Існування в Україні місцевого самоврядування закріплене вМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Існування в Україні місцевого самоврядування закріплене вКонституції України в :

а). ст..З;

б), ст.. 7;

в) ст.. 15.

 

8.Актами реагування Уповноваженого на порушення положень Конституції та Законів України, міжнародних договорів України стосовно прав і свобод людини і громадянина є :

A) конституційне подання;

B) Б) конституційне звернення;

C) подання до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і їх посадових осіб.

1. УВРУзПЛ належить до органів:

а)законодавчої влади;

б) виконавчої влади;

в) судової влади;

г) не належить до жодної з гілок влади.

 

2. З якого віку настає пасивне виборче право :

а) з 18 років;

б) з 21 року;

в) з 25 років;

г) з 35 років

 

3. В чому полягає зміст діяльності УВРУзПЛ :

A) доповнює існуючі способи захисту прав громадян;

Б) здійснює парламентський контроль за додержанням прав і свобод людини і громадянина в Україні;

B) змінює судовий захист прав і свобод громадян України.

4.Коли був прийнятий Акт проголошення незалежності України:

а). 28 червня 1991 року;

б). 24 серпня 1991 року;

 

5. Конституція, прийнята шляхом укладання угоди між різними
суб'єктами конституційного процесу називається -

а). договірна;

б), народна;

в), дарована;

 

Конституція України -

а). народна;

б), договірна;

в), дарована.

1. Народним депутатом України може бути громадянин України, який досяг :

а). 18р.;

б).21р.;

в).35р.

 

2.Конституції Радянської України були прийняті:

а). 1919 р., 1937 р., 1929 р., 1978 р.; б). 1918 р., 1924 р., 1937 р., 1929 р.; в).1919 р, 1924 р., 1938 р., 1978 р.;

 

3. За якою виборчою системою обирається ВРУ:

а), мажоритарною;

б), пропорційною;

в), змішаною.

 

А політичним режимом Україна є

а), демократична держава;

б). тоталітарна держава;

в)авторитарна держава;

 

5.Принципами правового статусу особи є :

а). рівність;

б), не відчужуваність та непорушність;

в), гарантованість;

г). гласність;

д). єдність прав ат свобод;

е). закріплення в національному законодавстві прав і свобод, передбачених міжнародними нормативними актами.

 

6. Коли вперше були закріплені положення, що стосувались прав ісвобод:
а), у 17 ст.;

б), у 18 ст.;

в), у 19 ст.

 

7.В основі ліберальної концепції правового статусу особи закладено :

а), не відчужуваність прав, належність від народження кожній особі таких

невід'ємних прав як право на життя, недоторканість особи, гідність ;

б), наявність прав людини і прав трудящих, перевага надається обов'язкам, а

не правам:

в), релігійні догми.

1.У Верховній Раді України можуть утворюватися такі органи :

а).тимчасові комісії; б).слідчі комісії; в).контрольні комісії; г).комітети.

 

2. Територіальний устрій України грунтується на таких засадах :

а).єдності та цілісності державної території;

б).поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади; в).збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів;

г).єдиновладдя;

д).непорушності.

 

3.Строк повноважень голови КСУ:

А). 6 років; Б). З роки;

В). 9 років.

 

4.У разі дострокового припинення повноважень судді КСУ , призначеного Президентом України, він зобов'язаний призначитина цю посаду іншу особу у строк:

А). 1. місяць; Б). З місяці; В). 6 місяців.

 

Наука конституційного права - це

а). система ідей, концепцій, теорій про конституційне право як галузь національного права;

б). система правових норм, які регулюють поведінку суб'єктів конституційно-правових відносин;

в), система правових норм, які регулюють конституційно-правові відносини;

 

6. Предметом науки конституційного права є:
а). державний лад;

б). політична система;

в). держава і право.

Конституційне право - це

а).норма права;

б), галузь права;

в), інститут права.

 

2. Конституційна відповідальність буває —а).ретроспективна; в), пряма; б).позитивна; г). попередня; д).наступна; е). Безпосередня.

3. Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається такою кількістю голосів:

а). 1/2; б).2/3; в).3/4.

 

4. Всеукраїнський референдум призначається за народною ініціативою,
якщо цього вимагають :

а).200 тисяч громадян;

б). 500 тисяч громадян;

в). З млн. громадян.

 

5. В які строки Президент України підписує закони :

а).5 днів; б). 10 днів; в). 15 днів.

 

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі

а), відставки ;

б). за станом здоров'я;

в).в порядку імпічменту;

г).в разі смерті

 

7.Відставка Президента України набирає чинності:

а), з моменту затвердження заяви про відставку 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

б), не раніше як через 30 днів після проголошення заяви;

в).з моменту проголошення заяви на пленарному засідання Верховної Ради

України,

 

Скільки строків підряд на посаду Президента України може бути

Обрана одна й та сама особа?

а), один;

б). два;

в), три.

