Облік доходів та фінансових результатівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік доходів та фінансових результатівПід час проходження практики з цієї теми необхідно засвоїти порядок:

- обліку доходів від звичайної (операційної, інвестиційної та фінансової

- списання витрат звітного періоду на фінансові результати;

- визначення фінансових результатів діяльності підприємства;

- розрахунок податку на прибуток;

Скласти таблицю і подати в ній кореспонденцію рахунків з обліку доходів та фінансових результатів із зазначенням на кожне проведення первинного документа.

 

 

Звітність підприємства

У процесі проходження практики по цій темі, необхідно:

- скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за червень поточного року;

- скласти Головну книгу за червень поточного року (декілька рахунків);

- навести перелік форм фінансової звітності, що складаються і подаються підприємством;

- навести перелік форм податкової звітності, що складаються і подаються підприємством;

- навести перелік форм звітності по єдиному внеску, що складаються і подаються підприємством, описати процес їх складання, джерела інформації, порядок та терміни подання;

- навести перелік форм статистичної звітності.

Документи, які потрібно додати до звіту:

- фінансова звітність;

- податкова звітність;

- звітність по єдиному внеску;

- статистична звітність.

Склад статистичної звітності наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Перелік основних форм статистичної звітності

№   № форми   Найменування форми   Кінцевий строк подання Хто подає   Нормативний документ  
1. Лише річна звітність
  Звіт про рух гро­шових коштів 9.02   Всі підприємства   П(С)БО 4, на­каз МФ від 31.03.99 № 87
    Звіт про власний капітал   9.02   Всі підприємства   П(С)БО 5, на­каз МФ від 31.03.99 № 87
    Примітки до річної фінансової звіт­ності   9.02   Всі підприємства   Наказ МФ від 29.11.2000 № 302
  1-підприємниц тво Звіт про основні показники діяль­ності підприємства   15.02   Госпрозрахункові підприємства, які є юридичними особами Наказ ДС від 20.07.2000 № 239
  1-ТР   Звіт про наявність автотранспорту на кінець року 20.01   Юридичні особи, які мають на ба­лансі авто- та мо­тотранспорт Наказ ДС від 01.07.98 № 238  
  1-ПВ (умови праці)   Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкід­ливими умовами праці   31.01   Підприємства (ор­ганізації) сільсько­го господарства, промисловості, будівництва, тран­спорту та зв'язку Наказ ДС від 14.08.2002 № 307  
  2-ПВ   Звіт з праці   15.01   Підприємства, уста­нови, організації незалежно від форми власності та господарювання Наказ ДС від 14.10.97 № 24  
  6-ПВ по­штова Звіт про кількість працівників, їх якіс­ний склад та профе­сійне навчання 31.01   Підприємства, установи, органі­зації   Наказ ДС від 14.08.2002 № 307
  2-інф.   Наявність парку обчислювальної техніки   10.01   Всі підприємства, які мали на ба­лансі, ввели у дію або зняли з балан­су ЕОМ Наказ ДС від 09.07.96 № 207  
  2-ТР пошто­ва   Звіт про роботу автотранспорту   20.01   Юридичні особи, які експлуатують власний або орен­дований автотран­спорт Наказ ДС від 20.07.99 № 255  
  4-нт   Надходження та використання об'єктів промис­лової власності   10.02   Організації всіх форм власності, що перебувають на самостійному балансі Наказ ДС від 28.07.95 № 194  
  7-тнв   Звіт про травма­тизм на виробни­цтві та його мате­ріальні наслідки 26.01   Всі підприємства та установи   Наказ ДС від 15.07.94 № 165
  11-03   Звіт про наяв­ність та рух основних фондів   09.02   Всі підприємства   Наказ ДС від 27.08.2001 № 365
2. Звітність, що подається щокварталу та в цілому за рік
    Баланс   Кв. — 25, річна — 18.02 Всі підприємства   П(С)БО 2, на­каз МФ від 31.03.99 № 87
    Звіт про фінансо­ві результати   Кв. — 25, річна — 18.02 Всі підприємства   П(С)БО 3, на­каз МФ від 31.03.99 № 87
  5-е   Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг   Кв. — 25, річна — 15.02   Всі госпрозрахун­кові юридичні осо­би (до переліку 2001 р. не вклю­чена) Наказ ДС від 02.07.99 № 247  
  1-ПВ термі­нова квар- тальна   Звіт з праці     Підприємства , установи, організа­ції незалежно від форми власності та господарювання Наказ ДС від 28.09.2001 № 398  
  2-Б   Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів   Кв. — 21, річна — 08.02   Підприємства і ор­ганізації, крім бю­джетних установ Наказ ДС від 29.07.97 № 190  
  11-МТП   Звіт про резуль­тати використан­ня палива, елек­троенергії та теплоенергії   06 — кв., 10.01 — річна   Підприємства, установи, органі­зації, що мають запаси палива та здійснюють з ним операції Наказ ДС від 10.08.98 № 280  
3. Звітність, що подається щомісяця, щокварталу та в цілому за рік
  4-МТП   Звіт про залиш­ки, використання палива та пально-мастильних ма­теріалів   Міс. — 01, квартальна та річна — 10 числа   Підприємства, установи, органі­зації, що мають запаси палива та здійснюють з ним операції Накази ДС від 10.08.98 № 280 та від 30.09.99 № 313 (місяч­на)  
               

