Балів – за роботу на семінарському занятті.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Балів – за роботу на семінарському занятті.Ціна одного семінарському занятті з дисципліни становить 2 бали (1 бал за письмову контрольну роботу (включаючи експрес-контроль, що проводиться в усній чи письмовій формі у вигляді тестів, задач, кейс-методів або в інших формах за вибором викладача і 1 бал за усне опитування теми включаючи роботу в малих групах.

(15 семінарських занять максимум по 2 бали = 30 балів)

Критерії оцінювання:

1 бал за написання контрольної роботи чи усну відповідь студент отримує, якщо всі відповіді викладені абсолютно вірно.

0,75 – якщо в письмовій роботі чи при усній відповіді все викладено загалом вірно, але в декількох питаннях є незначні неточності.

0,5 – якщо в письмовій роботі чи при усній відповіді одна з відповідей викладена неповно, невірно чи не викладена взагалі, або всі питання роботи мають неточності.

0,25 – якщо письмова робота чи усна відповідь викладені неповно, невірно або окремі питання не викладені взагалі, а решта роботи є правильною.

0 – якщо всі питання письмової роботи чи усна відповідь викладені невірно, або містять суттєві помилки, або не викладені взагалі.

 

5 балів - за виконання навчальних домашніх завдань (5 завдань, що оцінюються в 1; 0,75; 0, 5; 0,25; 0 балів кожне).

10 балів – за модульний контроль, що проводить після опрацювання 1-6 теми шляхом усного опитування кожного студента.

 

ПРАКТИЧНІ ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КНЕУ

Навчальна дисципліна – “Правові основи управління у сфері економіки”

Завдання № 1

студентам на самостійну підготовку до практичного заняття на тему

«Державна економічна політика та організаційно-правовий механізм її реалізації»

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок самостійного узагальнення матеріалу щодо сутності та взаємозв’язку економіки та політики, опрацювання теоретичного матеріалу для правильного розуміння державної економічної політики.

Завдання:визначити та проаналізувати завдання органів державної влади щодо здійснення економічної політики та їх правове забезпечення.

Результати роботи оформити у вигляді письмової довідки, яка має містити:

· назву документу;

· прізвище, ім’я та по-батькові студента;

· змістовну частину, яка містить вирішення поставленого завдання;

· стислий опис змісту основних нормативно-правових актів, які регулюють завдання державних органів влади у процесі реалізації економічної політики.

Виконане завдання підлягає презентації та обговоренню в аудиторії.

Оформлення: довідка виконується на комп’ютері на папері формату А4. Студент повинен бути готовий відповісти на питання викладача стосовно змісту довідки.

Оцінювання: самостійна робота оцінюється в 1; 0,75; 0, 5; 0,25; 0 балів. Оцінка за самостійну роботу впливає на поточну успішність студента. Враховується повнота та якість довідки, оформлення, якість презентації в аудиторії.

 

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КНЕУ

Навчальна дисципліна – “Правові основи управління у сфері економіки”

Завдання № 2

студентам на самостійну підготовку до практичного заняття на тему

«Державне регулювання інвестиційно-інноваційної політики як пріоритетне завдання національної економіки України»

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок самостійного аналізу наукової літератури, нормативно-правової бази з метою визначення особистого погляду щодо вирішення поставленої проблеми. Завдання:1) проаналізувати необхідність розробки та прийняття Інноваційного кодексу України; 2) розкрити основні напрями інноваційної ідеології держави.

Результати роботи оформити у вигляді письмової довідки, яка має містити:

· назву документу;

· прізвище, ім’я та по-батькові студента;

· змістовну частину, що включає особисту думку студента щодо вирішення поставлених завдань, огляд нормативно-правової бази та аналіз наукової літератури;

· перелік використаних джерел.

Виконане завдання підлягає презентації та обговоренню в аудиторії.

Оформлення: довідка виконується на комп’ютері на папері формату А4. Студент повинен бути готовий відповісти на питання викладача стосовно змісту довідки.

самостійна робота оцінюється в 1; 0,75; 0, 5; 0,25; 0 балів. Оцінка за самостійну роботу впливає на поточну успішність студента. Враховується повнота та якість довідки, оформлення, якість презентації в аудиторії.

 

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КНЕУ

Навчальна дисципліна – “Правові основи управління у сфері економіки”

Завдання № 3

студентам на самостійну підготовку до практичного заняття на тему

«Організаційно-правові засади управління у сферах підприємництва та захисту економічної конкуренції»

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок узагальнення та самостійного аналізу наукової літератури, нормативно-правових джерел з метою вирішення поставленої проблеми.

Завдання:1) проаналізувати пріоритетність застосування окремих державно-правових засобів впливу у сфері підприємництва; 2) розкрити систему органів державного контролю у сфері підприємництва та проаналізувати співвідношення їх повноважень; 3) проаналізувати співвідношення повноважень органів виконавчої влади, щодо участі у реалізації конкурентної політики.

