ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика семінарських занять№ з/п Назва розділу (модуля), теми Години
Поняття права на житло. Житловий фонд України
Порядок надання та розподілу житлових приміщень
Порядок користування жилим приміщенням. Загальна характеристика договору найму жилого приміщення. Зміна і розірвання договору найму. Виселення з житлових приміщень  
Користування службовими житловими приміщеннями і гуртожитками. Користування жилими приміщеннями в будинках ЖБК та приватного житлового фонду
Експлуатація, ремонт житлового фонду
Приватизація житлових приміщень. Відповідальність за порушення житлового законодавства
  Разом

Самостійна робота студентів

Зміст самостійної роботи з дисципліни “Житлове право” складають:

1. Самостійне опрацювання теоретичних питань курсу

2. Підготовка до семінарських занять, опрацювання першоджерел та навчальної літератури.

3. Написання рефератів.

№ теми Зміст самостійної роботи Кільк. Годин Форма контролю
Тема 1 1. Самостійного опрацювання теоретичних питань: · Питання 1: Зміст житлових прав громадян за Житловим кодексом України, що винесено для самостійного опрацювання по темі 1 · Питання 2: Житлові обов’язки громадян, що винесено для самостійного опрацювання по темі 1 Поточний
  2. Підготовка до семінарських занять, опрацювання першоджерел та навчальної літератури. Поточний
Тема 2 1. Самостійного опрацювання теоретичних питань: Питання 1: Норма жилої площі, що винесено для самостійного опрацювання по темі 2 Питання 2: Розмір жилого приміщення, що надається громадянам міста Запоріжжя, що винесено для самостійного опрацювання по темі 2 Питання 3: Співвідношення ордеру на жиле приміщення з рішенням на його надання, що винесено для самостійного опрацювання по темі 2 Поточний
  2. Підготовка до семінарських, практичних та лабораторних занять, опрацювання першоджерел та навчальної літератури. Поточний
Тема 3 1. Самостійного опрацювання теоретичних питань: Питання 1: Нормативні акти, що регулюють відносини користування жилими приміщеннями, що винесено для самостійного опрацювання по темі 3 Питання 2: права та обов’язки наймача та членів його сім’ї, що винесено для самостійного опрацювання по темі 3 Питання 3: Гарантії, передбачені для наймачів і членів їх сімей у випадку розірвання договору найму жилого приміщення, що винесено для самостійного опрацювання по темі 3 Поточний
2. Підготовка до семінарських, практичних та лабораторних занять, опрацювання першоджерел та навчальної літератури. Поточний
Тема 4 1. Самостійного опрацювання теоретичних питань: Питання 1: Порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень, що винесено для самостійного опрацювання по темі 4 Питання 2: Допомога держави ЖБК, що винесено для самостійного опрацювання по темі 4 Питання 3: Права члена ЖБК. Права членів сім'ї члена ЖБК, що винесено для самостійного опрацювання по темі 4 Питання 4: Права й обов'язки членів сім'ї власника жилого будинку (квартири), що винесено для самостійного опрацювання по темі 4 Питання 5: Гарантії прав громадян, які мають у приватній власності жилий будинок (квартиру), що винесено для самостійного опрацювання по темі 4 Поточний
2. Підготовка до семінарських, практичних та лабораторних занять, опрацювання першоджерел та навчальної літератури. 4,5 Поточний
Тема 5 1. Самостійного опрацювання теоретичних питань: Питання 1: Обов'язки наймодавця по збереженню житлового фонду, що винесено для самостійного опрацювання по темі 5 Питання 2: . Обов'язки громадян по збереженню житлового фонду, що винесено для самостійного опрацювання по темі 5 Поточний
2. Підготовка до семінарських, практичних та лабораторних занять, опрацювання першоджерел та навчальної літератури. 4,5 Поточний
Тема 6 1. Самостійного опрацювання теоретичних питань: Питання 1: . Нормативні акти, які регулюють проведення приватизації, що винесено для самостійного опрацювання по темі 6 Питання 2: Судова практика вирішення спорів про приватизацію, що винесено для самостійного опрацювання по темі 6 Поточний
2. Підготовка до семінарських, практичних та лабораторних занять, опрацювання першоджерел та навчальної літератури. Поточний
Разом    

