Хмельницький інститут соціальних технологійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хмельницький інститут соціальних технологійХмельницький інститут соціальних технологій

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра правознавства

 

Затверджую:

Перший проректор

з навчально-виховної роботи

 

В.В. Березинець

08 вересня 2011 р.

 

ПРОГРАМА ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

 

 

Хмельницький, 2011


Програма проходження виробничої практики створена на основі освітньо-професійної програми та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Правознавство»

 

Укладач: _________________________________

 

Програма проходження виробничої практики розглянута і затверджена на засіданні кафедри правознавства

 

Протокол №__2___ від «_08__»_09__ 2011р.

 

Завідувач кафедри _______________ С.Й. Кравчук

 

 

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Навчальний рік 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Дата засідання          
№ протоколу          
Підпис зав. кафедри          

 


ЗМІСТ

 

1. Загальні питання організації та проведення виробничої практики

Мета та завдання виробничої практики

Організація виробничої практики

Керівництво виробничою практикою

2. Обов’язки студента-практиканта

Зміст виробничої практики

Документи та звітність за підсумками виробничої практики

Звіт

Щоденник виробничої практики

Характеристика

Матеріали виробничої практики

Захист звіту

Навчально-методичні матеріали


ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ III і IV КУРСІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Мета та завдання виробничої практики

Виробнича практика студентів спеціальності «Правознавство» Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» є важливою складовою частиною навчального процесу, яка проводиться у відповідності до «Положення про проведення практики студентів вищих закладів освіти», затвердженого Міністерством освіти України наказом № 93 від 8 квітня 1993 року.

При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики правозастосовувальної практичної діяльності. В період виробничої практики студент стає учасником практичної діяльності із застосування правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів-практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Тому метою виробничої практики студентів є:

· закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, муніципального, цивільного, кримінального, господарського права тощо;

· придбання навиків та умінь із застосування теоретичних знань у практичній діяльності.

Тематичний план та завдання наскрізних практик передбачає обов’язкове вивчення та ознайомлення студентами перелічених питань.

В залежності від специфіки підприємства – бази практики, завдання практики можуть уточнюватися, доповнюватися, змінюватися (не більш 20 % зменшень) керівником практики від ВНЗ або бази практики.

Після проходження усіх видів практик студент повинен вміти виконувати виробничі функції, типові завдання й опанувати уміннями (приклади планових дій на базах практики див. Таблиця 1).

Визначена мета виробничої практики досягається через вирішення таких завдань:

· закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання;

· уміння творчо застосовувати одержані знання в муніципально-правовій, судовій та правоохоронній, господарсько-правовій та іншій юридичній діяльності;

· ознайомлення студентів із структурою та функціонально-організаційними особливостями діяльності органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ та організацій завдяки вирішенню поставлених перед ними завдань у зазначених формах і визначеними методами;

· цілісне бачення, спостерігання та аналіз діяльності судових та правоохоронних органів, господарської діяльності підприємств, установ, організацій тощо;

· формування загальноюридичних навиків праці в умовах муніципальних та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій;

· ознайомлення студентів з використанням у правозастосувальній діяльності науково-технічних засобів, криміналістичної і комп’ютерної техніки;

· уміння студентів, спираючись на теоретичні знання, одержаних при вивченні загальноюридичних та спеціальних навчальних дисциплін, здійснювати тлумачення закону і його застосування;

· надбання практичних навиків правильного складання, ведення та зберігання процесуальної документації;

· сприяння в розвитку здібностей студентів аналізувати ситуації, які вимагають застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно з положеннями законодавчих та інших актів;

· ознайомлення з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів місцевого самоврядування, фінансових установ, судових та правоохоронних органів і юридичних служб підприємств і організацій;

· адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, розширення їх практичних вмінь, закріплення основ правової культури та професійної етики юриста;

· усвідомлення студентами юридичного факультету необхідності отримання практичного досвіду в сфері правозастовуальної та іншої юридичної діяльності для більш ефективного подальшого навчання.

 

Організація виробничої практики

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу соціально-гуманітарного факультету виробнича практика студентів Хмельницького інституту соціальних технологій зі спеціальності “Правознавство” проводиться на освітньо-кваліфікаційному рівні: «Молодший спеціаліст» (другий, третій курс).

