Негізгі желілік топологиялар.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Негізгі желілік топологиялар.Желіні атқаратын қызметіне байланысты топологиялардың үш түрі болуы мүмкін.

Шиналық топология. М±нда жұмыс станциялары желі адаптерлері арқылы жалпы шинаға немесе магистральға (кабельге) қосылады.

Жұлдыз тәрізді топология. М±нда ортақтандырылған коммутациялық түйін – желілік сервер болуы тиіс, ол барлық мәліметтерді жеткізуді жүзеге асырады.

Сақиналық топология. М±нда байланысу арналары тұйықталған сақина бойында орналасады. Жөнелтілген мәлімет біртіндеп барлық жұмыс станцияларын ара лап шығады да, он коректі комп’ютер қабылдған соң жұмыс тоқтатылады. Бұл топологияның кемшілігі-кез-келген бір жұмыс станциясының істен шығуы жалпы байланысты бұзады.

4.Желілік техникалыќ ќ±ралдар.

Жергілікті немесе аймаќты тармаќталѓан желілер архитектураларына байланысты негізгі компонеттер мен технологиялар мынадай бµліктерден т±рады:

Аппартыќ ќ±ралдар:

- кабельдер;

- серверлер;

- желілік интерфейс таќшалары (NIC, Network Interface Card);

- концентраторлар;

- коммутаторлар;

- аймаќтыќ тармаќталѓан желілер ‰шін баѓдарлауыштар (маршрутизаторлар);

- аймаќтыќ тармаќталѓан желілер ‰шін ќашыќтан ќатынас ќ±ру серверлері;

- аймаќтыќ тармаќталѓан желілер ‰шін модемдер;

 

Серверлер. Клиент/сервер желісіндегі сервер дегеніміз осы желіге ќосылѓан басќа компьютерлер пайдалана алатын файлдар мен ќолданбалы программаларды саќтауѓа арналѓан жоѓары кµлемді ќатты дискісі бар дербес компьютер болып табылады. Б±ѓан ќоса серверде желілік операциялыќ ж‰йе (NOS, Network Operating system) орнатылып, ол шеткері ќ±рылѓыларды да басќара алады.

Желілік интерфейс таќшалары (NIC, Network Interface Card) ‰стелге ќойылатын жєне портативті алып ж‰руге ыњѓайлы компьютерлерге орнатылады. Олар жергілікті желідегі басќа ќ±рылѓылармен ќатынас ќ±ру ‰шін ќажет. Компьютер ж±мыс µнімділігіне бірсыпыра талаптар ќоятын єрт‰рлі дербес компьютерлерге арналѓан желі таќшаларыныњ кµптеген т‰рлері бар. Олар мєліметтерді тасымалдау жылдамдыѓыныњ µзгеруі мен желіге ќосылу тєсілдеріне байланысты єрт‰рлі болып келеді.

Модемдер жай телефон арналары арќылы Интернетке ќосылып, онымен мєлімет алмасу м‰мкіндігін береді. “Модем” деген сµз осы ќ±рылѓыныњ ќызметіне байланысты шыќќан, ол “модулятор/демодулятор” сµздерініњ ќысќаша т‰рі. Модем дербес компьютерден шыќќан цифрлыќ сигналдарды жалпы телефон арналары арќылы тасымалданатын аналогтыќ сигналдарѓа т‰рлендіреді. Ал екінші модем ќабылданѓан сигналдарды ќайтадан цифрлыќ формаѓа ауыстырады.

5. Мәліметтер базасы

Көбінесе қарапайым мәліметтер базасы бір компьютердің дискісінің бір немесе бірнеше файлында орналасады. Мұндай мәліметтермен бір адам жұмыс істей береді. Ал егер мәліметтер базасы ‰лкен компания үшін құрылған болса ше? Ондай да бұл мәліметтерді бір мезетте екі – үш адам пайдалануға тура келеді. Ал, ол компаниялардың филиадары әр жерде және бір-бірінен қашық орналасса ше? Мұндайда мәліметтер базасын қажет еткендер уақытша қалай пайдалана алады?

