Тема 11. Повоєнна доба і місце в міжнародних процесах Української РСР.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Повоєнна доба і місце в міжнародних процесах Української РСР.Українське питання на Ялтинській конференції 1945 р. Міжнародно-правове оформлення західних кордонів УРСР. Обмін населенням між Україною й сусідніми державами. Операція “Вісла”.

Співвідношення залежності й „автономності” вітчизняної дипломатії. Україна у зовнішньополітичних концепціях провідних західних держав. Конгрес США і українське питання. Закон США про поневолені нації. Роль української діаспори у приверненні уваги світової громадськості до становища історичної Батьківщини.

Проблема міжнародного визнання та розгортання двосторонніх відносин УРСР. Структура та основні напрямки діяльності МЗС УРСР 1946-1991 рр.

Особливості діяльності УРСР в ООН та її спеціалізованих установах за доби „холодної війни”. Функціонування Постійних представництв УРСР при ООН (Нью-Йорк), ЮНЕСКО (Париж), відділенні ООН в Женеві та при міжнародних організаціях у Відні. Участь УРСР у вирішенні проблем повоєнного устрою Європи на Паризькій мирній конференції 1946 р. та Дунайській конференції 1948 р.

Наростання тоталітарного тиску щодо України (зокрема, в ідеологічній сфері, науці і мистецтві), посилення централістських і русифікаторських тенденцій у політичному курсі керівництва СРСР. Причини поступового загострення українсько-російських суперечностей. Національно-дисидентський рух в Україні та його вплив на міжнаціональні, міждержавні відносини.

Визрівання в 60-80-х рр. передумов здобуття Україною незалежності, перетворення її на повноправного суб’єкта міжнародних відносин.

Горбачовська „перебудова” і активізація міжнародної діяльності УРСР.

 

Тема 12. Головні сфери та пріоритети дипломатії сучасної України

 

Здобуття Україною державної незалежності. Зовнішньополітична проблематика у Верховній Раді України навесні 1990 - влітку 1991 рр. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. і її міжнародне визнання. Концептуальні засади і практика реалізації зовнішньополітичного виміру Української держави. Українська дипломатія у двосторонніх відносинах. Участь України у створенні СНД та набуття асоційованого членства. Дипломатія України і проблема правонаступництва Україною СРСР. Українська дипломатія в процесах ядерного роззброєння та скорочення звичайних збройних сил і озброєнь.

Багатостороння дипломатія України. Входження України у загальноєвропейський процес: ОБСЄ, Рада Європи, Європейський Союз, Центральноєвропейська ініціатива. Перспективи трансатлантичної інтеграції України. Україна в регіональних об'єднаннях. Дипломатичне забезпечення реалізація Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. Україна і проблеми реформування ООН та здійснення миротворчих операцій.

Українська дипломатія і проблеми міжнародно-правового забезпечення державних кордонів України. Переговорна практика і підписання міжнародних договорів сучасної України.

Питання для підсумкового контролю

1. Предмет, завдання і значення курсу "Історія України (Дипломатична історія України).

2. Формування уяв про дипломатію додержавної України.

3. Міжнародні обставини формування державного об’єднання "Русь" та дипломатичні складові його зміцнення.

4. Норманська теорія та дипломатичні акції перших князів Рюриковичів.

5. Договори давньоруських князів із Візантією.

6. Дипломатія Святослава.

7. Розквіт дипломатичної активності України – Руси за часів Володимира Великого.

8. Ярослав Мудрий і його дипломатичні зусилля щодо зміцнення міжнародного становища Київської Русі.

9. Прийняття Руссю християнства та його міжнародні наслідки.

10. Стадія роздробленості Київської Русі та зменшення її дипломатичної ваги в світі.

11. Галицько-Волинське князівство та його дипломатія.

12. Різновекторна дипломатія Данила Галицького.

13. Династичні зв’язки України – Руси з суміжними державами і країнами Західної Європи.

14. Дипломатія Володимира Мономаха.

15. Феномен Литовсько-Руської держави.

16. Литовсько-польське зближення і доля українських земель.

17. Становище українців в Речі Посполитій.

18. Формування козацтва й паростки дипломатії Запорізької Січі.

