Дисципліна «Педагогічна риторика»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліна «Педагогічна риторика»1. Охарактеризуйте предмет педагогічної риторики.

2. Розкрийте сутність концептуального закону риторики.

3. Розкрийте сутність закону моделювання аудиторії.

4. Розкрийте сутність стратегічного закону риторики.

5. Розкрийте сутність тактичного закону риторики.

6. Розкрийте сутність мовленнєвого закону риторики.

7. Розкрийте сутність закону ефективної комунікації.

8. Розкрийте сутність системно-аналітичного закону риторики.

9. Охарактеризуйте переконування як основний спосіб впливу педагога учнів

10. Охарактеризуйте складники техніки мовлення.

11. Поясніть роль саморегуляції у подоланні ускладнень в мовленнєвій

діяльності педагога.

12. Охарактеризуйте особливості голосу педагога.

13. Охарактеризуйте утруднення в мовленнєвій діяльності людини, яка знаходиться у стані емоційної напруги.

14. Поясніть, у чому полягає майстерність публічного виступу.

15. Охарактеризуйте складники виступу оратора.

16. Розкрийте суттєві особливості слухання як виду мовленнєвої діяльності педагога.

17. Дайте визначення провідним дефініціям з проблеми мовленнєвої діяльності педагога.

18. Охарактеризуйте функції професійного педагогічного мовлення.

19. Опишіть складники структури ділової бесіди.

20. Охарактеризуйте техніку підготовки ділової бесіди.

21. Охарактеризуйте складники античного риторичного каналу.

22. Опишіть функції техніки мовлення педагога.

23. Розкрийте суттєві особливості вміння слухати іншу людину.

24. Охарактеризуйте види слухання та поясніть, які з них повинен реалізувати педагог у професійній діяльності.

25. Охарактеризуйте комунікативні якості мовлення.

26. Охарактеризуйте можливі недоліки професійного мовлення педагога та шляхи їх усунення.

27. Розкрийте особливості підготовки оратора до виступу.

28. Розкрийте суттєві особливості організаційних форм педагогічного мовлення.

29. Охарактеризуйте зв’язки риторики з іншими науками.

30. Поясніть, чому на оволодіння слухачами Києво-Могилянської академії елементами педагогічної майстерності значний вплив мало вивчення ними риторики.

31. Розкрийте особливості мовленнєвого спілкування педагога з учнями.

32. Охарактеризуйте складники дикції педагога.

33. Охарактеризуйте основні фази проведення ділової бесіди.

34. Обґрунтуйте роль педагогічної риторики у професійній діяльності педагога.

35. Охарактеризуйте складники структури мовленнєвої діяльності викладача.

36. Розкрийте сутність взаємозв’язку переконування та навіювання в педагогічному процесі.

37. Охарактеризуйте елементи інтонаційної виразності мовлення.

38. Охарактеризуйте особливості мовленнєвої поведінки педагога.

39. Охарактеризуйте різновиди мовлення педагога за характером взаємодії учасників спілкування.

40. Розкрийте сутність понять «емоційне самопочуття», «емоційна стійкість», «емоційне напруження».

41. Охарактеризуйте складники підготовки оратора до виступу перед аудиторією.

42. Опишіть типи ораторів та поясніть до якого з них ви відносите себе.

43. Вирізніть характерні особливості ораторського мистецтва Ф.М. Плевако і П.С. Пороховщикова.

44. Вирізніть характерні особливості ораторського мистецтва А.Ф. Коні.

 

 

Рекомендована література

З дисципліни „Психологія діяльності та навчальний менеджмент”

Основна:

1. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч. посіб. / М.В. Артюшина, Л.М. Журавська, Л.А. Колесніченко та ін.; За заг. ред. М.В. Артюшиної. – К.: КНЕУ, 2008. – 336 с.

2. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. У 2-х ч. - Ч.1. Психологія суб’єкта діяльності. - К.: КНЕУ, 1999. - 244 с.

3. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / В.А. Козаков, М.В. Артюшина, О.М. Котикова та ін.; За заг. ред. В.А. Козакова. – К.: КНЕУ, 2003. – 829 с.

4. Козаков В.А., Дзвінчук Д.І. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. – 140 с.

5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.

6. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с. - Кн.2: Процесс воспитания. - 256 с.

7. Додаткова:

8. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие пед учеб. завед. – М.: Академия. 2000. – 192 с.

9. Володарская Н.В., Митина А.М. Проблема целей обучения в современной науке. – М.: МГУ, 1989. - 72 c.

10. Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття”. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

11. Закон України “Про освіту” // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С.11-38.

12. Змеёв С.И. Технология обучения взрослых: Учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 128 с.

13. Індивідуально-типологічні риси особистості й ефективність діяльності: Метод. рекомендації для практ. занять з курсу “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” для студ. усіх спец. денної форми навч. /Уклад.: М.В.Артюшина, Г.М.Романова. – К.: КНЕУ, 2001. – 68 с.

14. Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л. Основи психології та педагогіки: Нач.-метод. посібник. – К.КНЕУ, 2002. – 126 с.

15. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 288 с.

16. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч.посіб. – К.: “Екс-об”, 1999. – 304 с.

17. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. Розділ “Дидактика”: Навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів педагогічних інститутів, учителів шкіл. – К.: ІСДОУ, 1993. – 140 с.

18. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.

19. Немов Р.С. Психология: Учебник. для студентов высш. пед. учеб. заведений. - Кн. 1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: Владос, 1994. - 576 с. - Кн. 2. – Психология образования. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 496 с.

20. Панасюк А.Ю. А что у него в подсознании: Двенадцать уроков по психотехнологии проникновения в подсознание собеседника. – 5-е изд. – М.: Дело, 2002. – 272 с.

21. Педагогика и психология высшей школы. - Ростов-на-Дону: "Феникс", 1998. – 576 с.

22. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. пособие для студ. сред. учеб. завед. / Под ред. С.А.Смирнова. – М.: Академия, 1998. – 512 с.

23. Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. учеб. завед./ Под ред.П.И.Пидкасистого. – М.: Пед.об-во России, 1998. – 638 с.

24. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

25. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / Европ. ин-т экспертов. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А.: Изд-во "Полиус", 1998. - 639 с.

З дисципліни „Методика викладання економіки”

Основна:

1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 280 с.

2. Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003. - 341с.

3. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. – К.: КНЕУ, 1999. - 128 с.

Додаткова:

1. Азимов Л. Б. Преподавание экономики в школе: Основные экономические понятия: Пособие для учителей / Л. Б. Азимов, Е. В. Журавская, О. Ю. Макарова; Междунар. центр экон. и бизнес образования. -М. : Финансы и статистика : Рос. экон. журн., 1994. -35 с.

2. Балабанов И.Т., Кириллов В.Н., Юлдашев Р.Т.Методика преподавания экономических дисциплин. Основы лекторского мастерства.- М., «Анкил», 2000.- 96с.

3. Баранский Н.Н.. Методика преподавания экономической географии / Н. Н. Баранский. -2-е изд., перераб. -М. : Просвещение, 1990. -303 с.

4. Вдовина С. Б. Занимательная экономика: Метод. пособие для преподавателей нач. курса экономики / С. Б. Вдовина. -Киров : Киров обл. ин-т усоверш. учителей, 1995. -111 с.

5. Вербило О.Ф. Методика активного навчання економічних дисциплін / Національний аграрний ун-т. — К., 1998. — 235 с.

6. Довгопол Г.В., Меделяев В.Н. Экономика для начинающих / Центр экономического образования. — Х., 1995. — 167 с.

7. Експериментальна програма «Основи економіки» для 10 класів гуманітарного і загальноосвітнього профілів «Географія та основи економіки в школі.- № 4 .-2001.- с.24 — 28.

