ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮПоточний контроль знань та умінь студентів проводиться на семінарських заняттях.

Семінарське заняття - це форма організації навчання, яка розвиває логічне мислення, спонтанне мовлення, сприяє глибокому засвоєнню фундаментальних знань, формуванню переконань, виробленню у студентів активних життєвих позицій.

Семінарські заняття з навчальної дисципліни «Договірне право» надають можливість студентам глибоко засвоювати найбільш важливі та складні питання; розвивати у них навички до викладення власної точки зору з того чи іншого питання, а також логічно за певними критеріями визначати політико-правові аспекти, навчитися складати найбільш вживані в побуті процесуальні документи.

Головним завданням семінарських занять є надання допомоги студентам у самостійному вивченні навчального курсу.

Семінарське заняття проводиться після лекції по всьому курсу або ж після проведення певної частини лекційних занять. Успіх проведення семінарів багато в чому залежить від правильності складання плану та завдань, від їх кількості і рівня складності. З планом семінарських занять і списком рекомендованої літератури студенти повинні ознайомлюватись за 7-10 днів до такого заняття.

Семінарське заняття може мати приблизну структуру:

А. Організаційна частина - ознайомлення студентів з темою семінару і його планом.

Б. Навчально-дискусійна частина - дискусія на визначену тему за відомим планом:

- виступи доповідачів і їх опонентів;

- робота зі студентами, що не взяли участь у дискусії, але готові до репродуктивних відповідей на питання.

По кожному дискусійному питанню викладачу необхідно робити висновок, узагальнення, поступово привчаючи до цього студентів.

Оцінка роботи студента на семінарському занятті складає від 1 до 5 балів.

В. Вирішення тестових завдань

Вимоги до тестових запитань полягають у виборі лише одного правильного варіанта відповіді з наведених чотирьох варіантів. Як правило, тестове завдання складається із 10 запитань і оцінюється наступним чином:

Кількість правильних відповідей Кількість балів
10-9
7-8
6-5
4-3
2-0

Г. Науково-практична конференція (круглий стіл) – оцінюється наукова робота студентів максимально в 20 балів.

Д. Заключна частина - мотивована оцінка роботи студентів, що брали участь у проведенні семінарського заняття.

Модульний контроль. Даний вид контролю проводиться 2 рази після вивчення курсу. Контроль включає в себе 1 теоретичне запитання з відповідної частини курсу, яке полягає у наведенні того чи іншого цивільно-правового поняття, а також розкриття теоретичних засад положень, які зазначені у питанні, тестове завдання та вирішення ситуативної задачі, оцінюється від 1 до 15 балів.

Приклад.

Теоретичні завдання:

1. Поняття та зміст цивільно-правового зобовязання.

Тестові завдання:

Тест 1. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань:

1. знайомство;

2. договори та інші правочини;

3. бажання укласти договір;

4. реєстрація шлюбу.

Тест 2. Цивільним правом регулюються відносини:

трудові;

адміністративні;

майнові і пов’язані з ними немайнові відносини;

дисциплінарні.

Тест 3. Форма договору про способи забезпечення виконання зобов’язань:

1. усна;

2. письмова;

3. нотаріально-посвідчена;

4. інший варіант.

Тест 4. Зобов’язальне право – це:

1. частина міжнародного права;

2. частина цивільного права;

3. право інтелектуальної власності;

4. інститут матеріального права.

Тест 5. Річ, яка немає власника називається:

1. втраченою;

2. безгосподарною;

3. річчю від якої відмовились;

4. загубленою.

Практичне завдання:

Задача

Гриценко позичив у Рудика 10000,00 грн. строком на один рік, але в установлений строк грошей не повернув. Через шість місяців після настання строку виконання договору, Рудик звернувся з позовом до суду про стягнення з Гриценка 10000,00 грн. та 3% річних за час прострочення. Гриценко не заперечував проти сплати боргу, але відмовився від сплати процентів. Він пояснив, що кредитор сам винен у тому, що в строк,визначений договором, не забрав у нього гроші. Гроші лежали у нього (Гриценка) дома, і всі члени сім’ї були попереджені, що прийде Рудик, і йому потрібно буде віддати гроші.

Вирішити справу. Які були б наслідки зміни місця проживання Рудика ? Відповідь обґрунтуйте.

Підсумковий модульний контроль здійснюється шляхом проведення заліку (ПМК). Даний вид контролю представляє собою написання письмової роботи і складається з 3 завдань: 1 – теоретичне, тестове завдання та ситуаційної задачі. Вимоги до виконання теоретичних та практичних завдань тотожні до вимог, які були наведені раніше. Підсумковий модульний контроль оцінюється в межах від 1 до 20 балів (теоретичне питання 5 балів, тестове завдання 5 балів, вирішення ситуаційної задачі – 10 балів).


