теоретичні і практичні положення політології;

аналізувати політичну ситуацію в Україні та у світі, спираючись на знання механізмів реалізації політичної влади та принципів діяльності основних інститутів в цій сфері;

співставляти механізми здійснення влади в різних країнах, аналізувати особливості різних політичних систем, основні різновиди сучасних політичних систем і режимів, уміти й проводити їхній порівняльний аналіз;

визначати специфіку політики як сфери суспільства, її вплив на розвиток суспільних процесів і інститутів;

виділяти ресурси політичної влади, раціональне і нераціональне в ній;

аналізувати міжнародні політичні процеси, геополітичну обстановку, проблеми, що відносяться до місця і ролі Україні в сучасному світі;

Зв'язок навчальної дисципліни «Політологія» з іншими навчальними дисциплінами. Ефективне навчання студентів дисципліні «Політологія» припускає наявність у студентів певного попереднього рівня підготовки в таких розділах гуманітарних знань, як «Історія України», «Філософія», «Соціологія», «Теорія держави і права», «Основи римського цивільного права», «Релігієзнавство», «Історія української культури». Оскільки в ході вивчення курсу студент може зіткнутися з необхідністю звернення до іноземних джерел інформації, є присутнім певний взаємозв'язок із дисципліною «Іноземна мова». Вивчення «Політології» є важливим елементом у формуванні гуманітарної складової в системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Право».

Основними цілями вивчення дисципліни є:

політична соціалізація студентів;

формування у майбутніх фахівців-правознавців наукового уявлення про основні закономірності політичних процесів у житті суспільства, які здатні орієнтуватися в сучасних політичних явищах і подіях;

забезпечення політичного аспекту підготовки висококваліфікованого правознавця, що має політично-моральну громадянську позицію;

розвиток політичного мислення.

Завдання навчальної дисципліни «Політологія»полягає в тому, щоб допомогти майбутньому правнику опанувати систему політичних знань, які змогли б стати теоретичною базою для осмислення сучасних соціально-політичних процесів, критерієм оцінки цих процесів із позицій інтересів суспільства, основою для формування громадянської політичної культури.

Значення навчальної дисципліни «Політологія» для якісної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Право» важко переоцінити, оскільки отримані в ході її вивчення знання та навички дозволять зрозуміти загальні механізми розвитку суспільства в цілому і політичної сфери зокрема, дадуть необхідну основу для розуміння принципів функціонування владних відносин та основних інститутів, котрі задіяні в реалізації влади. Політологічні знання дозволять зрозуміти і ті чинники, котрі визначають політичну свідомість та поведінку окремої людини, групи чи нації. Хоча підготовка кваліфікованих фахівців передбачає вивчення ними цілої низки предметів, що відносяться до соціально-гуманітарного циклу, політологія посідає в цьому переліку особливе місце, оскільки ті знання та навички, які вона дає студентам, із врахуванням нинішнього етапу становлення державності в Україні, є актуальними і затребуваними.

Специфічні особливості дисципліни визначаються її пов'язаністю з реальними політичними подіями сучасності, інтересами і політичними уподобаннями студентів як громадян і учасників політичних процесів. Однак даний курс не передбачає цілеспрямованого ідеологічного впливу чи формування заданого типу політичної свідомості. Вивчення політології, як і будь-якої іншої гуманітарної дисципліни, як через зміст предмету, так і через особливості методології, передбачає формування широкого кругозору, толерантності, здатності до певної творчості і сприйняття різних точок зору. Знання основ політичної науки є необхідною умовою становлення громадянина як творця незалежної демократичної держави і члена громадянського суспільства.

Програма курсу політології включає основні теми, які висвітлюють предмет та історію розвитку політичної думки, дають ґрунтовні знання про владні відносини та основні інститути і структури, через які ці відносини реалізуються, роблять можливим розуміння основних механізмів функціонування політичної культури та політичних ідеологій.

Лекційний курс з політології для студентів денної форми навчання невеликий – всього 20 годин. Тому значна частина матеріалу передбачає самостійну роботу студентів (54 години). З кожної теми курсу рекомендується відповідна література. Після засвоєння курсу студент повинен знати: в чому полягає предмет, завдання та функції політології, основні віхи розвитку політичної думки: володіти відповідним фактичним матеріалом, що відноситься до сфери політики та вміти застосовувати теоретичні знання до аналізу сучасних політичних подій тощо.

Семінарські заняття є однією з основних форм роботи студентів вищих закладів при вивченні курсу «Політологія». Вони дають змогу засвоїти закономірності розвитку та функціонування політичного життя суспільства, механізмів влади, управління політичними процесами. Обговорення та осмислення питань курсу на семінарських заняттях дозволяє формувати та відстоювати свою політичну позицію, чітко розуміти свої громадянські права та обов’язки, давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій та лідерів, орієнтуватися у міжнародному політичному житті, мати уявлення про місце та статус України в сучасному світі, об’єктивно та критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання; метод проекту; методи колективної розумової діяльності; методи самостійної роботи.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

вхідний контроль, оперативний контроль, поточний контроль, підсумковий контроль.
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.01 с.)