8. Есипов В.Е., Якунина А.В., Менкхаус Д.Д., Бэстиан К.Т. Преподавание микроэкономики с использованием учебных экспериментов: Учеб.- метод. пособие / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Кафедра ценообразования. -СПб. : Издательство СПбГУЭФ, 2000.

9. Єльникова Г. В. Методика викладання економічних дисциплин. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник / АПН України; Центральний ін-т післядипломної освіти. -К. : Міленіум, 2003. -104с.

10. Жафяров А.Ж., Моргунова Л. К. Методика преподавания экономики в школе: Учеб. пособие / А. Ж. Жафяров, Л. К. Моргунова. -Новосибирск : НГПУ, 1997. -188 с.

11. Климюк І Методичний посібник для вчителів до Конспекту лекцій з економіки для учнів старших класів І частина.- Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003- 60 с.

12. Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки. Навч. посібн.- К.: «Кадри», 2002.- 272с.

13. Ковальчук Г.О. Організація навчання з економіки / Навч.посібник. Нац. Пед. ун.-т ім..Драгоманова, - 2002.- 305с.

14. Концепція змісту економічної освіти в загальноосвітній школі України Проекти // Географія та основи економіки в школі.- № 6.- 2001.- с.4-11

15. Крамаренко В.И., Панова Н.Н., Туляков Ю.Т., Гужва Г.А. Методика преподавания экономических дисциплин: Учеб. пособие для студ. экон. спец. / Киевский национальный экономический ун-т; Крымский экономический ин- т. -Симф., 1999. -222 с.

16. Кукурудза І.І. Методика викладання економічної теорії: Матеріали до лекцій і семінарів. -Черкаси : РВВ Черкаського держуніверситету, 2001. -332с.

17. Литвинцева Г.П. Современные методы контроля знаний по экономической теории: Метод. пособие для преподавателей вузов / Г. П. Литвинцева; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т. -Новосибирск : НГТУ, 1998. -44 с.

18. Макарова Н.В. Методология обучения новым информационным технологиям: (Для вузов экон. профиля) / Н. В. Макарова; Санкт-Петербург. ун-т экономики и финансов. -СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992. -135 с.

19. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посібник для самосійного вивчення дисципліни / Під науковим керівництвом Л.М. Грущенко К.: КНЕУ, 2003.-260с.

20. Методические указания по курсу "Экономика": С использ. журн. "Экон. шк.", 1992, вып. 2 / [И. Н. Баранов и др.]. -СПб. : Журн. "Экон. шк.", 1994. -132 с.

21. Найдьонов І.М., Ігнатюк А.І. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін: Навч. посібник. - К.: Вид-во Купріянова О.О., 2002.- 384с.

22. Новікова Л. М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу "Основи дидактики та методика викладання економіки" / Західнодонбаський ін-т економіки і управління. -Павлоград : ЗПІЕУ, 2003. -122с.

23. Носаченко И.М. Игровые методы обучения в экономике: Учебно- метод.пособие. - К.: МАУП, 1995 - 80с.

24. Панфилова А.П., Громова Л.А., Богачек И.А. Абчук В.А. Основы менеджмента . Полное руководства по кейс-технологиям/ Под ред проф. Соломина В.П.- СПб.: Питер, 2004.- 204с.

25. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент: Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала: Учебное пособие. – СПб: ИВЭСЭП, «Знание», 2003. – 536 с.

26. Побірченко Н.А. Економіка для дітей: Метод розробки для вчителів молодших класів та вихователів дитячих садків.- К.: Знання, 1999. - 75 с.

27. Побірченко Н.А. Економічне середовище: Уроки для мол.школярів.- К.: Знання, 1999. - 70с.

28. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки (10 кл.). Основи підприємницької діяльності (10-11 кл.).- К.: Пед. думка.,2001.

29. Пруссова Л.Г. Экономика в схемах , экономика в таблицях К. 1995.