19. Дипломатична боротьба за козацьку автономію.

20. Зовнішньополітичні пріоритети Української революції середини XVII ст.

21. Формування козацько-гетьманської дипломатії Б. Хмельницького.

22. Переяславська Рада, її історичні наслідки й оцінка.

23. Березневі статті Б. Хмельницького.

24. Пошуки Б. Хмельницьким політичних комбінацій для забезпечення самостійності й незалежності Української козацької держави після Переяславської ради.

25. Дипломатична практика українських гетьманів доби "Руїни" 1657-1687 рр.

26. Дипломатія І. Виговського. Гадяцький трактат 1658 р.

27. Чинники зовнішньої політики й дипломатії гетьманської України другої половини XVIII ст.

28. Дипломатична історія формування українсько-шведського союзу 1708-1709 рр. І. Мазепа.

29. Державотворча й дипломатична діяльність П. Орлика.

30. Інкорпорація українських земель до складу Російської імперії. Ліквідація автономії України.

31. Поділи Польщі й перерозподіл українських земель між Російською та Австро-Угорською імперіями.

32. Великодержавна політика російського самодержавства щодо України й загострення українського питання.

33. Становище українців в Австро-Угорщині й проблема соборності українських земель.

34. Національно-визвольний рух і активізація дипломатичної активності навколо України на зламі XIX і XX ст.

35. Національні проблеми в програмах українських партій – пошук моделей перебудови міжнародних відносин у Східній і Центральній Європі.

36. "Українська карта" в планах і дипломатії Троїстого союзу та Антанти.

37. Перша світова війна і долі українства.

38. Дипломатична діяльність "Союзу визволення України".

39. Українська революція й пошук її зовнішньополітичних орієнтацій.

40. Дипломатія Центральної Ради в реалізації автономістсько федералістського курсу. Стосунки з Тимчасовим урядом.

41. Створення УНР і початки її дипломатичної діяльності.

42. Природа і сутність конфлікту Центральної Ради з РНК: пошук дипломатичних варіантів врегулювання.

43. Розвиток подій у західноукраїнському регіоні в контексті міжнародного життя 1917-1918 рр.

44. УНР і дипломатична активність країн Антанти наприкінці 1917 р. – на початку 1918 р.

45. Міжнародні чинники прийняття IV Універсалу Центральної Ради, набуття УНР статусу самостійної, суверенної держави.

46. Україна і Брестська мирна конференція.

47. Брестський мирний договір і його наслідки для України.

48. Міжнародні чинники державного перевороту 29 квітня 1918 р. і утвердження гетьманату П. Скоропадського.

49. Вплив українсько-німецьких відносин на зовнішньополітичне і внутрішнє становище Української Держави (1918 р.).

50. Проблема ратифікації Брестського мирного договору з Австро-Угорщиною.

51. Переговори Української Держави з РСФРР 1918 р.

52. Україна у взаєминах з Доном і Кубанню у 1918 р.

53. Відновлення УНР і суперечності в Директорії з приводу зовнішньополітичних орієнтацій.

54. Створення ЗУНР і Польща.

55. Акт злуки 22 січня 1919 р. і міжнародні аспекти діяльності соборної України.

56. Місія С. Мазуренка до Москви.

57. Українсько-французькі переговори в Одесі й Бірзулі на початку 1919 р.

58. Війна за незалежність УНР у кільці фронтів 1919 р. Пошук союзників.

59. Україна і Паризька мирна конференція 1919 р. Діяльність соборної української делегації.

60. Воєнно-політичний союз радянських республік, місце і роль в ньому УРСР.

61. УНР і "білий рух": проблеми стосунків.

62. Україна і Польща в 1920 р.: союз і війна.

63. Ризький мирний договір 1921 р.

64. Проблема статусу УРСР як суб’єкта міжнародного життя в 1917-1920 рр.

65. Дипломатична діяльність УРСР в 1920-1922 рр.

66. Входження УРСР до складу СРСР і звуження можливостей для зовнішньополітичної діяльності.

67. Міжнародна, дипломатична діяльність державного центру УНР в екзилі.

