Визначення локальної мережі-основні відмінні ознакиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення локальної мережі-основні відмінні ознакиМережні сервіси

комп'ютерна мережа є ресурсом, що дозволяє збирати, аналізувати, організовувати і поширювати інформацію. Цьому сприяють сервіси мережі Інтернет/Інтранет.
Електронна пошта (E-mail)
Групи новин (Usenet), сервіс WWW, FTP, IRC, Telnet

Електронна пошта - асинхронна система передавання текстових або звукових повідомлень і зображень між двома чи кількома користувачами по корпоративній, комерційній, муніципальній або глобальній мережі. Групи новин - система телеконференцій Інтернету. організована як виликий ієрархічний каталог, вузли якого - групи новин за певними предметними областями. Повідомлення, що надсилають користувачі, зазвичай не затримуються в мережі більш ніж п'ять днів.

WWW - глобальна гіпертекстова система, яка використовує Інтернет як транспортний засіб.FTP - протокол передавання файлів, клієнт-серверний протокол прикладного рівня, який забезпечує пошук і пересилання файлів між двома, можливо, різнорідними комп'ютерами в мережі TCP/IP.IRC (Internet Relay Chat) - сервiс, через який користувачi можуть "розмовляти" один з одним через увесь свiт.IRC дозволяє людям, якi знаходяться навiть за тисячi кiлометрiв один вiд одного, вести дiалог або цiлу конференцiю в режимi реального часу.IRC працює за принципом "клiєнт-сервер". Telnet - це сервiс Internet, що дозволяє ввiйти у вiддалений комп'ютер i виконувати на ньому програми.Telnet - найстарiший сервiс Internet. З його допомогою можна "потрапити" на вiддалений комп'ютер мережi, запустити на ньому програму або подивитися змiст певного файлу.
Telnet - це програма, що дозволяє використовувати всi ресурси Internet для прямого з'єднання безпосередньо пiд час роботи з базами даних, бiблiотечними каталогами та iншими iнформацiйними ресурсами, що розкиданими по всьому свiту.

 


Класифікація мереж

класифікація по територіальній ознаці – локальні (Local Area Networks – LAN) мережі це відносно невеликі мережі масштабу підприємства, удома, офісу і т.п.;
глобальні (Wide Area Networks – WAN) мережі;
міські (Metropolitan Area Networks – MAN) мережімережі, охоплюючі значи
тільний географічний простір - регіон, країну, континент.

за середовищем передачі інформації – кабельні,безпровідні

за типом фільтру – однорангов(в домашніх мережах або невеликих офісах)і,на основі серверу,комбіновані

за типологією – шина,зірка,кільце

Визначення локальної мережі-основні відмінні ознаки

Локальна - така мережа, яка дозволяє користувачам не помічати зв'язку. По суті, комп'ютери, пов'язані локальною мережею, об'єднуються в один віртуальний комп'ютер, ресурси якого можуть бути доступні всім користувачам, причому цей доступ не менш зручний, ніж до ресурсів, що входять безпосередньо в кожен окремий комп'ютер. спостерігається висока реальна швидкість доступу, швидкість обміну інформацією між додатками, практично непомітна для користувача.

відмінність

• Висока швидкість передачі інформації, велика пропускна здатність мережі. Прийнятна швидкість зараз - не менше 10 Мбіт / с.• Низький рівень помилок передачі (високоякісні канали зв'язку).

• Ефективний, швидкодіючий механізм керування обміном по мережі.
• Заздалегідь чітко обмежена кількість комп'ютерів, що підключаються до мережі.
глобальні мережі відрізняються від локальних насамперед тим, що вони розраховані на необмежене число абонентів., вони використовують (або можуть використати) не дуже якісні канали зв'язку й порівняно низьку швидкість передачі. А механізм керування обміном в них не може бути гарантовано швидким. У глобальних мережах набагато важливіше не якість зв'язку, а сам факт її існування.

Поняття середовища передачі даних

Середовищем передачі інформації називаються ті лінії зв'язку (або канали зв'язку), за якими проводиться обмін інформацією між комп'ютерами. Найчастіше використовуються провідні або кабельні канали зв'язку, хоча існують і бездротові мережі, які зараз знаходять все більш широке застосування, особливо в портативних комп'ютерах.
Інформація в локальних мережах найчастіше передається в послідовному коді, тобто біт за бітом. Така передача повільніше і складніше, ніж при використанні паралельного коду.