30. Пруссова Л.Г. Экономика. Тренинг курс. Учебно-метод.пос.- К.: ТОВ УВПК «Екс об», 1999.- 632 с.

31. Пустова Н.О., Волчелюк Г.Ю. Методика викладання економіки: Навч.- метод. посібник.-Херсон: Олді-плюс, 2003.- 128с.

32. Сандерс Р., Бах Г.Л., Калдервуд Д.Д., Хансен У Л., Сипейн Г. Основные экономические понятия. Структура преподавания. - М.: Аспекты пресс, 1995.

33. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: Видав. гр.. „Основа”, 2003. – 80 с.

34. Смолкин А.М. Методы активного обучения: [Метод. пособие для преподавателей и организаторов проф. и экон. обучения кадров] / А. М. Смолкин. -М. : Высш. шк., 1991. -175 с.

35.Яковлєв Н.Н. Сохор A.M. Методика и техника урока. В помощь начинающему учителю.- М., 1985

З дисципліни „Комунікативні процеси у навчанні”

Основна:

1. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 383 с.

2. Бутенко Н.Ю., Приходько В.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. диск. / За заг. ред.. Н.Ю.Бутенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 334 с.

Додаткова:

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 432 с.

2. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. – СПб.: Питер-Пресс, 1997. – 247 с.

3. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, ;жестов.- СПб.: Питер, 1997. – 224 с.

4. Бороздина Г.В. Психология делового общения.: Пособие для студ. экон. и техн. спец. вузов. - М.: Инфра-М, 1998. – 224 с.

5. Бринкман Р., Кершнер Р. Гений общения: Пособие по психол. самозаците./ Пер. с англ. – СПб.: Питер-пресс, 1997. – 247 с.

6. Берн Э. Игры, в которые играют люди; Люди, которые играют в игры.: Психология человеческих взаимоотношений; Психология человеческой судьбы / Пер. с англ. – СПб: Специальная литература, 1996. – 399 с.

7. Вердербер Р., Вердербер к. психология общения.: СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 320 с.

8. Власова Н.И. …И проснешься боссом: Справочник по психологии управления. В 3 кн. – М.: Инфра-М, 1994.

9. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – 2 изд. с изм. и доп. - К.: Украина, 2002. – 222 с.

10. Дейвис Ф. Ваш абсолютный имидж. – М., 1997. – 320 с.

11. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения: Иллюстрированный самоучитель психологического мастерства. – М.: Academia, 1996. – 192 с.

12. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство – М.: АОЗТ «Яуза»: Секачев, 1996. – 253 с.

13. Дэна Д. Преодоление разногласий: Как улучшить взаимоотношения на работе и дома.- Спб.: АОЗТ «Институт личности» АОЗТ «Ленато» ИЧП «Палантир», 1994. – 138 с.

14. Культура ділового спілкування: Навч.посібник / Уклад.: Зубенко Л.Г., Немцев В.Д. –– К.: ЕксОб, 2000. – 200 с.

15. Каппони В., Новак Т. Как делать все по-своему, или Ассертивность в жизнь! /Пер. с чеш.- СПб.: Питер, 1995. – 188 с.

16. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузов. - К., 1995. – 304 с.

17. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты – М.: Стрингер, 1992. – 212 с.

18. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения .- 2-е изд. – М.: Смысл, 1999. – 277 с.

19. Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена: Практическое пособие. – М.: Ось-89, 1996. – 304 с.

20. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие. – 3-е изд. - М.: Ось-89, 1999. – 239 с.

21. Куницын В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М.Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПб., 2001. – 544 с.

22. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха. – Ростов на Дону: Феникс, 1995. – 416 с.

23. Лэйхнфф Дж.М., Пенроуз Дж.М. Бизнес-комуникации. – СПб, 2001. – 688 с.

24. Мастенбрук Г. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 253 с.

