ТОП 10:

Семінарське заняття № 8 Сім’я, виховання та освіта (2 год.)



Семінарське заняття № 8 Сім’я, виховання та освіта (2 год.)

Мета: прослідкувати історичний розвиток інституту шлюбу, основні функції сучасної сім’ї. Зосередити увагу на міжпоколінних взаємодіях та молоді як особливій соціальній групі.

План

1.Шлюб і сім'я як соціальні інститути:

а) історичний розвиток інституту шлюбу;

б) типи сім’;

в) основні функції сучасної сім'ї;

г) проблема майбутнього сім'ї.

2.Соціологічні проблеми соціалізації нових поколінь;

а) виховально-просвітницька діяльність як механізм відтворення і саморегуляції соціуму.

б)соціальні функції освіти.

3.Взаємодія між поколіннями як проблема соціології:

а) молодь як особлива соціальна група, проблеми її інтеграції ;

б) люди зрілого віку;

в) проблеми літніх людей.

 

Література:

1. Дворецька Г.В. Соціологія: навч. пос. – КНЕУ 1999 – с. 192 – 204.

2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К., МАУП, 1999. – гл. 4.

3. Піча В.М.Соціологія: загальний курс. Навч. посібник для студентів вищих закладів України. - К.: Каравела, 1999.- с. 157-163.

4. Смелзер Н. Социология.- М.: Феникс, 1994.- с.390 – 427.

5. Соціологія: навчальний посібник. -К.: НАУ, 2003.- с.93 - 111.

6. Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях /Ред. Т.М.Тележенко /Укр .ін-тут соціальних досліджень, Ін-т дитинства. К.- Логос, 2000, 92с.

7. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах. К., Держ. ін-т Проблем сім’ї та молоді. 2002, 144с.

8. Глазунов С.В. Соціологія сім’ї: Навч. пос. для студ. вищих закладів освіти. – Д. РВВ ДДУ, 2000, 140 с.

9. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – С. Пб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998, 271с.

10. Село: сучасна політика і стратегія розвитку /За ред. Л.Шепотько, І.Прокопа, О.Максимюк та ін. - К.: ІЕ НАН України,1997.- 330 с.

11. Богданова Л.П., Щукина А.С. Гражданский брак в современной демографической ситуации. /Социс, 2003, №7.

12. Ильяшенко А.Н. Основые черты насильтственной преступности в семье. /Социс. 2003, №4.

13. Прибиткова І. Демографічна ситуація в Україні у дзеркалі Всеукраїнського перепису населення 2001 року. / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №3.

14. Суковата В.Гендерний аналіз реклами. / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №2.

15. Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній конструкції. /Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001, №4.

 

Семінарське заняття № 9 Духовне життя суспільства (2 год.)

Мета: зосередити увагу на зв’язках між духовним та матеріальним виробництвом. Розглянути феномен масової свідомості, форми суспільної свідомості, рівні суспільної свідомості.

План

1. Поняття духовного життя суспільства:

а) зв'язок та відмінності духовного і матеріального виробництва;

б) духовно-практичне освоєння світу;

в) спеціалізоване духовне виробництво;

г) феномен масовізації сучасного духовного життя, поняття "масова свідомість".

2. Форми суспільної свідомості:

а) критерії виділення форм суспільної свідомості;

б) природознавство, його роль у функціонуванні продуктивних сил суспільства;

в) економічна свідомість і функціонування виробничих відносин;

г) політична та правова свідомість;

д) педагогічна та моральна свідомість;

е) естетична свідомість та її різновиди;

є) філософія та релігія як світоглядні форми суспільної свідомості.

3. Рівні суспільної свідомості:

а) суспільна психологія;

б) ідеологія;

в) наука.

Література:

1. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М., 1988.-С.255.

2. Бакиров В.С. Духовные ценности как объект cоциологического анализа // Философская мысль, 1987.- N4.- С. 18.

3. Бессонов Б.Н. Гуманизм и технократизм как типы духовной орриентации //- Философские науки, 1988.- N 1.-С. 12.