. Але всі кабелі можна розділити на три великі групи:
• електричні (мідні) кабелі на основі кручених пар проводів (twisted pair), які діляться на екрановані (shielded twisted pair, STP) і неекрановані (unshielded twisted pair, UTP);
• електричні (мідні) коаксіальні кабелі (coaxial cable);
• оптоволоконні кабелі (fibre optic). В якостi середовища передачi iнформацiї в локальних мережах найчастiше використовуються: коаксiальний кабель, витi пари провiдникiв i оптоволоконнi середовища.
є обмежені і необмежені сер.пер.даних


Необмежене середовище передачі даних

Середовище передавання може бути обмеженим (фізичний провідник сигналу – кабель) або ж необмеженим (передавання мікрохвильових та подібних їм сигналів через відкритий ефір). Вибираючи середовище передавання, беруть до уваги також такі показники: вартість (придбання, монтажу та обслуговування), пропускну здатність, безпеку передавання інформації тощо.Необмежене середовище забезпечує передавання та прийом електромагнітних сигналів без пристрою (каналу), який би містив цей сигнал у собі. Прикладами комунікаційних систем, що використовують необмежене середовище, є мікрохвильовий, лазерний, інфрачервоний та радіозв'язок.

Мікрохвильові комунікації Такі комунікації використовують для передавання на великі відстані багатьох телефонних каналів, даних, каналів телебачення для віддалених районів тощо. Наземна мікрохвильова передача використовується для налагодження зв'язку між окремими будівлями в межах локальної мережі, якщо прокладання витої пари або коаксіального кабелю пов'язане з труднощами. Мікрохвильовий спосіб зв'язку підтримує високі швидкості передавання, однак більш залежний від зовнішніх впливів (дощ, туман, сильна хмарність), що особливо характерно для великих відстаней.

Лазерні комунікації використовують промінь світла (звичайно, інфрачервоного), що модулюється імпульсами для передавання даних. Прийнятий промінь, в свою чергу, перетворюється в послідовність бітів. Найчастіше використовують два паралельні промені, що дає змогу виконувати передавання сигналів в обох напрямках. Лазерні комунікації дають змогу досягнути найвищих швидкостей передавання даних, однак обмежені відстанями та необхідністю прямої видимості.

Інфрачервоні комунікації найчастіше використовуються у приміщеннях. Прикладом інфрачервоних комунікацій є різноманітні пульти дистанційного управління. Інфрачервоні системи зв'язку дешеві, однак малий радіус дії є перешкодою їх широкого використання.

Радіозв'язком звично називають електромагнітні хвилі в частотному діапазоні від 3 до 300 МГц. Прикладом радіозв'язку є поширення радіопередач, телебачення, службові системи зв'язку з мобільними абонентами. Недоліком такого виду зв'язку є малі швидкості передавання, вплив перешкод (рельєф місцевості, будівлі тощо), вузька смуга передавання.


Поняття топології мережі


Під топологією (структурою) комп'ютерної мережі зазвичай розуміється фізичне розташування комп'ютерів мережі один щодо одного і спосіб з'єднання їх лініями зв'язку. Існує три базові топології мережі:
Шина (bus) - всі комп'ютери паралельно підключаються до однієї лінії зв'язку. Інформація від кожного комп'ютера одночасно передається всім іншим комп'ютерам.
Зірка (star) - до одного центрального комп'ютера приєднуються інші периферійні комп'ютери, причому кожний з них використовує окрему лінію зв'язку. Інформація від периферійного комп'ютера передається тільки до центрального комп'ютера, від центрального - одному або декільком периферійним.
Кільце(ring) - комп'ютери послідовно об'єднані в кільце. Передача інформації в кільці завжди проводиться тільки в одному напрямку. Кожен з комп'ютерів передає інформацію тільки одному комп'ютеру, наступному в ланцюжку за ним, а отримує інформацію тільки від попереднього в ланцюжку комп'ютера.
Необхідно виділити деякі найважливіші фактори, що впливають на фізичну працездатність мережі і безпосередньо пов'язані з поняттям топологія.

• Справність комп'ютерів (абонентів), підключених до мережі. У деяких випадках поломка абонента може заблокувати роботу всієї мережі. Іноді несправність абонента не впливає на роботу мережі в цілому, не заважає іншим абонентам обмінюватися інформацією.
• Справність мережного устаткування, тобто технічних засобів, безпосередньо підключених до мережі (адаптери, трансівери, роз'єми і т.д.). Вихід з ладу мережного устаткування одного з абонентів може позначитися на всій мережі, але може порушити обмін тільки з однією особою.
• Цілісність кабелю мережі. При обриві кабелю мережі (наприклад, через механічних впливів) може порушитися обмін інформацією у всій мережі або в одній з її частин. Для електричних кабелів настільки ж критично коротке замикання в кабелі.
• Обмеження довжини кабелю, пов'язане із загасанням поширюється по ньому сигналу. Як відомо, в будь-якому середовищі при поширенні сигнал послабляється (загасає). І чим більшу відстань проходить сигнал, тим більше він згасає.

