ТОП 10:

Податкове зобов’язання з ПДВ за умови, що першою подiєю є вiдвантаження товарiв покупцям, вiдображається записом1. Д 702 К 643

 1. Д 702 К 641
 2. Д 643 К 641
 3. Д 641 К 643

8. Сальдо рахунку 36 "Розрахунки з покупцями i замовниками" в балансi показується у складi

1. Необоротних активiв

2. Власного капiталу

 1. Оборотних активiв
 2. В балансi не показується

9. Чи відносяться до запасів малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП):

 1. Так, усі МШП відносяться до запасів
 2. Так, але тільки ті МШП, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року
 3. Ні, МШП цілком відносяться до необоротних матеріальних активів
 4. Вірна відповідь відсутня

Який документ є пiдставою для вiдображення суми ПДВ по дебету субрахунку 641

1. Виписка банку

 1. Податкова накладна
 2. Рахунок-фактура
 3. Чек

Яким записом вiдображається собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї

 1. Д 701 К 26
 2. Д 361 К 26
 3. Д 901 К 26
 4. Д 311 К 26

12. Яким записом відображається в обліку нарахування відсотків за векселем, отриманим в забезпечення дебіторської заборгованості покупців за відвантажені їм товари:

 1. Д 377 К 731
 2. Д 377 К 311
 3. Д 311 К 373
 4. Д 373 К 732

Яким записом відображається в обліку погашення довгострокового кредиту в іноземній валюті

 1. Д 601 К311
 2. Д 602 К312
 3. Д 501 К311
 4. Д 502 К312

14. Яким записом відображається в обліку утримання із заробітної плати неповернених підзвітних сум:

 1. Д 661 К 372
 2. Д 372 К 301
 3. Д 663 К 372
 4. Д 92 К 372

Які з вказаних статей можуть бути віднесені до малоцінних та швидкозношуваних предметів

 1. Спецодяг
 2. Товари
 3. Короткострокова дебіторська заборгованість
 4. Сировина

Премія за інвестиціямив облігації амортизується інвесторами

1. Прямолінійним методом

 1. За методом ефективної ставки відсотка
 2. Кумулятивним методом
 3. Не амортизується

В поточному обліку (на дату зарахування на баланс) фінансові інвестиції відображаються

1. За методом участі в капіталі

 1. За первісною вартістю (собівартістю)
 2. За справедливою вартістю
 3. За амортизованою собівартістю

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються

 1. За справедливою вартістю
 2. За собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій
 3. За первісною вартістю
 4. За амортизованою собівартістю

Уцінка поточних фінансових інвестицій відображається у фінансовиму обліку наступним чином

 1. Д 975 К 35
 2. Д 35 К 975
 3. Д 42 К 35
 4. Д 746 К 35

Відповідно до Плану рахунків, поточні фінансові інвестиції розмежуються на такі класифікаційні групи

 1. Еквіваленти грошових коштів та інших поточних фінансових інвестиції
 2. Пайові та боргові
 3. Короткострокові та довгострокові
 4. Фінансові інвестиції за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю та за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій

ВАРІАНТ 4

Бухгалтерський запис Д 641 К 631 означає

 1. Відображення суми податкового кредиту
 2. Перерахування ПДВ до бюджету
 3. Сплату постачальником за товари
 4. Нарахування податкового зобов‘язання з ПДВ

 

2. Визначити, де в балансі відображається сальдо по рахунку 26 “Готова продукція”

 1. у складі необоротних активів
 2. у складі запасів
 3. у складі джерел власних коштів
 4. у складі поточних зобов’язань підприємства

 

Визначити, який бухгалтерський запис відображає нарахування заробітної плати працівникам виробництва

 1. Д 93 К 661
 2. Д 92 К 661
 3. Д 661 К 662
 4. Д 23 К 661

Дебетове сальдо на кінець місяця по рахунку 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” складає 15000 грн., це означає, що

 1. зобов’язання підприємства перед покупцями на момент складання балансу складає 15000 грн.
 2. сума надходжень на поточний рахунок підприємства від покупців за місяць склала 15000 грн.
 3. сума заборгованості покупців на момент складання балансу складає 15000 грн.
 4. сума повернених покупцями товарів склала за місяць суму 15000 грн

Залiк авансу, виданого постачальнику, вiдображається записом

 1. Д 631 К 371
 2. Д 631 К 311
 3. Д 371 К 311
 4. Д 371 К 631

6. Не включаються до первісної вартості придбаних запасів:

1. Суми ввізного мита

 1. Курсові різниці, які виникають у разі здійснення розрахунків з іноземними постачальниками за одержані запаси
 2. Транспортно-заготівельні витрати
 3. Ціна придбання за вирахуванням непрямих податків, крім випадків, якщо податки не відшкодовуються підприємству