68. Український національно-визвольний рух в Польщі, Румунії та Чехословаччині в контексті міжнародного життя.

69. Українське питання в дипломатичній практиці міжвоєнної Європи.

70. Україна в стратегічних планах європейських держав напередодні Другої світової війни.

71. Мюнхенська угода 1938 р. і Карпато-Українська держава.

72. Вплив радянсько-німецьких угод 1939 р. на долю українців.

73. Входження Північної Буковини й Бессарабії до складу СРСР – важливий крок на шляху реалізації ідеї українського соборництва.

74. Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 р.

75. Нацистський окупаційний режим і Україна. Оцінка діяльності ОУН-УПА.

76. Радянсько-польські суперечності щодо західноукраїнських земель в ході Великої Вітчизняної війни.

77. Питання про Україну на Ялтинській конференції (лютий 1945 р.).

78. Україна – співзасновниця ООН.

79. Україна і розв’язання проблеми кордонів у післявоєнній Європі.

80. Досвід розв’язання проблеми Закарпаття між УРСР і Чехословаччиною.

81. Україна і Паризька мирна конференція 1946 р.

82. Українське питання в період "холодної війни" і дипломатія УРСР.

83. УРСР в міжнародних організаціях (50-ті – 80-ті рр.).

84. Національно-дисидентський рух в Україні 60-х – 80-х рр. і його вплив на міжнаціональні, міждержавні стосунки.

85. Назрівання суперечностей всередині СРСР і формування передумов завоювання Українською державою суверенітету, перетворення на повноправного суб’єкта міжнародних відносин.

86. Декларація про державний суверенітет України та її роль у зміні статусу України на міжнародній арені.

87. Проголошення незалежності України та його міжнародне значення.

88. Процес міжнародного визнання незалежної України в 1991-1992 рр.

89. Теоретичні засади сучасної зовнішньої політики України.

90. Проблеми стосунків України з державами СНД.

91. Комплекс сучасних українсько-російських відносин. Проблеми Криму, Чорноморського флоту та Севастополя.

92. Чорнобильська катастрофа та її зовнішньополітичні аспекти.

93. Україна і проблема ядерної зброї.

94. Екологічні проблеми України у дипломатичному контексті.

95. Проблеми і перспективи стосунків України з НАТО.

96. Європейські вектори зовнішньої політики сучасної України.

97. Проблеми стосунків України з сусідніми державами на сучасному етапі.

98. Розбудова зовнішньої політики України з країнами Західної Європи.

99. Стосунки України з США в ретроспективі й нині.

100. Двосторонні відносини незалежної України з державами континентів і регіонів.

101. Підготовка дипломатичних кадрів у сучасній Україні.

102. Здобутки української дипломатії останнього часу (2005 – 2010 рр.).

 

Основна література:

(може використовуватися для освоєння усіх тем навчального курсу та підготовки до іспиту)

1. Головченко В., Матвієнко В. Дипломатична історія України від найдавніших часів до ХІХ століття. – К., 2007.

2. Зінченко А. Історія дипломатії від давнини до початку нового часу. – К., 2002, 2005.

3. Історія міжнародних відносин України від найдавніших часів до 1917 р. – Львів, 1992.

4. Історія України. Навчальний посібник. Видавництво 3-є доп. і перероб. – К., 2002.

5. Кулініч М.А., Руденко Г.М. Стислий український дипломатичний довідник. – К., 2006.

6. Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001.

7. Овсій І.О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року). Навчальний посібник. К., 1999; 2002.

8. Україна дипломатична. Випуски I-VII. – К., 2001-2006.

9. Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. – К., 2004.

10. Хрестоматія з історії України. – К., 1993.

Додаткова література й документальні джерела:

• до теми 1 - 2:

1. Баран В.Д., Баран Я.В.Історичні витоки українського народу. – К., 2005.

2. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

3. Грушевський М. Історія України - Руси. В 10 т. – К., 1991. – Т.1-2.

4. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Відень, 1921 (К., 1990).

5. Дорошенко Д. Нарис історії України. – К., 1991.

6. Єфименко О. Історія України та її народу. – К. 1991.

7. Карамзин Н. Предания веков. М., 1988.

