Чи може виникнути ситуація, коли роздрібну ціну товару встановлюють нижчою, ніж: відпускну ціну підприємства-виробника?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи може виникнути ситуація, коли роздрібну ціну товару встановлюють нижчою, ніж: відпускну ціну підприємства-виробника?1. Може, дана ситуація спостерігається у більшості випадків вста­новлення роздрібної ціни торговельним підприємством.

2. Може, у разі проведення уцінки товару або виникнення потреби терміново реалізувати товар.

3. Безумовно, не може, оскільки дана ситуація суперечить еконо­мічній природі роздрібної ціни та порушує її структуру.

4. Не може, за винятком випадку, коли дана ситуація спричинюється дією державного регулювання цін.

60) Як зміниться розмір необхідного доходу торговельного підприємства на плановий період, якщо очікується збільшення суми витрат обігу (за інших рівних умов)?

1. Не зміниться.

2. Зменшиться.

3. Збільшиться.

4. Може змінитися будь-яким чином залежно від особливостей господарської діяльності підприємства.

61) Як зміниться розмір необхідного доходу торговельного під­приємства на плановий період, якщо очікується збільшення ставки податку на додану вартість (за інших рівних умов)?

1. Не зміниться.

2. Зменшиться.

3. Збільшиться.

4. Може змінитися будь-яким чином залежно від особливостей господарської діяльності підприємства.

62) Як зміниться розмір необхідного доходу торговельного підприємства на плановий період, якщо очікується зменшення цільового обсягу чистого прибутку (за інших рівних умов)?

1. Не зміниться.

2. Зменшиться.

3. Збільшиться.

4. Може змінитися будь-яким чином залежно від особливостей господарської діяльності підприємства.

63) 3 якою метою у процесі планування необхідно зіставляти роз­рахований обсяг можливого та необхідного доходу під­приємства?

1. Для перевірки досягнення самоокупності діяльності.

2. Для перевірки їх відповідності та визначення обсягу резервів зростання доходів, які необхідно мобілізувати.

3. Для перевірки проведених розрахунків.

64) Назвіть метод, який може використовуватися для розрахунків можливого обсягу доходів на плановий період:

1. Економіко-статистичний метод.

2. Метод прямих техніко-економічних розрахунків.

3. Факторно-аналітичний метод.

4. Усі названі методи.

Назвіть метод, який може використовуватися для розрахунку

необхідного обсягу доходів на плановий період

1. Розрахунковий - на підставі попереднього планування окремих ' показників, що впливають на його величину.

2 Експертний метод на підставі вивчення кон'юнктури споживчого

ринку.

3 Економіко-статистичний або економіко-математичний методи, що

забезпечують екстраполяцію динамічного ряду доходів.

66) Яка відповідність між: обсягом необхідного (Д необх.) та можливого (Д можл.) доходу повинна бути досягнута для за­вершення планової роботи та прийняття остаточного рі­шення щодо управління доходами?

1. Д можл. менше, ніж Д необх.

2. Д необх. менше, ніж Д можл.

3. Д необх. = Д можл. + цільовий обсяг прибутку на плановий період.

4. Д необх. = Д можл. - можливі поточні витрати підприємства на плановий період.

 

ТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

1) Яке з наведених визначень характеризує поняття "прибуток підприємства " з економічної точки зору?

1. Гарантований дохід підприємця, який вклав свій капітал у певний вид підприємницької діяльності.

2. Грошові кошти, що надходять у розпорядження суб'єкта підпри­ємницької діяльності за результатами його діяльності.

3. Чистий дохід, що є різницею між сукупними доходами та сукуп­ними витратами в процесі підприємницької діяльності.

4. Усі визначення, що наводяться, характеризують різні аспекти поняття "прибуток підприємства".

2) Яким терміном у фінансовій звітності підприємства визнача­ється сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати?

1. Виручка.

2. Грошові надходження.

3. Прибуток.

4. Чистий рух коштів.

Яким терміном у фінансовій звітності підприємства визначається перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати?

1. Збиток.

2. Зобов'язання.

3. Видаток.