25. Методичні вказівки з дисципліни “Комунікативні процеси у навчанні”/ Укл.: Н.Ю.Бутенко , В.М.Приходько , Л.А.Медвідь . – К.: КНЕУ, 1998.

26. Морозов А.В.Психология влияния. – СПб., 2000. – 310 с.

27. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. / Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 704 с.

28. Панкратов В.Н. Психотехнология управления людьми: Практическое руководство. – М.: Издательство Института Психотерапии, 2001. – 336 с.

29. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других людей по их жестам. / Пер. с англ. – Нижний Новгород: Совмест. рос.-австрал. предприятие «Ай-Кью», 1992. – 262 с.

30. Почепцов Г.Г. Имидж-мейкер: Паблик-рилейшинз для политиков и бизнесменов.-К.: РА Губерникова, 1995. – 236 с.

31. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.: Рефл. бук, 1999. – 352 с.

32. Практическая психология для преподавателей /Под ред. М.К.Тутушкиной. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1997. – 328 с.

33. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Х.: Фортуна-пресс, 1998. – 463 с.

34. Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 1997. – 180 с.

35. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 127 с.

36. Савенкова Л.О. Комунікативні процеси у навчанні – К.: КНЕУ, 1996. 123 с.

37. Савенкова Л.О. Педагогічне спілкування. – К.: КНЕУ, 1997. - 135 с.

38. Семиченко В.А. Психология общения: Модельный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов. – К.: Магістр-S, 1998. – 152 с.

39. Скотт Дж.-Гр. Конфликты, пути их преодоления. –К.: Внешторгиздат, 1991. – 189 с.

40. Таранов П.С. Искусство риторики. Универсальное пособие для умения говорить красиво и убедительно: Учебное пособие. – Симферополь, 2001. – 573 с.

41. Томан І. Мистецтво говорити. /Пер. с чеськ. – К.: Україна, 1996. – 267 с.

42. Чмут Т.К. Культура спілкувння: Навчальний посібник. – Хмельницький: ХЫРУП, 1999. – 354 с.

43. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой: Искусство менеджера. – Минск: Амалфея, 1996. – 368 с.

44. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. – М.: Культура и спорт, 1994. – 319 с.

45. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор. – М.: Дубль-В, 1994. – 128 с.

46. Юри У. Преодолевая «нет», или Переговоры с трудными людьми. / Пер. с англ. – М.: Наука, 1993. – 126 с.

 

З дисципліни „Методика викладання права”

 

Основна

1. Безпалько Ю.С. Слагаемое педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989.- 448 с.

2. Брецко Ф.Ф. Основи держави і права. Навчальний посібник у 2-х кн.- кн.2.: Правознавство у таблицях. Юридичний практикум. – Ужгород: Закарпаття, 1998. – 452 с.

3. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П. Критичне мислення: як цього навчати. Науково-методичний посібник. – Х.: Видавнича група «основа»: «Тріада+», 2007. – 112 с.

4. Відкритий урок. Економіка. Право. – К.: Плеяди, 2004. – 116 с.

5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

6. Гликман И.З. Управление самостоятельной работой студентов (системное стимулирование): Учебное пособие. – М.:Логос, 2002. – 24 с.

7. Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності: Практ. пос.- К.: Навч.-метод. центр «Консорціум з удосконалення менеджмент освіти в Україні, 2005. – 312 с.

8. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. – К.: К: КНТ, 2004.- 88 с.

9. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно – методическое обеспечение: уч.пособ. – К.: Высш.шк., 1990. – 248 с.

10. Книга вчителя історії, етики, основ правознавства: Довідково-методичне видання/ Упоряд. Р.І. Євтушенко, О.В.Галєгова. –Харків: ТОРСІНТ Плюс, 2005. – 224 с.

11. Конституція України і основи правознавства в школі: книга для вчителя/ За ред.. І.Б. Усенка. - :Український центр правничих студій, 1999. – 354 с.

12. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі/ За ред. С.У. Гончаренка, П.М. Олійника. – К.: Вища школа, 2003.- 232 с.

13. Методика викладання «Основ правознавства»: Курс лекцій/ Ніжин. держ. пед. ун-т/Уклад. Крапив’янський С.М. – Ніжин, 2004. – 212 с.

14. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Людина і світ»/Автор упор. Т.В.Ладиченко, Т.В.Бакка//Під заг. ред. Т.В.Ладиченко, Т.В.Бакка. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 112 с.

15. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология. – М.: Народное образование, 2001. – 432 с.

16. Морозова С.А. Методика преподавания права в школе. – М.: Изд. дом «Новий учебник», 2004.- 224 с.

17. Морозов А.В. Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Учебн. пособие. – М.: Академический Проект, 2004. – 560 с.

18. Никифорюк М.В. Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі: Навч. пос. – Чернівці: Рута, 2005. -56 с.

19. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / Ред.. О.М. Пєхота. – К.:АСК,2001. – 256 с.

20. Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. – 398 с.

21. Певцова Е. А., Манихин О. В. и др. Государство и право: теория, история, современность: Учебно-метод. пособ. / Под общей ред. Е. А. Певцовой / Серия Учебники, учебные пособия. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 448 с.

22. Подзолков В. Г. Материалы к курсу лекцій по правовому воспитанию. — Тула: Изд-во Тул. гос. ун-та, 2001. — 113 с.

23. Подласый И. П. Продуктивная педагогика: Книга для учителя. — М.: Народное образование, 2003. — 496 с.

24. Пометун О. І. Активні й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять // Шлях освіти. — 2004. — № 3. — С. 10—13.

25. Права людини: Метод. рекоменд. для вчителів загальноосв. шкіл, гімназ., ліцеїв / За ред. Л. Грузінової, Л. Заболоцької, І. Усенка. — К.: Українська правнича фундація. Вид. «Право», 1996. — 160 с.

26. Світ права: Навч. посібник з основ правознавства для учнів 9 кл. загальноосв. закл. / Р.А. Калюжний, О.І. Пометун, Т.О. Ремех та інші; За ред. Р.А. Калюжного і О.І. Пометун. – К.: АПН, 2004.- 231 с.

27. Сурмин Ю. П. Методология анализа ситуаций. — К.: Центр инноваций и развития, 1999. — 94 с.

28. Ситуаційна методика навчання: український досвід: Збірник статей / Упорядн. О. Сидоренко, В. Губа. — К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. — 192 с.

29. Чернилевський Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. Учебн. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

30. Як викладати ситуаційні вправи / За ред. О. І. Сидоренка. — Вид. 2. — К.: Центр інновацій та розвитку, 1999. — 64 с.

Додаткова

 

1. Асланова Т.А. Интерактивные методики: методпособие для учителей. – М.: ЦГО, 2004. – 40с.

2. Вайссман Джерри. Мастерство презентаций/ Пер. с англ.: А.Ю.Кураченко. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 288 с.

3. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. – М.: АО «Центр Юр Ин-фор», 2002.- 508 с.

4. Технология професионально-ориентированого обучения в высшей школе/ Под. ред. Сластенина В.А. – М.: Пед. общество России, 2005. – 192 с.

5. Г.Д.І. Тестування. Правознавство (Авторський колектив Христова Г.О. Сербуль О.Ю., Уварова О.О..- К.: Майстер-клас, 2006. – 96 с.

6. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник.- К.: Академвидав., 2004. – 352 с.

7. Денисова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 315 с.

8. Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Спарк. 1998. – 283.

9. Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1991. – 25 червня.

10. Загоруйко В.И. Основы правоведения: опорные конспекты, таблицы, схемы, словарь-справочник. – К.: НПЦ Перспектива, 2003. – 181 с.

11. Дидактика средней школы / Под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад. школа, 1987.- 351 с.

12. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. – М.: Наука, 1997. – 223 с.