Сол компьютерлерді бір компьютерлік желіге біріктіріп мәліметтер базасын серверіне орналастыру керек. Желінің жұмыс станциялары жерделі терминал ролін атқарып, қажетті мәліметтерді керек кезінде мәліметтер базасының басқару жүйесі орналасқан серверден с±рап, оның дискісінен альп отырады. Мәліметтер базасының басқару жүйесі орналасқан серверге сұраныс түскен соң, керекті мәліметтер жұмыс станцияларына жіберіліп отырады. Серверлік компьютер әр жерде орналасқан ЭЕМ –дермен (яғни мәліметті пайдаланатын адаммен) тек желілік байланыс арқылы ғана мәліметтер алмаса алады.

 

«Сырдария » университеті

«Физика - математика» факулътеті

«Информатика» кафедрасы

 

«Информатика» пәні бойынша

 

050117 “Ќазаќ тілі жєне єдебиеті”, 050103 “Педагогика жєне психология”, 050119 “Шет тілі”, 050114 “Тарих” 050102- «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі», 050301-«Құқықтану», 050115 – «Құқық және экономика негіздері» мамандықтарының студенттері үшін

 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ сабақтар

 

Жетісай – 2010.

10. Лабораториялық сабақтардың жоспары.

Лабораторияның тақырыбы Өтілетін мерзімі Ұпай саны
1. Бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне санды ауыстыру. Екілік санау жүйесі. Екілік арифметика. Логикалық есептерді өрнектеу.  
2. Алгоритмді сипаттап жазу түрлері. Сөздік, графикалық, кестелік. Алгоритмнің қадаммен орындалуы.  
3. Windows-тың объектілі бағытталған платформасы. Файл, бума, және жарлық – файлдық жүйелер объектісі. Қосымша және құжат – пайдаланушы деңгейіндегі объектілер. Пайдаланушы графиктік интерфейсі. Мәліметтер алмасуды ұйымдастыру. OLE объектілерін енгізу және байланыстыру технологиясы. Проводник программасы.  
4. Windows-тың объектілі бағытталған платформасы. Windows ортасын баптау. Қолданбалы бағыттағы стандартты қосымшалар. Қызметке бағытталған стандартты қосымшалар.  
5. MS DOS операциялық жүйесі. MS DOS операциялық жүйесін жүктеу. Каталогтармен жұмыс істеу: құру, атын өзгерту, өшіру, көшіру, орнын өзгерту. Файлдармен жұмыс істеу командалары.  
6. MS DOS операциялық жүйесі. Norton Commander-ақпараттық терезенің панелдерімен жұмыс істеу. Каталогтармен, файлдармен жұмыс істеу.  
7. Архивтеу және антивирус программалары. WinRAR, WinZip. Артивтрустық программалық құралдар: AVP, Norton Antivirus, DrWeb.  
  І-ші аттестация 20 балл
8. Microsoft Word мәтіндік редакторы. Негізгі объектілері. Мәтінді көшіру, орнын ауыстыру, өшіру. Форматтау. Терезелермен жұмыс істеу. Кестелермен жұмыс істеу.  
9. Microsoft Word мәтіндік редакторы. Суреттерді қою. WordArt объектілері. Формулалар редакторы.  
10. Microsoft Exsel кестелік процессоры.Кестелік процессордың интерфейсі. Мәліметтер. Формулаларды көшіруде және орнын өзгертуде салыстырмалы және абсолютті адрестердің автоматты өзгеруі. Стандартты функциялар.  
11. Microsoft Exsel кестелік процессоры. Графикалық объектілерді өңдеу. Беттермен жұмыс істеу.  
12. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Microsoft Access. Мәліметтер қорын құру. Кесте режимінде жұмыс істеу. Формаларды қолдану.  
13. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Мәліметтер қорын сұрыптау. Фильтрациялау. Сұраныс және есептерді құру. Кнопкалармен жұмыс істеу.  
14. Power Point презентация жасау құралы. Интерфейс. Слайдтарды құру. Бірнеше слайдтардан презентация құру. Слайдтар арасында ауысу. Анимация құру.  
  ІІ-ші аттестация 20 балл
15. Internet желісімен жұмыс істеу. Электрондық поштамен жұмыс істеу. Телеконферен-ция. Internet-тен ақпарат іздеу. Microsoft Front Page редакторында web-беттерін жасау.    

 

Пайдаланатын әдебиеттер:

Негізгі:

1. Информатика. Базовый курс. Учебник / Под.ред. Н.В. Макаровой, СПб, Питер, 2001, 768 с.

2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. 3-е изд./Под ред. Н.В. Макаровой.-М.: Финансы и статистика, 2002.-256 с.

