На туристичне обслуговуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На туристичне обслуговуванням. Київ „____” _________ 20хх р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Туристська фірма „ТТТ”, в особі директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту та відповідно до ліцензії АА777777 від „10” квітня 2005 р., надалі ТУРОПЕРАТОР, з однієї сторони, та громадянина/громадянки ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт ______________, виданий ___________________________________________________________ дата видачі „____”__________ _____р.,

що проживає: __________________________________________________________________________, надалі ТУРИСТ, з іншої сторони, який виступає від свого імені та за дорученням інших осіб,____________________________________________________________________________________________________

дійшли згоди та домовились про нижченаведене:

 

Предмет договору.

1.1.ТУРОПЕРАТОР зобов’язується відповідно до „ДОПОВНЕННЯ до договору №1” (яке є невід’ємною частиною договору) забезпечити надання комплексу туристичних послуг (туристський продукт), а ТУРИСТ зобов’язується прийняти та оплатити їх.

Обов'язки сторін.

2.1. ТУРАГЕНТ зобов'язується:

- надати ТУРИСТУ посередницькі послуги з організації туристичної поїздки на умовах, передбачених в Листі бронювання, який є невід'ємною частиною договору;

- інформувати ТУРИСТА про: основні вимоги до оформлення виїзних / в’їзних документів та правила в’їзду до країни тимчасового перебування; медичні застереження стосовно здійснення туристської поїздки; умови перебування в країні тимчасового перебування туриста; характеристику готелів у тому числі відомості про правила тимчасового перебування; розміри фінансового забезпечення; програму туру та можливі зміни в програмі; дату і час закінчення туристичного обслуговування; ціну і порядок здійснення оплати; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення;

- ознайомити туристів із звичаями місцевого населення, з релігійними обрядами, святинями, пам’ятниками архітектури, природи, історії, культури й інших об’єктів туристського показу, про стан навколишнього середовища;

- за умови повної сплати вартості туру ТУРИСТОМ до початку туру видати останньому проїзні та інші, необхідні для здійснення туру документи (необхідні документи для здійснення поїздки тур оператор надає за 1 день до вильоту);

- надавати ТУРИСТУ необхідну і достовірну інформацію про комплекс туристичних послуг, сформованих ТУРОПЕРАТОРОМ, обов'язки та правила поведінки ТУРИСТА, умови обов’язкового страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового митного режиму, перетинання державного кордону та іншу необхідну інформацію;

- надавати туристичні послуги в обсягах та в терміни, обумовлені цим договором;

- виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки ТУРИСТА, охорони туристичних ресурсів України та довкілля;

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані ТУРИСТУ, іншим особам та довкіллю, які виникли виключно та внаслідок неналежного надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту.

2.2. ТУРИСТ зобов'язується:

- надати ТУРАГЕНТУ необхідні для організації туру відомості, передбачені в листі бронювання та документи, які турист повинен надати для оформлення туру/візи ______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- сплатити вартість послуг ТУРАГЕНТА в терміни, передбачені договором;

- не порушувати права та інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території країни перебування;

- виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

- поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування;

- зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) перебування;

- дотримуватись умов і правил, передбачених договором про надання туристичних послуг;

- надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту;

- дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;

- відшкодовувати ТУРАГЕНТУ збитки, завдані йому власними неправомірним діями;

- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

Права сторін

3.1. ТУРАГЕНТ має право на:

- отримання від ТУРИСТА персональної інформації, необхідної для реалізації туристичного продукту;

- відшкодовування ТУРИСТОМ збитків, завданих йому неправомірними діями ТУРИСТА.

 

3.2. ТУРИСТ має право на:

- необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища;

- інформацію про наявність ліцензії у ТУРАГЕНТА, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;

- інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності ТУРАГЕНТА у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність договору з такою установою;

- отримання комплексу туристичних послуг, передбачених договором;

- відшкодування матеріальних і моральних збитків у раз невиконання або неналежного виконання умов договору, які виникли при здійсненні виключно посередницької діяльності з реалізації туристичного продукту

3.3. У випадку невідповідності умов туру умовами даного Договору, ТУРИСТ зобов’язаний повідомити ТУРОПЕРАТОРА не пізніше 3-х днів з моменту їх виявлення. У противному випадку претензії ТУРИСТА не приймаються та компенсації не підлягають.

3.4. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках ТУРИСТ пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

 

Вартість туру та порядок розрахунків

4.1. Вартість туристичних послуг, наданих ТУРИСТУ, згідно з п.1 договору, становить згідно рахунку фактури.

4.2. При укладенні договору ТУРИСТ сплачує ТУРАГЕНТУ, в день підписання договору, 50% від вартості туру. Інша частина коштів сплачується ТУРИСТОМ протягом 3-х днів після отримання офіційного підтвердження бронювання.

4.3. Повна оплата туристичної путівки та авіаквитків повинна бути здійснена не пізніше ніж за 14 робочих днів до початку туру. У виняткових випадках можуть бути узгоджені інші терміни сплати туру, про що робиться відмітка в листі бронювання. Несплата або неповна сплата вартості туру в узгоджені з ТУРАГЕНТОМ терміни вважається відмовою від туру за ініціативою ТУРИСТА.

4.4. Оплата вважається здійсненою в момент її зарахування в касу або на банківський рахунок ТУРАГЕНТА в розмірі вартості туристичної путівки і проїзних квитків.