9.Топологія шина
Топологія шина своєю структурою припускає ідентичність мережного устаткування комп'ютерів, а також рівноправність всіх абонентів по доступу до мережі. Комп'ютери в шині можуть передавати інформацію тільки по черзі, тому що лінія зв'язку в даному випадку єдина. Якщо кілька комп'ютерів будуть передавати інформацію одночасно, вона спотвориться в результаті накладення У топології шина відсутній явно виражений центральний абонент, через який передається вся інформація, це збільшує її надійність У більшості випадків при використанні шини потрібна мінімальна кількість сполучного кабелю в порівнянні з іншими топологіями.Оскільки центральний абонент відсутній, розв'язання можливих конфліктів у цьому випадку лягає на мережне обладнання кожного окремого абонента. У зв'язку з цим мережева апаратура при топології шина складніша, ніж при інших топологіях Важлива перевага шини полягає в тому, що при відмові будь-якого з комп'ютерів мережі, справні машини зможуть нормально продовжувати обмін.
У разі розірвання або пошкодження кабелю порушується узгодження лінії зв'язку, і припиняється обмін навіть між тими комп'ютерами, які залишилися з'єднаними між собою. Коротке замикання в будь-якій точці кабелю шини виводить із ладу всю мережу.
Відмова мережного устаткування будь-якого абонента в шині може вивести з ладу всю мережу. До того ж таку відмову досить важко локалізувати, оскільки всі абоненти включені паралельно, і зрозуміти, який з них вийшов з ладу, неможливо.Кожен абонент може одержувати з мережі сигнали різного рівня залежно від відстані до передавального абонента. Для збільшення довжини мережі з топологією шина часто використають кілька сегментів, з'єднаних між собою за допомогою спеціальних підсилювачів і відновлювачів сигналів - репітерів або повторювачів.

 


Топологія зірка

Зірка - це єдина топологія мережі з явно виділеним центром, до якого підключаються всі інші абоненти. Обмін інформацією йде винятково через центральний комп'ютер, на який лягає більше навантаження. Зрозуміло, що мережне устаткування центрального абонента повинно бути істотно більш складним, ніж устаткування периферійних абонентів. Про рівноправність всіх абонентів (як у шині) у цьому випадку говорити не доводиться. Звичайно центральний комп'ютер найпотужніший, саме на нього покладаються всі функції з управління обміном. Ніякі конфлікти в мережі з топологією зірка в принципі неможливі, тому що керування повністю централізоване.
Якщо говорити про стійкість зірки до відмов комп'ютерів, то вихід з ладу периферійного комп'ютера або його мережного обладнання ніяк не відбивається на функціонуванні залишилася частини мережі, зате будь-яка відмова центрального комп'ютера робить мережу повністю непрацездатною. Обрив кабелю або коротке замикання в ньому при топології зірка порушує обмін тільки з одним комп'ютером, а всі інші комп'ютери можуть нормально продовжувати роботу.
На відміну від шини, в зірку на кожній лінії зв'язку перебувають тільки два абоненти: центральний і один з периферійних. Найчастіше для їх з'єднання використовується дві лінії зв'язку, кожна з яких передає інформацію в одному напрямку, тобто на кожній лінії зв'язку є тільки один приймач й один передавач.

Серйозний недолік топології зірка складається у жорсткому обмеженні кількості абонентів. Звичайно центральний абонент може обслуговувати не більше 8-16 периферійних абонентів. У зірці припустиме підключення замість периферійного ще одного центрального абонента В даний час більш поширена пасивна зірка, ніж активна. В центрі мережі з даною топологією міститься не комп'ютер, а спеціальний пристрій - концентратор або, як його ще називають, хаб (hub), що виконує ту ж функцію, що й репітер, тобто відновлює надходять сигнали й пересилає їх в усі інші лінії зв'язку .

