До Львівського національного аграрного університетуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До Львівського національного аграрного університетуПРАВИЛА ПРИЙОМУ

До Львівського національного аграрного університету

В 2013 році

Погоджено   ___ _____________ 2012 р.   Перший заступник Міністра   _________________Є. М. Суліма (підпис) Затверджено   ___._______________2012 р.   Ректор   Снітинський Володимир Васильович     _____________________________ (підпис)

 

 

Дубляни – 2012


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2013 РОЦІ

 

Провадження освітньої діяльності у Львівському національному аграрному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 041228 від 02.07.2012 року. Термін дії 01.07.2020 року (копія ліцензії додається).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Львівського національного аграрного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 12 листопада 2012 року за № 1902/22214, 1903/22215.

 

І. Загальні положення

1.1. Львівський національний аграрний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах університету з окремими правами юридичної особи, а саме: Горохівському коледжі, Вишнянському коледжі, Стрийському коледжі, Екологічному коледжі, Чернівецькому коледжі, Тлумацькому коледжі, Івано-Франківському коледжі, Золочівському коледжі (див. додаток 1, додатки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

1.2. До ЛНАУ приймаються громадяни України, іноземці а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоди на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до ЛНАУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надаються місця у гуртожитку. На території університету функціонують шість п’ятиповерхових гуртожитків із загальною кількістю місць для проживання 2800. Житлова площа, що припадає на одного студента в гуртожитку, 8,26 кв м. Гуртожитки відповідають існуючим санітарним нормам Сан ПІН 42-121-4719-88, вони облаштовані необхідними для функціонування приміщеннями, зокрема кімнатами для занять, читальними залами, кімнатами для відпочинку, кухнями, санвузлами та душовими. До послуг студентів - їдальня із залом дієтичного харчування на 750 місць, 5 буфетів швидкого приготування їжі.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. ЛНАУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднени й напрям підготовки (див. додаток 3).

2.5. ЛНАУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ЛНАУ здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатноздобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ЛНАУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії ЛНАУ.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією університету в розмірі 10 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки, доведеного ЛНАУ, але не менше одного місця.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником ЛНАУ на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ЛНАУ у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної бази навчальним закладом, за встановленою формою завантажуються до Єдиної бази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX Умов прийому.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

 

Громадяни

Бакалавр

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Агротехнологій та екології
Природничі науки 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування   4р 8м
Сільське господарство і лісництво 6.090101 агрономія   4р 8м
Будівництва та архітектури
Будівництво та архітектура 6.060101 будівництво   4р 8м
Будівництво та архітектура 6.060102 архітектура    
Економічний
Економіка та підприємництво 6.030503 міжнародна економіка    
Економіка та підприємництво 6.030504 економіка підприємства   4р 8м
Економіка та підприємництво 6.030508 фінанси і кредит   4р 8м
Економіка та підприємництво 6.030509 облік і аудит   4р 8м
Менеджмент і адміністрування 6.030601 менеджмент   4р 8м
Землевпорядний
Геодезія та землеустрій 6.080101 геодезія, картографія та землеустрій   4р 8м
Механіки та енергетики
Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 машинобудування   4р 8м
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051002 метрологія, стандартизація та сертифікація    
Транспорт і транспортна інфраструктура 6.070106 автомобільний транспорт    
Техніка та енергетика аграрного виробництва 6.100101 енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі   4р 8м
Техніка та енергетика аграрного виробництва 6.100102 процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва   4р 8м

Магістр

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Агротехнологій та екології
Природничі науки 8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища   1р 3м
Сільське господарство і лісництво 8.09010101 агрономія 1р 6м   1р 9м
Сільське господарство і лісництво 8.09010104 плодоовочівництво і виноградарство 1р 6м   1р 9м
Будівництва та архітектури
Будівництво та архітектура 8.06010101 промислове і цивільне будівництво 1р 6м   1р 9м
Будівництво та архітектура 8.06010201 архітектура будівель і споруд 1р 6м    
Будівництво та архітектура 8.06010203 дизайн архітектурного середовища 1р 6м    
Будівництва та архітектури
Будівництво та архітектура 8.06010101 промислове і цивільне будівництво 1р 6м   1р 9м
Будівництво та архітектура 8.06010201 архітектура будівель і споруд 1р 6м    
Будівництво та архітектура 8.06010203 дизайн архітектурного середовища 1р 6м    
Економічний
Економіка та підприємництво 8.03050401 економіка підприємства (за видами економічної діяльності)   1р 3м
Економіка та підприємництво 8.03050801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)   1р 3м
Економіка та підприємництво 8.03050901 облік і аудит   1р 3м
Менеджмент і адміністрування 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 1р 6м   1р 9м
Менеджмент і адміністрування 8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 1р 6м    
Землевпорядний
Геодезія та землеустрій 8.08010103 землеустрій та кадастр   1р 3м
Геодезія та землеустрій 8.08010105 геоінформаційні системи і технології   1р 3м
Специфічні категорії 8.18010017 економіка довкілля і природних ресурсів 1р 6м   1р 9м
Механіки та енергетики
Машинобудування та матеріалообробка 8.05050308 підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 1р 6м   1р 9м
Машинобудування та матеріалообробка 8.05050313 обладнання переробних і харчових виробництв 1р 6м   1р 9м
Техніка та енергетика аграрного виробництва 8.10010101 енергетика сільськогосподарського виробництва 1р 6м   1р 9м
Техніка та енергетика аграрного виробництва 8.10010203 механізація сільського господарства 1р 6м   1р 9м

