Тема 13. Господарство України в 1914-1939 рр.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Господарство України в 1914-1939 рр.Економічне становище України в 1914-1921 рр. Нацонально-демократична революція 1917-1919. Створення ЗУНР та соціально-економічний стан на її території. Економічна політика “воєнного комунізму” на території України, захопленої більшовиками, та її наслідки. Нова економічна політика в Україні, її необхідність та особливості. Єдиний сільськогосподарський податок 1923-1924 рр. та грошова реформа 1924. Відновлення внутрішньої торгівлі в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток в державі. Декрет 1921 року про денаціоналізацію дрібних ремісничих майстерень та середніх підприємств. Особливості формування в Україні єдиної системи кооперації. Позитивні та негативні наслідки для господарства України індустріалізації та колективізації.

Література [7; 8; 10; 17;33]

 

Тема 14. Економіка Української РС у роки Другої світової війни – до розпаду Радянського Союзу.

Приєднання західноукраїнських земель до Української РСР та господарча політика радянської влади. Збитки економіки України, завдані ДСВ. Результати функціонування адміністративно-командної системи управління. Екстенсивна спрямованість розвитку господарства України.

Розкрийте сутність раднаргоспівської реформи 1957 року та програми реформ управління господарством, їх завдання та наслідки для економіки України. Особливості відбудови та розвитку с/г України. Масова колективізація на західноукраїнських землях. Капіталовкладення у с\г. Освоєння цілинних земель у Казахстані, Сибіру і на Уралі та вплив цього процесу на екстенсивний характер розвитку с/г України. Політика обмеження особистих господарств колгоспників. Стан механізації та електрифікації аграрного сектору виробництва України. Розвиток концентрації та спеціалізації с/г виробництва. Реформування управління с/г. Технологічна структура інвестицій у с/г. Зміни в організації с/г виробництва. Негативна динаміка основних показників розвитку с/г України. Стан фінансової та кредитної систем, індекс зростання бюджету України. Грошова реформа 1947 та 1961 рр. Зміни до податкової політики. Перебудова банківської системи. Розвиток торгівлі та громадського харчування. Роль суспільних фондів споживання. Урбанізація та житлова криза. Участь України у світовому господарстві.

Література [8; 11; 17; 20]

 

Тема 15. Економіка України після відновлення незалежності.

Недоліки та наслідки адміністративно-командних методів управління господарством України. Сутність програми структурної перебудови господарства України. Спад виробництва в галузях промисловості та с/г та причини, що його зумовили. Соціальні наслідки економічної та екологічної кризи в Україні. Земельна реформа в Україні, особливості та недоліки її проведення. Основні нормативні акти, щодо реформування аграрного сектору економіки. Позитивні тенденції в розвитку економіки України та становлення ринку державних цінних паперів. Фінансово-кредитна система України. Розвиток зовнішньоекономічних зв’зків України та значення цього процесу для інноваційного реформування та стабілізації народно-господарського комплексу.

Література [8; 11; 17; 22; 32]

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Метою виконання контрольної роботи є поглиблене вивчення одного з питань згідно з програмою навчальної дисципліни.

Контрольна робота виконується у вигляді реферату, тему якого студент вибирає самостійно з наведеного нижче переліку, або іншу тему, яка його цікавить і відповідає програмі дисципліни, за погодженням з викладачем.

Реферат повинен мати чітко визначений план, містити постановку проблеми, аналіз самостійно опрацьованих літературних джерел, аналітичні узагальнення, теоретичні або практичні пропозиції. Викладання матеріалу повинно бути послідовним, мати дослідницький характер.

Реферат має складатися з вступу (актуальність теми), основної частини (огляд літератури, постановка проблеми та підходи до її вирішення), висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг реферату – до 20 аркушів друкованого тексту, папір формату А4 зі стандартними полями (верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,5 см, праве – 1,5 см) через 1,5 міжрядкових інтервали шрифтом Times New Roman 14.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ)

 

1. Економіка України в період перебудови (1985-1990рр.)

2. Особливості економіки України в роки незалежності

3. Господарство України в роки Другої Світової Війни

4. Зародження кредитних відносин в Україні

5. Економічне становище України в 1941-1921 рр.

6. Порівняльна характеристика Воєнного комунізму та НЕПу

7. Економіка західноукраїнських земель кін 19-поч. 20 ст.

8. Антинародна сутність колективізації сільського господарства (Голодомор 1932-1933рр.)

9. Сільське господарство України в період до реформи 1661 року.

