У якому році вперше був описаний метод Kaizen?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У якому році вперше був описаний метод Kaizen? 

Урахування витрат і результатів протягом життєвого циклу товару – це:

Принцип економічного обґрунтовування рішення

 

У загальному вигляді під групою розуміють:

Двох і більше людей, які взаємодіють один з одним таким чином, що кожен впливає на інших і одночасно знаходиться під їх впливом

 

У сфері інноваційної діяльності: проводить роботи зі створення законодавчої бази нововведень;затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності; визначає обсяг асигнувань для її підтримання.

Верховна Рада

 

У відкритому конкурсі участь можуть брати:

Усі бажаючі

 

 

-=Ф=-

Фінансовий лізинг – це:

Вид підприємницької діяльності, спрямований на інвестування тимчасово вільних чи залучених фінансових засобів;

 

Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері

Покликаний надавати фінансову підтримку і сприяти створенню малих наукомістких фірм, інкубаторів бізнесу, інноваційних інжинірингових центрів та інших аналогічних підприємств.

 

Фактори, що зумовлюють необхідність проведення емісії акцій:

1.Необхідність розвитку матеріально-технічної бази підприємства і створення оптимальних умов для роботи його структурних підрозділів;

2.Можливість підвищення фінансової стійкості підприємства й отримання банківських кредитів;

Фундаментальні дослідження поділяють на:

Теоретичні і пошукові

Фундаментальні дослідження, як правило, фінансуються за рахунок:

Бюджету держави на конкурсній основі

 

Функції Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності:

Підготовка та подання Верховній Раді України пропозицій щодо-пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (як окрему загальнодержавну програму, так і загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля).

-=Х=-

Хто проводить роботи із створення законодавчої бази нововведень?

Верховна Рада

 

Хто запропонував теорію людських потреб?

Абрахам Маслоу

 

 

Хто вживає заходи щодо виконання регіональних і місцевих інноваційних програм?

Місцеві державні адміністрації

Хто готує і подає відповідним радам пропозиції щодо створення комунальних спеціалізованих інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансового підтримання інноваційних програм?

Місцеві державні адміністрації

Хто визначає обсяг асигнувань для підтримання інноваційної діяльності?

Верховна Рада

Хто сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері інноваційної діяльності?

Кабінет Міністрів

Хто розглядає і затверджує перелік прийнятих розроблень?

Замовник

Хто із вчених ввів в науковий обіг термін «інновація» як нову економічну категорію ?

Й. А. Шумпетер

Хто із вчених класифікували інновації?

Усі відповіді вірні

Хто вперше висловили гіпотезу про те, що інновації з’являються в економічній системі нерівномірно, а у вигляді кластерів?

Й. А. Шумпетер і Г. Менш

Хто висунув гіпотезу про те, що поява інновацій різних типів пов’язана з різними фазами соціально-економічного і науково-технічного розвитку, представленими у вигляді «довгої хвилі»?

Я.Ван Дейк

 

Хто подає пропозиції спеціально уповноваженому центральному органові виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно включення інноваційних проектів за місцевими програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи.

Місцеві державні адміністрації

 

-=Ц=-

Цільові групи створюють для:

Виконання конкретного завдання.

 

Цільові (робочі) групи складаються із

Осіб, що працюють разом над одним завданням


-------------------------------------------------------------------------------------

-=Ч=-

Частина засобів на підтримання фундаментальних наукових досліджень йде на:

Дотації науково-дослідним організаціям і вищим навчальним закладам з метою розвитку їх матеріально-технічної бази;

Чи вірний вираз:”Усіх учасників конкурсу повідомляють про прийняття або відхилення їх пропозицій в усному вигляді”?

Невірний

 

Чи вірний вираз:”Місцеві державні адміністрації розробляють проекти регіональних і місцевих інноваційних програм і подають їх для затвердження відповідним місцевим радам”?

Вірний

Чи проводять конкурсний вибір розробника у відкритому порядку, незалежно від виду конкурсу?

Ні

 

Чи контролює Кабінет Міністрів діяльність комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ?

Ні

Чиї це слова: «… Якщо не можна планувати винаходи, то можна і потрібно планувати наукові дослідження. Відкриття, винаходи й інші результати наукових досліджень обов’язково з’являться.» ?

С. Вавилова

 

Чи вірний вислів – «Специфіка інноваційних процесів як об’єкта управління вимагає особливого характеру праці менеджерів у цій сфері і поставлених перед ними вимог»?

Так

 

Чи вірне твердження «Щоб сформувати колектив виконавців, потрібно мати перелік усіх підзавдань, які слід вирішити у процесі виконання роботи; характеристику кожного підзавдання з визначенням вимог до його потенційних виконавців. Крім цього, необхідний банк даних про всіх можливих виконавців.»

Так

 

Чи вірне твердження «Верховна Рада у сфері інноваційної діяльності: проводить роботи зі створення законодавчої бази нововведень; затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності; визначає обсяг асигнувань для її підтримання»:

Так

 

Чи вірне твердження: «На уповноважений орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності лягають повноваження зі: здійснення державної реєстрації інноваційних проектів і ведення державного реєстру інноваційних проектів; координації роботи у сфері інноваційної діяльності інших центральних органів виконавчої влади; створення свого окремого підрозділу для кваліфікування інноваційних проектів з метою їх державної реєстрації»

Так

 

Чи вірне твердження : «Інноваційна активність — необхідна умова економічного зростання й підвищення якості життя, а тому займає центральне місце в реалізації інноваційної політики держави.»

Так

 


-------------------------------------------------------------------------------------

-=Ш=-
-------------------------------------------------------------------------------------

-=Щ=-

Що не є етапом формування портфеля реальних інвестицій?

Вторинний добір інвестиційних проектів за укрупненими критеріями;

 

Що не є однією із стадій фінансування програми?

Системний аналіз фінансування програми

Що не є принципом організації довготермінового кредитування?

Оперативність;

Що не є основним напрямком інноваційної політики держави?

Створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності

 

Що не належить до функцій Кабінету Міністрів?

Здійснення заходів щодо єдиної науково-технічної та інноваційної політики

Що вимагає необхідність системи індивідуальної праці

Індивідуальність

Що не входить у склад резюме?

Результативність праці

Що є прерогативою інноваційного менеджера?

Інноваційні рішення

Що із наведеної класифікації не відноситься до ЕСКД:

Створення дослідних зразків

 

Що із наведеної класифікації не відноситься до ліцензійних платежів:

??? (хтось не закинув відпоідь)

 

Що можна віднести до недоліку розпорядку?

Черги в ліфтах

 

Що розуміють під гнучким графіком роботи?

Графік роботи, за яким працівник може вибирати час приходу і закінчення роботи у певних межах, які встановлює керівництво

 

Що розуміють під стиснутим робочим тижнем?

Графік, за яким певну кількість годин робочого часу тижня відпрацьовують в різну кількість робочих днів

 

Що розуміють під частковою зайнятістю?

Робота з виконанням певних обов’язків, але протягом меншого часу

 

Що розуміють під гнучким циклом?

Працівники вибирають початок і закінчення роботи протягом певного періоду

 

Що розуміють під змінним графіком?

Дозволяє змінювати час початку і закінчення роботи, але при цьому необхідно працювати повний робочий день

 

Що розуміють під перемінним днем?

Дозволяє змінювати тривалість робочого дня

 

Що розуміють під гнучким розміщенням?

Дозволяє змінювати не тільки години, але й розміщення місця роботи

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)