СТРУКТУРА ЗОШИТА, ПОРЯДОК ЙОГО ВЕДЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРА ЗОШИТА, ПОРЯДОК ЙОГО ВЕДЕННЯТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

1. Зошит містить перелік літератури, необхідної для підготовки до практичних занять і виконання домашніх завдань, і окремо по кожному заняттю його мету, навчальний та нормативно-технічний матеріал необхідний для самостійного опрацювання, питання для самоперевірки та домашнє завдання.

2. На кожне практичне заняття студент повинен приходити з самостійно опрацьованим матеріалом теми, по якій буде проводитися заняття.

Самостійна робота оформлюється у вигляді відповідей на питання для самоперевірки. Відповіді на питання пишуться від руки на окремих, формату А-4, аркушах паперу.

3. На практичному занятті викладач відповідає на запитання студентів, які виникли під час роботи над темою, роз’яснює складні питання, розглядає практичні та інші можливі приклади застосування знань, отриманих при вивченні матеріалу теми, пояснює методику виконання домашнього завдання (задач).

В разі необхідності викладач рекомендує доопрацювати деякі питання для самоперевірки або доповнити відповіді на них.

4. Домашнє завдання (задачі) виконується на окремих, формату А-4, аркушах паперу відповідно до методичних вказівок, наведених у цьому зошиті.

5. На кожному практичному занятті проводиться експрес контроль знань по темі, яка вивчалась на попередньому занятті, і по якій виконувалося домашнє завдання.

6. Після експрес контролю студенти здають викладачу на перевірку контрольну роботу разом з результатами домашнього завдання і відповідями на питання для самоперевірки.

Перевірені з виставленими оцінками та зауваженнями матеріали викладач повертає студентам на наступному занятті.

7. Студент в разі необхідності доопрацьовує домашнє завдання і відповіді на питання для самоперевірки, приєднує їх до цього зошиту і зберігає до семестрової атестації.

 

 

Література для самопідготовки

Та виконання домашніх завдань

 

1. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.

2. Практикум із охорони праці: Посібник / В.Ц.Жидецький, В.С.Джигирей, В.М. Сторожук та ін. – Львів: Афіша, 2000 – 352 с.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

ТЕМА 1. МІКРОКЛІМАТ РОБОЧОЇ ЗОНИ

ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета заняття

Вивчення дії на організм людини параметрів мікроклімату робочої зони та шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі виробничих приміщень, нормування параметрів мікроклімату та вмісту шкідливих речовин, ознайомлення з основними заходами, спрямованими на оздоровлення повітряного середовища.

Матеріал для самостійного опрацювання

Частини 2.3. Мікроклімат виробничих приміщень та 2.4. Оздоровлення повітряного середовища підручника [1], стор. 161…185.

ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Питання для самоперевірки

1. Що таке повітря? Які його основні компоненти та характеристики?

2. Якими фізичними параметрами характеризується стан повітряного середовища?

3. Що таке мікроклімат?

4. Назвіть види теплообміну організму людини з навколишнім середовищем та в чому вони полягають.

5. Як впливає на стан людини підвищення чи пониження температури оточуючого середовища?

6. Як впливає на стан людини підвищення чи пониження вологості оточуючого середовища?

7. Як впливає на стан людини підвищена швидкість руху або повна відсутність руху повітря оточуючого середовища?

8. Які параметри мікроклімату нормуються і які ні?

9. Що таке оптимальні і що таке допустимі мікрокліматичні умови?

10. Як нормується температура, відносна вологість та швидкість руху повітря робочої зони?

11. Як нормується інтенсивність теплового опромінювання?

12. Що таке шкідливі речовини? Як вони поділяються в залежності від ступеню впливу на організм людини?

13. Від чого залежить ступінь впливу шкідливих речовин на людину?

14. В чому полягає особливість впливу пилу на організм людини? Що таке пневмоконіоз, які є його різновиди?

15. Як нормується вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони?

16. Що таке ГДКрз?

17. Як визначається відповідність якості повітря нормативам, якщо в ньому знаходиться кілька шкідливих речовин?

18. Які заходи та засоби застосовуються для нормалізації параметрів мікроклімату, профілактики перегрівань та переохолодження працівників?

19. В чому полягають методи керування якістю повітряного середовища на рівні підприємства та на робочих місцях?

20. Що таке вентиляція? Які існують системи вентиляції в залежності від способу переміщення повітря?

21. Що таке кондиціонування повітря? Як воно здійснюється?

Домашнє завдання

Задача 1.

Умова.

На одному з робочих місць, характеристика якого, характер роботи на якому та витрати енергії працівника наведені в табл. 1, були виміряні температура (t, oC), відносна вологість (w, %) та швидкість руху повітря (v, м/с).

Завдання.

Визначте згідно варіанту відповідають чи ні отримані результати нормативним значенням параметрів мікроклімату робочої зони і зробіть відповідні висновки.

Методичні вказівки.

1. Зробіть таблицю на зразок табл. 2 і запишіть в ній відомі умови завдання (характер робочого місця та параметри мікроклімату).

2. Визначте і запишіть в таблицю категорію робіт.

3. Визначте і запишіть в таблицю період року, в якому виконувалося вимірювання параметрів мікроклімату.

Примітка. Для більшості регіонів України середньодобова температура повітря зовнішнього середовища вище + 10 оС знаходиться в період між 15 квітня та 15 жовтня, з 15 жовтня до 15 квітня ця температура становить + 10 оС і нижче.

4. Порівняйте визначені параметри мікроклімату з оптимальними та допустимими значеннями відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.

Примітка. Для непостійних робочих місць встановлені лише допустимі норми мікроклімату.