 

Спеціаліст

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Агротехнологій та екології
Природничі науки 7.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища   1р 3м
Сільське господарство і лісництво 7.09010101 агрономія   1р 3м
Сільське господарство і лісництво 7.09010104 плодоовочівництво і виноградарство   1р 3м
Будівництва та архітектури
Будівництво та архітектура 7.06010101 промислове і цивільне будівництво   1р 3м
Будівництво та архітектура 7.06010201 архітектура будівель і споруд    
Економічний
Економіка та підприємництво 7.03050401 економіка підприємства (за видами економічної діяльності)   1р 3м
Економіка та підприємництво 7.03050801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)   1р 3м
Економіка та підприємництво 7.03050901 облік і аудит   1р 3м
Менеджмент і адміністрування 7.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)   1р 3м
Менеджмент і адміністрування 7.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  
Землевпорядний
Геодезія та землеустрій 7.08010103 землеустрій та кадастр   1р 3м
Механіки та енергетики
Техніка та енергетика аграрного виробництва 7.10010101 енергетика сільськогосподарського виробництва   1р 3м
Техніка та енергетика аграрного виробництва 7.10010203 механізація сільського господарства   1р 3м
Специфічні категорії 7.18010010 якість, стандартизація та сертифікація   1р 3м

 

 


Додаток 2 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

 

За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Фахове випробування Курс Термін навчан-ня Кількість місць  
За кошти держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
                   

За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Фахове випробування Курс Термін навчан-ня Кількість місць  
За кошти держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
                   

 


Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

Денна

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання Кількість місць  
За кошти держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
економіка підприємства 5.03050401 6.030504 економіка підприємства Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 1 Курс  
маркетингова діяльність 5.03050701  
комерційна діяльність 5.03050702  
оціночна діяльність 5.03050802  
прикладна статистика 5.03050601  
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001  
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002  
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201  
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001 6.030504 економіка підприємства Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 3 Курс  
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002  
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201  
економіка підприємства 5.03050401  
маркетингова діяльність 5.03050701  
комерційна діяльність 5.03050702  
оціночна діяльність 5.03050802  
прикладна статистика 5.03050601  
економіка підприємства 5.03050401 6.030508 фінанси і кредит Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 1 Курс  
маркетингова діяльність 5.03050701  
оціночна діяльність 5.03050802  
прикладна статистика 5.03050601  
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001  
фінанси і кредит 5.03050801  
бухгалтерський облік 5.03050901  
фінанси і кредит 5.03050801 6.030508 фінанси і кредит Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 3 Курс  
бухгалтерський облік 5.03050901  
економіка підприємства 5.03050401  
маркетингова діяльність 5.03050701  
оціночна діяльність 5.03050802  
прикладна статистика 5.03050601  
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001  
бухгалтерський облік 5.03050901 6.030509 облік і аудит Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 1 Курс  
фінанси і кредит 5.03050801  
економіка підприємства 5.03050401  
оціночна діяльність 5.03050802  
оціночна діяльність 5.03050802 6.030509 облік і аудит Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 3 Курс  
бухгалтерський облік 5.03050901  
фінанси і кредит 5.03050801  
економіка підприємства 5.03050401  
організація виробництва 5.03060101 6.030601 менеджмент Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 1 Курс  
організація обслуговування на транспорті 5.03060102  
організація виробництва 5.03060101 6.030601 менеджмент Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 3 Курс  
організація обслуговування на транспорті 5.03060102  
експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 5.04010601 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 1 Курс  
лісове господарство 5.09010301  
зелене будівництво і садово-паркове господарство 5.09010303  
прикладна екологія 5.04010602  
зелене будівництво і садово-паркове господарство 5.09010303 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 3 Курс  
прикладна екологія 5.04010602  
експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 5.04010601  
лісове господарство 5.09010301  
виробництво двигунів 5.05050306 6.050503 машинобудування Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 1 Курс  
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203  
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205  
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206  
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207  
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209  
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210  
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307  
обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 5.05050404  
експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208  
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202  
зварювальне виробництво 5.05050401  
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201  
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204  
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308  
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309  
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 6.050503 машинобудування Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 3 Курс  
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309  
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307  
обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 5.05050404  
експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208  
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202  
виробництво двигунів 5.05050306  
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203  
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205  
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206  
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207  
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209  
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210  
зварювальне виробництво 5.05050401  
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204  
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308  
будівництво та експлуатація будівель і споруд 5.06010101 6.060101 будівництво Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 1 Курс  
виготовлення будівельних деталей і конструкцій 5.06010107  
будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 5.06010302  
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109  
будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103  
обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення 5.06010301  
монтаж промислового устаткування 5.06010102  
виготовлення металевих конструкцій 5.06010106  
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 5.06010108  
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114  
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115  
будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104  
будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103 6.060101 будівництво Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 3 Курс  
обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення 5.06010301  
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115  
монтаж промислового устаткування 5.06010102  
виготовлення металевих конструкцій 5.06010106  
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 5.06010108  
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114  
будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104  
будівництво та експлуатація будівель і споруд 5.06010101  
виготовлення будівельних деталей і конструкцій 5.06010107  
будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 5.06010302  
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109  
архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр 5.06010201 6.060102 архітектура Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 1 Курс  
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115  
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115 6.060102 архітектура Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 3 Курс  
архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр 5.06010201  
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602 6.070106 автомобільний транспорт Фахове випробування у письмовій формі з професійно орієнтованих дисциплін 1 Курс  
організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101  
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102  


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.013 с.)