В дитячому оздоровчому таборіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В дитячому оздоровчому таборі1. В якому таборі і ким працював.

2. Короткий опис дитячого табору, його устаткування і обладнання.

3. Аналіз роботи в перші дні роботи (зустріч дітей, планування роботи).

4. Коротка характеристика колективу дітей.

5. Виховні заходи, які були проведені під час табірної зміни.

6. Короткий аналіз своєї роботи (чого навчився на практиці? Які виявлено труднощі і прогалини?).

7. Рекомендації, побажання щодо організації підготовки даного виду практики.

 

 

СХЕМА написання Характеристики роботи практиканта

В дитячому оздоровчому таборі

1. Знання практикантом методів, форм виховної роботи, уміння реалізувати їх в практичній роботі.

2. Уміння планувати роботу. Виконання наміченого плану.

3. Підхід до учнів; уміння організувати і зацікавити дитячі колективи.

4. Як справлявся із завданнями виховної роботи і забезпечував дисципліну в дитячому колективі.

5. Дисциплінованість практиканта, його ставлення до роботи.

6. Недоліки в роботі та підготовці практиканта.

 

 

Схема психолого-педагогічного аналізу виховного заходу

1. Тема виховного заходу.

2. Педагогічна обґрунтованість теми:

- вмотивованість вибору теми;

- відповідність віковим особливостям дітей та підлітків

3. Мета і завдання заходу.

4. Підготовка виховного заходу:

- ступінь участі дітей;

- наочне оформлення заходу.

5. Зміст і методика проведення заходу:

- відповідність змісту заходу поставленій меті;

- пізнавальна і виховна цінність підібраного матеріалу, його новизна, цікавість;

- емоційна насиченість, інтерес дітей до заходу, їх активність;

- методи і прийоми, використані під час проведення заходу, їх відповідність віковим особливостям дітей та підлітків, рівню їх розвитку.

6. Виховний вплив особистості вихователя/педагога-організатора:

- переконаність, емоційність, контакт з дітьми, зовнішність, мовлення, манери.

7. Ваші побажання відповідно змісту і форми організації заходу.

 

 

Схема самоаналізу проведеного виховного заходу

1. Відповідність між планом і фактом, метою та результатом.

2. Задоволення від проведення заходу.

3. Емоційна напруженість.

4. Вміння активізувати увагу дітей та підлітків.

5. Вибір відповідних методів та прийомів для роботи з дітьми та підлітками.

 

Зразки загонових куточків

Куточок загону «Фаворит»

Куточок загону «Карапузи»

 

Куточок загону «Лідер»

 

Куточок загону «Вінні - Пух»


Система оцінювання практики

Підсумкова оцінка з практики виставляється на початку 4 курсу.

Після закінчення літньої педагогічної практики в дитячому оздоровчому таборі студенти надають до перевірки таку документацію:

1. Щоденник обліку своєї роботи і спостереження.

2. План роботи з дитячим колективом, гуртком.

3. Характеристику, видану на засіданні педагогічної ради табору з оцінкою роботи в таборі та печаткою.

4. Письмовий звіт про роботу в таборі.

5. Щоденник цікавих справ.

6. Куточок

7. Розробку виховного заходу.

При оцінюванні роботи студентів в дитячих оздоровчих таборах методисти враховують:

1. Оцінку роботи студента, яку виставила педагогічна рада табору (з характеристики).

2. Повноту ведення щоденника.

3. Дотримання вимог до документації.

Таким чином, студент отримує три поточні оцінки. Також додатково методист оцінює відвідані залікові виховні заходи, відповідальне ставлення студентів до виконання обов'язків вихователя/педагога-організатора. На основі цих оцінок вираховується середній бал.


Критерії оцінювання різних видів діяльності студентів-практикантів

1. Глибина науково-методичних знань.