Тривалість виробничої практики 4 тижні.

При визначенні змісту, а також місця проходження виробничої практики враховуються:

· наявність базових органів або структур, до яких прикріплюються студенти-практиканти;

· бажання студента щодо визначення місця проходження практики.

Тривалість робочого дня студента-практиканта встановлюється відповідно до тривалості робочого дня співробітників органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових правоохоронних органів та юридичних служб підприємств, установ, організацій, що відповідає трудовому законодавству України.

 

 

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА - ПРАКТИКАНТА

У період проходження виробничої практики студент-практикант зобов’язаний:

1. Не пізніше, як за 3 дні до початку виробничої практики, отримати від керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, ознайомитись з програмою виробничої практики та отримати інші необхідні документи.

2. Підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та нормативно-правові акти, матеріали щодо практичної юридичної діяльності (зразки оформлення документації), які нададуть значну допомогу при проходженні виробничої практики.

3. Своєчасно (у призначений строк) прибути до органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судового та правоохоронного органу або до підприємства, які визначені для проходження виробничої практики, представитись керівнику практики, отримати від нього необхідні вказівки та роз’яснення після чого приступити до виконання завдань, що передбачені програмою практики.

4. Якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою виробничої практики та керівника практики, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5. Ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи органу, в якому студент проходить практику, організацією діловодства, обліку, звітності.

6. Приймати активну участь у житті колективу, в якому студент проходить виробничу практику.

7. Набути елементарні професійні навики праці на посадах спеціалістів юридичного профілю, сформувати уміння правильно складати процесуальні та інші документи.

8. Вести щоденник виробничої практики, відображати в ньому зміст виконаної за кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками;

9. Скласти письмовий (друкований) звіт про виконання програми виробничої практики, належним чином його оформити і разом з іншими документами представити на кафедру в зазначений строк.

 

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Студент-практикант за час проходження виробничої практики вивчає структуру і організацію органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій; відомчі та інші нормативні документи, якими визначається їх діяльність, форми і методи, за допомогою яких вирішуються поставлені перед ними завдання, функціональні обов’язки співробітників-юристів базових органів. Знайомиться з кримінальними, цивільними, адміністративними справами, іншими матеріалами, які знаходяться в провадженні базового органу. За дорученням керівника практики готує проекти постанов, рішень, планів, відповідей на скарги і заяви громадян та таке інше, а також виконує окремі завдання, пов’язані із застосуванням теоретичних знань або набуттям практичних навиків.

В канцеляріях базових органів студент-практикант вивчає накази та інструкції, які визначають ведення діловодства, знайомиться з номенклатурою справ, правилами документообігу, організацією обліку та контролю вхідної та вихідної документації та кореспонденції, веденням наглядових проваджень, правилами складання документів первинного обліку і статистичної звітності.

 

При проходженні виробничої практики в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах на підставі набутих теоретичних знань студент-практикант:

Ø вивчає порядок формування, структуру відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх відділів, управлінь і служб;

Ø вивчає функції органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій та особливості їх реалізації;

Ø аналізує взаємовідносини відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів;

Ø вивчає повноваження відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, конституційно-правові акти, якими закріплюються ці повноваження;

Ø вивчає та аналізують місцеві бюджети: їх структуру та особливості прийняття;

Ø вивчає повноваження щодо контролю за справлянням податків і зборів на відповідній території;

Ø вивчає структуру, повноваження, форми діяльності, підпорядкованість юридичної служби, фінансової служби і служби реєстрації суб’єктів підприємництва;

Ø аналізує акти органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів та керівників;

Ø з дозволу керівника практики від відповідного органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації студент може бути присутнім на нарадах і під час прийому громадян;

Ø готує проекти відповідей на звернення громадян;

 

При проходженні виробничої практики в юридичних службах підприємств, установ, організацій студент-практикант:

 

s вивчає нормативні документи та відомчі акти, якими визначається порядок діяльності юридичних служб, їх організація та підпорядкування, функціональні обов’язки юристів;

s приймає участь у вивченні і підготовці договорів (контрактів), претензій, консультацій посадових осіб з правових питань;

s знайомиться з формами і методами взаємодії юридичної служби з службами планування, організації праці і заробітної плати, фінансовою, кадровою та іншими;

s готує проекти претензій, відповідей на них, позовних заяв, приймає участь у підготовці необхідних документів для представлення до суду разом з позовними заявами;

s разом з керівником виробничої практики приймає участь в досудовому врегулюванні спорів, в розгляді спорів в судах;

s з дозволу керівника виробничої практики приймає участь у прийомі громадян і наданню їм необхідної юридичної допомоги.