8. Костомаров Н. Исторические монографии и исследования. В 2 кн. – М., 1989.

9. Котляр М.Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі. – К., 2005.

10. Котляр М. Історія дипломатії Південно-Західної Русі. – К., 2002

11. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К., 1964.

12. Повість минулих літ. Літопис. – К., 1991.

13. Пашуто В. Внешняя политика древней Руси. – М.. 1968.

14. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х т. – К., 1992.

15. Русина О. Україна під татарами і Литвою. – К., 1998.

16. Сахаров А. Дипломатия Святослава. – М., 1982.

17. Страбон. География. / Перевод, статья и комментарии Г.А. Стратановского. – М., 1964.

18. Толочко П.П. Від Русі до України. – К., 1997.

19. Толочко П.П. Киев и киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII-XIII веков. – К., 1980.

20. Шекера І. Міжнародні зв’язки Київської Русі. – К., 1963.

21. Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI-XVIII століть. – К., 2000.

• до теми 3:

1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

2. Апанович О. Збройні сили України першої половини XVIII ст. – К., 1969.

3. Багалій Д. Історія Слобідської України. – Харків, 1993.

4. Боплан Г. Опис України; Меріме П. Українські козаки та їх останні гетьмани. – Львів, 1990.

5. Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? Критичні зауваги з приводу однієї концепції. – Париж; Балтимор, 1972.

6. Бульвінський А. Українсько-російські відносини 1657 – 1659 років в умовах цивілізаційного розмежування на Сході Європи. – К., 2008.

7. Голобуцкий В. Запорожское казачество. К., 1957.

8. Голобуцкий В. Дипломатическая история освободительной войны 1648-1654. – К., 1962.

9. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX ст. - XX століття. – К., 1996.

10. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

11. Грушевський М. Історія українського козацтва. // Вітчизна, 1989. № 1-11.

12. Документи Богдана Хмельницького. - К., 1961.

13. Дядиченко В. З історії боротьби українського козацтва проти шляхетської Польщі 1690-1699 рр. - К., 1946.

14. Історія українського війська (від княжих часів до двадцятих років XX ст.). – Львів, 1992.

15. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760-1830). К., 1996.

16. Костомаров М. Історія України в життєписах визначніших її діячів. К., 1996.

17. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. К., 1954.

18. Кромм М.М. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе Руссо-литовских отношений конца XV – первой трети XVI в. М., 1995.

19. Леп’явко С. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561 – 1591). – Чернігів, 1999.

20. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. - К., 1992.

21. Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорізька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках). - К., 1992.

22. Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI – XVIII ст. - К., 1998.

23. Пасічник М.С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657-1665 рр.). – Львів, 1998.

24. Плохий С. Папство на Украине. - К., 1989.

25. Север А. Русско-украинские войны. – М., 2009.

26. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття. - К., 1991.

27. Смолій В.А. Степанков В.С. Українська національна революція XVII століття (1648-1676). - К., 1999.

28. Смолій В.А. Степанков В.С. Українська державна ідея. Проблеми формування, еволюції, реалізації. - К., 1997.

29. Украинский сепаратизм в России. – М., 1998.

30. Федорук Я. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657 рр. У 2-х ч. – Львів, 1996.

31. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. - К., 1960.

32. Шевченко Ф. Політичні та економічні зв’язки України з Росією в середині XVII ст. - К., 1959.

 

 

• до теми 4:

1. Головченко В.І., Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни. – К., 2009.

2. Дикий А. Неизвращенная история Украины-Руси от запорожцев до коммунистов. – М., 2007.

3. Кульчицький С.В. Україна у першій світовій війні. К., 1999.

4. Попик С.Д. Українці в Австрії. 1914 – 1918. – Київ – Чернівці, 1999.

5. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ століття. Вип. IV. – К. 2002.

6. Реєнт О.П. Українські землі в дипломатії європейських країн // Історія України. 2001. - № 25-26.

7. Реєнт О.П., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. – К., 2004.

8. Россия в начале ХХ века. М., 2002.

9. Симоненко Р.Т., Табачник Д.В. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України. – К., 2007.

10. Україна і Росія в історичній ретроспективі: українські проекти в Російській імперії. – К., 2004.

