Тема № 6. Участь адвоката в господарському процесіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 6. Участь адвоката в господарському процесіПравовий статус адвоката в господарському процесі. Особливості діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання господарських спорів. Участь адвоката-представника в розгляді господарських справ у суді. Робота адвоката під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.

Роль і значення теми для діяльності юриста. Однією із сторін діяльності адвоката є його участь у ви­рішенні господарських спорів.

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно із встановленою підвідомчістю госпо­дарських справ за захистом своїх порушених або оспорю­ваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених Господарським процесуальним ко­дексом (далі - ГПК) України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Ключові слова: господарський процес, господарські спори, господарські справи, судове рішення господарського суду.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми. Після вивчення теми студент повинен:

Знати: основні положення чинного господарського законодавства України.

Вміти:представляти інтереси на стадії досудового врегулювання господарських спорів. Брати участь як адвокат-представник в розгляді господарських справ у суді; під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.

Перелік нормативних актів до вивчення теми:1.1,1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5.

ТЕМА № 7. УЧАСТЬ АДВОКАТА В ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДІ

Загальні положення щодо участі адвоката в третейському суді. Підготовка до розгляду справи в суді. Судовий розгляд справи.

Роль і значення теми для діяльності юриста. Однією зі сторін діяльності адвоката є його участь у ви­рішенні спорів в третейських судах.

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, а також фізичні особи мають право звертатися до третейського суду, окрім категорії справ, визначених ст. 6 Закону України «Про третейські суди».

Ключові слова: третейський суд, третейський суддя, справи, які можуть бути передані на розгляд третейському суду, виконання рішення, прийнятого третейським судом.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми. Після вивчення теми студент повинен:

Знати: основні положення чинного законодавства України, яке регулює діяльність третейських судів.

Вміти:визначати, які категорії справ можуть бути передані для розгляду в третейський суд, складати договори про передання справи для розгляду в третейський суд, складати позовні заяви до третейського суду.

Перелік нормативних актів до вивчення теми:1.1,1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7.

 

Тема № 8. Участь адвоката в адміністративному процесі

Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі. Підготовка до розгляду справи в суді. Судовий розгляд справи.

Роль і значення теми для діяльності юриста. Звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина особі безпосередньо гарантується Конституцією України. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неоднозначності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.

Ключові слова: розгляд справи в суді, адміністративна справа.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми. Після вивчення теми студент повинен:

Знати: основні положення чинного адміністративного законодавства України.

Вміти:Брати участь у розгляді адміністративної справи в суді.

Перелік нормативних актів до вивчення теми:1.1,1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.5.1, 1.5.2.

 

 


Структура навчальної дисципліни

№ теми Назви тем Всього годин Кількість годин за видами занять Самост.р. / індив.р. Використання ТЗН, дидактичних засобів Взаємозв'язок з іншими навчальними дисциплінами
аудиторна робота
Всього Лекції Семінари Практ. заняття Модульний контроль
Поняття та сутність інституту адвокатури.     Лекція у форматі Power Point Крим.процес - т. 3
Загальні принципи організації інституту адвокатури та проблеми розвитку адвокатури України     Лекція у форматі Power Point Крим.процес - т. 3
Організація адвокатської діяльності в Україні     Лекція у форматі Power Point СПОУ - т. 8
Участь адвоката в кримінальному процесі     Лекція у форматі Power Point Крим.процес - т. 3,6,7,8,11
Участь адвоката в цивільному процесі     Лекція у форматі Power Point Цив. процес - т. 4
Участь адвоката в господарському процесі     навчальний фільм Господар.процес. - т. 3
Участь адвоката в третейському суді     Лекція у форматі Power Point Господар.процес. - т. 3
Участь адвоката в адміністративному процесі     Лекція у форматі Power Point Адмін.процес - т. 7
  Модульний контроль            
  Усього за семестр      
  Форма підсумкового контролю Залік    

 


Теми семінарських занять

ТЕМА 1. Поняття та сутність інституту адвокатури

Семінарське заняття - 2 год.

План

 

1.Історія розвитку інституту адвокатури у світі та в Україні.

1.1. Адвокатура Античної Греції.

1.2. Адвокатура Античного Риму.

1.3. Адвокатура Середніх віків та Нового часу.

1.4. Розвиток адвокатури в Україні.

2. Поняття адвокатської діяльності в Україні, її сутність.

3. Предмет, система курсу «Адвокатура України».

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: інститут адвокатури, адвокатська діяльність, предмет, система курсу „Адвокатура України”.

Рекомендована література до Теми 1:2.4,2.6, 3.7, 3.18, 3.19, 3.22, 3.29, 4.4, 4.35, 4.36, 4.40.

ТЕМА 2. Загальні принципи організації інституту адвокатури та проблеми розвитку адвокатури України

Семінарське заняття - 2 год.

План

 

1.Визначення загальних принципів організації адвокатури.

2. Загальні принципи діяльності адвокатів.

2.1. Верховенства права та законність.

2.2. Незалежність.

2.3. Конфіденційність.

2.4. Уникнення конфлікту інтересів.

3. Проблеми розвитку адвокатури України.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: загальні принципи діяльності адвокатів, верховенство права, законність, незалежність, конфіденційність, конфлікт інтересів.

Рекомендована література до Теми 2:2.4, 2.6, 3.19, 3.31, 4.12, 4.17, 4.34, 4.41.

 

ТЕМА 3. Організація адвокатської діяльності в Україні

Семінарське заняття - 2 год.

План

 

1. Правовий статут адвоката та його помічника.

2. Організаційні форми та види діяльності адвокатів.

3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: правовий статус адвоката та його помічника, організаційні форми та види діяльності адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

Рекомендована література до Теми 3:3.1, 3.19, 3.32, 3.35, 4.7, 4.15, 4.16, 4.18, 4.35, 4.40.

 

ТЕМА 4. Правовий статус адвоката-захисника в кримінальному процесі

Семінарське заняття № 1 - 2 год.

План

 

1. Поняття захисника у кримінальному провадженні. Підтвердження його повноважень.

2. Обов’язки адвоката-захисника. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

3. Порядок залучення захисника. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням. Відмова від захисника або його заміна.

 

Семінарське заняття № 2 - 2 год.

План

1. Адвокат як захисник свідка, представник потерпілого, цивільного позивача, відповідача.

2. Діяльність адвоката-захисника під час досудового розслідування щодо захисту прав та законних інтересів підозрюваного.

3. Участь адвоката-захисника під час судового провадження у першій, апеляційній та касаційній інстанціях.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: захисник у кримінальному провадженні, повноваження захисника, обов’язки адвоката-захисника, залучення захисника, відмова від захисника або його заміна, адвокат як захисник свідка, представник потерпілого, цивільного позивача, відповідача, адвокат як захисник прав та законних інтересів підозрюваного, адвокат-захисник під час судового провадження у першій, апеляційній та касаційній інстанціях.

Рекомендована література до Теми 4:3.6, 3.8, 3.10, 3.12, 3.23, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.34, 4.3, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.22, 4.23, 4.25, 4.29, 4.33, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.42, 4.43, 4.50, 4.51, 4.52.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.006 с.)