Практичних занять з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичних занять з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПрактичних занять з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СІМЕЙНЕ ПРАВО»

____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки __6.030401 «Правознавство» _________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _______________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення _______ юридичний ______________

(назва інституту, факультету, відділення)

 

Бердянськ – 2013 рік

Заняття № 1.

Тема: Предмет, метод та принципи сімейного права.

Джерела сімейного права.

1. Проблема визначення сімейного права в системі права.

2. Предмет та метод сімейного прав.

3. Основні принципи та функції сімейного права.

4. Місце сімейного права у правовій системі України.

5. Джерела сімейного права: загальні положення

6. Закони та інші нормативно-правові акти в системі сімейного законодавства.

7. Цивільний кодекс України в системі сімейного законодавства.

8. Договір як джерело сімейно-правових норм. Звичаї як джерело сімейно-правових норм.

9. Міжнародні договори України в системі дійсного законодавства

 

Задача 1.

Рішенням Бердянського міськрайонного суду розірвано шлюб між подружжям Іриною та Сергієм Корнієнко. Після набрання чинності рішенням суду вони звернулись за місцем свого проживання до Сільської Ради із заявою про реєстрацію розірвання шлюбу, однак їм відмовили.

Чи правомірними є дії сільської Ради ?

 

Задача 2.

При оформленні спадщини після смерті батька Інна Олексіївна Кононенко встановила, що в її свідоцтві про народження помилково неправильно вказано по батькові її батька, замість “Кононенко Олексій Петрович” вказано “ Кононенко Олексій Пантелеєвич”.

Що необхідно зробити Кононенко І.О. для виправлення помилки ?

Який порядок внесення змін до актових записів цивільного стану передбачено у законодавстві?

Література:

Нормативні акти

1. Конституція України [Електронний ресурс]: Конституція, закон від 28 червня 1996 р., № 254к/96-ВР. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

2. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 10 січня 2002 р., № 2947-III. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

3. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 16 січня 2003 р., № 435-IV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

4. Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 18 березня 2004 р., № 1618-IV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

5. Про охорону дитинства [Електронний ресурс]: закон України від 26 квітня 2001 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

6. Про державну допомогу сім’ям з дітьми [Електронний ресурс]: закон України від 21 листопада 1992 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

7. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченими сім’ям [Електронний ресурс]: закон України від 1 червня 2000 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

8. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам сім’ям [Електронний ресурс]: закон України від 16 листопада 2000 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

9. Про державну реєстрацію актів цивільного стану [Електронний ресурс]: закон України від 1 липня 2010 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

10. Про міжнародне приватне право [Електронний ресурс]: закон України від 23 червня 2005 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

11. Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження наречених [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

12. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

13. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

14. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

15. Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

16. Про затвердження інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 2008 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

17. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

18. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

19. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

20. Принципи та положення Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої) [Електронний ресурс]: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 20.04.2011 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

 

Базова

1. Сімейне право України – Навчальний посібник – Апопій І.В. – Київ, «Центр учбової літератури», 2011.

2. Сімейне право України – підручник – за редакцією Борисової В.І., Жилінкової І.В. – Київ, «Юрінком Інтер», 2011.

3. Сімейне право України – підручник – за редакцією Харитонова Є.О. – Київ, «Істина», 2010.

4. Мироненко В.П. Сімейне право України : Підручник / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко; За заг.ред. В.П.Мироненко. – К.: Правова єдність, 2008.

5. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К., 2003.

6. РомовськаЗ.В. Українське сімейне право: підручник.-К.: Правова єдність, 2009.

 

Допоміжна

1. Ахмач Г. Договірний порядок врегулювання аліментних зобов’язань по утриманню батьками своїх дітей: проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право . – 2008. - № 10. – С.58 – 61.

2. Д’ячкова Н.А. Юридична сутність опіки як правового інституту //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.163 – 168.