11. Українське питання в Російській імперії. (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Колективна наукова монографія в трьох частинах. К., 1999.

12. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Програмні і довідкові матеріали. – К.,1993.

• до теми 5:

1. Антонов-Овсеенко В. Записки о гражданской войне. Т. I-IV. – М.-Л., 1924-1932.

2. Берестейській мир. З нагоди 10-х роковин 9.ІІ.1918 – 9. ІІ.1928. Спомини й матеріали. – Львів-Київ, 1928.

3. Великий українець. – К., 1992.

4. Верстюк В. Українська Центральна Рада. – К., 1997.

5. Вєдєнєєв Д., Будков Д. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917 – 1923 роках.

6. Винниченко В. Відродження нації. Ч. І-ІІІ – К. – Відень, 1920; 1990.

7. Грушевський М. Спомини. // Київ. 1989. - № 8-12.

8. Держалюк М.С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917-1927 роках. . – К., 1998.

9. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Т.І. – Ужгород, 1932.

10. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду. - – К., 1997.

11. Кудлай О. Створення та діяльність народного міністерства міжнародних справ Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 рр.). – К., 2008.

12. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.І-ІІ. - – К., 1996.

13. Лозинський М. Галичина в 1918-1920 рр. – Прага, 1922.

14. Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917-1921 років: на теренах постімперської Росії. – К., 2002.

15. Матвієнко В.М., Головченко В. Історія української дипломатії ХХ століття у постатях: Монографія. – К., 2001.

16. Никольников Г. Брестский мир и Украина. – К., 1981.

17. Павлюк О.В. Боротьба України за незалежність і політика США (1917-1923). – К., 1996.

18. Революция на Украине. По мемуарам белых. – М.Л., 1930; 1990.

19. Сергійчук В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення. – Львів, 2002.

20. Симоненко Р. Брест. Двобій війни і миру. – К., 1988.

21. Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. В 4-х т. Т.1. – рік 1917. – Харків, 2008.

22. Солдатенко В. Українська революція: концепція та історіографія. – К., 1997.

23. Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.

24. Табачник Д.В. Історія української дипломатії в особах. – К., 2004.

25. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918). – К. – Львів, 1996.

26. Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Победы и поражения советской дипломатии. – М., 2009.

27. Українська державність. Історія і сучасність. – К., 1993.

28. Українська ідея. Постаті на тлі революції. – К., 1994.

29. Українська соборність: ідея, досвід, проблеми. – К., 1999.

30. Універсали Української Центральної Ради. – К., 1992.

31. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т. І - ІІ. – К., 1996, 1997.

32. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 рр. Т. І-ІІ. – Прага, 1921.

33. Центральна Рада на тлі української революції. – К., 1996.

34. Центральна Рада і український державотворчий процес. – К., 1997.

35. Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928.

• до теми 6:

1. Будков В., Вєдєнєєв Д. Слово правди про Україну. Міжнародна інформаційна діяльність Української Держави (1917-1923 рр.). – К., 2004.

2. Вєдєнєєв Д., Будков Д. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917 – 1923 рр. – К., 2006.

3. Винниченко В. Відродження нації. Ч.ІІІ. – К., - Відень, 1920; К., 1990.

4. Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії. – К., 2008.

5. Дорошенко Д. Історія України 1917-1923. – Т.ІІ. – Ужгород, 1930.

6. Лупандін О. Українсько-російські мирні переговори 1918 р. – К., 1994.

7. Матвієнко В., Головченко В. Історія української дипломатії ХХ століття у постатях. – К., 2001.

8. Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917-1921 років на теренах постімперської Росії. – К., 2002.

9. Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 Р. Протоколи і стенограми пленарних засідань. – Київ – Нью-Йорк – Філадельфія, 1999.

10. Михутина И. Украинский Брестский мир. Путь выхода России из Первой мировой войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и правительством Украинской Центральной Рады. – М., 2007.

11. Несук М. Драма вибору. Відносини України з Центральними державами у 1917-1918 рр. – К., 1999.

12. Павленко Ю., Храмов Ю., Українська державність у 1917-1919 рр. (історико-генетичний аналіз). – К., 1995.