Податковий кредит з ПДВ за умови сплати постачальнику авансу вiдображається записом

 1. Д 643 К 644
 2. Д 644 К 643
 3. Д 644 К 631
 4. Д 641 К 644

8. Сальдо субрахунку 281 "Товари на складi" в балансi показується у складi

 1. Оборотних активiв
 2. Власного капiталу
 3. Необоротних активiв
 4. В балансi не показується

9. Чи має право підприємство видати працівникові грошові кошти на відрядження, якщо він має непогашену заборгованість перед підприємством за видані готівкові кошти в підзвіт:

 1. Ні
 2. На розсуд бухгалтера підприємства
 3. На розсуд керівника підприємства
 4. На розсуд підзвітної особи

Який документ є пiдставою для оприбуткування матерiалiв

 1. Чек
 2. Податкова накладна
 3. Прибутковий ордер
 4. Довiренiсть

Яким записом вiдображаються визнанi витрати з транспортування сировини

 1. Д 201 К 631
 2. Д 91 К 631
 3. Д 631 К 311
 4. Д 371 К 311

Яким записом відображається в обліку нарахування процентів на суму депозиту підприємства в установі банку

1. Д 377 К 731

 1. Д 373 К 732
 2. Д 377 К 311
 3. Д 311 К 373

Яким записом відображається в обліку погашення іншої дебіторської заборгованості готівковими коштами

 1. Д 301 К 311
 2. Д 372 К 301
 3. Д 301 К 377
 4. Д 685 К 301

Яким записом відображається перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб

 1. Д 641 К 311
 2. Д 661 К 641
 3. Д 641 К 661
 4. Д 661 К 311

Яким записом відображається в обліку внесення до каси готівки від учасників в рахунок їх внесків до статутного капіталу підприємства

 1. Д 46 К 30
 2. Д 30 К 70
 3. Д 30 К 372
 4. Д 30 К 46

 

Сума амортизації дисконту за інвестиціями в облігації відображається у складі

 1. Інших доходів від фінансових операцій
 2. Інших фінансових витрат
 3. Іншого операційног доходу
 4. Інших доходів від звичайної діяльності

На якому рахунку ведеться облік довгострокових фінансових інвестицій?

1. 35

 1. 14
 2. 15
 3. 19

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу

 1. За первісною вартістю
 2. За справедливою вартістю
 3. За собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій
 4. За амортизованою собівартістю

Дооцінка поточних фінансових інвестицій відображається у фінансовому обліку наступним чином

 1. Д 975 К 35
 2. Д 35 К 975
 3. Д 35 К 42
 4. Д 35 К 746

Відповідно до Плану рахунків, довгострокові фінансові інвестиції розмежуються на такі класифікаційні групи

 1. Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі, інші інвестиції пов'язаними сторонам та інвестиції непов'язаним сторонам
 2. Інвестиції в дочірні підприємства, інвестиції в асоційовані підприємства, інвестиції в спільні підприємства та інші довгострокові фінансові інвестиції
 3. Інвестиції в акції, інвестиції в довгострокові облігації, частки в капіталі інших підприємств, інші довгострокові фінансові інвестиції
 4. Фінансові інвестиції за справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю та за методом участі в капіталі

ВАРІАНТ 5

В балансi запаси показуються

 1. За найменшою з двох оцiнок: первісною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї
 2. За первинною вартiстю
 3. За амортизованою вартiстю
 4. Середньозваженою собiвартiстю

2. Визначити, що означає дебетове сальдо по рахунку 20 “Виробничі запаси”

 1. вартість залишку виробничих запасів на складі
 2. суму коштів, які необхідно сплатити постачальникам за одержані виробничі запаси
 3. витрати на виготовлення продукції власного виробництва
 4. суму витрат незавершеного виробничого циклу

3. Визначити, який бухгалтерський запис відображає відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від планової (економія витрат)

 1. Д 26 К 23 - сторно
 2. Д 26 К 23
 3. Д 901 К 26
 4. Д 791 К 901

Визначити, який бухгалтерський запис відображає нарахування заробітної плати управлінському персоналу цехів виробничого підприємства

 1. Д 92 К 661
 2. Д 661 К 662
 3. Д 23 К 661
 4. Д 91 К 661

Витрати зi страхування ризику транспортування товарiв вiд постачальника вiдображаються записом

 1. Д 93 К 631
 2. Д 99 К 631
 3. Д 281 К 631
 4. Д 902 К 631

Для отримання з валютного рахунку готівкових коштів для видачі авансу на відрядження за кордон до банку подаєтьсяПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.45.91 (0.005 с.)