2. Рівень сформованості професійних вмінь педагогічної діяльності майбутнього вихователя/педагога-організатора:

- реалізація особистісно-орієнтованої моделі взаємин з дітьми та підлітками;

- вміння набувати власну тактику поведінки у взаємовідносинах з дітьми та підлітками.

3. Виявлення творчості і самостійності в організації діяльності:

- самостійність у розробці змісту;

- самостійність у розробці методики;

- володіння педагогічними технологіями та імпровізацією.

4. Відношення до практики, виявлення професійно значущих якостей, відповідальність при підготовці до роботи з дітьми та підлітками.

5. Якість виконання всіх завдань та видів роботи з практики.

6. Якість оформлення поточної та звітної документації:

- відповідність вимогам;

- своєчасність подання.


Форми виховної роботи

Особенности форм деятельности в разные периоды смены. Использование форм обучения, воспитания и досуга имеет свои особенности в разные периоды смены, которые определяются их спецификой. Так в первые дни смены (для детей этот период является адаптацитонным) все проводимые мероприятия должны способствовать взаимопознанию детей, освоению ими нового пространства жизнедеятельности, реализации своих способностей, успешному началу процессов группообразования и межличностной дифференциации. Желательно чтобы формы деятельности в этот период отвечали следующим требованиям: быть внешне привлекательными, достаточно хорошо знакомыми для детей, иметь простые правила и условия проведения; они должны быть непродолжительными по времени (30-40 минут), проводиться без существенной подготовки со стороны детей, максимально разнообразными по содержанию; позволять выявлять физическое, интеллектуальное и нравственное развитие детей; включать игровые и состязательные элементы; проводиться преимущественно в первичных объединениях детей (отрядах); должны быть рассчитаны для участия как можно большего количества детей.

В базовый период, занимающего основную часть смены деятельностной сфере преобладают совместные дела, целесообразна деятельность, требующая определённого напряжения сил и подготовки. Могут использовать практические все формы организации деятельности. Постепенно деятельность выходит за рамки отряда и всё больше программ проводятся на общелагерном уровне. Массовые программы должны сочетаться с программами для небольших групп детей по интересам, личным симпатиям.

В последние дни смены (период финала) в деятельностной сфере преобладают совместные дела, позволяющие реализовать каждому члену ВО личные интересы. Контакты вне первичных групп минимальны, совместные дела и программы отличаются высокой степенью эмоциональностью, интимностью, доверительностью и камерностью. Уменьшается количество программ с состязательным элементом, которые вызывают определённую конфронтацию между участниками. Преобладать должны программы для небольших групп детей по интересам и личным симпатиям.

Эффективность различных форм воспитания. Различные формы оздоровления и воспитания имеют в условиях временных детских объединений разную эффективность. При этом следует различать несколько критериев этой самой эффективности: 1. удобство и простоты в организации и проведении (привлекает педагогов); 2. привлекательность для детей; 3. высокий оздоровительный и воспитательный результат.

Все используемые в практике временных объединений можно разбить на несколько групп, которые мы и рассмотрим.

1. Первую группу программ можно условно назвать «круговыми программами» (их иногда в лагерях называют «вертушками» или «каруселью»). Суть их заключается в том, что все отряды выполняют определённые задания (обычно на одну тему) и по ходу самой программы отряды выступают по очереди, показывая подготовленное. Выступления отрядов могут перемежаться выступлениями ведущих, лагерных артистов и т.п. Это самый распространённый тип воспитательных форм в условиях лагеря. Содержание может быть максимально разнообразным – «Старые сказки на новый вид» (театрализация сказочных сюжетов), «Программа телепередач» (пародирование известных телепередач), «Артподиум» (моделирование и представление коллекций одежды).

Несмотря на популярность, определяемую простотой организации для членов администрации лагеря, эффективность данных программ несколько ограничена. Отряды ещё не выступавшие и уже выступившие по понятным причинам (подготовка, переодевания, волнение или обсуждение и т.п.) не всегда внимательно смотрят выступления других. В случае частого использования данного типа программ у значительного количества детей теряется интерес к их подготовкам. Вместе с тем следует отметить, что в данных программах принимает участие большое количество детей, подготовка к программам создаёт впечатление полноценной и целесообразной деятельности на протяжении дня. Для детей участие в данных программах даёт опыт выступления на сцене, совместной творческой деятельности и возможность проявить творческие способности.

