Правовий режим спеціальних (вільних) економічних іон гіі спеціальний режим господарюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правовий режим спеціальних (вільних) економічних іон гіі спеціальний режим господарювання■ Поняття та види спеціальних (вільних ) економічних зон (зовнішньоторговельні зони, комплексні виробничі зони, науково-технічні зони, туристично-рекреаційні зони, банківсько-страхові зони, зони прикордонної торгівлі; інтеграційні та анклавні; внутрішні та зовнішні.).

■ Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони. Документи про створення спеціальної (вільної) економічної зони ( рішення місцевої Ради та місцевої державної адміністрації з клопотанням про створення спеціальної (вільної) економічної зони (у разі створення спеціальної (вільної) економічної зони за їх ініціативою) або письмову згоду відповідних місцевих Рад народних депутатів та місцевих державних адміністрацій, на території яких має бути розташована спеціальна (вільна) економічна зона (у разі створення спеціальної (вільної) економічної зони за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України); проект положення про її статус та систему управління, офіційну назву спеціальної (вільної) економічної зони; точний опис кордонів спеціальної (вільної) економічної зони та карту її території; техніко-економічне обґрунтування доцільності створення і функціонування спеціальної (вільної) економічної зони: проект Закону про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони).

■ Органи управління та державного регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони. Функції та повноваження місцевих Рад народних депутатів та місцевої державної адміністрації щодо управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

■ Інші види спеціальних режимів господарської діяльності: виключна (морська) економічна зона України; здійснення господарської діяльності на державному кордоні України; здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо охороняються; спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства; здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку; здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації; здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану.


Плани лекцій

Тема 1. Теоретичні основи господарського права

1. Поняття господарського права, його предмет, метод.

2. Принципи господарського права.

3. Поняття і види господарських правовідносин.

 

Література: [ 1.2,3.153, 1 74,191,208, 210,254,262,270,289,294,296,304]

Тема 2. Суб'єкти господарювання: поняття та види

1. Поняття і ознаки суб'єкта господарювання.

2. Критерії класифікації і види суб'єктів господарювання.

3. Поняття і значення способів заснування суб'єктів господарського права. Порядок та етапи створення суб'єкта господарювання.

4. Державна реєстрація: порядок та зміст. Документи, які подаються для державної реєстрації.

5. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Банкрутство.

6. Особливості юридичних осіб господарського права як суб'єктів господарювання.

7. Особливості правового статусу громадянина - підприємця

Література:

[2,3,7,10,16,21,23,26,29.36,49,60,63,82,84,89,95,100,105,111,112,113,114,115116,118,131,132,133,134.135,147,151,156,161,162,163,164,165,167.181.182,183,184,193,195,197,200,204,207,208,209.219,221,227,235,239,247,248,249,256,257,258,260,261,280,282,283,285,287,293]

Тема 3. Правовий режим майна в господарському обігу

1. Поняття і зміст прав на майно.

2. Поняття і види майна, яке використовується під час здійснення господарської діяльності. Фонди, які створюються суб'єктами господарювання.

3. Джерела формування майна суб'єктів господарювання.

4. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

Література: [2,3,10,28,41,42,43,45.46,93,201,224.228,251,268,281,286,290] Тема 4. Правові засоби державного регулювання економіки

1. Участь держави. органів державної влади, органів місцевого самоврядування і господарській діяльності: її мені і принципи, напрями економічної політики держави.

2. Класифікація видів державного впливу на економіку.

3. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

Література:

[2,20,22,25,44,137,143,158.180.187,189,218,220,225,231.234,240,241,284,3021

Тема 5. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

1. Поняття, підстави та межі відповідальності.

2. Санкції в господарських правовідносинах та їх види.

3. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення анти монопольно-конкурентного законодавства.

Література: [2,3.4,236,259,264.288,305,306,307]

Тема 6. Господарське зобов'язання

1. Господарське зобов'язання: поняття та види.

2. Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії договору.

3. Особливості укладання попередніх договорів.

Література:

[2,4,11,12,13,14,40,48,59,61,124,125,126,127,128,144,145,149,154,157,166,169,178. 185,196,214,216,217,222,277.298,305,308]

Тема 7. Виконання господарських зобов’язань

1. Загальні правила виконання господарських договорів.

2. Страхування підприємницьких ризиків, фінансових ризиків. Перестрахування.

3. Загальні умови припинення господарських зобов'язань.

4. Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним господарських зобов'язань за рішенням суду.

Література: [2,4,11,12,13,14,40.48,59,61,124,125,126,127,128,144,145,149,154.1 57, 172,! 73,1 78,185,196,214,216,2 1 7,222,277,298,306]

Тема 8. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

1. Поняття, види, форми господарсько-торговельної діяльності.

2. Договори, що укладаються при господарсько-торговельній діяльності.

3. Торговельно-біржова діяльність, як різновид господарсько-торговельної діяльності.

Література: [2,9,15,17.18,58,63,64,146,175,194,265,299]

Тема 9. Особливості правового регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання

1. Поняття та підстави виникнення комерційного посередництва (агентської діяльності).

2. Агентський договір: поняття, істотні умови, форма.

3. Відповідальність за порушення агентського договору.

4. Права та обов'язки комерційного агента.

Література:

[2,3,17,32,70,71,72,74,75,76,78,79,80,97,129,130,168,177,186,188,215,267,292]

Тема 10. Особливості правового регулювання перевезення вантажів

1. Поняття перевезення вантажу, суб'єкти відносин перевезення.

2. Договір перевезення: поняття, форма укладення, строк укладення. Види договорів перевезення.

3. Відповідальність перевізника у разі невиконання договору перевезення.

4. Договір транспортного експедирування, як різновид договору перевезення.

Література: [2,5,6,8,19,24,31,65,66,73,85,86,87,88,120,121,168,176,198,203,253,291]

Тема 11. Особливості правового регулювання капітального будівництва

1. Поняття договору підряду та їх види.

2. Поняття, ознаки, сторони, істотні умови договору підряду на капітальне будівництво.

3. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

4. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Література: [2,3,33,37,83,90,91,94,101,103,291,168,170,172,176194]

Тема 12. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності

1. Поняття та види інноваційної діяльності та інновації.

2. Поняття, форми інвестування інноваційної діяльності.

3. Поняття та предмет договору на створення і передачу науково-технічної продукції.

Література:

[2,34,38,47,50,92,! 02,107,119,122,179,213,230,232,237,238,250,271,274,301 ]

Тема 13. Особливості правового регулювання банківської діяльності. Страхування у сфері господарювання

1. Поняття банківської діяльності.

2. Поняття та види кредиту. Поняття та форма кредитного договору.

3. Порядок відкриття рахунків у банках. Види рахунків

4. Порядок та форми розрахунків в господарському обороті.

5. Поняття страхової діяльності. Договір страхування: поняття, види та істотні умови.

6. Правове становище учасників страхової діяльності.

7. Державний нагляд за страховою діяльністю.

Література:

[21,39.62,69,96,136,142,148,152,202,205,212,242,243,244,245,246,279,295]

Тема 14. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземних інвестицій

1. Поняття, принципи та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

2. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

3. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності: суб'єкти, порядок відкриття.

4. Поняття, форми та види іноземних інвестицій. Державна реєстрація іноземних інвестицій.

5. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами): концесійні договори, договори (контракти) про інвестиційну діяльність.

6. Гарантії та компенсації іноземним інвесторам.

Література: [12,17,25,33,35,67,68,138,155,159,160,199,205,211,223,229,278,297,300,303]Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.027 с.)