Зм. модуль 9. Конституційне право країн Східу (Індія, Китай, Японія). Конституційне право ісламських країнМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зм. модуль 9. Конституційне право країн Східу (Індія, Китай, Японія). Конституційне право ісламських країн 

План

1. Основи конституційного права Індії.

1.1. Історія конституційного права Індії.

1.2. Вищі органи державної влади Індії.

1.3. Партійна та виборча системи Індії.

1.4. Федеративний устрій Індії.

1.5. Судова система Індії.

2. Основи конституційного права Китаю.

2.1. Історія конституційного права Китаю.

2.2. Вищі органи державної влади Китаю.

2.3. Партійна та виборча системи Китаю.

2.4. Теритріальний устрій Китаю.

2.5. Судова система Китаю.

3. Основи конституційного права Японії.

2.1. Історія конституційного права Японії.

2.2. Вищі органи державної влади Японії.

2.3. Партійна та виборча системи Японії.

2.4. Теритріальний устрій Японії.

2.5. Судова система Японії.

4. Конституційне право ісламських країн.

4.1. Загальні особливості конституційного права ісламських країн.

4.2. Конституційні права та свободи.

4.3. Форма держави.

4.4. Правові основи судочинства та судової ситеми.

 

Реферати

1. Індійський федералізм.

2. Судова система Індії.

3. Індуське право.

4. Територіальний устрій Китаю.

5. Історія конституційного права Японії.

6. Форма правління Японії.

7. Форми правління в ісламських країнах.

 

Контрольні питання та завдання

1. Визначте основні ознаки Конституції Індії.

2. Поясніть поняття «ідуське право» та «індійське право».

3. Характеризуйте порядок формування палат індійського парламенту.

4. Визначте особливості індійського федералізму.

5. Характеризуйте будову судової системи Індії.

 

_________________________________________________________________

 


8. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів

Завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самостійної роботи до теми 1

1. Конституційна доктрина А.В. Дайсі.

2. Розвиток конституційних ідей у працях Ф.А. Гаєка.

 

Завдання для самостійної роботи до теми 2

1. Громадянство (за вибором: Канади, Іспанії, Аргентини).

 

Завдання для самостійної роботи до теми 3

1. Намалюйте схему видів монархій та видів республік і визначте їх ознаки.

2. Намалюйте схему видів парламентів і визначте їх ознаки.

 

Завдання для самостійної роботи до теми 4

1. Зробіть короткий конспект за темою: «Процедура Habeas Corpus».

2. Зробіть конспект основних положень американської доктрини due process.

 

Завдання для самостійної роботи до теми 5

1. Намалюйте детальну схему взаємовідносин між парламентом, Президентом, Радою міністрів та судовою владою у Польші (визначте повноваження кожного органу у взаєминах з іншими).

2. Зробіть схему вищих і місцевих органів державної влади Чехії та визначте їх повноваження.

 

Завдання для самостійної роботи до теми 6

1. Зробіть схеми вищих державних органів ФРН, Австрії, Франції, Іспанії, Італії, Швейцарії, Швеції та визначте їх повноваження.

2. Зробіть порівняльну таблицю порятку утворення, складу та юрсдикції органів конституційного контролю ФРН, Австрії, Франції, Іспанії, Італії, Швейцарії, Швеції.

 

Завдання для самостійної роботи до теми 7

1. Зробіть конспект за темою: «Історія конституційного права Австралії».

 

Завдання для самостійної роботи до теми 8

1. Підготувати конспект питання «Основи конституційного права Мексики».

 

Завдання для самостійної роботи до теми 9

1. Намалюйте схему вищих органів державної влади Японії і визначте їх повноваження і відносини.

 

__________________________________________________________________


Рекомендована література

 

Загальний перелік нормативних актів та джерел судової практики, рекомендованих до вивчення

 

1. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. – М.: БЕК, 1996. – 586 с.

2. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во «Право». – 1996. – 544 с.

3. The Constitution of India, P.M. Bakshi, 8th Edn. (New Delhi: Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., 2007).

 

Основна література

1. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

2. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академычний курс: пыдручник / В.М. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.

3. Конституционное право зарубежных стран: учебник / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2008. – 1056 с.

4. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник / А.А. Мишин. – М.: Юстицинформ, 2007. – 520 с.

5. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник / В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 2006. – 671 с.

6. Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е. Чиркин. – М.: Манускрипт, 1996. – 730 с.

7. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. – М.: Юрид. лит., 1993. – 256 с.

8. Шишкін В.І. Судові системи країн світу: Навч. посіб [У 3-х кн.]. Кн. 2. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 336 с.

9. Конституционный контроль в зарубежных странах: учебн. пособие / отв. ред. В.В. Маклаков. – М.: Норма, 2007. – 656 с.

10. История государства и права зарубежных стран: в 2 т. [под. ред. Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидкова]. – М.: Норма, 2007. – Т. 2: Современная эпоха. – 2008. – 816 с.

 

Додаткова література

1. Нудель М.А. Конституционный контроль в капиталистических государствах. – М.: Юрид. лит., 1968. – 223 с.