13. Пиріг Р.Я. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією. – К., 2008.

14. Солдатенко В. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.). К., 1999.

15. Солдатенко В. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби.

– К., 2007.

16. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – К. Філадельфія, 1995.

17. Федюшин Х. Украинская революция 1917 – 1918. – М., 2007.

18. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 рр. Т.ІІІ. – Прага, 1991.

 

• до теми 7:

1. Зарецька Т. Юзеф Пілсудський і Україна. – К., 2007.

2. Головченко В.І., Матвієнко В.М. Дипломатична історія України (від найдавніших часів до ХІХ століття). - К.: ВПЦ "Київський університет", 2007.

3. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). – К., 2009.

4. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918 – 1920. Документи і матеріали у 2-х томах. – К., 2006.

5. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. – Т. І-ІІ. – Прага, 1942 (Мюнхен, 1951).

6. Марголин А. Украйна и политика Антанты: (Записки еврея и гражданина). – Берлин, 1921.

7. Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917-1921: на теренах постімперської Росії. К.: ВПЦ "Київський університет", 2002.

8. Матвієнко В.М., Головченко В.І. Історія української дипломатії ХХ століття у постатях. К.: ВПЦ "Київський університет", 2001.

9. Матяш І. Мушка Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині. Історія. Спогади. Архівні документи. – К., 2005.

10. Павлюк О. Боротьба України за незалежність і політика США (1917-1923). – К., 1997.

11. Проблеми соборності України в ХХ столітті. – К., 1994.

12. Реєнт О.П., Симоненко Р.Г. Українсько-російські переговори в Москві (січень-лютий 1919 р.): Зб. документів. – К., 1996.

13. Сідак В. З історії військового аташату Директорії УНР // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КДБ, 1994, - № 1.

14. Сідак В., Степанов В. З історії української розвідки та контррозвідки. Нариси. – 2-е вид. – К., 1994.

15. Соборність як чинник українського державотворення (до 90 – річчя Акту Злуки). – К., 2009.

16. Стрельський Г.В. Українська дипломатія доби національно-державного відродження (1917-1920 рр.). – К., 2000.

17. Україна і Польща в документах, 1918-1922: (У 2 т.). – Нью-Йорк, 1983.

18. Фещенко-Чопівський І.А. Хроніка мого життя: Спогади Міністра Центральної Ради та Директорії. – Житомир, 1992.

19. Чикаленко Євген. Щоденник. – К. – Нью-Йорк, 2005.

20. Шелухин С. Варшавський договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 року. – Прага, 1926.

• до теми 8:

1. Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника важнейших историко-партийных и революционных событий. В 2-х ч. Ч.1. – К., 1997; Ч.2. – К., 1982.

2. Гражданская война на Украине 1918-1920 гг. Сб. документов и материалов. В 3-х томах, 4 кн. – К., 1967.

3. Документы внешней политики СССР. – Т.І. – М., 1957.

4. Історія Української РСР. У 8-ми томах, 10 кн. – Т.V. – К., 1977.

5. Красівський О. Українсько-польські взаємини. 1917 – 1923. К., 2008.

6. Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной интервенции на Украине (1918-1920). – М., 1966.

 

 

• до теми 9:

1. Армстронг Д. Украинский национализм. Факты и ысследования. – М., 2008.

2. Голубченко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1991.

3. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ століття. Нариси історії. – К., 1993.

4. Державний центр УНР в екзилі. – Філадельфія – Вашингтон – 1993.

5. Джеджула А. Международные экономические отношения Украины в 1920-1922 гг. – К., 1967.

6. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. – К., 1992, 2005.

7. Матвієнко В.М. Україна і Ліга Націй. К.: ВПЦ "Київський університет", 2000.

8. Матвієнко В.М. Чорноморський союз: нереалізовані наміри. Вісник КНу імені Т. Шевченка. Історія. – 2003. – Випуск 66. - С. 105-108.

9. Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ ст.). – К., 2006.

10. Політична історія України ХХ століття. – К., 2002-2003.

11. Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. – К., 1994.

12. Тютюник Ю. З поляками проти Вкраїни. – Х., 1924 (К., 1990).

13. Україна і Росія в історичній ретроспективі. – Т. 2. – К., 2005.

