Кіровоградська льотна академія України НАУ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кіровоградська льотна академія України НАУКіровоградська льотна академія України НАУ

 

Кафедра менеджменту та економіки

факультету менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

А.В. Залевський

_________________ 20____ р.

 

Лекція № 14

з дисципліни „Адміністративного право”

 

Тема: “Управління закордонними справами, юстицією”

 

 

Розробив:

Доцент кафедри менеджменту та економіки Максименко Н.В.

Кіровоград – 2012


ТЕМА № 14. Управління закордонними справами, юстицією

Лекційне заняття № 14.

Навчальна мета:

- формування у курсантів знань про правове становище органів виконавчої влади в розглядаємій сфері;

- ознайомитися зі специфікою управління юстицією;

- ознайомитися зі специфікою управління закордонними справами;

- розкрити специфіку здійснення реєстрації цивільних актів;

- визначити особливості організації управління нотаріальними службами;

- висвітлити особливості діяльності органів юстиції, державної судової адміністрації та судової системи;

- виділити специфіку управління центральними органами виконавчої влади у розглянутій сфері.

Виховна мета:

Розвивати у курсантів і слухачів почуття патріотизму, виховати повагу до законодавства України, сприяти вихованню почуття не порушення норм права, у тому числі й адміністративного, та чіткого їх дотримання.

Час проведення: 2 години.

План:

Управління юстицією

Реєстрація актів цивільного стану

Організація нотаріальної служби

Взаємовідносини органів юстиції, державної судової адміністрації та судової системи

Органи юстиції та адвокатура

Управління закордонними справами

Міністерство закордонних справ України та його органи за кордоном

Адміністративно-правове регулювання в’їзду в Україну й виїзду з України

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст.141.

Додаткова:

Наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» Офіційний вісник України від 07.03.2012. - 2012 р. - № 17. - стор. 66

Закон України «Про Вищу раду юстиції» ухвалено 15 січня 1998 р. // Голос України від 17.02.1998

Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 // Відомості Верховної Ради України від 02.03.1993. - 1993 р. - № 9. – ст.. 62.

Указ Президента України «Про Положення про Міністерство закордонних справ України» від 06.04.2011 № 381/2011 // Офіційний вісник Президента України від 18.04.2011. - 2011 р. - № 9. - стор. 3. – ст.. 534

 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 // Офіційний вісник України 1997 р. - № 25. - стор. 20

Закон України «Про оборону» від 6 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 9. - ст.106

Закон України «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 9. - ст.108

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 27. - ст.385

Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 27. - ст.382

Закон України «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 2. - ст. 5

Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 4. - ст. 20

Управління юстицією

Управління юстицією —це діяльність, спрямована на виконання завдань зміцнення законності, організації захисту прав і законних інтересів громадян та їх об’єднань, підприємств, установ, організацій і держави.

Однією з особливостей юстиції є багатооб’єктність у цій галузі управління. До об’єктів юстиції належать судові установи, нотаріальні контори, органи реєстрації актів громадянського стану, судовоекспертні установи й адвокатура. Всі вони мають різне правове становище, відрізняються за своїм призначенням і характером компетенції.

Іншу особливість юстиції зумовлено попередньою, і полягає вона в різноманітності форм і методів управління, які застосовують органи юстиції.

Так, щодо державних нотаріальних органів і органів реєстрації актів громадянського стану застосовують метод керівництва; щодо органів адвокатури — метод регулювання. В цілому ж керуючий вплив органів управління юстицією носить рекомендаційний характер і зводиться в основному до розв’язання організаційних питань, оскільки більшість об’єктів у цій галузіє самостійними й незалежними в своїй практичній діяльності.

Систему органів управління в галузі юстиції складають: Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції в АРК, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні у містах управління юстиції, міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Міністерство юстиції України (далі — Мін’юст України) згідно з Положенням про нього, затвердженим Указом Президента України 06.04.2011 № 395/2011, є центральним органом виконавчої влади, який організовує здійснення державної правової політики, керує дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан і розвиток.