3. Microsoft Access 2000. Шаг за шагом: Практическое пособие.-М.: ЭКОМ, 2000.-352 с.

4. Microsoft Windows 2000 Professional. Шаг за шагом: Прак.пособие.-М., 2000.-304 с.

5. Алексеев А.П. Информатика 2002: Учебник для вузов – М.: Солон-Р, 2002.-400 с.

6. Базы данных: Учебник для вузов/ Под ред. Хомоненко А.Д.-Спб.: КОРОНА принт 2000.-416 с.

7. Золотова С.И. Практикум по Access, М., Финансы и статистика, 2001, 144 с.,ил

8. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Компьютерная графика: Практическое пособие.-М.:

Технолоджи-3000,2001.-752 с.

9. Стил Х. Освой самостоятельно Microsoft Word 2000 за 24 часа.-М.: Вильяме, 2000.-428с.

10. Хелворсон М., Янг М. Эффективная работа с Microsoft Office 2000.- Спб.: «Питер», 2001.- 1232с.

11. Б.Бөрібаев, Е. Балапанов, Г. Мадьярова, Р. Дузбаева. Жаңа ақпараттық технологиялар.

Алмати, 2001 ж. “Ғылым” ғылыми баспа орталығы.

12. А.Левин. “Самоучитель работы на компьютере” Москва, 1997.4.

13. Дж. Куртер. А.Маркви. “MICROSOFT OFFICE 2000”. Санкт-Петербург, 2000

14. Сергей Каратыгин. Access 2000 на примерах. Москва, 2000.

15. В.Долженков, Юлий Колесников. «Microsoft Excel 2002», Санкт-Петербург, 2003

16. Н.Н. Тунгатаров. “Excel для пользователей в примерах”, Алматы, 2004

17. С.М. Лавренов “Excel сборник примеров и задач” Москва 2003

18. С.В.Симонович. Информатика. Базовый курс. 1-е издание.Санкт-Петербург, «Пресс», 2002 г.

19. Н.Т. Ермеков. «Есептеуіш техника негіздері», Астана-2007.

20. О.Камардинов «Есептеуіш техника және программалау», Алматы-1997

21. О.Сейітқұлов. «Алгоритмдеу және BASIC тілінде программалау технологиясы», Шымкент-

2000.

Қосымша:

22. М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаева. Информатика. Астана, 2004 ж.

23. С.Симонович, Г.Евсеев «Практическая информатика» Москва «Пресс» 1998

24. Н.Т. Ермеков. «Ақпараттық технологиялар», Астана-2007.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

 

 

«Сырдария» университеті

«Физика - математика» факулътеті

«Информатика» кафедрасы

 

 

«Информатика» пәні бойынша

 

050117 “Ќазаќ тілі жєне єдебиеті”, 050103 “Педагогика жєне психология”, 050119 “Шет тілі”, 050114 “Тарих” 050102- «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі», 050301-«Құқықтану», 050115 – «Құқық және экономика негіздері» мамандықтарының студенттері үшін

 

 

Студенттің Өзіндік жұмысының жоспары

ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

(СӨЖ)

Жетісай – 2010.

11. Студенттің өзіндік жұмысының жоспары және орындау кестесі

Тақырыбы, мазмұны Сағат саны Өткізілетін уақыты Ауд.
1. Информатика пәні және міндеттері. Информатиканың жалпы теориясы. 1 апта
2. Информатиканың арифметикалық негіздері. Әр түрлі жүйелердегі әрекеттер. 2 апта
3. Информатиканың алгоритмдік негіздері. 3 апта
4. Компьютерлік графика негіздері. 4 апта
5. Дербес компьютердің архитектурасы. 5 апта
6. ЭЕМ даму тенденциясы және жағдайлары. 6 апта
7. Программалық жабдықтаудың даму тенденциялары. 7 апта
8. Операциялық жүйелер. Windows операциялық жүйелері. 8 апта
9. MS-DOS операциялық жүйелері. Norton Commander. 9 апта
10. Программалық жабдықтау сервистері. Архиваторлар. Компьютерлік вирустар. 10 апта
11. MS WORD мәтіндік редакторы. 11 апта
12. MS EXSEL кестелік процессоры. 12 апта
13. MS ACCESS мәліметтер қорын басқару жүйесі. 13 апта
14. MS POWER POINT презентация жасау құралдары. 14 апта
15. MS FRONT PAGE компьютерлік желілер. 15 апта

Пайдаланатын әдебиеттер:

Негізгі:

1. Информатика. Базовый курс. Учебник / Под.ред. Н.В. Макаровой, СПб, Питер, 2001, 768 с.