4.5. У випадку затримки ТУРИСТОМ повної сплати вартості туру ТУРАГЕНТ залишає за собою право відміни бронювання та утримання при цьому авансового платежу.

Умови анулювання туру

5.1. ТУРИСТ вправі відмовитись від виконання договору до початку подорожі за умови оплати ТУРАГЕНТУ фактично понесених ним витрат за послуги, надані до цього повідомлення.

5.2. ТУРАГЕНТ вправі відмовитись від виконання договору лише за умови повного відшкодування ТУРИСТУ збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини ТУРИСТА.

5.3. Зміна ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива лише у випадках, передбачених договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених п. 9.1. договору, але не пізніше ніж:

- за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів;

- за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів;

- за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить один день

При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5% його первісної ціни. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж 5% первісної ціни ТУРИСТ має право відмовитися від виконання договору, а ТУРАГЕНТ зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

5.4. У випадку відмови ТУРИСТА від заброньованого туру ТУРИСТУ повертаються внесені ним за тур грошові кошти з утриманням таких штрафних санкцій:

- в період від 30 до 20 робочих днів – 5% вартості туру;

- в період від 21 до 15 робочих днів до дати початку туру – 20% вартості туру;

- в період від 14 до 9 робочих днів до дати початку туру – 50% вартості туру;

- в період від 8 до 3 робочих днів до дати початку туру – 90% вартості туру;

- менше ніж за 3 робочих днів до початку туру – 100% вартості туру.

Форс-мажорні обставини

6.1. У разі виникнення непередбачених обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за договором, сторони відкладають виконання умов договору до моменту усунення форс-мажорних обставин. У такому разі сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за договором.

6.2. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за договором у відповідності до умов даного договору.

7.2. ТУРАГЕНТ несе відповідальність за вірно та в строк надану інформацію ТУРОПЕРАТОРУ, для оформлення необхідних для здійснення тур подорожі документів; про інформованість туристів які викладені в п. 2.1.

7.3. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальності за якість наданих туристських послуг, що входять до складу туристичного продукту, який придбав ТУРИСТ.

7.4. У випадку ненадання ТУРИСТУ належно оплачених туристичних послуг, ТУРАГЕНТ зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним договором.

7.5. ТУРАГЕНТ несе відповідальність за зберігання офіційних документів ТУРИСТА, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.

7.6. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов'язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг. В таких випадках відповідальність за невиконання зобов'язань, які випливають та пов'язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з міжнародними правилами перевезень. У зв'язку з цим всі заяви, претензії, позови по недолікам, зв'язаним з транспортними перевезеннями, в тому числі із затриманням відправлення і запізненням прибуття рейсів і таке інше, висуваються ТУРИСТОМ безпосередньо до транспортного перевізника.

7.7. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна ТУРИСТА протягом всього періоду поїздки.

7.8. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за невиконання умов даного договору внаслідок відмови відповідних органів (Посольства, Консульства) в оформленні ТУРИСТУ в'їзних документів або збільшення строків оформлення зазначених документів. У випадку відмови ТУРИСТА в оформленні в'їзних документів Посольством (Консульством) Тур підлягає ануляції із застосуванням до ТУРИСТА штрафних санкцій.

7.9. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям ТУРИСТА в місце початку туру (для реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше), порушення ТУРИСТОМ правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні проведення туру, завданням ТУРИСТОМ шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на ТУРИСТА.

7.10. ТУРИСТ несе відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей, за дійсність наданих документів.

7.11. По претензіям з якості обслуговування, фактів ненадання туристичних послуг ТУРИСТ зобов’язаний проінформувати приймаючу компанію безпосередньо під час знаходження в країні перебування. Претензії ТУРИСТА повинні бути зафіксовані в письмовій формі та завірені підписом офіційного представника приймаючої компанії.

7.12. У випадку виникнення претензій в країні перебування ТУРИСТ повинен звернутись до представників приймаючої сторони або підготовити письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов договору та передати їх ТУРАГЕНТУ протягом 10 днів після закінчення туру.

7.13. Розмір майнової відповідальності ТУРАГЕНТА не може перевищувати фактично завданих ТУРИСТУ збитків з вини ТУРАГЕНТА.

Термін дії договору

8.1. Даний договір вступає в дію з моменту підписання двома сторонами та діє до моменту закінчення туру.

Інші умови

9.1. Кожна із сторін може вимагати внесення змін або розірвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин, визначеними Законом України „Про туризм”, з яких вони виходили при укладенні договору.

9.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформлюються окремими доповненнями до договору, які підписуються ТУРАГЕНТОМ та ТУРИСТОМ.

9.3. У випадку неможливості організації туру в зазначені в листі бронювання строки ТУРАГЕНТ інформує ТУРИСТА про нові строки здійснення туру, в письмовій формі (поштою, електронною поштою, факсом) або телефоном, з обов'язковою фіксацією тексту повідомлення (телефонограма).

9.4. Назви розділів та розбивка на пункти договору юридичного значення не мають та використовуються сторонами лише для зручності користування текстом договору.

9.5. Усі суперечності, які випливатимуть з умов цього договору будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, сторони можуть звернутися захистом до передають спір на вирішення до відповідного місцевого суду.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.018 с.)