Топологія кільце

 

Кольцо — это топология, в которой каждый компьютер соединен линиями связи с двумя другими: от одного он получает информацию, а другому передает. На каждой линии связи, как и в случае звезды, работает только один передатчик и один приемник (связь типа точка-точка). Это позволяет отказаться от применения внешних терминаторов. Важная особенность кольца состоит в том, что каждый компьютер ретранслирует (восстанавливает, усиливает) приходящий к нему сигнал, то есть выступает в роли репитера. Четко выделенного центра при кольцевой топологии нет, все компьютеры могут быть одинаковыми и равноправными. Строго говоря, компьютеры в кольце не являются полностью равноправными (в отличие, например, от шинной топологии). Ведь один из них обязательно получает информацию от компьютера, ведущего передачу в данный момент, раньше, а другие — позже. Затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого значения, важно только затухание между соседними компьютерами кольца. Если предельная длина кабеля, ограниченная затуханием, составляет Lпр, то суммарная длина кольца может достигать NLпр, где N — количество компьютеров в кольце. Сигнал в кольце проходит последовательно через все компьютеры сети, поэтому выход из строя хотя бы одного из них (или же его сетевого оборудования) нарушает работу сети в целом. Иногда сеть с топологией кольцо выполняется на основе двух параллельных кольцевых линий связи, передающих информацию в противоположных направлениях. Цель подобного решения — увеличение (в идеале — вдвое) скорости передачи информации по сети. К тому же при повреждении одного из кабелей сеть может работать с другим кабелем

 


Адресація пакетів

Комутатори пакетів, на відміну від комутаторів каналів, мають буферну пам'ять для тимчасового зберігання пакетів. Якщо вихідний порт комутатора зайнятий, то пакети, які надходять на інші його порти, записують в буферну пам'ять і ставлять в чергу на подальше передавання у разі звільнення вихідного порта. Така схема передавання даних дозволяє згладжувати пульсацію трафіка на магістральних каналах і збільшити пропускну здатність мережі.
Під час комутації повідомлень повідомлення не розбивається на окремі частини, а посилається в мережу суцільним блоком довільної довжини. Цей спосіб комутації перевантажує мережу і зменшує її пропускну здатність.
Магістральні канали з'єднують між собою комутаційні вузли і переносять дані від багатьох абонентів. Вони є важливою складовою мережі, від якої значною мірою залежить швидкість і надійність передавання даних. У сучасних мережах МК будують, як правило, на основі цифрових каналів зв'язку або використовують виділені канали.

 


Еталонна модель OSI

Еталонну модель OSI (Open System Interconnection Reference Model), розроблено Міжнародною організацією зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO).

В широкому сенсі відкритою системою може бути названа будь-яка система (комп'ютер, обчислювальна мережа, ОС, програмний пакет, інші апаратні чи програмні продукти), яка побудована відповідно до відкритих специфікацій.

Під терміном «специфікація» в обчислювальній техніці розуміють опис апаратних або програмних компонентів: способи їх функціонування, взаємодія з іншими компонентами, умови експлуатації, обмеження і особливі характеристики.

Під відкритими специфікаціями розуміють опубліковані, загальнодоступні специфікації, що відповідають стандартам і є прийнятими в результаті досягнення згоди після всебічного обговорення всіма зацікавленими сторонами.

Для реальних систем повна відкритість є недосяжним ідеалом, «відкритими» є лише деякі частини, що підтримують зовнішні інтерфейси. Наприклад, відкритість сімейства операційних систем Unix полягає у наявності стандартизованого програмного інтерфейсу між ядром і застосуваннями, що дозволяє легко переносити застосування з середовища однієї версії Unix в середовище іншої версії. Чим більше відкритих специфікацій використано при розробці системи, тим більш відкритою вона є.

В моделі OSI під відкритою системою розуміють мережний пристрій, що може взаємодіяти з іншими мережними пристроями з використанням стандартних правил, які визначають формат, зміст і значення прийнятих чи відправлених повідомлень.

Переваги побудови мереж з дотриманням принципів відкритості:

• Можливість побудови мережі з апаратних і програмних засобів від різних виробників, що дотримуються єдиного стандарту.

• Можливість легкої заміни окремих компонентів мережі на інші, більш досконалі, що дозволяє розвивати мережу з мінімальними витратами.

• Можливість легкого об'єднання кількох мереж.

• Простота освоєння і обслуговування мережі.

Модель OSI визначає різні рівні взаємодії систем, надає їм стандартні імена і вказує, які функції повинен виконувати кожен рівень. Повний опис цієї моделі займає більше 1000 сторінок тексту, тому коротко розглянемо суть моделі.