4. Вятр Е. Социология политических отношений.-М., 1979.-С.463.

5. Грушин Б.А. Массовое сознание. М., 1987.- С. 368.

6. Донченко Е.А.Концепция социальной психики общества.Стаття 1.//Философская и социологическая мысль,-1994,-N1-2. - С.118-158; Статья 2 // Там же.- N3-4.- С. 36-73.

7. Духовное производство. М., 1981.

8. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986.

9. Канетти Элиас. Человек нашего столетия.-М.: Прогресс, 1990.- С. 391-443.

10. Краткий словарь по социологии-М., с. 344,351,355,364,368.

11. Мазаєва ґ.Б.,Паточкін В.Ф. Мораль як форма практичної реалізації світогляду // Філософська думка.-1988.-N6.

12. Михальченко М.І. Політична культура: сутність, поняття, структура явища // Філософська думка.-1987.-N3.

13. Молчанов М.О. Етнополітичний фактор у розвиткові цивілізації: історія і сучасність // - Філософська соціологічна думка, -1991.-N 11.- С.32.

14. Опыт словаря нового мышления. М., 1989.- С.590.

15. Рябченко В.О. Духовне виробництво : основні напрямки дослідження // Філософська думка.-1988. -N2.

16. Социология / Под редакц. Г.В. Осипова. М., 1990.-С.320-369.

17. Федотова В.Г. Культура и духовная жизнь общества - В кн. Духовная жизнь общества и структура общественного сознания, -М., 1988.

18. Франк С. Духовные основы общества. М.:Республика,1992.- С. 530.

19. Уледов А.К. Духовная жизнь общества,-М: Мысль,1980.

20. Философский энциклопедический словарь.- М., 1983, с.222,403,448,507,509,520,576,726.

 

Тема 6. Соціологія конфлікту. (2 год.)

Семінарське заняття № 10 Соціологічний аналіз соціального конфлікту (2 год.)

Мета:Закріпити знання про факти, механізми і закономірності виникнення та усунення конфліктів, про шляхи їх попередження під час соціальної взаємодії та управління трудовим колективом, формування вмінь психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин в групах, набуття практичних навичок результативного розв`язання конфліктних ситуацій в системі “людина – людина”, а також набуття практичних навичок позитивного розв`язання між особистісних протиріч.

План

1. Соціальні конфлікти та їх види. Деструктивні, конструктивні, нейтральні конфлікти.

2. Поняття про діловий конфлікт як соціальне, психологічне та правове явище.

3. Профілактика та розв'язання групових конфліктів.

4. Переговори в конфліктних умовах та правова практика їх проведення.

Література

1.В контексте конфликтологии. Диагностика и методология управления конфликтной ситуацией / Антология // Под ред. Т.М. Дридзе, Л.Н. Цой. - М.: Институт социологии РАН, 2001.- 176 с.

2.Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. Добренькова. – М.: Гардарика, 1998. – 244 с.

3.Городяненко В.Г. Соціологія: Підручник. - К.: Видав. центр «Академія», 2003 // http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko _sotsiologiya/zmist.htm

4.Грошев И.В. Гендерные особенности конфликтности на предприятиях и в организациях // СОЦИС. – 2007. - №6. // http://www.isras.ru/files

5.Дарендорф Р.У пошуках нового устрою: Лекції на тему: політики свободи у XXI столітті / Пер. з нім. Анастасії Орган. - К.: Києво-Могилянська академія, 2006 - 109 с.

6.Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное. – М.: Гардарики, 2002. – 526 с.

7.Зайцев А.К. Социальный конфликт. - М.: Academia, 2000. - 464 с.

8.Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве.- М.: Аспект Пресс, 1999. - 286 с.

9.Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений.-3-е изд., перераб.и доп.. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 317 с.

10. Козер Л.А. Завершение конфликта // http://www.soclib.ru

11. Козер Л.А. Функции социального конфликта. Пер. с англ. О.А.Назаровой. - М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. - 208 с. // http://www.soclib.ru

12. Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 352 с.

13. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч. посіб. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.

14. Соціологія: Підручник / Віктор Георгійович Городяненко та ін.; За ред. В. Г. Городяненка - К.: Академія, 2006 - 542 с.

15. Шрагина Л. И. Анатомия конфликта // http://www.soclib.ru

 

Тема 7. Економічна соціологія (2 год.)

Семінарське заняття № 11. Завдання, структура, соціальні механізми економічної соціології

Мета: Розглянути особливості економічної та соціальної сфер суспільства. Прослідкувати становлення економічної соціології як науки, та проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології.

1.Людина як суб’єкт економічного життя. Господарча поведінка людини.

2.Соціально-економічні інститути.

3.Ринок праці. Зайнятість і безробіття як соціально-економічні характеристики ринку праці.

4.Підприємництво як соціально-економічний феномен.

 

Література

1. Дворецкая И.В., Махнорылов В.П. Социология труда.-К., 1990.

2. Дикарева А.А., Мирская В.Я. Социология труда.-М., 1989.

3. Зборовский Г.Е.Общая социология: курс лекций: 2-е изд.доп. Екатеринбург,1999.

4. Городяненко В.Г.Социологический практикум: Учеб.пособие.-К.:Академия, 1999.

5. Кравченко А.И. Социология труда в XX веке.Наука,1987.

6. Ромашов О.В. Социология труда. 1999.

7. Кравченко А.И. История зарубежной социологии труда. Общие принципы.-М., 1991.

8. Кравченко А.И. Социология труда в XX веке.-М.,1987.

9. Лагутін В.Д. Людина і економіка: соціоекономіка.-К.,1996.

10. Маркович Д. Социология труда.-М., 1998.

11. Полторак В.А. Соціологія. Основи соціології праці та управління.-К., 1992.

12. Сероштан Н.А., Алдохин И.П., Савченко Б.Г.,Сасина Л.А. Социология трудда: Учеб.пособие.-Харьков, 1990.

13. Соколова Г.Н. Тенденции развития социологии труа в 1988-1990гг.//Социол.исследдования.-1991.-№3.

14. Смирнов И.В. Человек – источник заинтересованого труда // Социол.исследования.-1991.-№2.

15. Соціологія праці та управління: термінологічний словник-довідник /За ред.В.А.Полторака.-К., 1993.

16. Социология труда:Учебник. / под ре. Н.И.Дряхлова, А.И.Кравченко, В.В.Щербины.-М., 1993.

17. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. / Пер. с нем. –М.,1982.

18. Штольберг Р. Социология труда / Пер.с нем.-М., 1982.

19. Якокка Ли. Карьера менеджера./ Пер.с англ.-М., 1991.

 

План

1. Теорії соціології управління.

2.Поняття про соціальне управління:

а) потреби в соціальному управлінні та суспільні інтереси;

б) спільне та відмінне в управлінні та владі;

в) соціологічний вимір суб'єктів управління.

3.Застосування менеджерських методів і засобів праці, їх вплив на ріст ефективності, результативності праці.

4. Контроль за керівною елітою - головна проблема соціального управління:

а) керівники та підлеглі - різниця цілей;

б) демократичний контроль - запорука захисту суспільних інтересів;

в) варіанти соціального планування : між індикатором та директивою.

5. Теорія та практика самоврядування:

а) поняття про самоврядування, основні його концепції;

б) практика самоврядування у вирішенні соціальних проблем;

в) самоврядування й влада: соціологічний вимір відносин.

Література:

1. Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія. К.: Основи, 1995.- 528 с.

2. Вебер М. Основные понятия социологической теории // Вебер М. Избранные произведения, М.,1990.

3. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму .Попередні зауваження // Проблеми соціології. К.,1992.С.-11-115.

4. Грамши А. Тюремные тетради. М.,1991.-Ч.1.-С.-25-65.

5. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество.М.,1992.-С.252-265.

6. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.,1992.