10. Розвиток українського національного ринку та фінансів.

11. Особливості господарства сарматів.

12. Економіка України в період застою.

13. Особливості господарства та економіка УНР.

14. Господарство скіфів.

15. Промисловість України після реформи 1861 року.

16. Столипінські реформи та їх наслідки для України.

17. Господарський розвиток українських земель за первісної доби.

18. Голодомор 1932-1933 рр. та його вплив на економіку України.

19. Аграрна революція в українських землях у другій пол.. 17-18 ст.

20. Особливості економіки України в добу Середньовіччя.

21. Промисловий переворот в Україні.

22. Грецька колонізація Північного Причорномор‘я.

23. Господарство Галицько-Волинського князівства.

24. Економіка України в 1917-1933 рр.

25. Збитки економіки України, завдані Другою Світовою Війною.

26. Земельна реформа в Україні, особливості та недоліки її проведення.

27. Основні риси господарства трипільської культури.

28. Господарство Запорізької Січі.

29. Вплив Першої Світової Війни на господарство України.

30. Соціальні наслідки економічної та екологічної кризи в України

31. Економіка України у 1914-1921 рр.

32. Зародження і розвиток кооперативного руху в Україні.

33. Економічна політика в Україні у 20-х рр. ХХ ст.

34. Господарство скіфів.

35. Розвиток економіки Галичини у др. пол.. ХІХ ст.

36. Фінансово-кредитна система України на поч. 21 ст.

37. Економічна політика воєнного комунізму.

38. Господарство кіммерійців, скіфів і сарматів: порівняльний аналіз.

39. Економічне становище українських земель за часів Б.Хмельницького

40. Економічна політика урядів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії та ЗУНР

41. Реформи Павла Скоропадського

42. Україна в роки правління М.С.Хрущова

43. Економічне становище України в роки правління Ю.Андропова

44. Внутрішня і зовнішня торгівля України в ІІ пол. ХІХ ст. –поч. ХХ ст.

45. Економічне становище УНР за Центральної Ради.

46. Перші українські капіталісти

47. Особливості і стан торгівлі на українських землях у V-XV ст.

48. Промисловий переворот в Україні та особливості його плину.

49. Господарство Україні у 16-18 ст.

50. Господарство України в час Другої Світової Війни

51. Економічні експерименти більшовиків в Україні: військовий комунізм і НЕП.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Визначте часові межі та основні риси промислового розвит­ку в українських землях у період з кінця ХУІІІ до початку XX ст.

2. Дайте порівняльний аналіз основних характеристик еконо­мічного розвитку українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій в другій половині XIX — на початку XX ст.

3. Дайте порівняльну характеристику указів австрійського уря­ду, що скасували кріпацтво у західноукраїнських землях: а) Указ від 17 квітня 1848 р.; б) Указ від 7 вересня 1848 р.

4. Дайте характеристику національних економік після Другої світової війни для таких країн: США, Англії, Франції, Німеччини, Японії.

5. Коли відбувається Громадянська війна в СІЛА та які економічні причини призвели до неї?

6. Коли і як запроваджується кріпосне право в Лівобережній Ук­раїні?

7. Коли та як відбувається зародження феодальних відносин у східних слов'ян?

8. Охарактеризуйте основні риси, притаманні народному господарству УРСР періоду 50-з років («хрущовська відлига»).

9. У чому полягає економічна сутність Декларації Директорії?

10. У чому полягала еволюція аграрних відносин в українських землях у другій половині XVIII ст. ?

11. У чому сутність «норманської» теорії та чому її не сприйняли прог­ресивні вчені?

12. У чому сутність волочної реформи (1557 р.) та як вона вплинула на розвиток панського та селянського господарств в українських землях?

13. У чому сутність економічної політики Петра І?

14. У чому сутність закону царського уряду 1840 р. ?

15. У чому сутність мануфактурної політики Петра І?

16. У чому сутність періодизації Б. Гільдебранта?

17. У чому сутність періодизації К. Маркса?

18. У чому сутність періодизації Л. Мечнікова?

19. У чому сутність періодизації У. У. Ростоу?

20. У чому сутність періодизації Ф. Ліста?

21. У чому сутність податкової та митної політики Петра І відносно України?

22. Чим обумовлювалося економічне піднесення Німеччини в другій половині XIX ст.?

23. Чим характеризується економічна політика Б. Хмельницького?

24. Чим характеризується економічний розвиток США у міжвоєнний період?

25. Чому господарство феодала було багатогалузевим?