3. Зілковська Л.М. Правове регулювання влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Університетські наукові записки. – 2007. - № 4(24). – С.125 – 129.

4. Махінчук В.М. Конкубінат за Сімейним кодексом України: проблеми правореалізації //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.95 – 104.

5. Морозова С.Є. Роль органів опіки та піклування в охороні особистих немайнових і майнових прав та інтересів неповнолітніх //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.175 – 178.

6. Свіжа О.О. Дитячий будинок сімейного типу в системі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції. – Хмельницький, 2009. – 507 с.

7. Санжаровська Т.В. Законодавство про встановлення опіки та піклування потребує удосконалення //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.169 – 174.

8. Севрюкова І.Ф. Деякі проблеми виокремлення особистих немайнових та майнових прав дитини в сімейному законодавстві України //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м.Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.105 – 112.

9. Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 8. — С.29—32

10. Цірат А., Сліпченко О. Спільне проживання без офіційного оформлення, але з юридичними наслідками // Юридична Газета. – 25 березня 2008 р. – С.18 – 19.

11.Черновалюк Ю.Ю. Реалізація права на сім’ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу: Монографія. - Запоріжжя: Просвіта, 2011.-172 с.

12. Шаповал Л. Утримання дітей батьками після розлучення // Підприємництво,

господарство і право. – 2009. - № 4. – С.92 – 95.

13. Юзікова Н. Як захистити дітей від жорстокості батьків // Право України . –1998. - № 3. – С.60 – 62.

14. Явор О.А. До питання визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.130 – 135.

 

Інформаційні ресурси

 

http://www.court.gov.ua/

http://iportal.rada.gov.ua/

http://www.kmu.gov.ua/control/

http://www.president.gov.ua/

 

Заняття № 2.

Задача 1.

Михайло Свєтлов та Марина Чівліклі звернулись до відділу РАЦСу із заявами про реєстрацію шлюбу. Однак заяви в них не прийняли, пояснивши, що працівникам відділу РАЦСу відомо від матері М. Чівліклі про те, що її донька страждає на хронічну психічну хворобу.

Чи є правомірними дії працівників відділу РАЦСу?

 

Задача 2.

Ксенія Торопчина та Рустам Агалаков вирішили одружитися. Замість того, щоб обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя, наречені висловили бажання мати подвійне прізвище.

Від кого залежить питання про те, з якого прізвища буде починатися обране ними подвійне прізвище?

Література:

Нормативні акти

1. Конституція України [Електронний ресурс]: Конституція, закон від 28 червня 1996 р., № 254к/96-ВР. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

2. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 10 січня 2002 р., № 2947-III. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

3. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 16 січня 2003 р., № 435-IV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

4. Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 18 березня 2004 р., № 1618-IV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

5. Про охорону дитинства [Електронний ресурс]: закон України від 26 квітня 2001 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

6. Про державну допомогу сім’ям з дітьми [Електронний ресурс]: закон України від 21 листопада 1992 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

7. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченими сім’ям [Електронний ресурс]: закон України від 1 червня 2000 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

8. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам сім’ям [Електронний ресурс]: закон України від 16 листопада 2000 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

9. Про державну реєстрацію актів цивільного стану [Електронний ресурс]: закон України від 1 липня 2010 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

10. Про міжнародне приватне право [Електронний ресурс]: закон України від 23 червня 2005 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

11. Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження наречених [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

12. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

13. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

14. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

15. Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

16. Про затвердження інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 2008 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

17. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

18. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

19. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

20. Принципи та положення Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої) [Електронний ресурс]: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 20.04.2011 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

 

Базова

1. Сімейне право України – Навчальний посібник – Апопій І.В. – Київ, «Центр учбової літератури», 2011.

2. Сімейне право України – підручник – за редакцією Борисової В.І., Жилінкової І.В. – Київ, «Юрінком Інтер», 2011.

3. Сімейне право України – підручник – за редакцією Харитонова Є.О. – Київ, «Істина», 2010.

