Схвалено Методичною радою ЛДУ БЖДМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схвалено Методичною радою ЛДУ БЖДЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ЛДУ БЖД

генерал-лейтенант

служби цивільного захисту

М.М.Козяр

„ ___ ”__________ 2014р.

 

 

ПРОГРАМА

 

стажування курсантів та студентів денної форми навчання

3 курсу ЛДУ БЖД спеціальності 6.170203 “Пожежна безпека” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” на посаді командира відділення державної пожежно-рятувальної частини.

 

 

 

ЛЬВІВ – 2014

Автори:

 

1. Заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт ЛДУ БЖД, кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Лущ В.І.

 

2. Викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту

Сукач Р.Ю.

Рецензент:

Начальник управління оперативного реагування ГУ ДСНС України у Львівській області, полковник служби цивільного захисту Ущапівський І.Л.

 

 

Схвалено Методичною радою ЛДУ БЖД

Протокол № від ““ 2014 р.
1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАЖУВАННЯ

 

Стажування є одним із основних видів навчання. Його мета - забезпечення закріплення та систематизація отриманих курсантами (студентами) теоретичних знань, удосконалення професійних умінь та навичок, а також залучення стажистів до організаторської та суспільної діяльності, прищеплення у них потягу до обраної професії. Воно покликане підготувати майбутнього фахівця до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи у сфері професійної діяльності.

Стажування курсантів (студентів) на посаді командира пожежно-рятувального відділення організовується та проводиться у відповідності до “Положення про організацію та проведення стажування курсантів, студентів (стажистів) вищих навчальних закладів МНС України”, яке затверджене наказом МНС України від 01.12.2003 р. № 461, в строки, визначені навчальним планом університету.

Стажування курсантів та студентів вищих навчальних закладів ДСНС України є необхідною складовою частиною процесу підготовки фахівців, обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Вона забезпечує набуття професійних навичок та вмінь, необхідних для виконання майбутніх функціональних обов’язків, виховання потреби систематичного поновлювання знань та творчого застосування їх у практичній діяльності.

У ході стажування глибоко та всебічно вивчаються ділові, моральні та особисті якості курсантів (студентів) для прийняття в подальшому заключного рішення про використання майбутніх випускників на службі в підрозділах ДСНС України.

Організація проведення стажування в базових підрозділах ДСНС покладається на начальників управлінь (головних управлінь) ДСНС в областях, які перед початком та після завершення стажування організовують та проводять вхідний та вихідний контролі знань стажистів, результати якого надаються до навчального закладу (додаток 2).

Розподіл курсантів (студентів) по підрозділах ДСНС та закріплення за ними безпосередніх керівників визначається наказом начальника ГУ(У) ДСНС України в областях. Безпосередні керівники стажування призначаються з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, достатній досвід роботи на відповідній посаді, володіють високими моральними, діловими та професійними якостями і несуть персональну відповідальність за якість проведення стажування. Під час проходження стажування курсанти (студенти) підпорядковуються начальнику частини, який на цей період є для них прямим начальником.

На період стажування курсантам (студентам) видаються вкладиші до посвідчення особи, що підтверджують виконання ними обов’язків стажистів на конкретній посаді.

 

Стажування курсантів (студентів) регламентується даною Програмою, планами роботи та розпорядком дня підрозділу, на основі яких складається індивідуальний план стажування на весь період (додаток 1). Плани стажистів затверджуються начальниками відповідних підрозділів, в яких проходить стажування курсантів (студентів).

Кожен день стажист звітує безпосередньому керівнику про виконану роботу та отримує оцінку, яка виставляється в щоденник (додаток 2). Облік роботи та оцінка в щоденнику враховується безпосередніми керівниками при складанні характеристики на стажистів після завершення стажування.

На стажистів, які порушили службову дисципліну, недбало відносились до виконання службових обов’язків, керівники підрозділів накладають дисциплінарні стягнення згідно Дисциплінарного Статуту.

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ СТАЖУВАННЯ.

1.2.1. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАЖУВАННЯ.

Керівництво стажуванням здійснюється керівниками структурних підрозділів, де воно проводиться. На них покладаються наступні обов’язки:

- забезпечення виконання програм, індивідуальних планів стажування у повному обсязі та контроль за їх реалізацією, аналіз роботи стажистів, надання їм необхідної допомоги;

- встановлення режиму роботи стажистів;

- підбір безпосередніх керівників стажування з числа підпорядкованих працівників і подання їх кандидатур до територіальних органів управління для оформлення відповідним наказом;

- відрекомендування стажистів особовому складу підрозділу, роз’яснення їх правового статусу, ролі й місця керівників стажування та інших працівників підрозділів;

- проведення інструктажів стажистів, ознайомлення з оперативною обстановкою і завданнями підрозділу оперативно-рятувальної служби, його структурою, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці;

- проведення виховної роботи;

- забезпечення необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо;

- узагальнення підсумків стажування і надання звіту начальникам підрозділів;

- затвердження характеристик на стажистів.