2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. 3-е изд./Под ред. Н.В. Макаровой.-М.: Финансы и статистика, 2002.-256 с.

3. Microsoft Access 2000. Шаг за шагом: Практическое пособие.-М.: ЭКОМ, 2000.-352 с.

4. Microsoft Windows 2000 Professional. Шаг за шагом: Прак.пособие.-М., 2000.-304 с.

5. Алексеев А.П. Информатика 2002: Учебник для вузов – М.: Солон-Р, 2002.-400 с.

6. Базы данных: Учебник для вузов/ Под ред. Хомоненко А.Д.-Спб.: КОРОНА принт 2000.-416 с.

7. Золотова С.И. Практикум по Access, М., Финансы и статистика, 2001, 144 с.,ил

8. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Компьютерная графика: Практическое пособие.-М.:

Технолоджи-3000,2001.-752 с.

9. Стил Х. Освой самостоятельно Microsoft Word 2000 за 24 часа.-М.: Вильяме, 2000.-428с.

10. Хелворсон М., Янг М. Эффективная работа с Microsoft Office 2000.- Спб.: «Питер», 2001.-

1232с.

11. Б.Бөрібаев, Е. Балапанов, Г. Мадьярова, Р. Дузбаева. Жаңа ақпараттық технологиялар.

Алмати, 2001 ж. “Ғылым” ғылыми баспа орталығы.

12. А.Левин. “Самоучитель работы на компьютере” Москва, 1997.4.

13. Дж. Куртер. А.Маркви. “MICROSOFT OFFICE 2000”. Санкт-Петербург, 2000

14. Сергей Каратыгин. Access 2000 на примерах. Москва, 2000.

15. В.Долженков, Юлий Колесников. «Microsoft Excel 2002», Санкт-Петербург, 2003

16. Н.Н. Тунгатаров. “Excel для пользователей в примерах”, Алматы, 2004

17. С.М. Лавренов “Excel сборник примеров и задач” Москва 2003

18. С.В.Симонович. Информатика. Базовый курс. 1-е издание.Санкт-Петербург, «Пресс», 2002 г.

19. Н.Т. Ермеков. «Есептеуіш техника негіздері», Астана-2007.

20. О.Камардинов «Есептеуіш техника және программалау», Алматы-1997

21. О.Сейітқұлов. «Алгоритмдеу және BASIC тілінде программалау технологиясы», Шымкент-

2000.

 

Қосымша:

22. М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаева. Информатика. Астана, 2004 ж.

23. С.Симонович, Г.Евсеев «Практическая информатика» Москва «Пресс» 1998

24. Н.Т. Ермеков. «Ақпараттық технологиялар», Астана-2007.

«Сырдария » университеті

«Физика - математика» факулътеті

«Информатика» кафедрасы

 

«Информатика» пәні бойынша

 

ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

(ОБСӨЖ)

12. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі

 