2. Конкурсно-состязательные программы прежде всего нравятся детям. Хотя достаточная простота в подготовке и проведении делает их привлекательными и для педагогов. Суть заключается в достижении индивидуальными или групповыми участниками определённой цели (набрать больше очков, победить в большем количестве этапов, придти к финишу первым и т.п.). Предварительная подготовка детей к подобным программам или полностью отсутствует (например в викторинах), или сведена к минимуму (например в КВНах, конкурсы актёрского мастерства, рыцарские турниры и т.п.).

В лагерях большая часть подобных программ является адаптированными аналогами популярных телевизионных программ или их модификациями – «КВНы), миссис (мистер) лагеря, «Любовь с первого взгляда», «Поле чудес», «Зов джунглей», «Утренняя звезда», «Детектив клуб», «Царь горы», «Стартинейджер», «Звёздный час» и т.д. При этом названия программа могут изменяться.

Программы данной группы являются весьма эффективными по всем трём критериям, получили широкое распространение в детских загородных лагерях и пользуются и заслуженно популярны среди детей и педагогов.

3. Наиболее высокая эффективность по критерию «результативность» принадлежит группе тематических программ. Их спектр также достаточно разнообразен и широк: тематические литературные, исторические вечера, диспуты, беседы, самые разнообразные концерты, выступления, вечера памяти и т.п.

Подобные программы требуют обычно существенной подготовительной работы со стороны педагогов и не всегда внешне привлекательны для детей, а потому менее распространенны в практике работы детских лагерей.

4. В отдельную группу можно выделить танцевальные вечера (дискотеки). Понимая необходимость и подобных программ, приходиться только удивляться широкой распространенности их в лагерях – так как сейчас лагеря достаточно хороши оснащены в техническом аспекте, танцевальные вечера проводятся почти каждый день, при этом их подготовка не всегда отличается достаточным уровнем.

Для проведения танцевальных вечеров необходимо задействовать минимум педагогов (обычно хватает 1-2-х). При этом предполагается что все дети лагеря будут задействованы в это время. Проведённые нами исследования показали, что около половины детей мало интересуются подобным времяпрепровождением и если в лагере проводятся одновременно другие интересные программы их актуальность резко снижается.

5. Большую группу составляют обучающие программы. В последнее время наблюдается тенденция усиления обучающего компонента в содержательной деятельности лагерей республики. В зарубежных лагерях обучающие программы как правило обязательны и их продолжительность в день достигает 4-6 часов.

Обучающие программы представляют собой теоретические и практические занятия по самым различным темам: спортивные, эстетические, психолого-педагогические и т.д. Это могут быть тренировки, лекции, тренинги, экскурсии, прогулки, индивидуальные занятия, кружковая, секционная и клубная работа и т.п.

Многолетний опыт экспериментального лагеря обучения и отдыха подростков «Фламинго», в котором обучающие программы являлись преобладающим компонентом в структуре дня, показал, что подростки весьма высоко их оценивают. Эффективность подобных программ чрезвычайно высока, но вместе с тем они требуют больших усилий со стороны педагогов, наличие квалифицированных специалистов по различным видам деятельности и это сдерживает их широкое использование.

6. Отдельную группу составляют формы общественно-полезной деятельности: работы по самообслуживанию, помощь нуждающимся людям, реабилитация загрязнённых участков зон отдыха, сооружение отрядных и костровых мест, природоохранные мероприятия, трудовые десанты и т.п. При разумной педагогической организации данная деятельность может быть весьма привлекательная для детей. Вместе с тем её педагогическое обеспечение определённых усилий со стороны педагогов.