7. Белоцерковский В. Самоуправление. М.,1992.

8. Болл Т. Власть // Полис. 1993,- N5.

9. Бобио Н. Интеллектуалы и власть. // Вопросы философии.1992.-N8.

10. Баллестрем К. Апории теории тоталитаризма // Вопросы философии. 1992.- N5.

11. Вятр Е. Социология политических отношений М., 1979.-С.341-386.

12. Давыдов Ю.Н., Гайденко П.П. История и рациональность. М., 1991.- Гл.3.

13. Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному сообществу // Полис, 1993.- N5.

14. Клямкин И.М. Политическая социология переходного периода // Полис. 1993. - N4.

15. Моисеев Н.Н. Информационное общество: возможности и реальность // Полис.1993.-N3.

16. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизации // Вопросы философии, 1992.- N3.

Література

1. Городяненко В.Г. Соціологія.-К.:Академія, 2002.

2. Городяненко В.Г. Историография социологии: Учеб.пособие.- 2000.

3. Общественное мнение и власть: механизмы взаимодействия / А.А. Ручка, В.Л. Оссовский, В.А. Матусевич.- К.:Наукова думка, 1999.

4. Андреев С.С. Политическое сознание и политическое поведение / Социально-полит. журнал,1992, № 8.

5. Бурдье П. Социология политики,-М.,1979.

6. Головаха Е.І. Стратегія соціально-політичного розвитку України.-К., 1994.

7. Рудич Ф.Н. Політика як об’єкт системного дослідження.// Філософська і соціологічна думка.-1989, №1.

Література

1. В.Г.Городяненко Соціологія ,-К.: Академія, 2002.

2. Социология: Класические и современные парадигмы: Хрестоматия.-М., 1998.

3. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самигин С.И.Социология: история и современность: Учеб. Пособие, 1999.

4. Бессонов М.Н. Православие в наши дни.-М.,-1990.

5. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі.-К.,-1998.

6. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: підручник.-К.,Наукова думка, 1995.- 260с.

7. Каутский К. Происхождение христианства.-М.,-1990.

8. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України.-К.,”Каравела”, 1999.-248с.

9. Політологія / За ред.О.І.Семківа.-Львів:Світ, 1993.-576с.

10. Угринович Д.М. Психология религии.-М.,-1986.

 

План

1. Метод опитування та його функції в різних галузях суспільного життя (журналістика, педагогіка, охорона здоров'я, юриспруденція, психологія та ін.).

а). Поняття опитування в соціології.

б) Види опитування.

в). Головні фази опитування.

2. Питання як інструмент отримання емпіричних даних:

а) концепції питання;

б) класифікація питань;

3. Переваги і недоліки опитування як методу набуття первинної соціологічної інформації.

Література:

1. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. М.: Изд-во МГУ, 1988.

2. Как провести социологическое исследование. - М., 1990.

3. Методика изучения общественного мнения. - М.: 1992.

4. Методы сбора информации в социологических исследованиях (В 2-х книгах).- М., 1990.

5. Практикум по прикладной социологии.- М.: Изд-во МГУ, 1987.

6. Проектирование и организация выборочного социологического исследования. М., 1977.

7. Рабочая книга социолога. - М.: Наука. 1983.

8. Куракіна В.В. Фокусовані групові інтерв'ю як метод збирання соціологічної інформації //Філософська і соціологічна думка. - 1993. - N2. - С.151 - 156.

9. Маслов C.Н., Степанов С.Ю. Рефлексивная модель экспертного опроса //Социологические исследования.- 1994. - N1.

10. Общественное мнение: стратегия массовых опросов ("круглый стол") //Cоциологические исследования.- 1993.- N6.

11. Федоров И.В. Причины пропуска ответов при анкетном опросе // Социол. исслед., 1982, N2. - С.185 - 189.

План

1. Види і методи соціологічного дослідження.

2. Спостереження в соціологічному дослідженні.

3. Експеримент в соціологічному дослідженні.