Тақырыбы, мазмұны Өткіз-н уақыты Сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары
Сем. Кон-сул. Реф. Үй жұм. Тест тапс. Кол-локв. Глос-сари
1. Арифметикалық негіздер. Ақпаратты кодтау. Ақпаратты өлшеу бірліктері.       1 апта          
2. Арифметикалық негіздер. Бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне ауыстыру. Екілік санау жүйесі. Екілік арифметика.             1 апта 1,0 б    
3. Арифметикалық негіздер. Он алтылық санау жүйесі. Екілік санау жүйесінен он алтылық санау жүйесіне және керісінше ауыстыру.       1 апта          
4. Арифметикалық негіздер. Тура кодтар.             2 апта 1,0 б    
5. Арифметикалық негіздер. Кері кодтар.       2 апта          
6. Информатиканың логикалық негіздері. Логикалық есептерді шығару.             2 апта 1,0 б    
7. Информатиканың логикалық негіздері. Ақиқат кестесі.       3 апта            
8. Алгоритмдік негіздер. Сызықтық құрылымның типтік есептерін шығару. Формула бойынша есептеу.             3 апта 1,0 б    
9. Алгоритмдік негіздер. Тармақталатын құрылымды типтік есептерді шығару.       3 апта          
10. Алгоритмдік негіздер. Циклдік құрылымды типтік есептерді шығару.             4 апта 1,0 б    
11. Алгоритмдік негіздер. Құрамдастырылған құрылым есептерін шығару.       4 апта          
12. Компьютерлік графика негіздері. Растрлік графика.             4 апта 1,0 б    
13. Компьютерлік графика негіздері. Векторлық графика. Түрлі түсті модельдер.       5 апта          
14. Дербес компьютердің архитектурасы. Дербес компьютердің негізгі құрылғылары. Функционалдық-құрылымдық ұйымдастыру.             5 апта 1,0 б    
15. Дербес компьютердің архитектурасы.Жадының құрылымы: ішкі және сыртқы жады. Компьютер жадында мәліметтерді беру тәсілдері.       5 апта          
16. Бағдарламалық қамтама-сыздандырудың даму тен-денциялары және жағдайы. Операциялық жүйе. Сервистік программалар.               6 апта 1,0 б    
17. Windows операциялық жүйесі. Windows жүйесінің қызмет көрсетуші программалары.       6 апта          
18. Windows операциялық жүйесі. Windows жүйесінің анықтамасымен жұмыс істеу.             6 апта 1,0 б    
19. Windows операциялық жүйесі. Панель задач қатары. Негізгі мәзір, оның құрамын өзгерту.       7 апта          
20. Windows операциялық жүйесі. Басқару панеліндегі командалар.             7 апта 1,0 б    
21. MS-DOS операциялық жүйесі. MS-DOS жүйесінде жұмыс істеу технологиясы.       7 апта          
  І-ші аттестация 10 балл  
22. MS-DOS операциялық жүйесі. Консол режимінде файлды құру. Принтерге файлды басып шығару.       8 апта     8 апта 1,0 б    
23. MS-DOS операциялық жүйесі. Дискіні жұмыс істеуге дайындау. Операциялық жүйені дискіге көшіру.                  
24. Norton Commander. Norton Commander программасы-ның ақпараттық терезесінің панельдерімен жұмыс істеу.       9 апта     8 апта 1,0 б    
25. Norton Commander. Файлдармен каталогтармен жұмыс.                  
26. Norton Commander. Функционалдық пернелердің көмегімен пакеттерді басқару.       9 апта     9 апта 1,0 б    
27. Сервистік программалық жабдықтар. Архиватор программалары.                  
28. Сервистік программалық жабдықтар. Антивирустық программалар құралдары.       10 апта     10 апта 1,0 б    
29. Сервистік программалық жабдықтар. Файлдық менеджер.                  
30. Сервистік программалық жабдықтар. Стандартты қызметші программалар.       11 апта     10 апта 1,0 б    
31. Microsoft Word мәтіндік редакторы. Текстерге қолданылатын негізгі амалдар.                  
32. Microsoft Word мәтіндік редакторы. Word мәзірлері.       11 апта     11 апта 1,0 б    
33. Microsoft Word мәтіндік редакторы. Microsoft Word редакторында іс-қағаз жүргізу.                  
34. Microsoft Word мәтіндік редакторы. Microsoft Word редакторында баспа істері.       12 апта     12 апта 1,0 б    
35. Microsoft Word мәтіндік редакторы. DOS және Windows ортасының әр түрлі мәтіндік программаларына дайындалған құжаттарды Word-та өңдеу.                  
36. Microsoft Exsel кестелік процессоры. Microsoft Exсel кестелік процессорының мәзірлері.       13 апта     12 апта 1,0 б    
37. Microsoft Exsel кестелік процессоры. Microsoft Exsel-де есептер шығару.                  
38. Microsoft Exsel кестелік процессоры. Microsoft Exsel-де графика тұрғызу.       13 апта     13 апта 1,0 б    
39. Access мәліметтер қорын басқару жүйесі. Access мәліметтер қорын басқару жүйесі.                  
40. Access Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Мәліметтер қорын сұрыптау. Фильтрлер.       14 апта     14 апта 0,5 б    
41. Access Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Сұраныс және басылым құру.                  
42. Access Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Кнопкалармен жұмыс.             14 апта 0,5 б    
  ІІ-аттестация 10 балл
43. Power Point редакторы. Power Point-та презентация жасау құралдары.       15 апта          
44. Power Point редакторы. Анимациялық гипермәтіндік презентация құру.             15 апта      
45. Microsoft Front Page-де web-беттерін жасау.       15 апта          
                       


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 398; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.016 с.)