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ПМК

1. Поняття зобов'язання та умови його виникнення.

2. Сторони у зобов'язанні.

3. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні.

4. Поняття угоди в цивільному праві.

5. Поняття делікту (навести приклади).

6. Поняття квазі - договору (навести приклади).

7. Множинність осіб в зобов'язанні.

8. Відмінність правочину від угоди (навести приклади).

9. Заміна кредитора.

10. Суброгація її відмінність від регресних зобов'язань.

11. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання.

12. Підстави виникнення права притримання.

13. Заміна боржника.

14. Час виконання зобов'язання.

15. Місце виконання зобов'язання.

16. Завдаток.

17. Неустойка та види.

18. Завдаток.

19. Застава.

20. Види застави.

21. Підстави виникнення застави.

22. Форма договору застави.

23. Порука.

24. Гарантія.

25. Відповідальність за порушення зобов'язання.

26. Підстави настання відповідальності.

27. Вина в цивільному праві.

28. Способи припинення зобов'язання.

29. Співвідношення понять «зобов'язання», «угода», «правочин».

30. Принципи договірного права.

31. Види договорів.

32. Зміст договору

33. Стадії укладення договору.

34. Чи є реклама офертою, якщо так то в яких випадках.

35. Публічний договір.

36. Договір приєднання.

37. Попередній договір.

38. Договір на користь третьої особи.

39. Форма договору.

40. Договір комісії

41. Договір дарування.

42. Доручення.

43. Перевезення.

44. Договір зберігання.

45. Страхування.

46. Управління майном.

47. Факторинг.

48. Відмінність договору позики від договору позички.

49. Комерційна концесія.

50. Рента.

51. Лізинг.

52. Ознаки договору позики.

53. Ознаки договору позички.

54. Договір про надання послуг.

55. Договір чартеру (фрахтування).

56. Довгостроковий договір.

57. Договір на готельне обслуговування.

58. Договір на туристичне обслуговування

59. Франшиза в договорі страхуванні.

60. Поняття моральної шкоди в цивільному праві.

61. Поняття вини в цивільному праві.

62. Відповідальність без вини в цивільному праві.

63. Форс-мажор в цивільному праві.

64. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання

65. Непереборна сила в цивільному праві.

66. Момент укладення договору.

67. Акцепт.

68. Оферта.

69. Особливості укладання договорів на товарних, фондових та інших біржах.

70. Пожертва.

71. Підстави та правові наслідки розірвання договору дарування.

72. Поняття та форма договору ренти.

73. Особливість договору про довічне утримання (догляд).

74. Застосування міжнародних правил тлумачення комерційних термінів «Інкотермси».

75. Шикана як правова категорія в цивільному праві.

76. Роялті в цивільному праві.

77. Варант.

78. Презумпція в цивільному праві.

79. Форс-мажор в цивільному праві.

80. Поняття титульного володіння.


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 

Варіант 1.

1. Поняття та зміст цивільно - правового зобов'язання.

2. Класифікація договорів за предметом зобов'язання.

Варіант 2.

1. Підстави виникнення цивільно-правових зобов'язань

2. Зміна або розірвання договору. Підстави. Форма.

Варіант3.

1.Система цивільно-правових зобов'язань.

2. Місце укладення договору.

Варіант 4.

1. Сторони зобов'язання. Множинність осіб в зобов’язанні.

2. Момент укладення договору.

Варіант 5.

1. Зміна осіб в зобов'язанні: цесія, делегація.

2. Форма договору.

Варіант 6.

1. Наслідки переведення боргу, забезпеченого порукою або заставою.

2. Укладення договору. Оферта. Акцепт.

Варіант7.

1. Треті особи у зобов'язанні.

2. Тлумачення договору.

Варіант 8.

1.Загальні умови виконання зобов'язань.

2. Зміст договору.

Варіант 9.

1. Дострокове виконання зобов'язання.

2. Поняття та види цивільно-правового договору.

Варіант 10.

1.Місце виконання

зобов'язання.

2. Прострочення кредитора.

Варіант 11.

1. Валюта виконання грошових зобов'язань.

2. Прострочення боржника.

Варіант 12.

1.Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням.

2. Відповідальність боржника за дії третіх осіб.

Варіант 13.

1. Виконання зобов'язання з множинністю осіб.

2. Наслідки порушення зобов'язання з вини обох сторін.

Варіант 14.

1. Солідарні вимоги кредиторів. Солідарний обов'язок боржника.

2. Субсидіарна відповідальність.

Варіант 15.

1. Право регресу в солідарних зобов'язаннях.

2. Виконання зобов'язання за рахунок боржника.

Варіант 16.

1.Посвідчення виконання зобов'язання.