 

4. Піврічна звітність
  1-підприєм­ництво (ма­лі)   Звіт про основні показники діяль­ності малих про­мислових і буді­вельних підпри­ємств   25.09   Малі підприємства добувної та оброб­ної промисловості, електроенергетики і будівництва на вибірковій ос­нові Наказ ДС від 20.07.2000 № 239  
  3-МТП   Звіт про залишки та витрати мате­ріалів     Підприємства, установи, органі­зації Наказ ДС від 10.08.98 № 280
5. Квартальна звітність
  1 -підпри­ємництво   Звіт про основні показники діяль­ності підприєм­ства     Підприємства всіх видів економічної діяльності без малих підпри­ємств Наказ ДС від 20.07.2000 № 239  
  13-зв'язок поштова   Звіт про наяв­ність телефонних апаратів місько­го, сільського, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, радіо­трансляційних точок   8 числа міся- ця, що настає за звіт-ним кварталом   Підприємства зв'язку та суб'єкти підприємницької діяльності, які мають на балансі технічні засоби те­лефонного зв'язку та радіомовлення Наказ ДС від 14.01.99 № 14  
6. Місячна звітність
  1-Б   Звіт про фінансо­ві результати і дебіторську та кредитор­ську заборгова­ність 20 число мі­сяця, на­ступного за звіт-ним Всі підприємства (крім бюджетних установ)   Наказ ДС від 31.07.2000 № 258  
  1-ПВ (забор-гованість) Звіт про стан за­боргованості з виплати заро­бітної плати     Підприємства, установи, органі­зації за наявності заборгованості Наказ ДС від 02.12.98 № 407  
  1-ПВ (термінова) Звіт з праці     Підприємства, установи, органі­зації Наказ ДС від 28.09.2001 № 398  
  3-ПН   Звіт про наяв­ність вільних місць, вакантних посад та потребу в працівниках   Підприємства, установи, органі­зації Наказ ДС від 06.07.98 № 244
4-ПН Звіт про вивіль­нення працівників Подається службі зайнятості не піз­ніше ніж за 2 місяця до передбачуваного звільнення працівників через зміни в ор­ганізації виробництва та праці Наказ ДС від 06.07.98 № 244  
  1- послуги (Корот-ка) Звіт про обсяг плат­них послуг, нада­них населенню (тер­мінова, місячна)     Підприємства, які надають послуги населенню   Наказ ДС від 21.07.99 № 264  
    4-МТП (запаси)   Звіт про запаси палива     Міс. — 01, квартальна та річ­на — 10 Підприємства, установи, органі- зації, що мають запаси палива та здійснюють з ним операції Наказ ДС від 30.09.99 № 313    
               

Форми державної статистичної звітності підприємств торгівлі та громад­ського харчування:

• № 1-торг "Звіт про товарооборот", місячна;

• № 3-торг "Звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства (громадського харчування)", квартальна, річна;

• № 3-торг (здрав) "Звіт про надходження, продаж та запаси товарів у роздрібній мережі і на складах", квартальна, річна;№ 4 (Чорнобиль) "Звіт про надходження чистих продуктів харчування для продажу населенню, яке постраждало від катастрофи на Чорнобильській АЕС", квартальна, річна;

• № 4 (Чорнобиль) "Звіт про надходження чистих продуктів харчування для продажу населенню, яке постраждало від катастрофи на Чорнобильській АЕС", квартальна, річна;

• № 7-торг "Звіт про наявність торгової мережі і мережі ресторанного гос­подарства (громадського харчування)", річна;

• № 11-торг "Звіт про оборот каси", річна;

• № 12-торг "Про стан матеріально-технічної бази ринків та реалізацію сіль­ськогосподарської продукції на них", річна;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 67; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)