Тема 3. Об'єкти промислової власності та їх правова охорона 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Об'єкти промислової власності та їх правова охоронаЗавдання:

Законспектуйте питання:

1. Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

2. Поняття і значення патенту.


Питання для самоконтролю:

- Поняття патентного права.

- Джерела патентного права.

- Поняття та умови патентоспроможності винаходу.

- Об'єкти винаходу.

- Поняття та умови патентоспроможності корисної моделі.

- Співвідношення понять «винахід» і «корисна модель».

- Поняття та умови патентоспроможності промислового зразка.

- Суб'єкти патентного права.

- Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

- Поняття і значення патенту.

- Зміст заявки на видачу патенту.

- Експертиза заявки, її види.

- Видача патенту.

- Державний департамент інтелектуальної власності.

- Термін дії патенту.

- Патентування винаходу, корисної моделі, промислового зразка за кордоном.

- Особисті немайнові права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

- Право авторства.

- Виключні права патентоволодільця.

- Право першокористувача.

- Право інтелектуальної власності на наукові відкриття.

- Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

- Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

- Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення (сорти рослин та породи тварин).

- Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Тема 4. Засоби індивідуалізації товарів робіт і послуг та їх виробників

Завдання:

Законспектуйте питання:

1. Виключне право юридичної особи на комерційне найменування.

2. Поняття та зміст географічного зазначення.

Підготуйте доповідь: «Географічне зазначення як об'єкт правової охорони».


Питання для самоконтролю:

- Поняття та система засобів індивідуалізації товарів робіт і послуг та їх виробників.

- Поняття і зміст комерційного найменування.

- Реєстрація комерційного найменування і його значення.

- Виключне право юридичної особи на комерційне найменування.

- Поняття і види торговельних марок.

- Оформлення прав на торговельну марку.

- Виключне право на торговельну марку.

- Поняття та зміст географічного зазначення.

- Набуття права на географічне зазначення.

- Правова охорона географічного зазначення.

Тема 5. Захист права інтелектуальної власності

Завдання:

Законспектуйте питання:

  1. Кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності.
  2. Адміністративна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності.
  3. Цивільно-правова відповідальність за порушення права інтелектуальної власності.

Питання для самоконтролю:

- Поняття та сутність інституту захисту права інтелектуальної власності.

- Способи захисту права інтелектуальної власності.

- Кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності.

- Адміністративна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності.

- Цивільно-правова відповідальність за порушення права інтелектуальної власності.

- Несудовий захист права інтелектуальної власності.

- Судовий захист права інтелектуальної власності.


Тема 6. Державне управління у сфері інтелектуальної власності

Завдання:

Законспектуйте питання:

1. Поняття та сутність державного управління у сфері інтелектуальної власності.

2. Система органів державного управління у сфері інтелектуальної власності.

Питання для самоконтролю:

- Поняття та сутність державного управління у сфері інтелектуальної власності.

- Система органів державного управління у сфері інтелектуальної власності.

- Компетенція органів державного управління у сфері інтелектуальної власності.

- Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

- Компетенція та структура Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

- Загальна характеристика інших органів управління, до сфери компетенції яких входить державне регулювання та захист права інтелектуальної власності.

Тема 7. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності

Завдання:

Законспектуйте питання:

  1. Міжнародно-правова охорона авторських та суміжних прав.
  2. Міжнародно-правова охорона права промислової власності.

Питання для самоконтролю:

- Міжнародно-правова охорона авторських та суміжних прав.

- Участь України в міжнародно-правових конвенціях з авторського та суміжного права.

- Міжнародно-правова охорона права промислової власності.

- Участь України в міжнародно-правових конвенціях з охорони права промислової власності.

- Міжнародно-правова охорона виключних прав на засоби індивідуалізації товарів робіт і послуг та їх виробників.

- Участь України в міжнародно-правових конвенціях з охорони виключних прав на засоби індивідуалізації товарів робіт і послуг та їх виробників.


Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» здійснюється шляхом проведення періодичних консультацій для студентів викладачем (за окремим графіком). Під час індивідуально-консультативної роботи викладач додатково пояснює студентам методику і зміст самостійної роботи, надає їм консультації з теоретичних, методичних і практичних питань, при підготовці до виконання рефератів, наукових, творчих, дипломних робіт тощо.