 

ОБОВ’ЯЗКИ БЕЗПОСЕРЕДНІХ КЕРІВНИКІВ СТАЖУВАННЯ

На них покладаються наступні обов’язки:

- ознайомлення стажистів з оперативною обстановкою в районі, характером та особливостями роботи;

- щоденний облік та оцінка роботи стажистів, контроль за виконанням плану стажування, внутрішнього розпорядку дня, контроль за веденням щоденників;

- систематична перевірка житлово-побутових умов стажистів;

- складання характеристик на стажистів, подача на затвердження їх керівникам підрозділів (не менш, як за три дні до закінчення стажування);

- підготовка для керівництва підрозділу матеріалів за підсумками стажування з метою узагальнення і вироблення пропозицій щодо вдосконалення його організації.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВКАЗІВКИ

З метою успішного проведення стажування стажист зобов’язаний:

1. Під час підготовки до стажування вивчити програму стажування.

2. Після прибуття на місце стажування:

- відрекомендуватися начальнику (керівнику) підрозділу та доповісти про завдання та програму стажування;

- вивчити план роботи, завдання, які стоять перед підрозділом; розпорядок дня;

- на основі програми стажування скласти індивідуальний план роботи на весь період стажування і подати його на затвердження начальнику підрозділу;

3. У ході стажування:

- чітко спланувати свою роботу;

- ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;

- щоденно вести облік проведених заходів;

- бути бездоганним у своїй поведінці, взірцем високої дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду, дорожити честю курсанта (стажиста).

4. Керуючись програмою та індивідуальним завданням, стажист складає план проходження стажування та затверджує його у свого керівника.

 

Додаток 1.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник підрозділу ДСНС

__________________________________

(назва району (об’єкта))

__________________________________

(спеціальне звання)

_______ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_______________ 20__ р.

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження стажування курсантом (студентом) ____ взводу ___- го курсу _______________________________________________________________

(назва навчального закладу)

_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

№ з/п Найменування заходів Термін виконання Відмітка про виконання
Стажування на посаді командира пожежно-рятувального відділення
1. Організацію гарнізонної та караульної служби, внутрішнього наряду. Документи служби чергового караулу. Дата Виконано. Дата
     
     

 

Згоден

Заступник начальника підрозділу ДСНС Стажист

__________ _______ ___________ _______ ___________

(звання) (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Дата “___” ________________ 20__р.

Додаток 2.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник підрозділу ДСНС

__________________________________

(назва району (об’єкта))

__________________________________

(спеціальне звання)

_______ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_______________ 20__ р.

 

ЩОДЕННИК СТАЖУВАННЯ

___________________________________________________________________

(вид і назва стажування)

курсанта (студента)___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут ____________________Пожежної та техногенної безпеки___________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень_________бакалавр_______________________

 

напрям підготовки _______________6.170203 «Пожежна безпека»___________

 

спеціальність________________________________________________________

(назва)

 

 

Курсант (студент)____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув в підрозділ ДСНС

 

Печатка

„___” ____________________ 20__ року

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Вибув з підрозділу ДСНС

 

Печатка

“___” ___________________ 20__ року

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Додаток 3.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник підрозділу ДСНС

_______________________

(назва району (об’єкта))

__________________________________

(спеціальне звання)

_______ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_______________ 20__ р.

 

ВІДОМОСТІ

за результатами стажування в

____________________________

(найменування підрозділу)

курсанта (студента) ___________________

(П. І. Б.)

1. Проведено ………………….

1.1.

1.2.

1.3.

 

 

Дата “___” ____________ 20__р. ____________

(підпис стажиста)

 

Додаток 4.

 

 

ВКЛАДИШ

 

до посвідчення особи № ________

 

Курсант (студент) _________________________________________

(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові)

 

є стажистом на посадах ____________________________________________

(посади, підрозділ)

 

 

М.П.

 

Начальник _______________________

(назва підрозділу)

____________ _________ ____________________

(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

“_____”______________20____ року

 

Дійсний до “_____”______________20____ року

при пред’явленні посвідчення особи

_____________ _______________

(особистий підпис) (П.І.Б.)

 

Додаток 5.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник підрозділу ДСНС М.П.

