Сільськогосподарські та меліоративні машиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сільськогосподарські та меліоративні машини(Розрахунковий курс)

 

 

М е т о д и ч н і р е к о м е н д а ц і ї

до виконання лабораторних робіт для студентів
напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр»

 

 

Львів-2014Рекомендовано до друку
методичною радою ЛНАУ
Протокол № __ від _________ 2014р.

 

 

Укладачі: к.т.н., доцент О.М. Крупич,

асистент С.І. Левко

 

 

Відповідальний за випуск: к.т.н., доцент Я.В. Семен

 

 

Рецензент: к.т.н., доцент О.С. Миронюк

 

Видається в авторській редакції

 

 

Ó Львівський національний аграрний університет, 2014


 

З М І С Т

 

Передмова........................................................ 4

Лабораторна робота №1 Профілювання робочої поверхні
корпуса плуга.................................................. 5

Лабораторна робота №2 Побудова схеми парового
культиватора................................................... 9

Лабораторна робота №3 Проектування та аналіз роботи ланки
зубової борони................................................ 15

Лабораторна робота №4 Аналіз робочого процесу дискового
розкидача мінеральних добрив...................... 20

Лабораторна робота №5 Розрахунок основних параметрів
посівного агрегату........................................... 25

Лабораторна робота №6 Дослідження роботи мотовила на фізичній
моделі з визначенням технологічних
параметрів....................................................... 29

Лабораторна робота №7 Визначення робочих характеристик
сегментно-пальцевого різального апарату.... 36

Лабораторна робота №8 Обгрунтування режиму роботи молотильного
барабана та швидкості руху комбайна.......... 44

Лабораторна робота №9 Визначення основних параметрів
технологічного процесу роботи соломотряса. 49

Бібліографічний список...................................................................... 54

Екзаменаційні питання...................................................................... 55

задачі............................................................................................................ 56

 


 

Передмова

 

Лабораторні роботи з розрахункового курсу с.-г. машин передбачають закріплення теоретичних знань та отримання практичних навиків з дослідження і розрахунків робочих процесів, оптимальних регулювань і режимів роботи с.-г. машин.

До їх виконання передбачається самостійна робота студентів з лекційними матеріалами та рекомендованою літературою.

Методичні поради спрямовані на поліпшення організації та підвищення ефективності роботи студентів в аудиторії та в часі самостійного вивчення дисципліни.

Роботи виконуються у зошитах для лабораторних робіт з берегами і на стандартних аркушах креслярського міліметрового паперу, які оформляються за вимогами стандарту до графічних робіт. Назви лабораторних робіт, формули та цифрові розрахунки виконуються креслярським шрифтом за вимогами стандарту до технічної документації. Лабораторні роботи можуть бути оформлені з використанням комп’ютерної техніки, але кожним студентом індивідуально.

Структура методичних порад до кожної роботи : мета та зміст роботи; вихідні дані за варіантом; послідовність виконання; зміст звіту; питання для самоконтролю.

Готовність студента до роботи перевіряється викладачем на початку занять, а за виконану роботу студент отримує відповідну кількість балів у відповідності до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Кожна робота оцінюється у п’ять балів: два бали за виконання роботи і якість звіту та три бали за індивідуальний захист кожної роботи. Навчальним планом передбачено виконання дев’яти лабораторно-практичних робіт, отже студент може отримати в сумі 45 балів, які сумуються до загальної кількості балів, що студент отримав на іспиті.


 

Лабораторна робота №1

Профілювання робочої поверхні корпуса плуга

1. Мета роботи: засвоїти визначення та оцінку технологічних і конструктивних параметрів корпусів плугів та передплужників за допомогою профілографа.

2. Тривалість заняття– 2 академічні години.

3. Зміст роботи: накреслити дві проекції поверхні корпуса за допомогою профілографа. Визначити основні параметри лемішно-полицевої поверхні корпуса і дати її технологічну характеристику.

4. Обладнання робочого місця: профілограф, лінійка, лекало, транспортир, олівець, корпуси плугів (передплужників).

5. Місце проведення заняття: лабораторія №38 розрахункового курсу дисципліни «Сільськогосподарські машини» кафедри сільськогосподарських машин.

Загальні відомості.

 
 

На рис.1 наведена схема профілографа, на горизонтальному столі якого закріплюється аркуш креслярського паперу. Над столом у двох повзунах а, b установлений стержень cd, кінець c якого загострений, а на другому кінці прикріплений олівець, який торкається до аркуша. Стержень cd з повзунами a, b може переміщатися над столом вздовж напрямної Gf, перпендикулярної до осі стержня, в той же час стержень можна переміщати вздовж його осі. При цьому стержень буде залишатись паралельним столу (поверхні). Всі переміщення стержня записуються на аркуші олівцем, який закріплений на стержні.

Корпус плуга закріплюється збоку стола на спеціальній підставці Km так, щоб лезо його лемеша лежало у горизонтальній площині, а польовий обріз був розміщений у вертикальній площині, перпендикулярній до напрямної Gf. Якщо кінцем стержня провести вздовж робочої поверхні корпуса, то олівець накреслить на папері лінію, яка буде відповідати лінії перерізу корпуса горизонтальною площиною. Початок і кінець цієї лінії будуть точками, які належать контуру робочої поверхні. Якщо корпус опустити відносно стола або підняти вище і знову провести кінцем стержня горизонтальну лінію вздовж його поверхні, то на аркуші олівець накреслить нові лінії. Ці лінії будуть слідами перерізу корпуса горизонтальними площинами в натуральну величину. Щоб отримати сліди вертикальних січних площин, треба повернути корпус на 90о і знову повторити перерізи кінцем стержня на різних висотах.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.015 с.)