ТОП 10:

РОЗДІЛ 5. ЗАХИСТ ЗВІТУ. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИВ останній день практики студент здає керівнику практики звіт про практику, папку із фактичними матеріалами.

Залік з практики приймає керівники у формі короткої бесіди з кожним студентом. На заліку оцінюють вміння кожного студента використовувати теоретичні знання на практиці, його ознайомлення із сучасним станом туристичної індустрії, ринком туристичних послуг, вироблення творчого підходу до управління виробничою діяльністю.

На оцінку впливає робота студента під час практики, зміст та якість поданої звітної документації. Практика оцінюється за чотирибальною системою, оцінка виставляється керівником виробничої практики у відомість кафедри менеджменту. В кінці практики, згідно результатів, керівник практики виставляє загальнуоцінку у залікову відомість інститутута у залікову книжку студента.

Студенти, які невчасно здали звітну документацію з практики, не з'явились на захист, не відвідували заняття з практики, отримали негативний відгук керівників практики скеровуються упродовж перших місяців нового навчального року, протягом терміну зазначеного у талоні, на повторне проходження виробничої практики. У випадку, якщо студент зовсім не виконував завдань практики, не реалізував можливості повторного проходження практики - це є підставою для виключення студента із інституту як такого, що не виконав навчальної програми.

РОЗДІЛ 6. ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА ТА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Керівник практики зобов’язаний:

1. Розробити програму виробничої практики і представити студентам індивідуальні навчально-дослідні завдання.

2. Провести студентам-практикантам консультації із техніки безпеки та трудової дисципліни.

3. Провести студентам-практикантам консультації з питань організації та проходження виробничої практики.

5. Контролювати проходження студентами кожного етапу практики згідно календарного планування.

6. Перевіряти звітну документаціюта здійснювати оцінювання виробничої практики.

7. Заповнити звітну документацію результатів оцінювання виробничої практики.

Студент-практикант зобов'язаний:

1. Розпочати і завершити виробничу практику у терміни, визначені навчальним графіком практики. Робочий день студента-практиканта триває 6 год.

2. Наполегливо і сумлінно виконувати передбачені програмою практики та за дорученням керівників практики усі завдання. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для неатестації студента.

3. Ознайомитись із правилами техніки безпеки і трудової дисципліни, методичними рекомендаціями щодо проведення виробничої практикита строго їх дотримуватись.

4. Отримати від керівника практики навчально-дослідні завдання, вчасно та згідно вимог їх виконувати.

5. Проявляти активність, новаторський підхід в процесі стажування на турфірмі та у формуванні професійних якостей майбутнього спеціаліста-менеджера туризму.

6. Оформити згідно вимог звітну документацію практики та вчасно її представити керівнику практики до захисту.

 

 

Список РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

Технологія діяльності турфірми

 

1. Про внесення змін до Закону України „Про туризм”. Закон України № 1282-IV від 18 листопада 2003 р.

2. Ліцензійні умови провадження провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності. Наказ державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України № 7 / 62 від 17. 01. 2001 р.

3. Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності. Наказ державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної туристичної адміністрації України № 121 / 83 від 14. 11. 2002 р.

4. Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу. Наказ Держтурадміністрації України №83 від 24.09.2004 р.

5. Кваліфікаційні вимоги для екскурсоводів. Наказ Держтурадміністрації України №83 від 24.09.2004 р.

6. Кваліфікаційні вимоги для гідів-перекладачів. Наказ Держтурадміністрації України №83 від 24.09.2004 р.

7. Биржаков М. Б. Введение в туризм. – СПб.: Герда, 2000. – 192с.

8. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Советский спорт, 1998. ‑ 267 с.

9. Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности: Учебное пособие. – М.: Нолидж, 1996. – 312 с.

10. Дьякова Р. А., Емельянов Б. В., Пасечный П. С. Основы экскурсоведения .– М.: Просвещение, 1985. – 256 с.

11. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. ‑ М.: Финансы и статистика, 2000. ‑ 256 с.

12. Ковальчук А.С. Організація та обслуговування туристів туристичною фірмою. Навчально-методичний посібник. ‑ Львів : ВМС, 2005. ‑ 212 с.

13. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: Навч. посібник. ‑ К.: Вища шк., 1994. ‑ 191 с.

14. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навчальний посібник. ‑ К.: "Альтерпрес", 2003. ‑ 104 с.

15. Мальська М., Худо В., Цибух В. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. ‑ Львів: Вид. центр. ЛНУ, 2003. ‑ 295с.

16. Основы туристской деятельности: Учебник / Г. И. Зорина, Е. Н. Ильина, Е. В. Мошняга и др. – М.: Советский спорт, 2000. – С. 132-155.

17. Послуги в Україні. Туризм. Готелі. Харчування. Законодавство. Стандартизація. Класифікація. Сертифікація. Нормативні документи: Довідник. – Львів: Леонор, 1999. – 347с.

18. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. – М.: Ось-89, 1998. – 160 с.

19. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навчальний посібник. ‑ К.: Ред. Лайн, 1999. ‑ 77 с.

20. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник. – К.: Інститут туризму ФПУ, 2002. – 256 с.

21. Туризм в Україні. Збірник нормативно-правових актів. – К.: ТАУ, 1997-1999. ‑ Т. 1-5.

22. Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: Навч. посібник. ‑ К.: Музична Україна, 2003 – 190 с.

23. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. ‑ К.: Вища шк., 1995. ‑ 351с.

24. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. ‑ М.: Советский спорт, 2002. ‑ 320с.

 

Технологія роботи готельного підприємств

1. Агофонова Л.Г., Агофонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.

2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: проблемы, перспективы, сертификация. – К.: ВИРА-Р, 2001.

3. Байлик С.И. Организация, управление, обслуживание: Учеб. Пособие. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 252с.

4. Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. Учебное пособие. М.: Приор, 1998.

5. Звєрєва Є. На нас чекає готельний... зорепад? // Дзеркало тижня №1 (529), Субота, 15 –21 січня 2005 р.

6. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. –320 с.: ил.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: “Альтерпрес”, 2003. – 436 с.: іл., картосхеми.

8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2003. – 360 с.

9. Мельник Н.П., Мельник О.П. Типізація готельного господарства. Навчально-методичне видання. Конспект лекцій. – К. 1999.

10. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 348 с.

11. Покращення рівня послуг у готельному бізнесі: Практичні рекомендації. – Львів: ЛАРТ, 2004. – 128 с.

12. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

13. Туризм и гостиничное хазяйство: учебник / Под редакцией А.Д. Чудновского. – М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”. Издательство Экмос, 2000.

14. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк., 2001. – 237 с.: іл.

15. Федорченко В.К. Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посіб. / Передм. В.А. Смолія. – К.: Вища шк., 2002. – 195 с.

16. www.all-hotels.com.ua

17. www.tourism.gov.ua

 

Додаток А

 

Міністерство освіти і науки України

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління

імені В’ячеслава Чорновола

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту

 

Звіт з виробничої практики

«З туризму»

 

Виконала: студентка

групи МН-31 Анишинець Леся

Керівник практики:

Ас. Костючко В.М.

 

Львів - 2008

Додаток B

План звіту з виробничої практики (турфірма)

ВступПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.005 с.)