 

При проходженні виробничої практики в місцевих та апеляційних судах студент-практикант:

ü вивчає нормативні документи і відомчі акти, які визначають діяльність судів, організацію їх роботи, функціональні обов’язки суддів;

ü вивчає кримінальні, цивільні, адміністративні та господарські справи, які знаходяться в провадженні судів, складає проекти ухвал, постанов, рішень;

ü приймає участь в судових засіданнях, в процесі чого вивчає діяльність судді, прокурора, захисника та інших учасників процесу;

ü складає проекти вироків та інших рішень суду, проекти промов прокурора та захисника, протоколів судових засідань;

ü з дозволу керівника виробничої практики приймає участь в прийомі суддею громадян і розгляді їх заяв та скарг.

 

При проходженні виробничої практики в органах попереднього слідства студент-практикант:

· знайомиться з функціональними обов’язками слідчого;

· вивчає кримінальні справи які, знаходяться в провадженні слідчого, а також із матеріалами, які надходять на розгляд;

· знайомиться з правилами обліку та зберігання речових доказів, правилами провадження і оформлення кримінальних справ;

· приймає участь у проведенні слідчих експериментів;

· виїжджає з слідчим на місця події, приймає участь у виконанні слідчих дій;

· складає проекти постанов, протоколів, планів розслідування кримінальних справ, обвинувальних висновків;

· знайомиться з науково-технічними засобами і криміналістичною технікою та їх застосуванням при розслідуванні кримінальних справ;

· з дозволу слідчого студент-практикант приймає участь у допитах підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, у виконанні інших слідчих дій; може бути присутнім при доповіді слідчим матеріалів справи прокуророві, а також за дорученням слідчого доповідати прокуророві нескладні справи;

· знайомиться із методами вивчення та узагальнення слідчої практики, складає огляди слідчої практики та різні довідки.

· За період проходження виробничої практики в слідчих підрозділах Міністерства внутрішніх справ, студент-практикант разом з вивченням роботи слідчого зобов’язаний ознайомитись з функціями співробітників дізнання, кримінального розшуку, експертно-криміналістичних підрозділів, підрозділів по боротьбі із злочинністю в сфері економіки, охорони громадського порядку, організацією розкриття та профілактики злочинів.

 

При проходженні виробничої практики у прокурора, його заступників або помічників студент-практикант:

Ø зобов’язаний ознайомитись з їх функціональними обов’язками, формами і методами здійснення прокурорського нагляду, а також профілактики порушень закону, веденням довідкової роботи з питань застосування положень законодавства та інше;

Ø за дорученням прокурора, або безпосередньо керівника виробничої практики, студент-практикант вивчає кримінальні справи, які належать передати до суду; справи, які повернені для додаткового розслідування, або закриття справи, складає по них проекти постанов, апеляційних, касаційних та інших подань, вказівок та інше;

Ø приймає участь у здійсненні нагляду за попереднім слідством і дізнанням, бере участь у перевірках органів внутрішніх справ щодо виконання вимог про реєстрацію і розгляд заяв та повідомлень про вчинення злочину;

Ø разом із прокурором бере участь в розгляді кримінальних та цивільних справ, в розпорядчих та судових засіданнях, приймає участь у заходах боротьби із злочинністю, правової пропаганди серед населення та трудових колективів з попередження скоєння злочинів та інших порушень чинного законодавства;

Ø приймає участь у перевірках підприємств, установ, організацій з питань виконання трудового законодавства взагалі, а також з питань праці жінок та неповнолітніх;

Ø здійснює перевірки органів внутрішніх справ та адміністративних комісій щодо дотримання адміністративного законодавства, законності та обґрунтованості застосування адміністративних стягнень;

Ø приймає участь у здійсненні прокурором або його заступником прийому громадян, за їх дорученням здійснює перевірку скарг та заяв, за результатами чого складає довідки, проекти відповідей та т.і.

