Скільки існує основних базових методів боротьби з ризиком? 4. ЧОТИРИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Скільки існує основних базових методів боротьби з ризиком? 4. ЧОТИРИ 

Система фінансування інноваційних програм включає:

Джерела фінансування та організаційні форми фінансування

 

Сутність фактора часу полягає

У тому, що інвестор, який вклав свої кошти в якийсь проект, через кілька років отримає більшу суму;

СБППП спрямованні на досягнення:

3 – х цілей

 

Серед нових типів робочого графіка називають:

Гнучкий графік

Скільки етапів включає в себе процес прийняття рішень?

Скільки складових визначає інноваційну стратегію фірми?

 

Скількома шляхами можна здійснювати розроблення стратегії?

Структура ЕСТПВ визначають сукупністю скількох факторів?

Двох

Складність сіткового графіка оцінюють:

Коефіцієнтом складності

 

Сфера застосування включає такі види технологій:

Управлінські(основні, допоміжні, обслуговуючі); виробничі (те ж)

 

Спонукання , яке схиляє людину діяти специфічно і цілеспрямовано - це:

Мотивація

 

Скільки основних змінних включає теорія чекань?

 

Скільки є етапів відповідно до ступеня впливу менеджменту на кінцевий результат інноваційного циклу?

 

Скільки змін у розвитку виділив Й. А. Шумпетер?

 

Стимулююча функція характеризується як:

отримання прибутку підприємцем за рахунок реалізації інновації служить стимулом до нових інновацій

 

Сукупність визначених організаційно-економічних методів і форм управління всіма стадіями і видами інноваційних процесів підприємств і об'єднань з максимальною ефективністю - це?

Інноваційний менеджмент

 

Сукупність базисних інновацій, сконцентрованих на визначеному відрізку часу й у визначеному економічному просторі - це

Кластер

 

Скільки існує підходів до механізму інноваційної діяльності?

 

Сукупність національних і міжнародних юридичних норм, що регулюють відносини, пов’язані зі створенням і використанням наукових результатів, технічних і технологічних розроблень, науково-технічних проектів, нових товарів, товарів літератури та мистецтва - це :

Авторське право

 

Склад предметних функцій менеджера в інноваційній сфері істотно змінюється від його ієрархічного рівня в організації?

Так

 

Скільки є видів ефекту від реалізації інновацій?

 

Скільки існує принципів економічного обґрунтовування рішення?

 

Скільки показників визначають економічну ефективність вкладення капіталу покупцем в інновацію?

Сутність якого фактору полягає в тому, що інвестор, який вклав свої кошти в якийсь проект, через кілька років отримає більшу суму

Фактор часу

 

Створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції – це:

Головною метою інноваційної політики

 

Скільки х факторів розвитку малих інноваційних фірм

Створення венчурних фірм передбачає наявність таких складових

Всі відповіді правильні

 

Скільки існує етапів процесу створення малих інноваційних фірм

Скільки є факторів що стримують зростання

Скільки є класифікацій інноваційних організацій

Скільки існує типів структур організацій

Сутність фактора часу

Полягає в тому , що інвестор , який вклав свої кошти в якийсь проект , через кілька років

отримає більшу суму

Співставність варіантів

Полягає у розрахунку за вихідною інформацією забезпечують шляхом приведення їх до

однакового об’єму , терміну , рівня якості й застосування

 

-=Т=-

Термін “технологія” - це

Сукупність прийомів і способів обробки і переробки різних середовищ

 

Технічний прогрес визначає:

28 % приросту національного доходу

 

Тривалість прийнятого часового періоду не залежить від такого фактора:

Системи мотивації інноваційної діяльності

 

Технології, які стануть визначальними в постіндустріальному суспільстві - це

Високі технології

 

Технологічний аспект

Упровадження в усі сфери економіки різних видів мікроелектронної техніки , яка не вимагає великих виробничих площ і стартових інвестицій , але дозволяє різко спростити і здешевити комунікаційні зв’язки процес прийняття ефективного управлінського рішення

 

 

-=У=-

Упровадження новацій може дати такі види ефекту:

Економічний; науково-технічний; соціальний; екологічний

Уповноважений орган виконавчої влади здійснює:

Державну реєстрацію інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

 

У чому полягає суть інвестиційної функції?