Форми і методи контролю

В процесі вивчення дисципліни контроль здійснюється в наступних формах:

 

Форми контролю Кількість Терміни контролю
1. Вхідний контроль на 1 занятті
2. Поточний контроль    
· Тестовий контроль після 5 лекцій
· Опитування, участь у дискусіях, реферати на семінарських заняттях
3. Рубіжний контроль    
· Контрольні роботи Після 3, 6 тем
4. Підсумковий контроль    
· Залік   в період сесії

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Оцінювання знань студентів відбувається на підставі наступних критеріїв:

1) Правильність відповідей (правильне, достатньо глибоке викладення теоретичних понять курсу, законів України, інших правових актів).

2) Рівень усвідомлення матеріалу курсу і самостійність суджень.

3) Новизна навчальної інформації, рівень використання наукових (теоретичних знань) і правових норм.

4) Знання і розуміння взаємозв'язку досліджуваних правовідносин в результаті реалізації правових норм.

5) Вміння користуватися засвоєними теоретичними положеннями для правильного тлумачення і застосування правових норм, знань в конкретних ситуаціях.

Відповідь студента оцінюється і за формою, тобто з точки зору логічності, чіткості, виразності викладу навчального матеріалу.

"ВІДМІННО" ставиться студенту тоді, коли його відповідь бездоганна за змістом, формою, обсягом. Це означає, що студент у повній мірі з програмою засвоїв навчальний матеріал, викладений на лекціях, в підручниках, володіє знаннями законів й правових актів України, на екзаменах та семінарських заняттях дає чіткі відповіді на поставлені запитання, а також при рішенні завдань показує знання не лише основної але й додаткової літератури, нормативних джерел наводить власні судження, робить висновки, використовує знання з суміжних, галузевих дисциплін, вміє пов'язати вивчений матеріал з реальною дійсністю і легко використовує його для рішення практичних завдань. Мова студента повинна бути логічно обгрунтована і граматично правильна.

"ДОБРЕ" передбачає також високого рівня знань і вмінь. При цьому відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість у визначенні понять, правових норм, невеликі помилки у мові і стилі викладу.

"ЗАДОВІЛЬНО" передбачає наявність знань лише основного матеріалу; студент відповідає по суті питання і в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь не повна, нечітка, містить неточності, дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу, відчуває труднощі, застосовуючи знання при рішенні практичних задач.

"НЕЗАДОВІЛЬНО" ставиться, коли студент не знає значної частини матеріалу курсу, допускає суттєві помилки при висвітленні основних питань, при формулюванні понять, на додаткові питання відповідає не по суті, не може провести зв'язок між теоретичним матеріалом і сучасною дійсністю, не може правильно вирішити конкретну задачу, зорієнтуватись в конкретній ситуації, робить велику кількість помилок в усній відповіді.

 

 

 

 

 


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ

1. Види житлового фонду України.

2. Закон, що регулює порядок приватизації житлового фонду.

3. Норма жилої площі.

4. Розмір жилого приміщення, що надається громадянам міста Запоріжжя.

5. Що є підставою вселення в жиле приміщення?

6. На підставі якого документа укладається договір найму жилого приміщення?

7. Співвідношення ордеру на жиле приміщення з рішенням на його надання.

8. Хто встановлює розмір оплати за користування жилим приміщенням?

9. Підвідомчість спорів, що випливають з житлових правовідношень.

10. Об’єкти приватизації.

11. Засоби приватизації.

12. Чим підтверджується право власності на жиле приміщення?


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

1. Матеріальні й організаційно-правові гарантії права громадян на житло.

2. Єдність житлових прав і обов'язків.

3. Види житлових фондів і управління ними.

4. Умови і підстави прийняття громадян на квартирний облік.

