Компетенція Наглядової ради.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Компетенція Наглядової ради.10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.2.2.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

10.2.2.7. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства;

10.2.2.8. Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди;

10.2.2.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;

10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

10.2.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

10.2.2.13. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

10.2.2.14. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.2.2.15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;

10.2.2.16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.2.2.17. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.18. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.19. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

10.2.2.20. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

10.2.2.21. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

10.2.2.22. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

10.2.2.23. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

10.2.2.24. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.2.2.25. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

10.2.2.26. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

10.2.2.27. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

10.2.2.27.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину;

10.2.2.27.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, за фінансовими або іншими зобов’язаннями третіх осіб;

10.2.2.27.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об’єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину;

10.2.2.27.4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

10.2.2.27.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, еквівалентну 150 (сто п’ятдесят тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

10.2.2.27.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину;

10.2.2.27.7. які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;

10.2.2.27.8. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

10.2.2.28. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.2.2.29. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.2.2.30. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

10.2.2.30.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину;

10.2.2.30.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, за фінансовими або іншими зобов’язаннями третіх осіб;

10.2.2.30.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об’єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину;

10.2.2.30.4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

10.2.2.31. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;

10.2.2.32. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

10.2.2.33. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

10.2.2.34. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);

10.2.2.35. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.2.2.36. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

10.2.2.37. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

10.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

10.2.4. Для здійснення покладених на неї обов’язків та функцій Наглядова рада має право:

10.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

10.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

10.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.01 с.)