5. Зробіть загальний висновок щодо відповідності визначених параметрів мікроклімату нормативним значенням.

Приклад виконання задачі згідно варіанту 26 наведено в таблиці 3.

 

Таблиця 1

Вихідні дані для задачі 1

 

  Ва-рі-ант   Дата вимірювання Характер робочого місця (постійне/ Непостійне)   Характер роботи Енерго-витрати організму працівника, ккал/год Параметри мікроклімату
t, oC w, % v, м/с
5 січня Постійне Легка 0,1
5 лютого Непостійне Серед. важкості 0,2
5 березня Постійне Важка 0,3
5 травня Непостійне Легка 0,4
5 червня Постійне Серед. важкості 0,5
5 липня. Непостійне Важка 0,6
5 серпня Постійне Легка 0,1
5 вересня Непостійне Серед. важкості 0,2
5 листоп. Постійне Важка 0,3
5 грудня Непостійне Легка 0,4
30 січня Постійне Серед. важкості 0,5
30 березн. Непостійне Важка 0,6
30 червня Постійне Легка 0,1
5 січня Непостійне Серед. важкості 0,2
5 лютого Постійне Важка 0,3
5 березня Непостійне Легка 0,4
5 травня Постійне Серед. важкості 0,5
5 червня Непостійне Важка 0,6
5 липня. Постійне Легка 0,1
5 серпня Непостійне Серед. важкості 0,2
5 вересня Постійне Важка 0,3
5 листоп. Непостійне Легка 0,4
5 грудня Постійне Серед. важкості 0,5
30 січня Непостійне Важка 0,6
30 березн. Постійне Легка 0,1
30 червня Постійне Серед. важкості 0,2

 

 

Таблиця 2

Оформлення рішення задачі 1

 

Характеристика робочого місця ______________________________
Категорія робіт ______________________________
Період року ______________________________
Параметр мікроклімату Висновок
Найме-нування Значення
Фактичне Оптимальне Допустиме
t, oC        
w, %        
v, м/с        
Загальний висновок:  

 

Таблиця 3

Приклад виконання задачі 1 згідно варіанту 26.

 

Характеристика робочого місця Постійне
Категорія робіт Середньої важкості ІІ а
Період року Теплий
Параметр мікроклімату Висновок
Найме-нування Значення
Фактичне Оптимальне Допустиме
t, oC 20 21 – 23 18 –27 Задовольняє допустимому значенню
w, % 55 60 – 40 До 75 Задовольняє оптимальному значенню
V, м/с 0,2 0,3 0,4 – 0,2 Задовольняє допустимому значенню
Загальний висновок: Параметри мікроклімату на робочому місці в цілому задовольняють допустимим значенням, встановленим ДСН 3.3.6.042-99. Для досягнення оптимальних значень необхідно підвищити на 1 – 3 оС температуру та на 0,1 м/с швидкість руху повітря.

 

Задача 2.

Умова.

На одному з робочих місць були виміряні концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони, що наведені в таблиці 4.

Завдання.

Визначити відповідає чи ні якість повітря вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.005-88.

Методичні вказівки.

1. Зробіть таблицю на зразок табл. 5 і запишіть в ній відомі умови завдання (концентрації шкідливих речовин згідно варіанту).

2. Занесіть в таблицю значення ГДКрз цих шкідливих речовин.

Примітка. Значення ГДКрз шкідливих речовин, що містяться в умовах задачі, клас їхньої небезпеки, агрегатний стан та особливості дії наведені в таблиці 6.

3. Порівняйте фактичні концентрації шкідливих речовин зі значеннями їхніх ГДКрз.

4. З’ясуйте чи є серед визначених речовин речовини односпрямованої дії. Якщо такі речовини є, визначте, чи дотримується для них умова С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 + … + Сі / ГДКі 1.

5. Зробіть загальний висновок щодо відповідності якості повітря нормативним значенням.

 

Приклад виконання задачі згідно варіанту 26 наведено в таблиці 7.

Таблиця 4

Вихідні дані для задачі 2

 

  Варі-ант Назва і концентрація, мг/м3, шкідливої речовини
Алю-міній Аміак Аце-тон Бензин Нікель Пил азбест. Пил цемент. Сви-нець Спирт метил. Фе-нол
1,0       0,06 1,0 4,5      
  10,0         4,0  
1,0         1,0 2,0 0,02    
  10,0       1,0 2,0     0,5
  4,0   20,0     3,0   2,0  
            4,0 0,1
2,0       0,1 0,5   0,02    
  5,0           2,5 0,3
2,0       0,08 1,0 10,0      
  10,0         7,0  
2,0         0,5 4,0 0,01    
  5,0       0,5 4,0     0,3
  2,0   10,0     6,0   4,0  
            5,0 0,2
4,0       0,2 0,2   0,01    
  5,0           2,5 0,1
0,5       0,03 0,8 5,0      
  6,0         2,0  
0,5         0,5 1,0 0,04    
  15,0       0,3 0,5     0,2
  6,0   40,0     2,0   1,0  
            2,0 0,05
1,0       0,2 0,3   0,005    
  2,0           5,0 0,8
3,0       0,02 2,0 0,5      
  20,0           1,0

 

Таблиця 5

Оформлення рішення задачі 2

 

Назва речовини Фактична концент., мг/м3 ГДКрз, мг/м3 Особливості дії   Висновок
         
         
         
         
Наявність речовин односпрямованої дії Перевірка для речовин односпрямованої дії С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 + … + Сі / ГДКі =  
Загальний висновок.    

 

 

Таблиця 6

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.019 с.)