14. Українська політична еміграція 1919 – 1945: Документи і матеріали. – К., 2008.

15. Шульгин О. Без території: Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. – К., 1998.

16. Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правному аспекті. – Мюнхен, 1991.

17. Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях (30-50 – ті роки ХХ ст.): Історико-політологічний аспект. – Луцьк, 1995.

• до теми 10:

1. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. К., - 1994.

2. Гунчак Т. У мундирах ворога // Військо України. – 1993, № 9.

3. Депортація поляків та українців: кінець 1939 – початок 50-х років. До 50-річчя операції „Вісла”. – Львів, 1998.

4. Іваненко В., Якунін В. ОУН і УПА у другій світовій війні: проблеми історіографії та методології. – К., 2006.

5. Коваль В. Возз’єднання західноукраїнських земель та міжнародні відносини 1939-1941. – К., 1979.

6. Коваль В. В роки фашистської навали (Україна в міжнародних відносинах у період Великої Вітчизняної війни). – К., 1963.

7. Коваль В. „Барбаросса”. Истоки и история величайшего преступления империализма. – К., 1989.

8. Коваль В. Радянсько-німецький пакт 1939 р. – К., 1989.

9. Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах. Спроба нового концептуального бачення. – К., 1994.

10. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью – Йорк – Львів, 1993.

11. Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. – Т. 1-2. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Переселення поляків та українців 1944-1946. – Варшава-Київ, 2000.

12. Стерчо П. Карпатоукраїнська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 – 1939 роках. – Львів, 1994.

13. Українська РСР у міжнародних відносинах. Міжнародні договори, конвенції, угоди та інші документи, які складені за участю Української РСР або до яких вона приєдналася (1945-1957). – К., 1959.

14. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 р. Зб. документів і матеріалів. Львів – Київ, 2001.

• до теми 11:

1. Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 рр.). – К., 1998.

2. Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. – К., 2007.

3. Україна і Близький та Середній Схід. – К., 1968.

4. Україна і зарубіжний світ. – К., 1970.

5. Українська РСР у міжнародних відносинах: Довідник. – К., 1984.

6. Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах: Зб. документів. 1976-1985. К., 1986.

7. Україна на міжнародній арені: Зб. документів і матеріалів. 1986-1990. К., 1993.

8. Українська РСР у міжнародних відносинах. Міжнародні договори, конвенції, угоди та інші акти, учасником яких є Україна (січень 1957 – грудень 1965). К., 1966.

9. Українська РСР на міжнародній арені. К., 1966.

• до теми 12:

1. Європейська інтеграція України. Політико-правові проблеми. – К., 2005.

2. Зленко А.М. Дипломатія і політика. – Х., 2003.

3. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. К., 1997.

4. Камінський Є., Дашкевич А., Політика США щодо України. Витоки. Концептуальні основи. Практична еволюція. – К., 1998.

5. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К., 1998.

6. Кульчицький С. Помаранчева революція. К., 2005.

7. Малярчук В. Міжнародна політика: простір партійного змагання і співробітництва. – К., 2005.

8. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – К., 2004.

9. Міжнародні організації. – К., 2005.

10. Південний вектор євроінтеграційної стратегії України. – К., 2006.

11. Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір. – Маріуполь, 2005.

12. Росія, яку ми… (позиція політичних сил Росії стосовно майбутнього України й СНД та позиції політичних сил України стосовно Росії). – К.,1996.

13. Россия – Украина: история взаимоотношений. – М., 1997.

14. Тодоров І. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільнот. – Донецьк, 2006.

15. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-1995): у 2-х кн. – К., 1998.

16. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. – К., 2002.

17. Україна: політична історія ХХ – початок ХХІ століття. – К., 2007.

18. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива. – К., 2001.

19. Украина – Россия: концептуальные основы гуманитарных отношений. К., 2001.

20. Україна та ООН: 50 років співробітництва. – К., 1995.

21. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001). – К., 2001.

22. Широкорад А. Россия и Украина. Когда заговорят пушки. – М., 2007.

23. Поточна періодика (наукові й суспільно-політичні журнали, газети, збірники).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.013 с.)