 

 

4. ДОКУМЕНТИ ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІДСУМКАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Після закінчення виробничої практики студент зобов’язаний надати до кафедри наступні документи:

ü письмовий (друкований) звіт (7-10 аркушів формату А4),

ü щоденник виробничої практики,

ü характеристику з місця проходження практики;

ü матеріали практики (добірка документів) (100 аркушів).

 

Звіт

Особливе місце серед підсумкової документації виробничої практики займає звіт про проходження виробничої практики, який має містити наступні відомості:

Ø строки проходження виробничої практики;

Ø назва органу місцевого самоврядування, судового або правоохоронного органу, підприємства, установи, організації, юридичної служби, в яких студент проходив виробничу практику; їх коротка характеристика та специфіка діяльності;

Ø які умови були створені керівництвом органу місцевого самоврядування, судового або правоохоронного органу, підприємства, установи, організації, юридичної служби для проходження студентом виробничої практики;

Ø зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження виробничої практики, послідовність та процесуальні особливості їх виконання;

Ø коротка характеристика вивчених студентом кримінальних, цивільних та інших справ, договорів, претензій, в провадженні і розгляді яких брав участь студент;

Ø види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом, та їх результати;

Ø колізійні питання, які виникли в процесі проходження виробничої практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті;

Ø науково-технічні засоби та криміналістична техніка, яка застосовувалась при виконанні процесуальних та інших дій;

Ø труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час проходження виробничої практики;

Ø пропозиції щодо поліпшення організації діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів та юридичних служб та відділів підприємств, установ, організацій, на яких студент проходив практику;

Ø пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання навчальних дисциплін, підвищення ефективності виробничої практики.

Характеристика

Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому повинно бути відображено:

ü рівень теоретичної підготовки студента;

ü відношення студента до виконання практичних обов’язків юриста;

ü його бажання оволодіти юридичною професією;

ü вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

ü індивідуальні якості студента, та т.і.

Характеристику складає та підписує керівник виробничої практики базового органу, а також затверджується його керівником та скріплюється печаткою (характеристика може бути скаладена на окремому аркуші або письмово написана у щоденнику, де відводиться сторінка для характеристики).

 

4.4. Матеріали виробничої практики (Добірка документів)

До матеріалів виробничої практики належать: інструкції, розпорядження, протоколи допитів, різноманітні постанови, обвинувальні вироки, висновки експертів, ухвали, рішення, вироки суддів, претензії, звернення, відповіді на них, позовні заяви, договори, різноманітні запити тощо.

Всі ці матеріали складає (опрацьовує) студент (проекти) самостійно або вони повинні бути складені за його участю, чи в його присутності. Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами діловодства, пронумерувати та скласти опис документів. Обсяг документів в матеріалах виробничої практики має складати не менш як 60 аркушів.

Договори, і інші матеріали оформляються додатками. Додатки оформляються на окремих аркушах, причому кожний з них повинен мати свій тематичний заголовок і в правому верхньому куті напис «Додаток» із указівкою лише його порядкового номера (якщо додатків декілька), але без символу «№», наприклад: «Додаток 1» і т.д. Якщо додаток об'ємний і вимагає переносу на наступні сторінки, то на них проставляється напис «Продовження додатка 1». При цьому додатки нумеруються в порядку їхнього згадування в тексті. Додатки розміщують після текстової частини. Якщо студент-практикант не використовує посилання на додатки у звіті, то добірку оформляємо без назви Додаток.

Захист звіту

 

Студент захищає свій звіт про проходження виробничої практики та її підсумки на засіданні комісії (керівники практикою від інституту) кафедри в строк, який передбачено календарним графіком проходження виробничої практики. Кращі студентські звіти за підсумками виробничої практики, що повністю відповідають вимогам навчальних програм – можуть бути заслухані на студентських науково-практичних конференціях, під час проведення круглих столів, семінарів та можуть бути зараховані як курсові роботи.

При оцінюванні роботи студента за час виробничої практики враховуються звіт, характеристика студента за період проходження практики, щоденник, матеріали практики, а також якість їх оформлення.

