Б. на міжнароднай арэне 1940-1980гг. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Б. на міжнароднай арэне 1940-1980гг.Международно-политический статус Беларуси после Второй мировой войны изменился. 1 февраля 1944 г., накануне конференции в Думбартум-Оксе где планировалось обсудить проект Устава Организации Объединенных Наций (ООН), Верховый Совет СССР принял закон, по которому все союзные республики получили право вступать в непосредственные отношения с зарубежными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться консульскими и дипломатическими представительствами. В марте 1944 г. был создан Народный комиссариат (с 1946 г.- Министерство) иностранных дел Беларуси. Первым министром стал К. Киселев. Из всех союзных республик только Беларусь и Украина стали членами ООН, учитывая их вклад в разгром фашизма, огромные людские и материальные потери. 26 июня 1945 г. БССР вместе с другими 50 государствами подписала Устав ООН, ратифицированный Верховным Советом БССР 30 августа 1945 г. . Только за 1944-1955 гг. БССР подписала более 30 международных договоров, соглашений и конвенций. БССР стала членом ряда международных организаций: Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза (1947), Всемирной метеорологической организации (1948), Всемирной организации здоровья (1948), Международной организации труда (1954), Организации ООН по делам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Внешнеполитическая деятельность БССР проводилась в русле международной политики СССР, скоординированной с политикой стран членов Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи.

Повышению авторитета БССР на международной арене способствовало открытие в 1958 г. Постоянного представительства Белорусской СССР при ООН.

 

 

Развіццё культуры ,навукі і адукацыі у БССР40-80гг.

Важнай прадумовай развіцця культуры з'яўляецца неабходны адукацыйны ўзровень насельніцтва. У пасляваенны перыяд адбылося аднаўленне і далейшае развіццё сістэмы адукацыі

У 70-я гады была ўведзена ўсеагульная сярэдняя адукацыя моладзі.

Паспяхова развівалася вышэйшая адукацыя.У 1959 г. было створана Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР.

За пасляваенныя гады колькасць сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў значна павялічылася.

Высокімі тэмпамі развівалася сетка культурных устаноў - бібліятэк, клубаў, музеяў, тэатраў і кінатэатраў.Паспяхова развівалася навука. Цэнтрам навуковай працы ў рэспубліцы становіцца Акадэмія навук БССР.Быў створаны Інстытут фізікі і матэматыкі, у якім пачалі развівацца новыя навуковыя напрамкі. Арганізаваны ў 1957 г. Інстытут машыназнаўства і аўтаматызацыі перайменаваны пазней.Вучоныя ВНУ прымалі ўдзел у распрацоўцы актуальных тэарэтычных і прыкладных праблем.

Беларускія вучоныя праводзілі таксама даследаванні ў галіне біялогіі, хіміі, генетыкі і інш.Дасягненні сусветнага ўзроўню навука Беларусі мае ў матэматыцы, оптыцы і спектраскапіі.

Духоўны стан грамадства ў значнай ступені знаходзіць адлюстраванне ў літаратуры.

Прыкладна з 1953 г. у беларускай літаратуры, як і ва ўсесаюзнай, намеціліся новыя тэндэнцыі, звязаныя з актывізацыяй грамадскага жыцця.Вельмі плённымі для беларускай драматургіі былі канец 60-х - 70-я гады, калі быў створаны шэраг п'ес, якім было суджана стаць літаратурнай класікай.Велізарную ролю ў культурным жыцці рэспублікі іграў Вялікі тэатр оперы і балету.У музычнай культуры ў пасляваенныя гады інтэнсіўна развіваюцца жанры сімфоніі і інструментальнай музчыкі.Развівалася выяўленчае мастацтва. У першыя пасляваенныя гады мастакі знаходзіліся пад яркім уражаннем гераічных падзей Вялікай Айчыннай вайны і партызанскага руху.У манументальным мастацтве важнейшай тэмай сталі бяспрыкладны гераізм і ўздым народнага духу ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Беларуская культура мінулых дзесяцігоддзяў духоўная, глыбокая і таму атрымала прызнанне за межамі рэспублікі.

 

 

Асаблівасці грамадска-палітычнага разв.Б. у пач.90-х20 ст.Суверэнітэт.