26. Чому й куди переміщуються основні торговельні шляхи в XVI ст. ?

27. Чому ремісники середньовічних міст об'єднувалися в цехи?

28. Що дало скасування рабства для економіки СІЛА?

29. Що зумовило появу середньовічних міст?

30. Що зумовлює виникнення світової колоніальної системи?

31. Що зумовлює зростання потреби у дорогоцінних металах у Західній Європі в другій половині XV ст. ?

32. Що обумовлює кризу кріпосного сільського господарства в першій половині XIX ст. ?

33. Що обумовлює появу мануфактурного виробництва в українських землях?

34. Що створювало об'єктивну необхідність скасування кріпацтва в українських землях?

35. Що стримувало зростання внутрішнього ринку в умовах кріпосної системи господарства?

36. Що стримує початок промислового перевороту у Франції?

37. Що стримує промисловий переворот у Німеччині?

38. Що таке «вотчина», «двір», «держава»?

39. Що таке «комутація ренти» і коли вона відбувається в Західній Європі?

40. Що таке «революція цін», як вона пов’язана з Великими географічними відкриттями та як вона вплинула на економічний розвиток Західної Європи?

41. Що таке вотчинна мануфактура та в яких галузях промисловості України вона знайшла своє поширення?

42. Що таке закон про Гомстеди та як він вплинув на економічний розвиток СІЛА?

43. Що таке кріпосна мануфактура та які її типи формуються в ук­раїнських землях?

44. Що таке купецька мануфактура та які її основні риси?

45. Що таке первісне нагромадження капіталу?

46. Що таке посесійна мануфактура? Які її основні риси та перевалено в яких галузях вона набуває поширення?

47. Що таке промисловий переворот та що передує йому в Англії?

48. Що таке ремісничий цех та торговельна гільдія?

49. Що таке фільварок, коли він виникає і які галузі господарства у ньому розвивалися?

50. Що являла собою економіка Північноамериканських колоній Англії?

51. Як було організоване господарство феодала?

52. Як визначається предмет економічної історії?

53. Як за «Новим курсом» Ф.Д.Рузвельта досягається стабілізація банківсько-фінансової системи?

54. Як за «Новим курсом» Ф.Д.Рузвельта досягається стабілізація промислового виробництва в США?

55. Як змінюється становище рабів в умовах кризи рабовласницької системи?

56. Як зростання старшинського землеволодіння в XVII — на початку XVIII ст. впливає на становище українського селянства?

57. Як можна пояснити той факт, що східні слов'яни не мали рабовлас­ницької системи?

58. Який процес англійської економічної історії найповніше відповідає визначенню первісного нагромадження?

59. Яким чином було організоване сільськогосподарське виробництво в Давньоруській державі?

60. Яким чином мануфактурна політика Петра І впливає на розвиток мануфактурного виробництва в українських землях?

61. Яким чином у XVII ст. відбувається зростання старшинського землеволодіння?

62. Яким чином у результаті Хрестових походів Заходу Київ втрачає роль економічного та політичного центру східнослов'янських земель?

63. Якими були головні особливості промислового перевороту у Німеччині?

64. Якими були головні причини кризи кріпосної промисловості?

65. Якими були наслідки війни за незалежність у Північній Америці?

66. Якими були наслідки Громадянської війни в СІЛА?

67. Якими були наслідки Першої світової війни для Англії?

68. Якими були наслідки Першої світової війни для Франції?

69. Якими були наслідки промислового перевороту в Англії?

70. Якими були особливості промислового перевороту у Франції?

71. Якими були соціально-економічні причини Визвольної війни українського народу (1648—1676рр.)?

72. Які географічні відкриття відбуваються наприкінці XV— на початку XVI ст.?

73. Які економічні причини призвели до війни за незалежність у Північ­ній Америці?

74. Які завдання стоять перед економічною історією?

75. Які зміни відбуваються розвитку продуктивних сил Західної Європи в XIV—ХVст.?

76. Які ознаки притаманні феодальній системі?

77. Які основні економічні реформи проводяться в Російській імперії часів Петра І?

78. Які події визначають економічний розвиток українських зе­мель у період 1917—1920 рр.?

79. Які причини зумовили кризу рабовласницької системи господарства?

80. Які причини обумовили економічне піднесення США та пе­ретворення їх у провідну індустріальну державу світу в останній третині XIX ст.?

81. Які риси притаманні ремеслу у Київській Русі?

82. Які фактори створюють сприятливі умови для первісного нагромадження в Англії?