2. Підстави звільнення від відповідальності, під час здійснення підприємницької діяльності.

Варіант 17.

1. Способи забезпечення виконання. Форма угоди щодо забезпечення виконання.

2. Обмеження розміру відповідальності за зобов'язаннями.

Варіант 18.

1.Поняття неустойки. Види неустойки.

2.Відповідальність за невиконання зобов'язання передати індивідуально-визначену річ.

Варіант 19.

1.Сплата неустойки і виконання зобов'язання.

2. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання.

Варіант 20.

1.Поняття поруки.

2. Підстави відповідальності за порушення зобов'язання.

Варіант 21.

1.Відповідальність поручителя.

2. Відшкодування збитків, спричинених порушенням зобов'язання.

Варіант 22.

1. Припинення поруки.

2. Поняття порушення зобов'язання.

Варіант 23.

1. Поняття гарантії.

2. Задоволення вимог за рахунок утримуваної речі.

Варіант 24.

1. Поняття завдатку. Його відмінність від авансу. Форма.

2. Право власності на утримувану річ.

Варіант 25.

1. Наслідки невиконання і припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком.

2. Обов'язки кредитора, який утримує річ.

Варіант 26.

1.Поняття, види застави.

2.Припинення застави.

Варіант 27.

1.Підстави виникнення застави. 2. Реалізація заставленого майна.

Варіант 28.

1. Предмет застави.

2. Звернення стягнення на предмет застави.

Варіант 29.

1. Застава майна, яке перебуває у спільній власності.

2. Вимоги заставоутримувача, які задовольняються за рахунок закладеного майна.

Варіант 30.

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави.

2.Користування та розпоряджання предметом застави.


ТЕМАТИКА

Доповідей на конференцію

 

НАЗВА ТЕМИ: ПІБ студента
1. Зобов’язальне право і його система.  
2. Способи забезпечення виконання зобов’язання.  
3. Договори в цивільному праві.  
4. Класифікація угод.  
5. Процедура укладення договору.  
6. Наслідки недотримання форми угод.  
7. Правове регулювання договору на надання послуг.  
8. Захист цивільних прав.  
9. Актуальні питання договорів які опосередковують перехід права власності.  
10. Актуальні питання договорів які опосередковують передачу права володіння і користування майном.  
11. Актуальні питання договорів про виконання робіт.  
12. Актуальні питання договорів про надання послуг.  
13. Зобов’язання по наданню послуг: природа, місце в цивільному праві України.  
14. Правове регулювання договору на надання туристських послуг.  
15. Послуги в цивільному праві Україні.  
16. Цивільно-правовий договір: поняття, зміст. функції.  
17. Система договорів в цивільному праві України.  
18. Предмет зобов’язання по наданні послуг.  
19. Актуальні проблеми зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг.  
20. Договори по наданню послуг в сфері транспорту: поняття і види.  
21. Актуальні питання зобов’язань, щодо придбання та використання прав інтелектуальної власності.  
22. Актуальні проблеми кредитування в Україні.  
23. Актуальні питання страхування в Україні.  
24. Правове забезпечення договору на туристичне обслуговування.  
25. Правове забезпечення договору на готельне обслуговування.  
26. Зобов’язання з надання послуг в українському зобов’язальному праві.  
27. Міжнародно-правове регулювання туристської сфери.  
28. Особливості надання послуг з вищої освіти.  
29. Сфера громадського харчування: особливості, проблеми та перспективи.  
30. Правові проблеми надання послуг з перевезення туроператорами.  

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1.Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2- х книгах / За ред. А.С. Довгерта. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. -520 с.

2.Актуальные проблемы гражданского права / Под. ред. М.И. Брагинского; Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. – М.: «Статут», 1999. – 464 с. (допечатка).

3.Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 1 / Под ред. Р.А. Майданика. – К.: Всеукраинская ассоциация издателей «Правова еднисть», 2008. – 312 с.

4.Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 1 / Под ред. Р.А. Майданика. – К.:Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2009. – 384 с.

5.Анненков К. Система русского гражданського права. Т. 1, Спб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1904. – 644 с.

6.Антология уральской цивилистики. 1925-1989. Кафедра гражданского права Уральской государственной юридической академии. – М.: СТАТУТ, 2001. – 431 с.

7.Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданському праву. – С. – Пб.: Юрид. центр Пресс,2003. – 591 с.

8.Богатых Е.А. Гражданское и торговое право: Учебное пособие. Изд. 2-е, дополненное и переработанное – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2000. – 352 с.

9.Брагинський М.И.,Витрянський В.В. Договорное право.Книга первая.Общие положення.- М.: СТАТУТ, 2000. - 848 с.

10.Брагинський М.И.,Витрянський В.В. Договорное право.Книга Третья. Договоры о выполнении робот и оказании услуг. - М.: СТАТУТ, 2002. - 1038 с.