В моделі OSI засоби взаємодії поділяються на сім рівнів:

7 - Прикладний (Application Layer)

6 - Представницький (Presentation Layer)

5 - Сеансовий (Session Layer)

4 - Транспортний (Transport Layer)

3 - Мережний (Network Layer)

2 - Канальний (Data Link Layer)

1 - Фізичний (Physical Layer)

Модель OSI описує взаємодію двох мережних комп'ютерів. Передача даних від одного комп'ютера до іншого починається з верхнього сьомого рівня, дані передаються з рівня на рівень до самого нижнього першого рівня. При прийомі одержувачем дані передаються вгору від першого рівня. Два комп'ютери встановлюють мережну взаємодію тоді, коли їх програмне забезпечення відповідного рівня моделі OSI може взаємодіяти між собою.


Мережні сервіси

комп'ютерна мережа є ресурсом, що дозволяє збирати, аналізувати, організовувати і поширювати інформацію. Цьому сприяють сервіси мережі Інтернет/Інтранет.
Електронна пошта (E-mail)
Групи новин (Usenet), сервіс WWW, FTP, IRC, Telnet

Електронна пошта - асинхронна система передавання текстових або звукових повідомлень і зображень між двома чи кількома користувачами по корпоративній, комерційній, муніципальній або глобальній мережі. Групи новин - система телеконференцій Інтернету. організована як виликий ієрархічний каталог, вузли якого - групи новин за певними предметними областями. Повідомлення, що надсилають користувачі, зазвичай не затримуються в мережі більш ніж п'ять днів.

WWW - глобальна гіпертекстова система, яка використовує Інтернет як транспортний засіб.FTP - протокол передавання файлів, клієнт-серверний протокол прикладного рівня, який забезпечує пошук і пересилання файлів між двома, можливо, різнорідними комп'ютерами в мережі TCP/IP.IRC (Internet Relay Chat) - сервiс, через який користувачi можуть "розмовляти" один з одним через увесь свiт.IRC дозволяє людям, якi знаходяться навiть за тисячi кiлометрiв один вiд одного, вести дiалог або цiлу конференцiю в режимi реального часу.IRC працює за принципом "клiєнт-сервер". Telnet - це сервiс Internet, що дозволяє ввiйти у вiддалений комп'ютер i виконувати на ньому програми.Telnet - найстарiший сервiс Internet. З його допомогою можна "потрапити" на вiддалений комп'ютер мережi, запустити на ньому програму або подивитися змiст певного файлу.
Telnet - це програма, що дозволяє використовувати всi ресурси Internet для прямого з'єднання безпосередньо пiд час роботи з базами даних, бiблiотечними каталогами та iншими iнформацiйними ресурсами, що розкиданими по всьому свiту.

 


Класифікація мереж

класифікація по територіальній ознаці – локальні (Local Area Networks – LAN) мережі це відносно невеликі мережі масштабу підприємства, удома, офісу і т.п.;
глобальні (Wide Area Networks – WAN) мережі;
міські (Metropolitan Area Networks – MAN) мережімережі, охоплюючі значи
тільний географічний простір - регіон, країну, континент.

за середовищем передачі інформації – кабельні,безпровідні

за типом фільтру – однорангов(в домашніх мережах або невеликих офісах)і,на основі серверу,комбіновані

за типологією – шина,зірка,кільце

Визначення локальної мережі-основні відмінні ознаки

Локальна - така мережа, яка дозволяє користувачам не помічати зв'язку. По суті, комп'ютери, пов'язані локальною мережею, об'єднуються в один віртуальний комп'ютер, ресурси якого можуть бути доступні всім користувачам, причому цей доступ не менш зручний, ніж до ресурсів, що входять безпосередньо в кожен окремий комп'ютер. спостерігається висока реальна швидкість доступу, швидкість обміну інформацією між додатками, практично непомітна для користувача.

відмінність

• Висока швидкість передачі інформації, велика пропускна здатність мережі. Прийнятна швидкість зараз - не менше 10 Мбіт / с.• Низький рівень помилок передачі (високоякісні канали зв'язку).

• Ефективний, швидкодіючий механізм керування обміном по мережі.
• Заздалегідь чітко обмежена кількість комп'ютерів, що підключаються до мережі.
глобальні мережі відрізняються від локальних насамперед тим, що вони розраховані на необмежене число абонентів., вони використовують (або можуть використати) не дуже якісні канали зв'язку й порівняно низьку швидкість передачі. А механізм керування обміном в них не може бути гарантовано швидким. У глобальних мережах набагато важливіше не якість зв'язку, а сам факт її існування.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.013 с.)