4. Мироненко В.П. Сімейне право України : Підручник / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко; За заг.ред. В.П.Мироненко. – К.: Правова єдність, 2008.

5. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К., 2003.

6. РомовськаЗ.В. Українське сімейне право: підручник.-К.: Правова єдність, 2009.

 

Допоміжна

1. Ахмач Г. Договірний порядок врегулювання аліментних зобов’язань по утриманню батьками своїх дітей: проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право . – 2008. - № 10. – С.58 – 61.

2. Д’ячкова Н.А. Юридична сутність опіки як правового інституту //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.163 – 168.

3. Зілковська Л.М. Правове регулювання влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Університетські наукові записки. – 2007. - № 4(24). – С.125 – 129.

4. Махінчук В.М. Конкубінат за Сімейним кодексом України: проблеми правореалізації //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.95 – 104.

5. Морозова С.Є. Роль органів опіки та піклування в охороні особистих немайнових і майнових прав та інтересів неповнолітніх //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.175 – 178.

6. Свіжа О.О. Дитячий будинок сімейного типу в системі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції. – Хмельницький, 2009. – 507 с.

7. Санжаровська Т.В. Законодавство про встановлення опіки та піклування потребує удосконалення //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.169 – 174.

8. Севрюкова І.Ф. Деякі проблеми виокремлення особистих немайнових та майнових прав дитини в сімейному законодавстві України //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м.Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.105 – 112.

9. Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 8. — С.29—32

10. Цірат А., Сліпченко О. Спільне проживання без офіційного оформлення, але з юридичними наслідками // Юридична Газета. – 25 березня 2008 р. – С.18 – 19.

11. Черновалюк Ю.Ю. Реалізація права на сім’ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу: Монографія. - Запоріжжя: Просвіта, 2011.-172 с.

12. Шаповал Л. Утримання дітей батьками після розлучення // Підприємництво,

13. господарство і право. – 2009. - № 4. – С.92 – 95.

14. Юзікова Н. Як захистити дітей від жорстокості батьків // Право України . –1998. - № 3. – С.60 – 62.

15. Явор О.А. До питання визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.130 – 135.

Інформаційні ресурси

 

http://www.court.gov.ua/

http://iportal.rada.gov.ua/

http://www.kmu.gov.ua/control/

http://www.president.gov.ua/

 

Заняття № 3-4.

Тема. Шлюбні відносини.

Задача 1.

Під час розгляду цивільної справи про розірвання шлюбу за позовом Кротової Н.П. до Кротова Д.К. відповідач погодився на припинення шлюбу лише за умови, що при реєстрації розірвання шлюбу позивачці має бути присвоєно дошлюбне прізвище Меркулова. Кротова Н.П. з цією умовою чоловіка була не згодна.

Чи є правомірною вимога Кротова Д.К.?

 

Задача 2.

Рішенням Бердянського міськрайонного суду від 15.01.2012 р. розірвано шлюб між подружжям Оленою та Сергієм Даниловими. 20.01.2012 р. С. Данилов помер від серцевого нападу, не залишивши заповіту.

О. Данилова звернулась до юриста з питанням, чи зможе вона разом з іншими родичами С. Данилова успадкувати його майно?

Надайте О.Даниловій юридичну консультацію.

 

Заняття № 5-6.

Шлюбний договір.

1. Види особистих немайнових прав і обов’язків подружжя.

2. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка.

3. Право спільної сумісної власності подружжя.

4. Поділ спільного майна подружжя. Договори між подружжям з приводу майна.

5. Загальні умови надання утримання одному з подружжя.

6. Право колишнього подружжя на утримання після розірвання шлюбу. Припинення права одного з подружжя на утримання. Позбавлення одного з подружжя права на утримання.

7. Право дружини на утримання під час вагітності та права чоловіка та жінки у разі проживання з ними дитини.

8. Право на утримання того з подружжя, із яким проживає дитина-інвалід.