2. Алєксєєнко І.Г.Європейська модель конституційної юстиції: теоретико-правові проблеми становлення та розвитку: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01/ НАН України. Ін-т держави і права. – Київ, 2001. – 16с.

3. Штайнбергер Г. Модели конституционной юрисдикции. – Страсбург: Изд-е Совета Европы, 1994. – 51 с.

4. Неновски Н., Жабинска М. Конституционный суд Болгарии / Н. Неновски, М. Жабинска // Государство и право. – 1993. – № 9. – С. 74-79.

5. Спасов Б.П. Закон и его толкование / Пер. с болг. – М.: Юрид. лит., 1986. – 264 с.

6. Лемак В.В.Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: теоретичні і практичні проблеми: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук (12.00.01)/ Нац. юрид. академія України ім.Я. Мудрого. – Харків, 2003. – 40 с.

7. Государственное право Германии. Сокращенный пер. нем. семитомного издания в 2-х томах. Т. 1. – М.: Институт государства и права РАН, 1994. – 312 с.

8. Государственное право Германии. Сокращ. пер. нем. семитомного издания: В 2 т. – М.: Ин-т государства и права РАН. – 1994. Т. 2. – 320 с.

9. Зонтхаймер К. Федеративная республика Германия сегодня. Основные черты политической системы / Пер. с нем. Г.Я. Рудого. Под ред. Я.С. Драбкина. – М.: Памятники исторической мысли, 1996. 320

10. Зоммерманн К.П., Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство (юстиция) в Германии: история развития и основные черты // Государство и право. ‑ 1999. ‑ N 7. ‑ С. 70.

11. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. – М.: Юрид. лит., 1981. – 368 с.

12. Кряжнов В.А. Конституционные суды земель германии / В.А. Кряжнов // Государство и право. – 1995. – № 5. – С. 117-127.

13. Лазарев В.В. Конституционный суд Австрии / В.В. Лазарев // Государство и право. – 1993. – № 9. – С. 51-62.

14. Визер Б., Будер Й. Принцип правового государства в конституционном правосудии Австрии // Государство и право. – 1999. – №11. – С.59-61.

15. Еллинек Г. Конституции, их изменение и преобразование. С.Пб.: Право, 1907. – 95 с.

16. Правовая система Нидерландов / Отв ред. В.В. Бойцова и Л.В. Бойцовой. – М.: Зерцало, 1998. – 432 с.

17. Газье А., Талапина Э.В. Публичное право Франции и России: пересечения и паралели // Правоведение. – 2003. ‑ № 3. – С. 30-55.

18. Пилипенко А.Н. Роль Конституционного совета Франции в ограничении прав и свобод личности // Проблемы совершенствования советского законодательства. – М. – 1986. – Труды ВНИИСЗ № 35. – С. 176-186.

19. Боботов С.В. Правосудие во Франции / С.В. Боботов. – М.: ЕАВ, 1994. – 200 с.

20. Руйе К. Швейцарский федеральный суд и надзор за конституционностью законов / К. Руйе // Государство и право. – 1995. – № 12. – С. 84-94.

21. Бромхед П. Эволюция британской конституции. – М.: Юрид. лит., 1978. – 333 с.

22. Дайси А.В. Основы английского конституционного права. – М.: Изд-во Сытина, 1907. – 658 с.

23. Каррі Д.П. Конституція Сполучених Штатів Америки. – К.: Веселка. – 1993. – 192 с.

24. Джинджер Энн Ф. Верховный суд и права человека в США / Пер. с англ. А.А. Поталуевой. – М.: Юрид лит., 1981. – 392 с.

25. Каримский А.М., Маныкин А.С. и др. Конституция США: история и современность. – М.: Юрид. лит., 1988. – 320 с.

26. Лафицкий В.И. Основы конституционного строя США. – М.: НОРМА, 1988. – 272 с.

27. Лузин В.В. Методы толкования конституции в деятельности Верховного Суда США // Государство и право. – 1997. – № 10. – С. 90-93.

28. Никеров Г.И. Реформы административного права и процесса // США: экономика, политика, идеология. – 1987. – №10.

29. Никеров Г.И. Административное право США / АН СССР. Ин-т США и Канады. – М.: Наука, 1977. – 200 с.

30. Шишкін В.І. Забезпечення прав людини у судочинстві США: організаційні і процесуальні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

31. Аргентинская Республика: конституционный строй, права человека, выборы: Пер. с исп. / Ред.-сост. Н.М. Миронов. – М.: ЛЕНАНД, 2007. – 312 с.

32. Индия: страна и ее регионы / Под ред. Е.Ю. Ваниной. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 360 с.

33. Dr. Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. (New Delhi: LexisNexis Butterworths Nagpur, 20th Edition 2008).

34. Абу Амина Биляль Филипс. Законы жизни мусульман: Эволюция фикха. – М.: УММАН, 2002. – 283 с.

35. Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие: Очерки по истории и этнографии права Нагорного Дагестана. – М.: Вост. лит., 2002. – 368 с.

36. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К.: Вілбор, 1997. – 256 с.

 

_____________________________________________________________________

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.012 с.)