ТЕМА 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ ( ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ ( ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ)ТЕМА 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ ( ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ)

1. Організація касової роботи в комерційних банках України.

2. документообіг та облік прибуткових касових операцій.

3. Документообіг та облік видаткових касових операцій.

4. Інкасація грошового виторгу Інкасаторами банків.

5. Облік підкріплення операційних кас комерційних банків.

6. Ревізія каси, відображення в обліку результатів ревізії.

1. Організація касової роботи в комерційних банках України

Специфіка здійснення комерційними банками операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів полягає в тому, що, незважаючи на інтенсивний розвиток сучасних платіжних технологій та форм безготівкових розрахунків, левова частка в грошовому забезпеченні господарського обороту суб'єктів підприємницької діяльності продовжує припадати на готівкові кошти. Ось чому банки, що прагнуть надавати комплексні банківські послуги, повинні забезпечити якісне виконання всіх необхідних операцій з касового обслуговування фізичних та юридичних осіб.

Касове обслуговування – це сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні банківські рахунки та видання з клієнтських рахунків через касу банку готівкових коштів згідно з розпорядженням клієнтів на цілі, передбачені чинним законодавством.

Організація касової роботи комерційних банків регламентується Національним банком України за його Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні , затвердженою постановою правління НБУ № 174правління НБУ № 33 від 01.06.2011 р. Ця Інструкція визначає порядок і вимоги щодо здійснення банками, їхніми філіями та відділеннями касових операцій в національній та іноземній валютах, регулює взаємовідносини банків із територіальними управліннями Національного банку, іншими банками та клієнтами з цих питань.

Операції з обслуговування готівково-грошового обороту клієнтів здійснюються через операційні каси банків.

Структуру операційної каси і чисельність касових працівників, а також потребу встановлення банкоматів банк визначає самостійно.

Робочі місця касових працівників, які здійснюють приймання та оброблення готівки, мають бути обладнані приладами для контролю захисних елементів банкнот. Крім того, робоче місце з приймання готівки має бути обладнане так, щоби клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

До складу операційних кас долучаються прибуткові та видаткові каси. Прибуткові каси, своєю чергою, можуть поділятися на денні та вечірні. Денні каси приймають готівкові кошти протягом операційного дня банку. Ці кошти того ж дня повинні бути зараховані банком на рахунки клієнтів. Для обслуговування клієнтів, які здійснюють готівкові розрахунки у пізніші вечірні часи, банки відкривають вечірні каси, які приймають готівкові кошти від клієнтів після закінчення операційного дня. Кошти, що надходять до вечірніх кас, повинні бути зараховані на рахунки клієнтів наступного дня. Залишок грошей в операційній касі обмежений граничним розміром, що визначається за погодженням з Національним банком України залежно від обсягу готівкового обороту банку та умов його роботи.

Для зберігання готівки, бланків суворої звітності та інших цінностей і документів в установі банку відводиться спеціальне приміщення – грошове сховище. У сховищі повинні бути окремі сейфи, металічні шафи, стелажі й возики, які замикаються на ключ посадовою особою, відповідальною за схоронність готівки та цінностей у сховищі банку.

Облік прийнятих у сховище грошових білетів, монет та інших цінностей ведеться у Книзі обліку готівки операційної каси. Там проводяться записи загальних залишків цінностей за кожним рахунком на кожний операційний день до закриття грошового сховища.

Бланки суворої звітності обліковуються на позабалансовому рахунку 9821 «Бланки суворої звітності» в умовній оцінці за кожну книжку або аркуш.

Відповідальність за схоронність готівки й цінностей у сховищі та в операційних касах установ банків несуть особи, які уповноважені наказом керівника установи банку. Такими посадовими особами можуть бути керівник або заступник керівника, головний бухгалтер установи банку або його заступник, завідувач каси.

Грошові сховища, в яких зберігається готівка операційної каси та інші цінності, відчиняються і замикаються на три ключі та опечатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

Всі грошові сховища, сейфи, металеві шафи, в яких зберігаються готівка і цінності, повинні мати дублікати ключів, які з докладним описом вкладаються в пакет, обшиваються тканиною і опечатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Пакет із супровідним листом, підписаним тими ж особами, передається на зберігання у відділ безпеки комерційного банку або в найближчу установу банку.

Документ про здання дублікатів ключів на зберігання іншій установі банку разом із копіями опису та супровідного листа зберігається у сейфі керівника та обліковується на позабалансовому рахунку 9819 «Інші цінності і документи».