9. Види договорів подружжя, які пов’язані з їх взаємним утриманням: договір про надання утримання і договір про припинення права на утримання.

10. Право на утримання жінки і чоловіка, які знаходяться у фактичних шлюбних відносинах.

11. Шлюбний договір: поняття, суб’єкти форма, строк дії. Зміст шлюбного договору. Відмова від шлюбного договору.

12. Порядок зміни та розірвання шлюбного договору. Підстави визнання шлюбного договору недійсним.

Задача 1.

Подружжя Матвєєви перебували у зареєстрованому шлюбі з 2007 р. по 2012 рік. Між ними виник спір з приводу розподілу цінного майна. У період спільного життя подружжя придбали квартиру (вартістю 150 тис. грн.), автомобіль (вартістю 85 тис. грн.), комп’ютер (вартістю 4 тис. грн.), необхідний для роботи програмісту Матвєєву, жіночу шубу (вартістю 10 тис. грн.). Подружжя користувались приміським будинком (вартістю 70 тис. грн.), який одержав Дмитро Матвєєв у спадщину від батька. Спір виник також з приводу меблів (вартістю 8 тис. грн.), які були придбані у 2007 році після продажу за 4 тис. грн. старих меблів, які купувались Д. Матвєєвим до реєстрації шлюбу у 2001 р.

Матвєєви мають двох неповнолітніх дітей. Ганна Матвєєва самостійного заробітку не отримувала, тому що весь свій час присвячувала веденню домашнього господарства та догляду за дітьми.

Яким чином суд може поділити майно Матвєєвих, що, кому і на яку суму потрібно виділити? Дайте відповіді з посиланням на статті Сімейного кодексу України.

 

Задача 2.

Подружжя Артемови зареєстрували шлюб у 2005 році. До 2008 р. вони мешкали у м. Бердянську в гуртожитку. У 2007 р. в Артемових народилась донька. В 2008 р., посварившись з чоловіком, Світлана Артемова разом з дитиною переїхала жити до своїх батьків у м. Житомир. Юридично шлюб не було розірвано.

У 2009 році Микола Артемов почав займатись бізнесом і купив у м. Бердянську двокімнатну квартиру, згодом він придбав автомобіль.

С. Артемова пред’явила до суду позов про розірвання шлюбу і поділ квартири та автомобіля. М. Артемов заперечував проти позову, стверджуючи, що він з С. Артемовою фактично припинив шлюбні відносини у 2008 р.

Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Задача 3.

Подружжя Віхрови перебували у зареєстрованому шлюбі з 1988 р. по 2011 рік. У 2006 р. Олег Віхров став одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю “Меркурій”, діяльність якого і сьогодні є прибутковою.

У березні 2011 р. Марія Віхрова звернулась до юриста з питанням, чи підлягає поділу частка в статутному фонді ТОВ, надбана чоловіком за рахунок їхніх спільних коштів?

Надайте юридичну консультацію.

Задача 4.

Подружжя Межуєви перебували у зареєстрованому шлюбі з 2004 р. по 2011 рік. У період спільного життя вони придбали двокімнатну квартиру та автомобіль. Олена Межуєва зараз мешкає у житловому будинку, який отримала від своєї матері у спадщину. Від знайомих вона дізналась, що її колишній чоловік Віктор Межуєв збирається переїжджати на постійне місце проживання до Російської Федерації, а тому планує здійснити відчуження квартири та автомобіля. У договорах купівлі-продажу об’єкту нерухомості та транспортного засобу покупцем записаний В. Межуєв.

О. Межуєва звернулась до юриста з питанням, чи може В. Межуєв без її згоди продати майно, набуте подружжям під час шлюбу?

Надайте юридичну консультацію.

Домашнє завдання 5.

Складіть проект шлюбного договору між Сергієм Кузнєцовим та Марією Тимченко.