5. Розгляд заяв громадян про прийняття їх на квартирний облік.

6. Зняття з квартирного обліку.

7. Підстави для визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов.

8. Облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

9. Перебування громадян на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Зняття з обліку.

10. Першочергове надання жилих приміщень.

11. Позачергове надання жилих приміщень.

12. Норма жилої площі. Додаткова жила площа.

13. Вимоги, що ставляться до наданих громадянам жилих приміщень.

14. Порядок надання жилих приміщень у будинках відомчого житлового фонду.

15. Ордер на жиле приміщення.

16. Підстави і порядок визнання ордера на жиле приміщення недійсним.

17. Зміст договору найму жилого приміщення.

18. Поняття, предмет договору найму жилого приміщення.

19. Права та обов'язки наймача жилого приміщення.

20. Зберігання жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами.

21. Бронювання жилого приміщення.

22. Право на обмін жилого приміщення. Обмін частини жилого приміщення.

23. Умови, при яких забороняється обмін жилими приміщеннями.

24. Право наймача здавати жиле приміщення в піднайом. Вселення членів сім'ї піднаймача. Припинення договору піднайму.

25. Тимчасові мешканці. Вселення тимчасових мешканців.

26. Права наймача і членів його сім'ї при капітальному ремонті будинку.

27. Право наймача на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення.

28. Плата за користування житлом.

29. Пільги по оплаті жилих приміщень.

30. Порядок надання субсидій.

31. Перелік осіб, які мають право на надання субсидій.

32. Зміна договору найму жилого приміщення.

33. Розірвання договору найму жилого приміщення.

34. Розірвання договору найму наймодавцем і виселення з жилих приміщень в судовому порядку.

35. Виселення громадян з жилих приміщень з наданням іншого жилого приміщення.

36. Виселення громадян з наданням іншого жилого приміщення.

37. Виселення громадян без надання іншого жилого приміщення.

38. Службові жилі приміщення.

39. Категорії осіб, яким можуть бути надані службові жилі приміщення.

40. Ордер на службове жиле приміщення.

41. Вимоги, що ставляться до службових жилих приміщень і порядок їх надання.

42. Права та обов'язки наймача службового жилого приміщення і членів його сім'ї.

43. Припинення користування службовим жилим приміщенням.

44. Виселення з службових жилих приміщень з наданням іншого жилого приміщення. Вимоги, що ставляться до жилого приміщення.

45. Порядок користування гуртожитками.

46. Порядок надання жилої площі в гуртожитку.

47. Виселення з гуртожитків.

48. Мета і порядок організації житлово-будівельного кооперативу (ЖБК).

49. Будівництво та експлуатація будинків ЖБК.

50. Права та обов'язки членів ЖБК.

51. Умови і підстави постановки громадян на облік для вступу в ЖБК.

52. Умови зняття громадян з кооперативного обліку.

53. Порядок обліку громадян, що бажають вступити в ЖБК

54. Прийом громадян у члени ЖБК. Черговість прийому до членів ЖБК.

55. Права члена ЖБК.

56. Права членів сім'ї ЖБК.

57. Права та обов'язки власника жилого будинку (квартири).

58. Права та обов'язки членів сім'ї власника жилого будинку (квартири).

59. Поняття, предмет і строк договору найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянину.

60. Права та обов'язки наймача і членів його сім'ї за договором найму в приватному житловому фонді.

61. Тимчасово відсутній наймач і члени його сім'ї. Обмін жилими приміщеннями.

62. Зміна, припинення, розірвання договору найму. Перехід права власності (приватний житловий фонд).

63. Виселення наймача (приватний житловий фонд).

64. Відповідальність за правопорушення в області житлового законодавства.

65. Об'єкти приватизації. Які приміщення не можуть бути об'єктами приватизації?

66. Способи приватизації.

67. Безкоштовна передача квартир (будинків).

68. Порядок проведення приватизації житлового фонду.

69. Оформлення права власності на квартиру (будинок).

70. Способи розпорядження жилими приміщеннями.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.012 с.)