Некоторые советы по планированию. Чёткое планирование является залогом высокой эффективности педагогической деятельности. Оно позволяет разумно использовать педагогический и материально-технический потенциал лагеря, сделать обучение, досуг и воспитание детей более эффективным и эмоционально привлекательным. Некоторые советы помогут составить хороший перспективный план работы.

1. На отдельном листе бумаги запишите все программы, которые вы и ваши воспитанники хотели бы провести. Для удобства их можно разбить на группы. Те которые проводятся один раз за смену записывайте, например, синим цветом. Программы, которые можно проводить несколько раз за смену (например, несколько этапов соревнований по спортивному ориентированию) – черным, регулярные программы (танцевальные вечера, песенные клубы и т.п.) – красным.

2. Определите заранее тематические дни которые будете проводить. А также узнайте памятные даты и праздники, приходящиеся на время смены.

На нескольких листах бумаги расчертите таблицы по количеству дней смены (см. образец в приложении). Сначала определите тематические дни и памятные даты и праздники. Потом определите какие дни должны быть «тихими» и «и эмоционально насыщенными». После этого начните переписывать из общего списка программы (для начала можно и карандашом).

3. Учитывайте время суток. В утреннем блоке (10.00-13.30 – самый длительный) хорошо проходят обучающие программы, спортивные мероприятия, отдых у водоёмов, прогулки и. т.п. В дневном блоке (17.00-19.00) также хорошо проходят обучающие программы, но меньшей продолжительности, прогулки, досуговые программы, спортивные состязания. В вечернем блоке (19.00-22.00) – досугово-развлекательные программы, программы, требующие камерности, откровенности, некоторой таинственности. В лагерях для старших подростков в ночное время после отбоя проводят специальные соревновательные и обучающие программы, программы у костров.

4. Примерно за 40-50 минут до отбоя эмоционально-возбуждающие мероприятия целесообразно завершить и планировать деятельность, которая снимает излишнее возбуждение: спокойные интеллектуальные игры, обсуждение прожитого дня, тихие песни и т.п.

5. Учитывайте соответствие программ требованиям деятельности в конкретный период смены (см. выше).

6. Составляйте план смены с учётом циклов эмоциональных колебаний, длительность которых в условиях лагеря достигает 3-5 дней. Помните, что высокие эмоциональные состояния трудно и нецелесообразно удерживать на протяжении нескольких дней.

7. Соберите предложения по планирования в первый день смены у детей. Лучше формулировать вопрос не «Что предложили бы вы в план работы отряда?», а «Чему бы вы хотели научиться или поучаствовать?». Скорее всего ребята будут предлагать достаточно тривиальные программы, а потому можно устроить конкурс на самое оригинальное или невероятное мероприятие.

8. Старайтесь сами проявить оригинальность – почти все планы жизнедеятельности лагерей очень похожи друг на друга и имеют различия в несущественных деталях.

9. Планируйте одновременно несколько программ – наличие двух педагогов на одном отряде позволяет это реализовать. Зато у детей появится реальная возможность выбрать себе занятие по душе.

10. Сочетайте планирование массовых программ и программами для небольших групп по интересам или личным симпатиям.

11. Одновременно с танцевальными программами планируйте альтернативные мероприятия.

Методичні рекомендації

ПРо Методи виховання

Існують різні підходи до класифікації методів виховання :

Н.І. Болдирев, Н.К.Гончаров, Ф.Ф.Корольов – переконання, вправляння, заохочення і покарання

Т.А.Ільїна, І.Т.Огородніков – переконання, організація діяльності учнів, стимулювання поведінки.

І.С.Мар’єнко, М.Д.Ярмаченко – пояснювально-репродуктивний метод, проблемно-ситуаційні методи, привчання і вправляння; стимулювання, гальмування, керівництво самовихованням учнів.

Г.І.Щукіна - методи формування суспільної свідомості, методи формування суспільної поведінки; методи стимулювання, методи самовиховання.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.009 с.)