4. Пасив.

У якій .формі фінансової звітності підприємства вказується обсяг чистого прибутку підприємства за підсумками звітного періоду?

1. У балансі підприємства (форма № 1).

2. У звіті про фінансові результати (форма № 2).

3. У звіті про рух грошових коштів (форма № 3).

4. В усіх зазначених формах звітності.

5) У якій формі фінансової звітності підприємства вказуються напрямки розподілу чистого прибутку підприємства за підсум­ками звітного періоду?

1. У звіті про фінансові результати (форма № 2).

2. У звіті про рух грошових коштів (форма № 3).

3. У звіті про власний капітал (форма № 4).

4. В усіх зазначених формах звітності.

6) Що відображає показник "чистий прибуток", який наводиться у фінансовій звітності торговельного підприємства (форма № 2)?

1. Чистий рух (надходження) грошових коштів від усіх видів діяльності підприємства.

2. Величину перевищення комерційного доходу від продажу товарів над витратами обігу.

3. Прибуток, який міг бути забезпечений за умови кращого альтернативного використання капіталу підприємства.

4. Сукупний прибуток за вирахуванням податкових та інших обов'язкових платежів, які сплачуються з прибутку.

Як співвідносяться між собою величина чистого прибутку підприємства за даними звіту про фінансові результати та величина нерозподіленого прибутку за даними балансу?

1. Співвідношення може бути будь-яким залежно від нерозподіленого прибутку минулих років та використання прибутку звітного періоду.

2. Чистий прибуток завжди більший за нерозподілений прибуток, оскільки розподіляється лише чистий прибуток, сформований у поточному періоді.

3. Нерозподілений прибуток та чистий прибуток рівні до моменту проведення розподілу чистого прибутку наприкінці фінансового року.

8) Які види прибутку (фінансових результатів) торговельного підприємства за видами його діяльності визначаються згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку?

1. Від основної (торговельної) діяльності, від фінансових операцій та від іншої звичайної діяльності.

2. Валовий та чистий.

3. Нерозподілений та використаний.

4. Від комерційної, виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності.

Як пов'язані між собою обсяг формування чистого прибутку (ЧП) підприємства та обсяг його потреби у залученні фінансових коштів із зовнішніх джерел (ФКЗ)?

1. Чим більший ФКЗ, тим менший ЧП.

2. Чим більший ЧП, тим більший ФКЗ.

3. ЧП = ФКЗ

4. Чим більший ЧП, тим менший ФКЗ.

10) Яку частину чистого прибутку торговельного підприємства прийнято визначати терміном "капіталізований прибуток"?

1. Що спрямовується на виплати власникам підприємства.

2. Що спрямовується на виплати персоналу підприємства.

3. Що спрямовується на фінансування приросту активів підприємства.

4. Що спрямовується на соціальні програми підприємства, благодійні цілі тощо.

11) Яку частину чистого прибутку торговельного підприємства прийнято визначати терміном "спожитий прибуток"?

1. Що спрямовується на фінансування приросту необоротних активів підприємства.

2. Що спрямовується на виплати власникам, працівникам та використовується для фінансування соціальних програм.

3. Що спрямовується на фінансування приросту оборотних активів підприємства.

4. Що залишається нерозподіленою за підсумками фінансового року.

Чому прибуток є джерелом зростання ринкової вартості підприємства?

1. Тому що від обсягу сформованого прибутку залежить можливість підприємства фінансувати соціальні програми.

2. Тому що капіталізація прибутку призводить до зростання чистих активів підприємства.

3. Тому що прибутковому підприємству надають позики на більш вигідних умовах.

4. Питання є некоректним, оскільки прибуток не є джерелом зрос­тання ринкової вартості підприємства.

13) Як співвідносяться між собою величини капіталізованого прибутку (КП) та спожитого прибутку (СП) на торговель­ному підприємстві (ТИ)?

1. Співвідношення між КП та СП може бути різним, залежить від рішення власників або повноважних органів управління ТП.

2. КП більше СП.

3. СП більше КП.

4. СП дорівнює КП.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.012 с.)