Результати роботи оформити у вигляді письмової довідки, яка має містити:

· назву документу;

· прізвище, ім’я та по-батькові студента;

· змістовну частина, що включає особисту думку студента щодо вирішення поставлених завдань, огляд нормативно-правової бази та аналіз наукової літератури;

· перелік використаних джерел.

Виконане завдання підлягає презентації та обговоренню в аудиторії.

Оформлення: довідка виконується на комп’ютері на папері формату А4. Студент повинен бути готовий відповісти на питання викладача стосовно змісту довідки.

самостійна робота оцінюється в 1; 0,75; 0, 5; 0,25; 0 балів. Оцінка за самостійну роботу впливає на поточну успішність студента. Враховується повнота та якість довідки, оформлення, якість презентації в аудиторії.

 

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КНЕУ

Навчальна дисципліна – “Правові основи управління у сфері економіки”

Завдання № 4

студентам на самостійну підготовку до практичного заняття на тему

«Правове регулювання і державне управління у паливно-енергетичній сфері»

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок узагальнення та самостійного аналізу наукової літератури, нормативно-правових джерел з метою вирішення поставленої проблеми.

Завдання:1) проаналізувати та систематизувати нормативно-правові джерела, що врегульовують відносини у паливно-енергетичній сфері; 2) визначити та обґрунтувати пріоритетні правові засоби державного впливу у паливно-енергетичній сфері; 3) розкрити систему органів державного контролю у паливно-енергетичній сфері та проаналізувати співвідношення їх повноважень.

Результати роботи оформити у вигляді письмової довідки, яка має містити:

· назву документу;

· прізвище, ім’я та по-батькові студента;

· змістовну частина, що включає особисту думку студента щодо вирішення поставлених завдань, огляд та аналіз нормативно-правової бази та аналіз наукової літератури;

· перелік використаних джерел.

Виконане завдання підлягає презентації та обговоренню в аудиторії.

Оформлення: довідка виконується на комп’ютері на папері формату А4. Студент повинен бути готовий відповісти на питання викладача стосовно змісту довідки.

самостійна робота оцінюється в 1; 0,75; 0, 5; 0,25; 0 балів. Оцінка за самостійну роботу впливає на поточну успішність студента. Враховується повнота та якість довідки, оформлення, якість презентації в аудиторії.

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КНЕУ

Навчальна дисципліна – “Правові основи управління у сфері економіки”

Завдання № 5

студентам на самостійну підготовку до практичного заняття на тему

«Державне управління економікою України на шляху до Європи»

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок самостійного узагальнення матеріалу щодо поставленого питання.

Завдання:розглянути порядок вирішення спорів у Світовій організації торгівлі, визначити можливі недоліки та шляхи їх усунення.

Результати роботи оформити у вигляді письмової довідки, яка має містити:

· назву документу;

· прізвище, ім’я та по-батькові студента;

· змістовну частину, яка має містити алгоритм вирішення спорів у СОТ, огляд нормативно-правової бази та аналіз наукової літератури;

· перелік використаних джерел.

Виконане завдання підлягає презентації та обговоренню в аудиторії.

Оформлення: довідка виконується на комп’ютері на папері формату А4. Студент повинен бути готовий відповісти на питання викладача стосовно змісту довідки.

самостійна робота оцінюється в 1; 0,75; 0, 5; 0,25; 0 балів. Оцінка за самостійну роботу впливає на поточну успішність студента. Враховується повнота та якість довідки, оформлення, якість презентації в аудиторії.

ВИБІРКОВІ ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА КНЕУ

Навчальна дисципліна – “Правові основи управління у сфері економіки”

студентам на самостійну підготовку до написання реферату

Мета написання реферату: напрацювання студентами навичок підбору необхідного матеріалу, його аналізу та вибору необхідної інформації для розкриття теми. Крім того, написання реферату розвиває аналітичне мислення студента, що допоможе у написанні магістерської дипломної роботи, підвищить рівень професіоналізму майбутнього юриста.

Реферат має відповідати наступним вимогам:

Оформлення роботи

· загальний об’єм всієї роботи не має перевищувати 20 друкованих сторінок;

· поля верхнє, нижнє – 2 см, справа – 1,5 см, зліва – 2,5 см;

· шрифт – 14 Times New Roman, інтервал – 1,5;

· наявність нумерації сторінок;

· титульна сторінка;

Реферат має містити:

· план, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури;

· аналіз зазначеної теми, який включатиме розгляд проблематики даної теми роботи, пропозиції, висновки, наукові точки зору, власні думки, статистичні дані, порівняльний аналіз;

· посилання на використанні джерела;

· приклади згідно теми роботи (бажано практичного характеру);

Оцінка реферату:

Оцінюється реферат в 0; 3; 4; 5 балів. Зазначена максимальна кількість балів виставляється при дотриманні вищезазначених вимог. Враховується повнота, якість змісту реферату, самостійність виконання, оформлення, якість презентації реферату під час індивідуально-консультативної роботи викладача. Зміст реферату повинен відповідати запропонованим темам.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 67; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.007 с.)