Зразок шлюбного договору див., наприклад: Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 4. — С.87—88; Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К., 2003. — С. 214—215

Література:

Нормативні акти

1. Конституція України [Електронний ресурс]: Конституція, закон від 28 червня 1996 р., № 254к/96-ВР. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

2. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 10 січня 2002 р., № 2947-III. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

3. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 16 січня 2003 р., № 435-IV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

4. Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 18 березня 2004 р., № 1618-IV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

5. Про охорону дитинства [Електронний ресурс]: закон України від 26 квітня 2001 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

6. Про державну допомогу сім’ям з дітьми [Електронний ресурс]: закон України від 21 листопада 1992 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

7. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченими сім’ям [Електронний ресурс]: закон України від 1 червня 2000 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

8. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам сім’ям [Електронний ресурс]: закон України від 16 листопада 2000 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

9. Про державну реєстрацію актів цивільного стану [Електронний ресурс]: закон України від 1 липня 2010 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

10. Про міжнародне приватне право [Електронний ресурс]: закон України від 23 червня 2005 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

11. Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження наречених [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

12. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

13. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

14. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

15. Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

16. Про затвердження інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 2008 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

17. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

18. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

19. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

20. Принципи та положення Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої) [Електронний ресурс]: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 20.04.2011 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

 

Базова

1. Сімейне право України – Навчальний посібник – Апопій І.В. – Київ, «Центр учбової літератури», 2011.

2. Сімейне право України – підручник – за редакцією Борисової В.І., Жилінкової І.В. – Київ, «Юрінком Інтер», 2011.

3. Сімейне право України – підручник – за редакцією Харитонова Є.О. – Київ, «Істина», 2010.

4. Мироненко В.П. Сімейне право України : Підручник / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко; За заг.ред. В.П.Мироненко. – К.: Правова єдність, 2008.

5. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К., 2003.

6. РомовськаЗ.В. Українське сімейне право: підручник.-К.: Правова єдність, 2009.

 

Допоміжна

1. Ахмач Г. Договірний порядок врегулювання аліментних зобов’язань по утриманню батьками своїх дітей: проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право . – 2008. - № 10. – С.58 – 61.

2. Д’ячкова Н.А. Юридична сутність опіки як правового інституту //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.163 – 168.

3. Зілковська Л.М. Правове регулювання влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Університетські наукові записки. – 2007. - № 4(24). – С.125 – 129.

4. Махінчук В.М. Конкубінат за Сімейним кодексом України: проблеми правореалізації //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.95 – 104.

5. Морозова С.Є. Роль органів опіки та піклування в охороні особистих немайнових і майнових прав та інтересів неповнолітніх //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.175 – 178.

6. Свіжа О.О. Дитячий будинок сімейного типу в системі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції. – Хмельницький, 2009. – 507 с.

7. Санжаровська Т.В. Законодавство про встановлення опіки та піклування потребує удосконалення //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.169 – 174.

8. Севрюкова І.Ф. Деякі проблеми виокремлення особистих немайнових та майнових прав дитини в сімейному законодавстві України //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м.Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.105 – 112.

9. Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 8. — С.29—32

10. Цірат А., Сліпченко О. Спільне проживання без офіційного оформлення, але з юридичними наслідками // Юридична Газета. – 25 березня 2008 р. – С.18 – 19.

11. Черновалюк Ю.Ю. Реалізація права на сім’ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу: Монографія. - Запоріжжя: Просвіта, 2011.-172 с.

12. Шаповал Л. Утримання дітей батьками після розлучення // Підприємництво,

13. господарство і право. – 2009. - № 4. – С.92 – 95.

14. Юзікова Н. Як захистити дітей від жорстокості батьків // Право України . –1998. - № 3. – С.60 – 62.

15. Явор О.А. До питання визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.130 – 135.

Інформаційні ресурси

 

http://www.court.gov.ua/

http://iportal.rada.gov.ua/

http://www.kmu.gov.ua/control/

 

Заняття № 7.

Задача 1.