 

 

Мета:Розглянути соціологічне дослідження як спосіб поєднання теоретичного та емпіричного рівнів соціально-наукового знання. Висвітлити проблему об’єкта і предмета дослідження. Сформувати вміння визначати мету, завдання, цілі, гіпотези соціологічного дослідження.

План

Література:

 1. Камбур А.В. Методика соціологічного дослідження: Посібник. – Чернівці: Рута, 2008.
 2. Аверьянов Л.Я. Искусство задавать вопросы: заметки социолога.- М., 1987.
 3. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами. - М.: Высш.школа, 1989.
 4. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. М.: Изд-во МГУ, 1988.
 5. Как провести социологическое исследование. - М., 1990.
 6. Методика изучения общественного мнения. - М.: 1992.
 7. Методы сбора информации в социологических исследованиях (В 2-х книгах).- М., 1990.
 8. Практикум по прикладной социологии.- М.: Изд-во МГУ, 1987.
 9. Проектирование и организация выборочного социологического исследования. М., 1977.
 10. Рабочая книга социолога. - М.: Наука. 1983.
 11. Куракіна В.В. Фокусовані групові інтерв'ю як метод збирання соціологічної інформації //Філософська і соціологічна думка. - 1993. - N2. - С.151 - 156.
 12. Маслов C.Н., Степанов С.Ю. Рефлексивная модель экспертного опроса //Социологические исследования.- 1994. - N1.
 13. Общественное мнение: стратегия массовых опросов ("круглый стол") //Cоциологические исследования.- 1993.- N6.
 14. Федоров И.В. Причины пропуска ответов при анкетном опросе // Социол. исслед., 1982, N2. - С.185 - 189.

 

Література

1. Городяненко В.Г. Проблемы консолидации украинского общества на современном этапе // СоцИс. – 2007. - № 2.

2. Петров О., Полторак В. Опитувальні технології у виборчій кампанії // Соціологія: теорія, методологія, маркетинг. - 1998. - № 4-5. - С. 56 - 75.

3. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч. посіб. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.

4. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макеєва. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во Знання, 2005. – 455 с.

5. Соціологія: Підручник / Віктор Георгійович Городяненко та ін.; За ред. В. Г. Городяненка - К.: Академія, 2006. - 542 с.

6. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003. – 544 с.

 

Семінарське заняття № 8 Сім’я, виховання та освіта (2 год.)

Мета: прослідкувати історичний розвиток інституту шлюбу, основні функції сучасної сім’ї. Зосередити увагу на міжпоколінних взаємодіях та молоді як особливій соціальній групі.

План

1.Шлюб і сім'я як соціальні інститути:

а) історичний розвиток інституту шлюбу;

б) типи сім’;

в) основні функції сучасної сім'ї;

г) проблема майбутнього сім'ї.

2.Соціологічні проблеми соціалізації нових поколінь;

а) виховально-просвітницька діяльність як механізм відтворення і саморегуляції соціуму.

б)соціальні функції освіти.

3.Взаємодія між поколіннями як проблема соціології:

а) молодь як особлива соціальна група, проблеми її інтеграції ;

б) люди зрілого віку;

в) проблеми літніх людей.

 

Література:

1. Дворецька Г.В. Соціологія: навч. пос. – КНЕУ 1999 – с. 192 – 204.

2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К., МАУП, 1999. – гл. 4.

3. Піча В.М.Соціологія: загальний курс. Навч. посібник для студентів вищих закладів України. - К.: Каравела, 1999.- с. 157-163.

4. Смелзер Н. Социология.- М.: Феникс, 1994.- с.390 – 427.

5. Соціологія: навчальний посібник. -К.: НАУ, 2003.- с.93 - 111.

6. Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях /Ред. Т.М.Тележенко /Укр .ін-тут соціальних досліджень, Ін-т дитинства. К.- Логос, 2000, 92с.

7. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах. К., Держ. ін-т Проблем сім’ї та молоді. 2002, 144с.

