Національного університету «Одеська юридична академія»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національного університету «Одеська юридична академія»Правила прийому до

Національного університету «Одеська юридична академія»

В 2013 році

 

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті «Одеська юридична академія»здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АВ № 617428 від 23 березня 2012 року, термін дії ліцензії до 1 липня 2014 року).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році(далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215.

 

І. Загальні положення

1.1. Національний університет «Одеська юридична академія» (надалі – Університет)оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (на факультеті правової політології та соціології, факультеті міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики, факультеті цивільної та господарської юстиції, судово-адміністративному факультеті, соціально-правовому факультеті, факультеті адвокатури, факультеті підготовки слідчих органів внутрішніх справ, в Інституті прокуратури та слідства, в Інституті підготовки професійних суддів, на факультеті заочного та вечірнього навчання, факультеті заочного навчання № 2, у магістратурі державної служби, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах:

Інституті інтелектуальної власності НУ«ОЮА» в м. Києві (адреса ВСП: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код – 37009826);

Івано-Франківському факультеті НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, ідентифікаційний код – 36110062);

Миколаївському комплексі НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18, ідентифікаційний код – 25696534);

Черкаському факультеті НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, ідентифікаційний код – 25874384);

Чернівецькому факультеті НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 58000, м. Чернівці, вул. Григорія Сковороди, 7, ідентифікаційний код – 25957822);

Криворізькому факультеті НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 22, ідентифікаційний код – 25542245);

Економіко-правовому факультеті НУ«ОЮА» у м. Сімферополь (адреса ВСП: 95011, м. Сімферополь, вул. Желябова, 17, ідентифікаційний код – 24407545);

Нікопольському факультеті НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 53210, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 87А, ідентифікаційний код – 25799808);

Юридичному коледжі НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2, ідентифікаційний код – 34551586);

Чернівецькому юридичному коледжі НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 58000, м. Чернівці, вул. Григорія Сковороди, 7, ідентифікаційний код – 25957822);

Криворізький юридичний коледж НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 22);

Івано-Франківському юридичному коледжі НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, ідентифікаційний код – 20933314) (див. додаток 1).

1.2. Правила прийому до ВСП «Юридичний коледж НУ«ОЮА», ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ«ОЮА» та ВСП «Івано-Франківський юридичний коледж НУ«ОЮА», ВСП «Криворізький юридичний коледж НУ«ОЮА» (за умови ліцензування для надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікованих вимог молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство») є додатками до цих Правил (див. додатки 8, 9, 10, 11).

Прийом до магістратури державної служби здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789, та цими Правилами не регламентується.

1.3. До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.4. Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.5. Вступникам на час вступу місця у гуртожитку не надаються.

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Університеті здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) в Університеті, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

VII. Цільовий прийом до Національного університету «Одеська юридична академія»

7.1.Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Університетуна підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I - II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота (не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму (спеціальності).

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Університетуособи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Університету.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставірішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахуванняза формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої в Університеті квоти.

 

Правила прийому до

Національного університету «Одеська юридична академія»

В 2013 році

 

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті «Одеська юридична академія»здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АВ № 617428 від 23 березня 2012 року, термін дії ліцензії до 1 липня 2014 року).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році(далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215.

 

І. Загальні положення

1.1. Національний університет «Одеська юридична академія» (надалі – Університет)оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (на факультеті правової політології та соціології, факультеті міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики, факультеті цивільної та господарської юстиції, судово-адміністративному факультеті, соціально-правовому факультеті, факультеті адвокатури, факультеті підготовки слідчих органів внутрішніх справ, в Інституті прокуратури та слідства, в Інституті підготовки професійних суддів, на факультеті заочного та вечірнього навчання, факультеті заочного навчання № 2, у магістратурі державної служби, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах:

Інституті інтелектуальної власності НУ«ОЮА» в м. Києві (адреса ВСП: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код – 37009826);

Івано-Франківському факультеті НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, ідентифікаційний код – 36110062);

Миколаївському комплексі НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18, ідентифікаційний код – 25696534);

Черкаському факультеті НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, ідентифікаційний код – 25874384);

Чернівецькому факультеті НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 58000, м. Чернівці, вул. Григорія Сковороди, 7, ідентифікаційний код – 25957822);

Криворізькому факультеті НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 22, ідентифікаційний код – 25542245);

Економіко-правовому факультеті НУ«ОЮА» у м. Сімферополь (адреса ВСП: 95011, м. Сімферополь, вул. Желябова, 17, ідентифікаційний код – 24407545);

Нікопольському факультеті НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 53210, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 87А, ідентифікаційний код – 25799808);

Юридичному коледжі НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2, ідентифікаційний код – 34551586);

Чернівецькому юридичному коледжі НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 58000, м. Чернівці, вул. Григорія Сковороди, 7, ідентифікаційний код – 25957822);

Криворізький юридичний коледж НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 22);

Івано-Франківському юридичному коледжі НУ«ОЮА» (адреса ВСП: 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, ідентифікаційний код – 20933314) (див. додаток 1).

1.2. Правила прийому до ВСП «Юридичний коледж НУ«ОЮА», ВСП «Чернівецький юридичний коледж НУ«ОЮА» та ВСП «Івано-Франківський юридичний коледж НУ«ОЮА», ВСП «Криворізький юридичний коледж НУ«ОЮА» (за умови ліцензування для надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікованих вимог молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство») є додатками до цих Правил (див. додатки 8, 9, 10, 11).

Прийом до магістратури державної служби здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789, та цими Правилами не регламентується.

1.3. До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.4. Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.5. Вступникам на час вступу місця у гуртожитку не надаються.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.014 с.)