У січні 2009 р. в Аліни Брагіної народився син, батько якого, Іван Крилов, на той час перебував на навчанні у м. Москві. А. Брагіна та І.Крилов планували створити сім’ю, однак за два місяці до народження дитини, І.Крилов передумав одружуватися з А. Брагіною, тому що закохався в іншу дівчину.

І.Крилов написав А. Брагіній листа, в якому просив його пробачити, обіцяв, що буде матеріально допомагати дитині, але повідомлював, що не хоче бути записаний батьком, адже на цьому наполягає його дівчина, з якою він збирається невдовзі укласти шлюб.

А. Брагіна віддала листа Андрію Томенку, з яким і вона, і І.Крилов товаришували у школі. Попросила допомогти у цій ситуації. Оскільки всі спроби владнати відносини між А.Брагіною та І.Криловим виявилися марними, А.Томенко, співчуваючи А.Брагіній, подав з нею заяву до РАЦСу, внаслідок чого у свідоцтві про народження дитини батьком було записано Андрія Томенка.

Через рік А.Томенко вирішив одружитися з Мариною Стеценко. Їх спільні друзі порекомендували йому позбавитися “фіктивного” батьківства.

А.Томенко подав до суду позовну заяву про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини. Як доказ того, що він не є батьком дитини А. Брагіної, приклав листа від І.Крилова.

Чи підлягає задоволенню позов А.Томенка?

 

Задача 2.

Подружжя Оксана та Роман Ширяєви розірвали шлюб і тепер проживають окремо. Їх п’ятирічний син Максим залишився жити з матірю. Бажаючи помститися колишньому чоловікові за сімейну зраду, О.Ширяєва не дозволяє йому спілкуватися з сином.

Р.Ширяєв звернувся до юриста за консультацією. Дайте відповіді на такі питання:

Які права надані законом тому з батьків, хто проживає окремо від дитини?

До яких органів Р. Ширяєв може звернутись для вирішення спору щодо участі у вихованні сина?

Задача 3.

У судовому порядку з Анікіна О.П. стягуються аліменти на користь Анікіної Н.В. для утримання неповнолітньої дочки Ірини. У вересні 2009 р. сімнадцятирічна Ірина Анікіна зареєструвала шлюб з Віктором Дібровим. Відразу після цієї події Анікін О.П. звернувся до юриста з питанням, чи можна вважати припиненими його батьківські обов’язки утримувати дочку, адже тепер вона є повністю дієздатною. Ірина влаштувалась на роботу, має невеликий заробіток. На думку О.П.Анікіна, хоча студент В.Дібров поки що не працює, але як чоловік він повинен турбуватися про матеріальне забезпечення дружини.

В якому випадку батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину?

Коли може припинитися право на аліменти на дитину? Надайте юридичну консультацію Анікіну О.П.

 

Література:

Нормативні акти

1. Конституція України [Електронний ресурс]: Конституція, закон від 28 червня 1996 р., № 254к/96-ВР. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

2. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 10 січня 2002 р., № 2947-III. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

3. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 16 січня 2003 р., № 435-IV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

4. Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 18 березня 2004 р., № 1618-IV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

5. Про охорону дитинства [Електронний ресурс]: закон України від 26 квітня 2001 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

6. Про державну допомогу сім’ям з дітьми [Електронний ресурс]: закон України від 21 листопада 1992 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

7. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченими сім’ям [Електронний ресурс]: закон України від 1 червня 2000 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

8. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам сім’ям [Електронний ресурс]: закон України від 16 листопада 2000 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

9. Про державну реєстрацію актів цивільного стану [Електронний ресурс]: закон України від 1 липня 2010 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

10. Про міжнародне приватне право [Електронний ресурс]: закон України від 23 червня 2005 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

11. Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження наречених [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

12. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

13. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

14. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

15. Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

16. Про затвердження інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 2008 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

17. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

18. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

19. Про практику застосування судами законодавст<
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.006 с.)