Тема: Правоутворення, нормотворчість та законотворчість.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Правоутворення, нормотворчість та законотворчість.1. Поняття і ознаки правоутворення. Правоутворення і правотворчість.

2. Правотворчість: поняття, цілі та суб’єкти. Види і принципи правотворчості.

3. Правотворчість і законотворчість. Поняття і основні стадії законотворчого процесу.

4. Юридична техніка. Мова і стиль закону.

5. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів.

Література:

1. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного исследования. – М.: „Статут”, 1999. – 712с.

2. Васильев А.М. Правовые категории. - М.: «Юридическая литература». - 1976. - 264с.

3. Граціанов А.І. Роль уніфікації в систематизації законодавства // Держава і право Вип.8. - С.15-19.

4. Загальна теорія держави і права. / За ред. М.В. Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Харків: Право,2002. – 432с.

5. Зивс Л.С. Источники права.- М.: Юридическая литература»,1981.

6. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права. – К.: Кондор, 2002. – 353с.

7. Козловський А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес // Право України. – 2000. - №2. – С.49

8. Копиленко О., Мурашин Г. Деякі методологічні аспекти наукового забезпечення законодавчого процесу // Вісник Академії правових наук. – Харків, 2003. – Вип. № 2 -3. – С. 132 -141.

9. Котюк І., Котюк О. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових актів // Право України. – 2000. - №8. – С.112.

10. Муровцев Г.И. Источники права // Правоведение. - 1992. - №2.

1. Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства. - М.,1993. – 254с.

2. Правовые акты. Учебно-практическое и справочное пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова, И.В. Котелевской. –М.:1999. – 381с.

3. Тихомиров Ю.А. Теория закона. - М.: Издательство «Наука», 1982. -257с.

ІІ СЕМЕСТР

Семінарське заняття № 14– 2 години

Тема: Правова система, система права і система законодавства.

1. Правова система суспільства: поняття і структура. Характеристика елементів правової системи.

2. Системи права: поняття, ознаки, елементи системи права. Інститут права: поняття і види. Галузь права як базовий елемент права.

3. Предмет і метод правового регулювання як підстава для відокремлення галузей права.

4. Приватне і публічне право та еволюція правової системи України.

5. Матеріальне і процесуальне право.

6. Система законодавства. Вертикальна та горизонтальна структура законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства.

Література:

1. Агарков М.М. Ценность частного права. // Правоведение. - 1992. - №1,2.

2. Васильев А.М. Правовые категории. - М.: «Юридическая литература». - 1976. - 264с.

3. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права. – К.: Кондор, 2002. – 353с.

4. Лазарев В.В. Теория государства и права. Актуальные проблемы. -М.: Издательство БЕК,1992. – 421с.

5. Лясковська Н. Про культуру правотворчої діяльності // Право України. – 1994. - № 5-6.

6. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні. – К., 2002.

7. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теоріії. – К., 2002.

8. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Отв. ред. М.Н.Марченко. т.2. Теория права. - М.: Издательство «Зерцало», - 1998. – 640с.

9. Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 832с.

10. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум. - 2000. – 704с.

Семінарське заняття № 15– 2 години

Тема: Правосвідомість і правова культура. Правова культура юриста.

1. Право і свідомість. Поняття і структура правосвідомості. Місце і роль правової свідомості в системі форм суспільної свідомості.

2. Класифікація форм правосвідомості за суб’єктами (звичайне, компетентне, професійне і наукове) та глибинні відображення правової дійсності.

3. Функції правосвідомості. Роль правосвідомості у процесі правотворчості та правореалізації.

4. Правова культура: поняття, система, структура і функції. Правова культура суспільства. Правова культура особи.

5. Професійна правосвідомість і правова культура юриста.

6. Професійна деформація: форми, причини та шляхи її подолання.

7. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм. Правова демагогія.

8. Правова соціалізація: суспільний і особистий рівні. Правове виховання: поняття, форми, методи.

Література:

1. Алексеев С.С. Теория права. - М.: Издательство БЕК, 1995. – 320с.

2. Білий П. Правова держава і правова культура: взаємозв’язок та результативність // Право України. – 1997. - № 12.

3. Загальна теорія держави і права. / За ред. М.В. Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Харків: Право,2002. – 432с.

4. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права. – К.: Кондор, 2002. – 353с.

5. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны “одной медали” // Правоведение. – 1994. - № 2. – с.31-42.

6. Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції. - Львів, 1995. – 175с.

7. Общая теория права и государства. / Под ред. В.В.Лазарева. - М.: Юристъ, 1996. – 472с.

8. Осика І. Правовий нігілізм та правова культура // Право України. – 2001. - № 7. – С. 98 – 101.

9. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие. / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2002. – 656с.

10. Тригубенко Г. Термін «нігілізм»: історія та сучасність // Право України. – 2000. - № 9. – С.129 – 132.

11. Шумський П. Підговка юридичних кадрів: проблемі питання // Право України. – 1993. - № 4

Семінарське заняття № 16– 2 години.

Тема: Правові відносини.

1. Поняття, ознаки і види правових відносин.

2. Передумови виникнення правових відносин. Взаємозв’язок правових норм і правовідносин.

3. Структура правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст (суб’єктивні права і юридичні обов’язки).

4. Поняття і види суб’єктів права. Правоздатність і дієздатність суб’єктів правових відносин. Правосуб’єктність.

5. Об’єкти правовідносин: поняття і види.

6. Підстави виникнення, зміни і припинення юридичних відносин.

7. Поняття і класифікація юридичних фактів. Прості і складні юридичні факти фактичний (юридичний) склад.

Література:

1. Алексеев С.С. Теория права. - М.: Издательство БЕК, 1995. – 320с.

2. Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. Киев, 1987.- 217с.

3. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. Л.: ЛГУ, 1987. – 320с.

4. Загальна теорія держави і права. / За ред. М.В. Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Харків: Право,2002. – 432с.

5. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права. – К.: Кондор, 2002. – 353с.

6. Кропачев Н.М., Прохоров В.С. О понятии правовых отношений// Правоведение. – 1985, №3. – С. 12-21.

7. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник.- К.: Атика, 2005. – 592с.

8. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права. – К.: Кондор, 2002. – 353с.

9. Марчук В.М., Николаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. – К.: Істина, 2004. – 304 с.

10. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков : Консум, 2000.- 704с.

 

Семінарське заняття № 17– 2 години

Тема: Реалізація права. Застосування правових норм.

1. Реалізації права: поняття та форми.

2. Застосування правових норм як безпосередня форма правореалізації. Поняття і відмінні ознаки правозастосування.

3. Стадії процесу застосування права. Вимоги належного правозастосування.

4. Акти застосування права: поняття, особливості, види.

5. Прогалини в праві і способи їх подолання. Юридичні колізії і способи їх вирішення.

Література:

1. Бобровник С.В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права // Правова держава. Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 1996. – Вип.7. – С. 103 – 108.

2. Власов Ю.Л. Правова система й реалізація права: проблеми зв’язку та взаємовпливу // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – Вип.16. – С.142-149.

3. Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. - М.: Юрид. лит., 1976. – 387 с.

4. Вопленко Н.Н., Рожнов А.П. Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции: Монография, Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 205 с.

5. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. – М : Наука, 1992. - 288 с.

6. Книпер Р. Толкование, аналогия и развитие права: проблемы разграничения судебной и законодательной власти // Государство и право. – 2003. - №8. – С.5-9.

7. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. – 2000. - № 6. – С.34.

8. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. - М.: Юрид. лит., 1974. -184 с.

9. Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1975. – 207 с.

10. Матузов Н.И. Коллизии в праве: Причины, виды и способы разрешения //Правоведение. – 2000. – № 5. – С.225-244.

11. Михайлович Д.М. Толкование закона: Монография. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 198 с.

12. Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових досліджень // Право України. – 2004. – № 8. – С.21-25.

13. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях та висновках (1997-2003 роки)/ Чаюн М.Г., Кириченко Ю.М., Кидисюк Р.А. та ін. – К..: Атіка, 2003. – 336 с.

14. Сліденко І.Д. Тлумачення Конституції: питання теорії і практики в контексті світового досвіду. – Одеса: Фенікс, 2003. – 234с.

15. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. – М.: Независимое издательство "Манускрипт", 1994. – 230 с.

16. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: Учеб.посбие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 381 с.

Семінарське заняття № 18 – 2 годиниПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 278; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.009 с.)