13. Кларин М.В. Корпоративний тренинг от А до Я: Научн.-практ. пособие.- М.: Дело, 2002. – 224 с.

14. Комаров С.А., Малько А. В. Теория государства и права (серия учебно-методических комплексов). — М.: Норма, 2004. — 448 с.

15. Конституционное право зарубежных стран / За ред. А. В. Малько О. В. Афанасьєва, Е. В. Колесникова, Г. Н. Комкова. (Серия учебно-методических комплексов). — М.: Норма, 2004. — 320 с.

16. Кравчук К. Г.Опорні конспекти з основ права: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К.: Атака, 2005. — 312 с.

17. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебн. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Под ред. Е. С. Полата. — М.: Издат. центр «Академія», 2001. — 272 с.

18. Правова енциклопедія школяра/ В.В.Головченко, В.С.Ковальський (кер.авт.колект.), Л.О.Лоха.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 440с.

19. Подласый И.П. Педагогика.- М.: ВЛАДОС, 1999.- 566 с.

20. Циппеліус Райнгольд Юридична методологія. Переклад, адаптація, приклади права України і список термінів.- К.: Вид-во «Реферат».- 2004.- 176 с.

 

З дисципліни „Педагогічна риторика”

Основна

1. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.

2. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория: Учеб. пособие для студ. пед. университета и институтов. – М.: Изд-во Центр «Академия», 1998. – 332 с.

3. Основы общей риторики: Учебное пособие/ Под общ. ред. А.А.Чувакина. – Барнаул: Изд-во Барнаул. ун-та, 2000. – 110 с.

4. Сагач Г.М. Риторика: Конспект лекцій. – К.: ІСДОУ, 1993. – 148 с.

5. Сагач. Г.М. Риторика: Навч. посібник для студентів серед. і вищ. навч. закладів. – К.: Видавничий дім «Ін-ЮРС», 2000. – 568 с.

6. Сагач Г.М., Юніна О.А. Загальна риторика: Сучасна інтерпритація, К.: Товариство «Знання» України. – 1992. – Ч.І.- 142 с.

7. Словник української мови/ Редкол.: І.К.Білодід (голова) та ін.- К.: Наукова думка, Т.1. – 1970р.; Т.11.-1980 р.

8. Сопер Поль. Основы искусства речи. – М.: «Прогресс», 1992.

9. Сучасна українська літературна мова. Стилістика/ За заг. ред. акад. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 587 с.

10. Томан І. Мистецтво говорити. – К.: Політвидав. України, 1989.

11. Шварц И.Е. Внушение в педагогическом процессе. – Пермь: Пермский гос. пединститут, 1971. – 192 с.

12. Шведов И.А. Искусство убеждать: Беседы о современном красноречии. – Киев, 1986. – 160 с.

13. Юссон Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса. – М.: Музыка, 1974. – 262 с.

 

Додаткова

 

1. Багмут А.П. Борисюк І.В., Олійник І.П. Інтонація як засіб мовної комунікації. – К.: АНУ УРСР, ін-т мовозн. ім.. О.О. Потебні, 1980. – 244 с.

2. Барановська Л.В. До теоретичних засад формування культури мовлення// Педагогіка і психологія. – 1997.- №3. – с. 33-37.

3. Василенко Ю.С. Постановка речевого голоса: Метод. рекомендации. – М.: 1973.

4. Васильева А.Н. Основы культуры речи. – М.: Рус. яз., 1990.

5. Введенская Д.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

6. Витт Н.В. Эмоциональная регуляция речевого поведения// Вопросы психологии. – 1981.- №4. – с. 60-69.

7. Гойхман О.Я. Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации: Учебник для вузов/ Под. ред. проф. О.Я.Гойхмана.- М.: Инфра, 1997.

8. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій.

9. Пилипський М.М. Мовна норма і стиль.-К.: Вища школа, 1976. – 204 с.

10. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Либідь, 1992. – 248 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.016 с.)