83. Які форми феодального землеволодіння виникають у Західній Європі та які їх відмітні риси?

84. Які форми феодального землеволодіння існували в українських зем­лях у період іноземного панування?

85. Якою була мета Столипінської аграрної реформи та які ос­новні напрямки її проведення?

86. Якою була роль шляху «із варяг у греки» у становленні Давньорусь­кої держави?

87. Яку роль середньовічні міста відіграють у розвитку товарно-грошових відносин та ринку в Західній Європі?

88. Яку еволюцію проходять аграрні відносини в період існування української козацької держави?

89. Яку мануфактуру ми називаємо селянською та до якого типу .ма­нуфактур її можна віднести?

90. Яку роль цеховий лад відіграв у розвитку продуктивних сил Захід­ної Європи?

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Аркас М.М. Історія України – Русі/Вступне слово і комент. В.Г.Сарбея –Факс. вид. – К.: Вища школа, 1990.

2. Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм: 16-18 ст. – К.: 1995.

3. Ван дер Вее Г. История мировой экономики: 1945-1990 гг. – М.: Наука, 1994.

4. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К.: Наукова думка, 1992.

5. Дахно І.І., Тимофієв С.М. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: МАПА, 2007.

6. Крип‘якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990.

7. История мировой экономики: Учебник/ Под ред. Г.Б.Поляка и А.Н,Марковой – М.: ИНФРО, 1999.

8. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник. – К.: Вікар, 2006.

9. Лортикян Э.Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины 19-20 вв. – Харьков, 1999.

10. Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1991.

11. Тьорло В.О. Періодизація та особливості регіональної політики на українських землях у ХХ - на початку ХХІ ст. – К.: Вісник АПСВ, №2, 2002.

12. Экономическая история зарубежных стран/Под ред В.И.Голубовича. – Минск, 1997.

  1. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: в 3 т. – Львів: Світ, 1990.

 

Додаткова:

14. Археологія Української РСР:У 3т.-К.:, 1971. Т1.

15. Борисенко В. Курс української історії: З найдавніших часів – до ХХ ст. – К.: 2007

16. Дахно І.І. Історія країн світу: Довідник. – К.: Центр учбової літератури, 2007

17. Економічна історія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./Н.О.Тимочко, О.А.Пучко, Л.М.Рудомотькіна та ін. – К.:КНЕУ, 2001.

18. Пачовський В. Історія Закарпаття. – Мюнхен, 1946.

19. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз. – К.: Основи, 1996.

20. История мировой экономики: Хозяйственные реформы 1920-1990 гг./Под ред. А.Н.Марковой – М., 1998.

21. История США : В 4-х т.т. – М.: Наука, 1983-1987.

22. История экономики: Учебник/Под общ. ред. проф. А.М.Кузнецовой и проф. И.Н.Шапкина. - М.:ИНФРА, 2002.

23. Конотонов М., Сметанин С. История экономики:Учебник – М.:Академический Проект, 2000.

24. Кузнецова А.М. История экономики. – М.: Норма, ИНФРА, 2000.

25. Лук‘яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К.: ВІПОЛ, 1996.

26. Мартелл Х.М. Эпоха открытий/Пер. с англ. – М.: АО «Слово», 1994.

27. Мовчан С.П. Всесвітня історія: новітні часи. 1945-1998. – К.:Ґенеза, 1998.

28. Неровная Т.Н. История экономики в вопросах и ответах. – Ростов: Феникс, 1999.

29. Пивовар С., Серіщев Я., Стельмах С.Всесвітня історія двадцятого століття. – К.: Феліна, 1995.

30. Полонська-Василенко Н. Історія України: в 2 т. – К.: Либідь, 1993.

31. Тимощина Т.М. Экономическая история зарубежных стран: Учеб. пособие/Под ред.проф. М.Н.Чепурина. – М.: Юрид. Дом «Юстицреформ», 2000.

32. Царенко О.М., Захарчук А.С. Економіка України і світу. Курс лекцій: Навч. пос. – Суми, 2000.

33. Яворський М. Україна в епоху капіталізму. – К., 1924.

\

ЗМІСТ

Пояснювальна записка ……………………………………………………….3

Тематичний план вивчення дисципліни

"Економічна історія світу"………………………………….………………...4

Зміст дисципліни " Економічна історія світу "………………………………5

Вказівки до виконання контрольної роботи………………………………. . 9

Теми контрольних робіт (рефератів) ………………………………………. .9

Питання для самоконтролю …………………………………………………10

Список рекомендованої літератури ………………………………………...14

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)