використання прибутку від інновації для фінансування інвестування за різними напрямками

 

У якому році прийнято «Рекомендації Фраскаті»?

У якому році вперше був описаний метод Kaizen?

 

Урахування витрат і результатів протягом життєвого циклу товару – це:

Принцип економічного обґрунтовування рішення

 

У загальному вигляді під групою розуміють:

Двох і більше людей, які взаємодіють один з одним таким чином, що кожен впливає на інших і одночасно знаходиться під їх впливом

 

У сфері інноваційної діяльності: проводить роботи зі створення законодавчої бази нововведень;затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності; визначає обсяг асигнувань для її підтримання.

Верховна Рада

 

У відкритому конкурсі участь можуть брати:

Усі бажаючі

 

Управлінський аспект

Гнучкість адаптивність малих фірм у зв’язку з невеликою чисельністю їх співробітників до вимог ринку і досягнень науково-технічного прочесу

 

-=Ф=-

Фінансовий лізинг – це:

Вид підприємницької діяльності, спрямований на інвестування тимчасово вільних чи залучених фінансових засобів;

 

Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері

Покликаний надавати фінансову підтримку і сприяти створенню малих наукомістких фірм, інкубаторів бізнесу, інноваційних інжинірингових центрів та інших аналогічних підприємств.

 

Фактори, що зумовлюють необхідність проведення емісії акцій:

1.Необхідність розвитку матеріально-технічної бази підприємства і створення оптимальних умов для роботи його структурних підрозділів;

2.Можливість підвищення фінансової стійкості підприємства й отримання банківських кредитів;

Фундаментальні дослідження поділяють на:

Теоретичні і пошукові

Фундаментальні дослідження, як правило, фінансуються за рахунок:

Бюджету держави на конкурсній основі

 

Функції Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності:

Підготовка та подання Верховній Раді України пропозицій щодо-пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (як окрему загальнодержавну програму, так і загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля).


Фінансовий аспект

Державна і позабюджетна підтримка фінансування ризикового венчурного бізнесу

-=Х=-

Хто проводить роботи із створення законодавчої бази нововведень?

Верховна Рада

 

Хто запропонував теорію людських потреб?

Абрахам Маслоу

 

 

Хто вживає заходи щодо виконання регіональних і місцевих інноваційних програм?

Місцеві державні адміністрації

Хто готує і подає відповідним радам пропозиції щодо створення комунальних спеціалізованих інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансового підтримання інноваційних програм?

Місцеві державні адміністрації

Хто визначає обсяг асигнувань для підтримання інноваційної діяльності?

Верховна Рада

Хто сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері інноваційної діяльності?

Кабінет Міністрів

Хто розглядає і затверджує перелік прийнятих розроблень?

Замовник

Хто із вчених ввів в науковий обіг термін «інновація» як нову економічну категорію ?

Й. А. Шумпетер

Хто із вчених класифікували інновації?

Усі відповіді вірні

Хто вперше висловили гіпотезу про те, що інновації з’являються в економічній системі нерівномірно, а у вигляді кластерів?

Й. А. Шумпетер і Г. Менш

Хто висунув гіпотезу про те, що поява інновацій різних типів пов’язана з різними фазами соціально-економічного і науково-технічного розвитку, представленими у вигляді «довгої хвилі»?

Я.Ван Дейк

 

Хто подає пропозиції спеціально уповноваженому центральному органові виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно включення інноваційних проектів за місцевими програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи.

Місцеві державні адміністрації

 

-=Ц=-

Цільові групи створюють для:

Виконання конкретного завдання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.012 с.)