27 июля 1990 года Верховный Совет БССР утвердил Декларацию о государственном суверенитете республики. Дискуссии по разработке и обсуждению данного документа носили острый, порой скандальный характер в Овальном зале. Казалось, парламентарии никогда не придут к единодушию. Тем не менее, в этот день Декларация была принята единогласно. Точкой отсчета истории Декларации является 18 июня 1990 года, когда Президиум Верховного Совета БССР издал постановление о подготовке Декларации и образовании специальной Комиссии Верховного Совета по ее разработке. К такому решению власти республики подтолкнула Россия, которая, как известно, провозгласила свою независимость 12 июня 1990 года. Однако после событий августа 1991 Верховный Совет БССР 25 августа 1991 принял решение о придании Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона (для принятия было необходимо 232 голоса, 253 высказались «За»[3]). На основании этого были внесены изменения и дополнения в Конституцию 1978 г. В этот же день были также приняты постановления об обеспечении политической и экономической самостоятельности республики и о приостановке деятельности КПБ.19 сентября 1991 г. Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР) была переименована в Республику Беларусь, были приняты новый государственный герб и новый государственный флаг, а позднее — новая Конституция и гражданский паспорт.

День независимости (главный национальный праздник) был приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете и c 1991 по 1996 годы отмечался 27 июля. После республиканского референдума 1996 года было принято решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения Белорусии от немецко-фашистских захватчиков.

 

 

Канстытуцыя РБ

25 августа сессия Верховного Совета БССР приняла Закон "О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного Совета Белорусской ССР о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики" и постановление "Об обеспечении политической и экономической самостоятельности белорусской ССР". Собственностью республики объявлялись предприятия, организации и учреждения союзного подчинения, размещенные на ее территории. 19 сентября 1991 г. было принято решение об изменении символики республики и переименовании Белорусской Cоветской Социалистической Республику в "Республику Беларусь" или "Беларусь".

После объявления независимости, республика вступила в новый этап своего развития. Началось формирование органов управления. Союзно-республиканские министерства и комитеты преобразовывались в государственные органы республики Беларусь. Комитет госбезопасности стал подчиняться Верховному Совету, а пограничные войска - Совету Министров РБ. Белорусский военный округ ликвидировался, все его части и подразделения перешли в подчинение Министерства обороны Республики Беларусь. Проводилась работа по уточнению границ Беларуси с Литвой и Латвией. В первой половине 90-х гг. в Беларуси шел процесс активного становления многопартийной системы. Обновлялось профсоюзное движение.

14 марта 1994 г. была принята Конституция Республики Беларусь. В ней юридически закреплялся суверенитет республики, достигнутые демократические преобразования, права и свободы граждан. Конституцией вводилась должность Президента как руководителя государства и исполнительной власти. Первым Президентом Республики Беларусь 10 июля 1994 г. был избран А.Г. Лукашенко

 

60.Першыя крокі ў знешняй палітыцы незалежнай Б.саюз Б.з Расіяй.

Развіццё ўзаемаадносін з Расійскай Федэрацыяй з'яў-ляецца прыярытэтным напрамкам знешняй палітыкі Рэс-публікі Беларусь. У 1995 г. Беларусь падпісала дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве з Расіяй. Важнае значэнне ў аднаў-ленні і развіцці цесных сувязей паміж Беларуссю і Расіяй, а таксама краінамі СНД меў праведзены ў маі 1995 г. ўсебеларускі рэферэндум. На рэферэндуме большасць насельніцтва, якое прыняла ў ім удзел, выказалася за паглыбленне інтэ-грацыі з Расіяй, г, зн. паступовае збліжэнне і выраўноўванне ўзроўняў эканамічнага развіцця краін, фарміраванне ўстой-лівых сувязей у асноўных галінах эканомікі. Важным крокам на шляху да ўсебаковай інтэграцыі дзвюх краін з'явілася ства -рэнне Саюза Беларусі і Расіі, дагавор аб якім быў падпісаны 2 красавіка 1997 г. Гэты дзень абвешчаны Днём яднання на-родаў Беларусі і Расіі. Працэс збліжэння Беларусі і Расіібыў працягнуты 8 снежня 1999 г., калі ў Маскве адбылося падпі-санне прэзідэнтамі абедзвюх краін Дагавора аб утварэнні Саюзнай дзяржавы.

Лукашэнка сказаў,што Б.стрыміцца паддяржаць максімальна глыбокія, канструктыўныя і плённыя адносіны абсалютна з усімі сваімі стратэгічнымі партнёрамі, суседзямі, краінамі блізкага і далёкага замежжа.У сувязі з гэтым было закранута пытанне аб неабходных мерах па паляпшэнню адносін з краінамі Еўрапейскага саюза і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Прэзідэнт даў канкрэтныя даручэнні адносна таго, што павінна быць зроблена ў мэтах паляпшэння адносін з гэтай групай дзяржаў.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.007 с.)