 

Тематика рефератів

1. Виникнення і становлення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність в Україні.

2. Право інтелектуальної власності як інститут цивільного права України.

3. Особливості захисту авторського права та суміжних прав.

4. Патентне право та його роль у правовій системі України.

5. Селекційні досягнення як об'єкти правової охорони.

6. Торгова марка та її значення у розвиткові бізнесу.

7. Фірмове найменування як засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту.

8. Способи захисту прав інтелектуальної власності.

9. Роль Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України у захисті інтелектуальної власності.

10. Участь України у міжнародних організаціях у сфері інтелектуальної власності.

 

Тематика творчих та наукових завдань

1. Узагальнити статистичні дані щодо стану реалізації прав інтелектуальної власності у Хмельницькій області за 2008-2009 рр.

2. Розробити проект промислового зразка.

3. Підготувати пропозиції директору підприємства з виробництва алкогольних напоїв щодо реєстрації торгівельних марок підприємства.

4. Розробити проект програми з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів університету.

5. Розробити проект робочої програми з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів університету.

 


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за національною (4-бальною) шкалою.

Така система контролю дозволяє здійснювати оцінювання більш гнучко, об’єктивно і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів упродовж усього навчання, забезпечує змагальність між студентами в навчанні, стимулює виявлення і розвиток творчих здібностей студентів.

Система обов’язкова для використання в ході підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем Бакалавр, Спеціаліст, Магістр відповідно до навчальних планів.

 

Поточний контроль

З поточного контролю знань за семінарські заняття та самостійну роботу студент оцінюється за 4-бальною шкалою.

 

Підсумковий семестровий контроль

Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни проводиться у формі заліку за обсягом навчального матеріалу, визначеним робочою програмою, і в терміни, встановлені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 1

Нормативно-правові акти:

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 24.07.1971 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 542.

2. Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 532.

3. Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 507.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. // ВВР. — 1984. — додаток до №51. — Ст.1122.

5. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14.07.1967 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 489.

6. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. — 1996. — №30. — Ст. 141.

7. Кримінальний кодекс України // ОВУ. –2001. -№21. –Ст.920.

8. Ліссабонська угода про охорону найменувань місць походження і їх міжнародної реєстрації 1958 р.

9. Мадридское соглашение о меджународной регистрации знаков от 14.04.1891 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 478.

10. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // ОВУ. — 2002. — №31. — Ст.1444.

11. Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 997 // ОВУ. — 2000. — № 25. — Ст. 1060.

12. Положення про порядок зберігання та перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів та фонограм, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 р. № 1555 // ОВУ. — 2000. — № 42. — Ст. 1792.

13. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми без згоди власника прав на них, але з виплатою йому відповідної компенсації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. № 444 // ОВУ. — 1998. — № 14. — Ст. 528.

14. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. // ВВР. — 1994. — № 13. — Ст.64.

15. Про державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір: постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 // ОВУ. — 2001. — № 52. — Ст. 2369.

16. Про кінематографію: Закон України від 13.01.1998 р. // ОВУ. — 1998. — № 6. — Ст. 205.

17. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // ВВРУ. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

18. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — № 7. — Ст.32.

19. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.09.1999 р. // ВВР. — 1999. — №32. — Ст.267.

20. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — № 7. — Ст.36.

21. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — №7. — Ст.34.

22. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 р. // ВВР. — 1993. — №21. — Ст.218.

23. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 1997. — № 48. — С. 2.

24. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — №2. — Ст.7.

25. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23.03.2000 р. // ВВР. — 2000. — №24. — Ст..183.

26. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР. — 1994. — № 10. — Ст. 43.

27. Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій: Указ Президента від 18.09.1992р. // Голос України. — 1992. — №184 (29 вересня).

28. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

Література:

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність / В.Д. Базилевич. Підручник. — Київ: Знання, 2006. — 431 с.

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. — К.: Либідь, 2003. — 200 с.

3. Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс / В.А. Дозорцев. — М. Юрид. дит., 1978. — 192 с.

4. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права) / В.О. Калятин. — М.: Норма, 2000. — 480 с.

5. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002. — 320 с.

6. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. вузів та фак-тів. — К., Юрінком Інтер. — 1998. — 336 с.

7. Право власності в Україні / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 816 с.

8. Право інтелектуальної власності / За ред. О.А.Підопригори — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — 672 с.

9. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред.. О.А. Підопригори 2-ге вид. перероб і доп. — К.: В.Д. "Ін-Юре", 2004. — 672 с.

10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А.П. Сергеев: Учеб. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2003. — 311 с.

11. Цивільне право України: Навч. Посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009. — 536 с.

 

Тема 2

Нормативно-правові акти:

12. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 24.07.1971 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 542.

13. Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 532.

14. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14.07.1967 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 489.

15. Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 997 // ОВУ. — 2000. — № 25. — Ст. 1060.

16. Положення про порядок зберігання та перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів та фонограм, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 р. № 1555 // ОВУ. — 2000. — № 42. — Ст. 1792.

17. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. // ВВР. — 1994. — № 13. — Ст.64.

18. Про державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір: постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 // ОВУ. — 2001. — № 52. — Ст. 2369.

19. Про кінематографію: Закон України від 13.01.1998 р. // ОВУ. — 1998. — № 6. — Ст. 205.

20. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

21. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23.03.2000 р. // ВВР. — 2000. — №24. — Ст..183.

22. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР. — 1994. — № 10. — Ст. 43.

23. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.


Література:

1. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право / Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц. — М.: Юрид. лит., 1957. — 280 с.

2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність / В.Д. Базилевич. Підручник. — К. : Знання, 2006. — 431 с.

3. Гаврилов Э.П. Авторское право / Э.П. Гаврилов. Издательские договоры. Авторський гонорар. — М. Юрид. лит., 1988. — 176 с.

4. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. — К.: Либідь, 2003. — 200 с.

5. Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс / В.А. Дозорцев. — М.: Юрид. лит., 1978. — 192 с.

6. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве / В.Я. Понас. — М.: Юрид. лит., 1972. — 168 с.

7. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права) / В.О. Калятин. — М.: Норма, 2000. — 480 с.

8. Макогонова Н.В. Авторское право / Н.В. Макогонова: Учебное пособие. — М.: Юр.лит., 1999. — 288 с.

9. Мусияка В.Л. Авторские договоры / В.Л. Мусияка. — К.: УМКВО, 1988. — 84 с.

10. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие для студ. экон. спец, вузов / С.А. Смирнов, Г.И. Андреев, В.В. Витчинка и др. Под ред. С.А. Смирнова. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 342с.

11. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002. -320 с.

12. Підопригора О. Деякі питання охорони суміжних прав / О.О. Підопригора // ВАПНУ. — 2001. — № 1.- С. 38-44.

13. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. вузів та фак-тів. — К., Юрінком Інтер. — 1998. — 336 с.

14. Право власності в Україні / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 816 с.

15. Право інтелектуальної власності / За ред. О.А.Підопригори — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — 672 с.

16. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред.. О.А. Підопригори 2-ге вид. перероб і доп. — К.: В.Д. "Ін-Юре", 2004. — 672 с.

17. Сергеев А.П. Авторское право в России /А.П. Сергеев. — СПб., 1994. — 311 с.

18. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А.П. Сергеев: Учеб. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2003. — 750 с.

19. Серебровский В.М. Вопросы советского авторского права / В.М. Серебровский. — М. Изд-во АН СССР, 1956. — 283 с.

20. Тимофеенко Л.П. О смежных правах / Л.П. Тимофєєв. — К.: АПТ, 1996. — 237 с.

21. Цивільне право України: Навч. Посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009. — 536 с.

22. Чернышева С.А. Правоотношения в области художественного творчества / С.А. Чернышева. — М.: Наука, 1979. — 167 с.

23. Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. — М.: Юр.лит, 1977. — 144 с.

 

Тема 3

Нормативно-правові акти:

1. Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 507.

2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14.07.1967 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 489.

3. Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 997 // ОВУ. — 2000. — № 25. — Ст. 1060.

4. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми без згоди власника прав на них, але з виплатою йому відповідної компенсації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. № 444 // ОВУ. — 1998. — № 14. — Ст. 528.

5. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — № 7. — Ст.32.

7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — №7. — Ст.34.

8. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 р. // ВВР. — 1993. — №21. — Ст.218.

9. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 1997. — № 48. — С. 2.

10. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — №2. — Ст.7.

11. Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій: Указ Президента від 18.09.1992р. // Голос України. — 1992. — №184 (29 вересня).

12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

Література:

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність / В.Д. Базилевич. Підручник. — Київ: Знання, 2006. — 431 с.

2. Дахно И.И. Патентоведение / И.И. Дахно. — Х.: Ксилон, 1997. — 313 с.

3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. — К.: Либідь, 2003. — 200 с.

4. Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс / В.А. Дозорцев. — М.: Юрид. лит., 1978. — 192 с.

5. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права) / В.О. Калятин. — М.: Норма, 2000. — 480 с.

6. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие для студ. экон. спец, вузов / С.А. Смирнов, Г.И. Андреев, В.В. Витчинка и др. Под ред. С.А. Смирнова. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 342с.

7. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002. — 320 с.

8. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. вузів та фак-тів. — К., Юрінком Інтер. — 1998. — 336 с.

9. Право власності в Україні / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 816 с.

10. Право інтелектуальної власності / За ред. О.А.Підопригори — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — 672 с.

11. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред.. О.А. Підопригори 2-ге вид. перероб і доп. — К.: В.Д. "Ін-Юре", 2004. — 672 с.

12. Рясенцев В.А. патентоведение / В.А. Рясенцев. — М.: Машиностроение, 1994. — 352 с.

13. Свядосц А.П. Патентное право / А.П. Свядосц. — М., 1994. — 202 с.

14. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А.П. Сергеев: Учеб. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2003. — 750 с.

15. Цивільне право України: Навч. Посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009. — 536 с.

 

Тема 4

Нормативно-правові акти:

1. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14.07.1967 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 489.

2. Ліссабонська угода про охорону найменувань місць походження і їх міжнародної реєстрації 1958 р.

3. Мадридское соглашение о меджународной регистрации знаков от 14.04.1891 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 478.

4. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // ОВУ. — 2002. — №31. — Ст.1444.

5. Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 997 // ОВУ. — 2000. — № 25. — Ст. 1060.

6. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.09.1999 р. // ВВР. — 1999. — №32. — Ст.267.

7. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — № 7. — Ст.36.

8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

Література:

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність / В.Д. Базилевич. Підручник. — Київ: Знання, 2006. — 431 с.

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. — К.: Либідь, 2003. — 200 с.

3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права) / В.О. Калятин. — М.: Норма, 2000. — 480 с.

4. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие для студ. экон. спец, вузов / С.А. Смирнов, Г.И. Андреев, В.В. Витчинка и др. Под ред. С.А. Смирнова. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 342с.

5. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002. — 320 с.

6. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. вузів та фак-тів. — К., Юрінком Інтер. — 1998. — 336 с.

7. Право власності в Україні / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 816 с.

8. Право інтелектуальної власності / За ред. О.А.Підопригори — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — 672 с.

9. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред.. О.А. Підопригори 2-ге вид. перероб і доп. — К.: В.Д. "Ін-Юре", 2004. — 672 с.

10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А.П. Сергеев: Учеб. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2003. — 750 с.

11. Цивільне право України: Навч. Посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009. — 536 с.

 

Тема 5

Нормативно-правові акти:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення. // ВВР. — 1984. — додаток до №51. — Ст.1122.

2. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. — 1996. — №30. — Ст. 141.

3. Кримінальний кодекс України // ОВУ. — 2001. — № 21. –Ст. 920.

4. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // ОВУ. — 2002. — №31. — Ст. 1444.

5. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. // ВВР. — 1994. — № 13. — Ст.64.

6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — № 7. — Ст.32.

7. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.09.1999 р. // ВВР. — 1999. — №32. — Ст.267.

8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — № 7. — Ст.36.

9. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — №7. — Ст.34.

10. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 р. // ВВР. — 1993. — №21. — Ст.218.

11. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 1997. — № 48. — С. 2.

12. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — №2. — Ст.7.

13. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23.03.2000 р. // ВВР. — 2000. — №24. — Ст..183.

14. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. (зі змінами та доповненнями) // ВВРУ. — 1994. — № 10. — Ст. 43.

15. Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій: Указ Президента від 18.09.1992р. // Голос України. — 1992. — №184 (29 вересня).

16. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

Література:

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність / В.Д. Базилевич. Підручник. — Київ: Знання, 2006. — 431 с.

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. — К.: Либідь, 2003. — 200 с.

3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права) / В.О. Калятин. — М.: Норма, 2000. — 480 с.

4. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002. — 320 с.

5. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. вузів та фак-тів. — К., Юрінком Інтер. — 1998. — 336 с.

6. Право власності в Україні / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 816 с.

7. Право інтелектуальної власності / За ред. О.А.Підопригори — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — 632 с.

8. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред.. О.А. Підопригори 2-ге вид. перероб і доп. — К.: В.Д. "Ін-Юре", 2004. — 672 с.

9. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А.П. Сергеев: Учеб. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2003. — 750 с.

10. Цивільне право України: Навч. Посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009. — 536 с.

 

Тема 6

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. — 1996. — №30. — Ст. 141.

2. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // ОВУ. — 2002. — №31. — Ст.1444.

3. Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 997 // ОВУ. — 2000. — № 25. — Ст. 1060.

4. Про державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір: постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 // ОВУ. — 2001. — № 52. — Ст. 2369.

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

Література:

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність / В.Д. Базилевич. Підручник. — Київ: Знання, 2006. — 431 с.

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. — К.: Либідь, 2003. — 200 с.

3. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002. — 320 с.

4. Право власності в Україні / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 816 с.

5. Право інтелектуальної власності / За ред. О.А.Підопригори — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — 632 с.

6. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред.. О.А. Підопригори 2-ге вид. перероб і доп. — К.: В.Д. "Ін-Юре", 2004. — 672 с.

7. Цивільне право України: Навч. Посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009. — 536 с.


Тема 7

Нормативно-правові акти та судова практика:

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 24.07.1971 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 542.

2. Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 532.

3. Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 507.

4. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14.07.1967 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 489.

5. Кримінальний кодекс України // ОВУ. –2001. -№21. –Ст.920.

6. Ліссабонська угода про охорону найменувань місць походження і їх міжнародної реєстрації 1958 р.

7. Мадридское соглашение о меджународной регистрации знаков от 14.04.1891 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 478.

8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

Література:

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність / В.Д. Базилевич. Підручник. — К. : Знання, 2006. — 431 с.

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. К.: Либідь, 2003. 200 с.

3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права) / В.О. Калятин. — М.: Норма, 2000. — 480 с.

4. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002. — 320 с.

5. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. вузів та фак-тів. — К., Юрінком Інтер. — 1998. — 336 с.

6. Право власності в Україні / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 816 с.

7. Право інтелектуальної власності / За ред. О.А.Підопригори — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. — 632 с.

8. Право інтелектуальної власності. Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін. За ред.. О.А. Підопригори 2-ге вид. перероб і доп. — К.: В.Д. "Ін-Юре", 2004. — 672 с.

9. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А.П. Сергеев: Учеб. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2003. — 750 с.

10. Цивільне право України: Навч. посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009. — 536 с.


Інтелектуальна власність : робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст спеціальності 7.050201 Менеджмент організацій напряму підготовки 0502 Менеджмент / [уклад. В. А. Ватрас]. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. — 29 с.

 

ВАТРАСВолодимир Антонович

 

 

Комп’ютерне складання В. А. Ватрас

Відповідальний за випуск Ю. В. Білоусов

 

 

Формат А5. Папір друкарський. Друк різографічний.
Умовн. друк. арк. 1,86. Обл.-вид. арк. 1,10.
Тираж 6 прим. Підписано до друку 04.02.2010 р. Зам. №

 

 

Хмельницький університет управління та права

29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8

Тел.: (0382) 71-75-91, 71-80-80

Свідоцтво суб’єкта видавничої діяльності
ДК № 2105 від 21.02.2005 р.

 

 
 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.01 с.)