 

1. Рішення про усунення Президента з поста в порядку імпічменту
приймається :

а). 1/2від конституційного складу ВРУ;

б). 2/3 від конституційного складу ВРУ;

в). 3/4від конституційного складу ВРУ.

 

2. Головою Ради національної безпеки та оборони України є:

а). Президент України;

б). Міністр оборони;

в). Голова Служби безпеки України.

 

3. У якій статті Конституції України закріплено право на особисту
недоторканість:

а), ст.27;

б), ст.28;

в), ст.29.

 

4. До якої групи прав відноситься право на страйк :

а), політичні; б), соціальні; в), особисті; в), економічні.

 

5. Яка стаття Конституції У країни закріплює право на працю :

а). 30;

б).37;

в).43.

 

7.Право на соціальний захист означає :

а). право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності;

б), право на забезпечення у старості;

в), право на забезпечення у разі втрати годувальника;

г). право на забезпечення у випадку безробіття з незалежних від особи

обставин;

д). в інших випадках передбачених законодавством України;

е). немає жодної вірної відповіді.

 

8. Прем'єр - Міністра України призначає :

а). Президент України;

б). Верховна Рада України;

в). Голова Верховної Ради України.

 

Юридичні факти, що суперечать вимогам конституційно-правових норм - це

а), неправомірні дії;

б), юридичні вчинки;

в). юридичні акти;

2.Дійсні вибори - це вибори в ході яких :

а), були допущені порушення норм чинного законодавства;

б), були дотримані норми чинного законодавства;

в), проведені у встановлені строки;

3. Функцію державного обвинувачення в суді підтримує :

а), суддя;

б), прокурор;

в), потерпілий.

Правозмінюючі юридичні факти -

а), змінюють права і обов'язки суб'єктів конституційно-правових відносин;

б), змінюють відповідальність суб'єктів конституційно-правових відносин;

в). змінюють конституційно-правові відносини.

5. Відносини між суб'єктами конституційно-правових відносинє:

а), субординаційними;

б), рівноправними;

в), взаємнозалежними;

6.Суб'єкти конституційно-правових відносин реалізують свої праваі обов'язки через -

а). норми конституційного прав і норми інших галузей права;

б), тільки через норми конституційного права;

в), через норми всіх галузей права;

 

7.Які акти виносить Президент України:

а), укази;

б), розпорядження;

в), постанови.

8.Особисті нематеріальні блага - це:

а), об'єкт конституційно-правових відносин;

б), конституційно-правова норма;

в). конституційно-правовий інститут.

 

1. Конституція, прийнята шляхом укладання угоди між різними
суб'єктами конституційного процесу називається -

а). договірна;

б), народна;

в), дарована;

 

2. Кабінет Міністрів України видає :

а), постанови;

б), розпорядження;

в), накази.

 

Конституція України -

а). народна;

б), договірна;

в), дарована;

 

4.Яка стаття Конституції України закріплює право володіти,
користуватися та розпоряджатися власністю

а).40;

б).41;

в).42;

г). 13.

 

5. Коли починаються чергові сесії Верховної Ради України :

а), першого вівторка вересня і грудня кожного року;

б), першого вівторка лютого і вересня кожного року;

в), всі відповіді невірні, вкажіть свій варіант.

 

6.Хто виконує обов'язки Прем'єр-Міністра України в разі його смерті:

а). Перший Віце-Прем'єр-Міністр;

б). Голова ВРУ;

в). Президент України;

 

 

1.До якої з гілок влади належать органи прокуратури:

а) законодавчої

б)виконавчої

в)судової

г)немає жодної правильної відповіді

 

2. Строк повноважень Президента України становить :

а).З роки;

б).4роки;

в).5 років.

 

3.Термін повноважень Уповноваженого ВРУ з прав людини (УВРУзПЛ) становить:

A) 3роки; Б) 5 років;

B) 10 років;

C)

4.УВРУзПЛ призначають на посаду і звільняють з посади:

A) ВРУ;

Б) Президент України;

B) КМУ.

 

5.Який орган здійснює виконавчу владу в АРК :

а). Верховна Рада АРК;

б). Рада Міністрів АРК;

в). Кабінет Міністрів АРК;

г). Місцева державна адміністрація.

 

6. Хто здійснює перше призначення на посаду судді :

а). Президент України;

б). Верховна Рада України;

в). Кабінет Міністрів України.

 

7.Перше засідання Верховної Ради України відкриває :

а). Голова ВРУ попереднього скликання;

б), найстарший за віком народний депутат України;

в), новообраний Голова ВРУ.

1. Голова Вищої ради юстиції обирається на строк :

а). З роки;

б). 5 років;

в). 6 років.

2.Судді КСУ призначаються :

а).ВРУ;

б). Президентом України;

в). Головою Верховного Суду України;

г). Вищою радою юстиції;

д). З'їздом суддів України.

 

3.До складу КСУ входять :

а). 10 суддів;

б). 12 суддів;

в). 18 суддів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.017 с.)