8. Глазунов С.В. Соціологія сім’ї: Навч. пос. для студ. вищих закладів освіти. – Д. РВВ ДДУ, 2000, 140 с.

9. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – С. Пб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998, 271с.

10. Село: сучасна політика і стратегія розвитку /За ред. Л.Шепотько, І.Прокопа, О.Максимюк та ін. - К.: ІЕ НАН України,1997.- 330 с.

11. Богданова Л.П., Щукина А.С. Гражданский брак в современной демографической ситуации. /Социс, 2003, №7.

12. Ильяшенко А.Н. Основые черты насильтственной преступности в семье. /Социс. 2003, №4.

13. Прибиткова І. Демографічна ситуація в Україні у дзеркалі Всеукраїнського перепису населення 2001 року. / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №3.

14. Суковата В.Гендерний аналіз реклами. / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №2.

15. Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній конструкції. /Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001, №4.

 

Семінарське заняття № 9 Духовне життя суспільства (2 год.)

Мета: зосередити увагу на зв’язках між духовним та матеріальним виробництвом. Розглянути феномен масової свідомості, форми суспільної свідомості, рівні суспільної свідомості.

План

1. Поняття духовного життя суспільства:

а) зв'язок та відмінності духовного і матеріального виробництва;

б) духовно-практичне освоєння світу;

в) спеціалізоване духовне виробництво;

г) феномен масовізації сучасного духовного життя, поняття "масова свідомість".

2. Форми суспільної свідомості:

а) критерії виділення форм суспільної свідомості;

б) природознавство, його роль у функціонуванні продуктивних сил суспільства;

в) економічна свідомість і функціонування виробничих відносин;

г) політична та правова свідомість;

д) педагогічна та моральна свідомість;

е) естетична свідомість та її різновиди;

є) філософія та релігія як світоглядні форми суспільної свідомості.

3. Рівні суспільної свідомості:

а) суспільна психологія;

б) ідеологія;

в) наука.

Література:

1. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М., 1988.-С.255.

2. Бакиров В.С. Духовные ценности как объект cоциологического анализа // Философская мысль, 1987.- N4.- С. 18.

3. Бессонов Б.Н. Гуманизм и технократизм как типы духовной орриентации //- Философские науки, 1988.- N 1.-С. 12.

4. Вятр Е. Социология политических отношений.-М., 1979.-С.463.

5. Грушин Б.А. Массовое сознание. М., 1987.- С. 368.

6. Донченко Е.А.Концепция социальной психики общества.Стаття 1.//Философская и социологическая мысль,-1994,-N1-2. - С.118-158; Статья 2 // Там же.- N3-4.- С. 36-73.

7. Духовное производство. М., 1981.

8. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986.

9. Канетти Элиас. Человек нашего столетия.-М.: Прогресс, 1990.- С. 391-443.

10. Краткий словарь по социологии-М., с. 344,351,355,364,368.

11. Мазаєва ґ.Б.,Паточкін В.Ф. Мораль як форма практичної реалізації світогляду // Філософська думка.-1988.-N6.

12. Михальченко М.І. Політична культура: сутність, поняття, структура явища // Філософська думка.-1987.-N3.

13. Молчанов М.О. Етнополітичний фактор у розвиткові цивілізації: історія і сучасність // - Філософська соціологічна думка, -1991.-N 11.- С.32.

14. Опыт словаря нового мышления. М., 1989.- С.590.

15. Рябченко В.О. Духовне виробництво : основні напрямки дослідження // Філософська думка.-1988. -N2.

16. Социология / Под редакц. Г.В. Осипова. М., 1990.-С.320-369.

17. Федотова В.Г. Культура и духовная жизнь общества - В кн. Духовная жизнь общества и структура общественного сознания, -М., 1988.

18. Франк С. Духовные основы общества. М.:Республика,1992.- С. 530.

19. Уледов А.К. Духовная жизнь общества,-М: Мысль,1980.

20. Философский энциклопедический словарь.- М., 1983, с.222,403,448,507,509,520,576,726.

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.031 с.)