Районна, міська, районна у місті партійна організаціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Районна, міська, районна у місті партійна організація 

6.1. До складу районної партійної організації входять первинні, міські, крім міст обласного, республіканської в Автономній Республіці Крим значення (підпорядкування), партійні організації, які знаходяться на території відповідного району.

 

До складу міської партійної організації у місті з районним поділом входять районні у відповідному місті партійні організації.

 

6.2. Районна, міська, районна у місті партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів або установчої конференції, за відповідним рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, за поданням виконавчого комітету Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або за відповідним рішенням Політичної ради Партії, на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії.

 

6.3. Реєстрація районної, міської, районної у місті партійної організації здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України у встановленому Законом порядку.

 

Рішення про набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи приймається Політичною радою Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії.

 

В разі набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи, вона має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Радою відповідної місцевої партійної організації.

 

6.4. Районні, міські, районні у місті партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Програми Партії, рішень центральних органів Партії та органів місцевих партійних організацій, в межах яких вони знаходяться.

 

6.5. Вищим керівним органом районної, міської, районної у місті партійної організації є Збори або конференція, які скликаються Радою районної, міської, районної у місті партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.

 

Також, Збори або конференція районної, міської, районної у місті партійної організації скликається Радою відповідної місцевої партійної організації за письмовою вимогою 1/3 (однієї третини) членів Партії, що зареєстровані у відповідній місцевій партійній організації, не пізніше, як за 30 (тридцять) днів з моменту надходження відповідної письмової вимоги.

 

6.6. Збори або конференція районної, міської, районної у місті партійної організації можуть скликатися рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації, в межах якої знаходиться відповідна місцева партійна організація або за рішенням Політичної ради Партії.

 

6.7. Про час і місце проведення Зборів або конференції районної, міської, районної у місті партійної організації, орган, що її скликає, повідомляє членів відповідної місцевої партійної організації не пізніше, ніж за 3 (три) дні до її проведення.

 

6.8. Норму представництва на конференції районної, міської, районної у місті партійної організації визначає орган, що прийняв рішення про її скликання.

 

6.9. Збори районної, міської, районної у місті партійної організації повноважні приймати рішення за присутності на них більше ніж половини від загальної кількості членів Партії, що зареєстровані у відповідній районній, міській, районній у місті партійній організації.

 

Конференція районної, міської, районної у місті партійної організації повноважна приймати рішення за присутності на ній більше ніж половини від загальної кількості обраних на неї делегатів.

 

Рішення на Зборах або конференції районної, міської, районної у місті партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не встановлено цим Статутом.

 

6.10. Збори або конференція районної, міської, районної у місті партійної організації:

 

- обирає голову районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- обирає заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації за поданням голови районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- обирає членів Ради районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- обирає членів Ревізійної комісії районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- заслуховує звіт голови районної, міської, районної у місті партійної організації, звіт Ревізійної комісії районної, міської, районної у місті партійної організації та приймає відповідні рішення по ним;

 

- обирає делегатів на конференцію місцевої партійної організації вищого рівня, у межах якої районна, міська, районна у місті партійна організація знаходиться;

 

- приймає рішення про внесення пропозиції відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) відповідної місцевої ради, у встановленому чинним законодавством України порядку;

 

- приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата (депутатів) відповідної місцевої ради, у встановленому чинним законодавством України порядку;

 

- приймає рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати місцевої ради, у встановленому чинним законодавством України порядку;

 

- приймає рішення щодо звернень, пропозицій і клопотань до органів місцевих партійних організацій вищого рівня та центральних органів Партії;

 

- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймає відповідні рішення;

 

- вирішує інші питання, що належать до компетенції районної, міської, районної у місті партійної організації, реалізовує інші повноваження визначені цим Статутом.

 

6.11. У період між Зборами або конференціями районної, міської, районної у місті партійної організації, загальне керівництво районною, міською, районною у місті партійною організацією здійснює її Рада, яка обирається Зборами або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації терміном на 2 (два) роки.

 

До складу Ради районної, міської, районної у місті входять голова районної, міської, районної у місті партійної організації, його заступники (в разі їх обрання), інші члени, обрані Зборами або конференцію місцевої партійної організації.

 

Очолює Раду голова районної, міської, районної у місті партійної організації.

 

6.12. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 6 (шість) місяців. Також, Рада районної, міської, районної у місті партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації на вимогу 2/3 (двох третин) членів відповідної Ради, не пізніше, як за 30 (тридцять) днів з моменту письмового подання такої вимоги.

 

6.13. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації може скликатися за рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, у межах якої вона знаходиться, або за рішенням Політичної ради Партії.

 

6.14. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації працює у формі засідань.

 

Головує на засіданні Ради районної, міської, районної у місті партійної організації голова районної, міської, районної у місті партійної організації, або за його дорученням, один із заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації.

 

Рада районної, міської, районної у місті партійної організації повноважна приймати рішення за умови участі у її засіданні більше ніж половини її членів. Рішення Ради районної, міської, районної у місті партійної організації приймаються на її засіданнях більшістю голосів присутніх.

 

6.15. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації:

 

- скликає Збори або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації, визначає час і місце їх проведення, норму представництва на конференції районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- затверджує структуру виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації; забезпечує утворення (формування) депутатських фракцій (груп) у місцевих радах, заслуховує звіти їх керівників, депутатів місцевих рад, спрямовує їх діяльність;

 

- здійснює роботу щодо поширення та роз’яснення Програми Партії;

 

- здійснює повноваження, делеговані їй Зборами або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- здійснює інші розпорядчі та організаційні заходи для забезпечення роботи районної, міської, районної у місті партійної організації у межах, визначених цим Статутом.

 

6.16. Вищою посадовою особою районної, міської, районної у місті партійної організації є голова районної, міської, районної у місті партійної організації, який обирається Зборами або конференцією районної, міської, районної у місті партійної організації терміном на 2 (два) роки, за поданням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації, в межах якої знаходиться відповідна місцева партійна організація або Голови Центрального виконавчого комітету Партії.

 

Процедура обрання голови районної, міської, районної у місті партійної організації визначається відповідними Зборами або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації.

 

6.17. Голова районної, міської, районної у місті партійної організації:

 

- здійснює керівництво районною, міською, районною у місті організацією;

 

- представляє районну, міську, районну у місті партійну організацію;

 

- вносить на Збори або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації кандидатури на посаду заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- скликає засідання та організовує роботу Ради районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- забезпечує виконання рішень Зборів або конференції та Ради районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- у визначеному статтею 4.7. цього Статуту порядку, призначає голову виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- підписує документи від імені районної, міської, районної у місті партійної організації;

 

- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймає відповідні рішення;

 

- виносить на розгляд Ради районної, міської, районної у місті партійної організації питання щодо партійних заохочень, стягнень, інші питання;

 

- здійснює інші функції щодо керівництва місцевою партійною організацією.

 

6.18. Утворення виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації, призначення його голови, здійснюється у відповідності до статей 4.6.-4.8. цього Статуту. Компетенція виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації визначається відповідно до статті 4.9. цього Статуту.

6.19. Ревізійна комісія районної, міської, районної у місті партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених статтями 4.10.-4.12. цього Статуту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 85; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.011 с.)