Касири операційних кас можуть виконувати операції з приймання і видання готівки тільки на основі касових документів, які перевірені та оформлені обліково-операційними працівниками і передані внутрішнім шляхом до каси. Касири операційних кас повинні мати зразки підписів операційних працівників і контролерів, а операційні працівники – зразки підписів касирів.

У кожній установі банку на касових працівників, інкасаторів, водіїв заводиться особова справа, в якій є заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія наказу про призначення на посаду, витяг з протоколу про прийняття заліку щодо знання Інструкції про касові операції в банках України, а також договір про повну матеріальну відповідальність.

Працівники каси несуть повну матеріальну відповідальність за нестачу грошей і цінностей та інші недоліки в роботі, які завдали матеріальної шкоди банкові.

Облік готівки в національній та іноземній валютах і дорожніх чеків здійснюється за рахунками першого класу розділу 10 «Казначейські та міжбанківські операції» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 21.11.1997 № 388 (із змінами і доповненнями).

Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів у національній валюті здійснюється за номінальною вартістю.

СХЕМИ ОБЛІКУ ПРИБУТКОВИХ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Зміст операції Проведення
Приймання готівки від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки Д-т - 1001, 1002; К-т - 2520, 2530, 2600, 2650;
Приймання готівки від фізичних осіб для зарахування на власні поточні, вкладні (депозитні) рахунки Д-т - 1001, 1002; К-т - 2620, 2625, 2630, 2635;  
Приймання готівки від фізичних та юридичних осіб для зарахування на рахунки інших юридичних та фізичних осіб Д-т - 1001, 1002; К-т - 2520, 2530, 2600, 2620, 2650, 2902
Прийняття готівки за заявою на переказ готівки від юридич­них або фізичних осіб для зарахування на рахунки юридичних осіб, якщо в банку ініціатора не відкрито рахунок безпосеред­нього отримувача грошей Д-т 1001 К-т 1200
Прийняття готівки від працівників банку як повернення не­використаної підзвітної суми Д-т 1001 К-т 3551
Прийняття готівки від фізичних чи юридичних осіб для здійснення переказу без відкриття рахунку та виплати переказу отримувачу готівкою Д-т 1001 К-т 2902
Утримання з клієнтів комісійної винагороди банку Д-т 1001 К-т 6110

 

 

Готівка, видана з каси установи банку, повинна бути відображена за дебетом відповідних рахунків за балансом установи банку, з яких вона списується, і кредитом рахунка 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку».

Наприклад:1. видача готівки юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям з їх поточних та інших рахунків: Дебет - 2520, 2530, 2600, 2650; Кредит - 1001, 1002;2. видача готівки фізичним особам з поточних, вкладних
(депозитних) рахунків: Дебет - 2620, 2630, 2635; Кредит - 1001, 1002.

 

Основні терміни і поняття

Касове обслуговування, касова робота, операційна каса, оборотна каса, прибуткові каси, видаткові каси, вечірні каси, грошове сховище, книга обліку готівки операційної каси, завідувач каси, касири операційних кас, об’ява про внесення готівки, прибутковий касовий ордер, повідомлення, грошовий чек, видатковий касовий ордер, контрольна марка, інкасація грошового виторгу, інкасатор, інкасаторська сумка, явкова картка, ліміт каси, підкріплення операційної каси, купівля готівки, продаж готівки, ревізія каси, службові особи, акт ревізії, недостача грошей, надлишок грошей.

ТЕМА 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ ( ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ)

1. Організація касової роботи в комерційних банках України.

2. документообіг та облік прибуткових касових операцій.

3. Документообіг та облік видаткових касових операцій.

4. Інкасація грошового виторгу Інкасаторами банків.

5. Облік підкріплення операційних кас комерційних банків.

6. Ревізія каси, відображення в обліку результатів ревізії.

1. Організація касової роботи в комерційних банках України

Специфіка здійснення комерційними банками операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів полягає в тому, що, незважаючи на інтенсивний розвиток сучасних платіжних технологій та форм безготівкових розрахунків, левова частка в грошовому забезпеченні господарського обороту суб'єктів підприємницької діяльності продовжує припадати на готівкові кошти. Ось чому банки, що прагнуть надавати комплексні банківські послуги, повинні забезпечити якісне виконання всіх необхідних операцій з касового обслуговування фізичних та юридичних осіб.

Касове обслуговування – це сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні банківські рахунки та видання з клієнтських рахунків через касу банку готівкових коштів згідно з розпорядженням клієнтів на цілі, передбачені чинним законодавством.