11.Братусь С. Н. Предмет и система гражданского права. - М.: Госюриздат,1963. - 197 с.

12.Васькин В.В., Овчинников Н.И., Рогович Л.Н. Гражданско-правовая ответственность.- Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та, 1988. - 184 с.

13.Господарський кодекс України: Офіційне видання. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 344 с.

14.Гражданское право Украины. Ч.1 // Под.Ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко – Х.:Основа,1996. - 440 с.

15.Гражданское право. Т.2., Полутом 1/ Отв. Ред. проф. Суханов Е.А.- М.:БЕК,2002. - 704 с.

16.Гражданское право. Учеб. Пособие/ Под. ред. Харитонова Е.О.,Саннахметова Н.А.- К.:А.С.К.,2001. - 832 с.

17.Гражданское право. Учебник. Том 2. Изд. 3, перераб. и доп./ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2001. – 736 с.

18.Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник. Ч.1/ За ред. Ю.С.Шемшученка, Я.М.Шевченко. – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2000. – 280 с.

19.Договорное право. Книга четвертая: Договоры о перевозке, буксировки, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта / За заг. ред. М.И. Брагинского, В.В. Витрянского. – М.: «Статут», 2003 – 910 с.

20.Енциклопедія цивільного права України/ Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; відп. Ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Ін. Юре, 2009, - 952с.

21.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции. Т.2/ Пер. с франц. Е.А.Флейшиц.- М.:Иностранная литература,1960.-728 с.

22.Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.91р., в редакції Закону від 19.02.2004р. // ВВР. – 1991. – №49. – ст.682.

23.Иоффе О.С. Избранные труды по гражданському праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». – М.: «Статут», 2000, - 777 с. (Серия «Классика российской цивилистики»).

24.Иоффе О.С.Обязательственное право.- М.: Юрид. лит.,1975.-880 с.

25.Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997.- 80 с.

26.Л.М. Іваненко. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців). Монографія: - К.: Юман, 1998. – 224 с.

27.Ласк Г. Гражданское право США (Право торгового оборота).- М.,1961. - 463 с.

28.Лунц Н.А. Курс международного частного права. Особенная часть.- М.:Юрид. лит.,1975. - 504 с.

29.Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита.- М.: МЗ Пресс,2001. - 244 с.

30.Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. Учебник для юридических вузов. – М.: Издательство «Зерцало», 2001. – 560 с.

31.Мейер Д.И. Русское гражданское право.- М.: СТАТУТ,2000. - 831 с.

32.Науково-практичний коментар Господарського кодексу України/ Кол.авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

33.Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве.- М.: Государственное издательство юридической литературы.- 1950. - 416 с.

34.Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. Кучеренко І.М..- К.: ДП „Юридичне видавництво „Аста” 2004. – 327 с.

35.Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво „Ін Юре”, 1999. – 578 с.

36.Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование /Рук. авторс. кол. В.В. Залесский.- М.: Издательство НОРМА,1999. - 648 с.

37.Підопригора О.О. Законодавство України про інтелектуальну власність. – Х.: Фірма „Консум”, 1997. – 192с.

38.Победоносцев К.П. Курс Гражданского права: В трех томах. Том ІІІ. Под ред. В.А. Томсинова.- М.: «Зерцало», 2003. - 608 с.

39.Покровский И. А. История Римского права. 3-е изд., испр. И доп. Петроград: Изд-во юрид. кн. склада «Право»,1917.-431 с.

40.Покровский Й.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998.

41.Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України/ За редакцією Ю.М. Капіца: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. - К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. - 1104 С.

42.Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т 3: Цивільно-правові науки. Приватне право / За заг.ред.Н.С. Кузнєцової. – Х.: Право, 2008.

43.Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв.ред. – д.ю.н., проф. А.Я. Сухарев. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 2000. – 840 с.

44.Проблемы современного гражданського права: Сборник статей. - М.:Городець, 2000. - 384 с.

45.Проблемы теории Гражданського права /Институт частного права .- М.:Статут,2003. - 128 с.

46.Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: ГроссМедиа, 2005. – 368 с.

47.Русское гражданское право (в 2 ч.) / За заг.ред. Д.И. Мейера. По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 2-е, испр. М.: «Статут», 2000. – 831 с. (класика российской цивилистики).

48.Савельєв В.А. Гражданський кодекс Германии (история, система, институты). Учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп. – М.:Юрист,1994. - 96 с.

49.Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.

50.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн./ Д.В.Боброва, О.В.Дзера, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової. – Книга друга. – К.: Юринком Інтер, 2000. – 640 с.

51.Цивільний Кодекс України: Науково-практичний коментар/ За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України.–К.: Істина, –928 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.019 с.)