Основними завданнями Мін’юсту України є: підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи та вдосконалення законодавства, сприяння розвиткові правової науки;забезпечення захисту прав і свобод людини й громадянина;організація виконання судових рішень, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя; організація роботи нотаріату, діяльності щодо реєстрації актів цивільного стану; розвиток правової інформації, формування в громадян правового світогляду; здійснення міжнародно-правового співробітництва.

Мін’юст України розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів; здійснює роботу з систематизації законодавства України; веде Єдиний загальноправовий рубрикатор; здійснює заходи щодо вдосконалення роботи органів реєстрації актів громадянського стану й установ нотаріату, контролює їх діяльність; сприяє роботі об’єднань адвокатів; видаєй анулює спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення юридичної практики суб’єктами підприємницької діяльності тощо.

Важливим напрямом діяльності Мін’юсту України є організація виконання рішень судів та інших органів. Згідно із Законом України «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р. Мін’юст України здійснює підбір кадрів, методичне керівництво діяльністю державних виконавців, підвищення їх професійного рівня, фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби, розглядає скарги на дії державних виконавців.

Мін’юст України має право: одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи й матеріали, а від органів статистики — статистичні дані для виконання покладених на нього завдань і залучати вчених, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції; скасовувати акти управлінь юстиції, що суперечать рішенням Мін’юсту України й актам законодавства України.

Мін’юст України як орган управління становить систему взаємодіючих елементів. До його організаційної структури входять: керівництво Мін’юсту України, патронатна служба Міністра юстиції України, галузеві та функціональні департаменти, управління й відділи.

Міністра юстиції України призначає Президент України. У межах своїх повноважень Міністр видає накази, інструкції та вказівки, які є обов’язковими для органів підпорядкованої йому системи, й перевіряє їх виконання.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мін’юсту України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві утворюють колегію. Членів колегії затверджує на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра юстиції України. Рішення колегії проводять у життя наказами Міністра юстиції України. Центральний апарат Мін’юсту України структурно організований залежно від виконуваних завдань і функцій. Він складається з департаментів (законопроектної роботи й експертизи законодавчих актів; забезпечення реалізації конституційних прав громадян, юридичних осіб та інтересів держави; державної виконавчої служби; міжнародно-правової діяльності; фінансово-господарської діяльності), управлінь і відділів.

Безпосередньо керівництво установами й організаціями юстиції здійснюють Головне управління юстиції в АРК, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, а також районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції. Ці управління утворюються та діють згідно з відповідними положеннями, затвердженими наказом Мін’юсту України від 30 серпня 2000 р.

Управління юстиції беруть участь в організації здійснення на місцях державної правової політики; узагальнюють практику застосування законодавства, розробляють пропозиції щодо його вдосконалення та подають їх до Мін’юсту України; здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, республіканських комітетів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх підрозділів і місцевих органів господарського управління й контролю; здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов щодо провадження підприємницької діяльності з юридичної практики тощо.

Завдання для самостійної підготовки з теми

1. Які державні органи здійснюють управління юстицією?

2. Як здійснюється організація державного управління в сфері реєстрації цивільного стану?

3. Як здійснюється державний контроль у сфері управління юстицією?

4. Перерахуйте органи виконавчої влади, що беруть участь в управлінні нотаріальною службою.

5. Як здійснюється організація державного управління в сфері управління закордонними справами?

6. Перелічіть основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері управління закордонними справами.

7. Розкрийте особливості регулювання в’їзду іноземців та осіб без громадянства та територію України.

8. Розкрийте особливості регулювання виїзду громадян України за її межі.

9. Розкрийте особливості регулювання виїзду іноземців та осіб без громадянства з території України.

10. Особливості управління в сфері адвокатури.

Кіровоградська льотна академія України НАУ

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.003 с.)