Організація касової роботи комерційних банків регламентується Національним банком України за його Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні , затвердженою постановою правління НБУ № 174правління НБУ № 33 від 01.06.2011 р. Ця Інструкція визначає порядок і вимоги щодо здійснення банками, їхніми філіями та відділеннями касових операцій в національній та іноземній валютах, регулює взаємовідносини банків із територіальними управліннями Національного банку, іншими банками та клієнтами з цих питань.

Операції з обслуговування готівково-грошового обороту клієнтів здійснюються через операційні каси банків.

Структуру операційної каси і чисельність касових працівників, а також потребу встановлення банкоматів банк визначає самостійно.

Робочі місця касових працівників, які здійснюють приймання та оброблення готівки, мають бути обладнані приладами для контролю захисних елементів банкнот. Крім того, робоче місце з приймання готівки має бути обладнане так, щоби клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

До складу операційних кас долучаються прибуткові та видаткові каси. Прибуткові каси, своєю чергою, можуть поділятися на денні та вечірні. Денні каси приймають готівкові кошти протягом операційного дня банку. Ці кошти того ж дня повинні бути зараховані банком на рахунки клієнтів. Для обслуговування клієнтів, які здійснюють готівкові розрахунки у пізніші вечірні часи, банки відкривають вечірні каси, які приймають готівкові кошти від клієнтів після закінчення операційного дня. Кошти, що надходять до вечірніх кас, повинні бути зараховані на рахунки клієнтів наступного дня. Залишок грошей в операційній касі обмежений граничним розміром, що визначається за погодженням з Національним банком України залежно від обсягу готівкового обороту банку та умов його роботи.

Для зберігання готівки, бланків суворої звітності та інших цінностей і документів в установі банку відводиться спеціальне приміщення – грошове сховище. У сховищі повинні бути окремі сейфи, металічні шафи, стелажі й возики, які замикаються на ключ посадовою особою, відповідальною за схоронність готівки та цінностей у сховищі банку.

Облік прийнятих у сховище грошових білетів, монет та інших цінностей ведеться у Книзі обліку готівки операційної каси. Там проводяться записи загальних залишків цінностей за кожним рахунком на кожний операційний день до закриття грошового сховища.

Бланки суворої звітності обліковуються на позабалансовому рахунку 9821 «Бланки суворої звітності» в умовній оцінці за кожну книжку або аркуш.

Відповідальність за схоронність готівки й цінностей у сховищі та в операційних касах установ банків несуть особи, які уповноважені наказом керівника установи банку. Такими посадовими особами можуть бути керівник або заступник керівника, головний бухгалтер установи банку або його заступник, завідувач каси.

Грошові сховища, в яких зберігається готівка операційної каси та інші цінності, відчиняються і замикаються на три ключі та опечатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

Всі грошові сховища, сейфи, металеві шафи, в яких зберігаються готівка і цінності, повинні мати дублікати ключів, які з докладним описом вкладаються в пакет, обшиваються тканиною і опечатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Пакет із супровідним листом, підписаним тими ж особами, передається на зберігання у відділ безпеки комерційного банку або в найближчу установу банку.

Документ про здання дублікатів ключів на зберігання іншій установі банку разом із копіями опису та супровідного листа зберігається у сейфі керівника та обліковується на позабалансовому рахунку 9819 «Інші цінності і документи».

Касири операційних кас можуть виконувати операції з приймання і видання готівки тільки на основі касових документів, які перевірені та оформлені обліково-операційними працівниками і передані внутрішнім шляхом до каси. Касири операційних кас повинні мати зразки підписів операційних працівників і контролерів, а операційні працівники – зразки підписів касирів.

У кожній установі банку на касових працівників, інкасаторів, водіїв заводиться особова справа, в якій є заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія наказу про призначення на посаду, витяг з протоколу про прийняття заліку щодо знання Інструкції про касові операції в банках України, а також договір про повну матеріальну відповідальність.

Працівники каси несуть повну матеріальну відповідальність за нестачу грошей і цінностей та інші недоліки в роботі, які завдали матеріальної шкоди банкові.

Облік готівки в національній та іноземній валютах і дорожніх чеків здійснюється за рахунками першого класу розділу 10 «Казначейські та міжбанківські операції» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 21.11.1997 № 388 (із змінами і доповненнями).

Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів у національній валюті здійснюється за номінальною вартістю.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.54.67 (0.01 с.)