________________________

(спеціальне звання)

_______ ________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”________________ 20__ р.

ЗВІТ

про стажування курсанта (студента) ___-го курсу

_____________________________________________________

(назва ВНЗ, підрозділ та посади, на яких проводиться навчальна практика)

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

У ньому містяться:

- назва підрозділу, його коротка характеристика;

- підсумки виконання Програми навчальної практики та індивідуального завдання кафедри (що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

- думки про організацію та результати навчальної практики;

- висновки щодо позитивних моментів організації та проходження навчальної практики;

- труднощі і недоліки, які були за період проходження навчальної практики, прогалини у знаннях, отриманих під час навчання;

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та покращення організації навчальної практики у підрозділах пожежно-рятувальної служби.

(Обсяг – до 10 сторінок)

Зауваження викладачів та осіб, які перевіряють хід навчальної практики.

____________________________________________________________________________________________________

Склав:

курсант (студент), слухач _________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”________________ 20___ р.

 

Начальник підрозділу ДСНС

________________ _________ _______________

(спеціальне звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 6.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник підрозділу ДСНС

М.П.

______________________

(спеціальне звання)

_______ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

“___”_______________ 20__ р.

 

Примітка.

Надсилається до ВНЗ разом з наказом про підведення підсумків стажування.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ЛДУ БЖД

генерал-лейтенант

служби цивільного захисту

М.М.Козяр

„ ___ ”__________ 2014р.

 

 

ПРОГРАМА

 

стажування курсантів та студентів денної форми навчання

3 курсу ЛДУ БЖД спеціальності 6.170203 “Пожежна безпека” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” на посаді командира відділення державної пожежно-рятувальної частини.

 

 

 

ЛЬВІВ – 2014

Автори:

 

1. Заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт ЛДУ БЖД, кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Лущ В.І.

 

2. Викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту

Сукач Р.Ю.

Рецензент:

Начальник управління оперативного реагування ГУ ДСНС України у Львівській області, полковник служби цивільного захисту Ущапівський І.Л.

 

 

Схвалено Методичною радою ЛДУ БЖД

Протокол № від ““ 2014 р.
1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАЖУВАННЯ

 

Стажування є одним із основних видів навчання. Його мета - забезпечення закріплення та систематизація отриманих курсантами (студентами) теоретичних знань, удосконалення професійних умінь та навичок, а також залучення стажистів до організаторської та суспільної діяльності, прищеплення у них потягу до обраної професії. Воно покликане підготувати майбутнього фахівця до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи у сфері професійної діяльності.

Стажування курсантів (студентів) на посаді командира пожежно-рятувального відділення організовується та проводиться у відповідності до “Положення про організацію та проведення стажування курсантів, студентів (стажистів) вищих навчальних закладів МНС України”, яке затверджене наказом МНС України від 01.12.2003 р. № 461, в строки, визначені навчальним планом університету.

Стажування курсантів та студентів вищих навчальних закладів ДСНС України є необхідною складовою частиною процесу підготовки фахівців, обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Вона забезпечує набуття професійних навичок та вмінь, необхідних для виконання майбутніх функціональних обов’язків, виховання потреби систематичного поновлювання знань та творчого застосування їх у практичній діяльності.

У ході стажування глибоко та всебічно вивчаються ділові, моральні та особисті якості курсантів (студентів) для прийняття в подальшому заключного рішення про використання майбутніх випускників на службі в підрозділах ДСНС України.

Організація проведення стажування в базових підрозділах ДСНС покладається на начальників управлінь (головних управлінь) ДСНС в областях, які перед початком та після завершення стажування організовують та проводять вхідний та вихідний контролі знань стажистів, результати якого надаються до навчального закладу (додаток 2).

Розподіл курсантів (студентів) по підрозділах ДСНС та закріплення за ними безпосередніх керівників визначається наказом начальника ГУ(У) ДСНС України в областях. Безпосередні керівники стажування призначаються з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, достатній досвід роботи на відповідній посаді, володіють високими моральними, діловими та професійними якостями і несуть персональну відповідальність за якість проведення стажування. Під час проходження стажування курсанти (студенти) підпорядковуються начальнику частини, який на цей період є для них прямим начальником.

На період стажування курсантам (студентам) видаються вкладиші до посвідчення особи, що підтверджують виконання ними обов’язків стажистів на конкретній посаді.

 

Стажування курсантів (студентів) регламентується даною Програмою, планами роботи та розпорядком дня підрозділу, на основі яких складається індивідуальний план стажування на весь період (додаток 1). Плани стажистів затверджуються начальниками відповідних підрозділів, в яких проходить стажування курсантів (студентів).

Кожен день стажист звітує безпосередньому керівнику про виконану роботу та отримує оцінку, яка виставляється в щоденник (додаток 2). Облік роботи та оцінка в щоденнику враховується безпосередніми керівниками при складанні характеристики на стажистів після завершення стажування.

На стажистів, які порушили службову дисципліну, недбало відносились до виконання службових обов’язків, керівники підрозділів накладають дисциплінарні стягнення згідно Дисциплінарного Статуту.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.012 с.)