Результати захисту звітів за підсумками виробничої практики та висновки оформлюються відгуком, протоколом та заносяться до відомостей, які передаються в деканат факультету та виробничу частину інституту.

Студенти, які не виконали програму виробничої практики та одержали незадовільну характеристику за місцем проходження практики, або одержали незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження виробничої практики - проходять практику знов в період літніх канікул.

Ті студенти, які не пройшли практику та не захистили звіт до початку нового навчального року, відраховуються із числа студенті ХІСТ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна».

 


Таблиця 1

Тематичний план та завдання практики зі спеціальності

 

Завдання на практику Тривалість вивчення, днів Примітка
  Юрисконсульт виконкому    
Ознайомлення з базою практики. Складання характеристики установи. 0,5 +
Нормативні акти, якими керуються у своєї діяльності юрисконсульти виконкому.   0,5 +
Порядок формування, структура виконкому, її відділів, управлінь і служб.   0,5 +
Взаємовідносини місцевого виконкому і відповідної державної адміністрації .   0,5 +
Повноваження відповідного виконкому, нормативні акти, якими закріплюються ці повноваження.   0,5 +
Бюджетні права виконкому. +
Повноваження по контролю за сплатою податків і зборів на відповідної території;   +
Акти, які видає голова та керівники структурних підрозділів відповідного виконкому.   +
Зміст роботи юрисконсульта виконкому з розгляду заяв, жалоб від населення.   +
Візування приймаючих документів.   +
Участь юриста виконкому у роботі сесії ради та засіданнях виконкому. 4/4 -
Правова допомога іншим відділам та управлінням органам місцевого самоврядування.   +
Подання своїх пропозицій щодо організації роботи установи 0,5  
Складання звіту по виробничій практиці  
  Реєстрація актів громадянського стану    
Ознайомлення з базою практики. Складання характеристики установи. 0,5 +
Нормативні акти, якими керуються у своєї діяльності працівники РАГСу. 0,5 +
Повноваження органу РАГСу. +
Види актів громадянського стану +
Форми звітності органів РАГСу.  
Випадки розірвання шлюбу у РАГСу. +
Документи, що оформляються органами РАГСу. +
Подання своїх пропозицій щодо організації роботи установи +
Складання звіту по виробничій практиці +
  Державна податкова служба    
Ознайомлення з базою практики. Складання характеристики установи. 0,5 +
Нормативні акти, якими керуються у своєї діяльності працівники податкової служби. Система і структура державної податкової служби. 0,5 +
Права та обов’язки органів державної податкової служби. +
Відповідальність державної податкової служби. +
Вивчати документи перевірок, проведених державною податковою інспекцією. - -
Аналізувати і готувати свої висновки та пропозиції по застосуванню заходів реагування щодо порушників податкового законодавства. - -
Вивчати проекти рішень, які пропонуються вжити керівництву за результатами перевірок. - -
Готувати висновки щодо правомочності проектів рішень, які пропонуються вжити керівництву за результатами перевірок. - -
Розглядати заяви і скарги платників податків і готувати проекти відповідей на них. +
Готувати відзиви на позовні заяви суб’єктів підприємницької діяльності, які заявляють позови до податкових органів, приймати участь в судових засіданнях по цих справах. +
Складати проекти позовних заяв про стягнення несвоєчасно сплачених податків, про скасування державної реєстрації, про порушення справ про банкрутство тощо. +
Приймати участь у прийомі представників юридичних осіб чи громадян-підприємців. +
Подання своїх пропозицій щодо організації роботи установи +
Складання звіту по виробничій практиці +
  Органи внутрішніх справ    
Ознайомлення з базою практики. Складання характеристики установи. 0,5 +
Нормативні акти, якими керуються у своєї діяльності працівники ОВС 0,5 +
Систему, структуру та компетенцію (права, обов’язки, функції) органів внутрішніх справ. 0,5 +
Організацію їх діяльності у т. ч. канцелярії, чергової частини та штабу, відділів (відділень) карного розшуку, Державної служби боротьби з економічною злочинністю, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, дільничних інспекторів міліції, слідчого, дізнання та експертно-криміналістичного). 0,5 +
В канцелярії необхідно ознайомитися з наказами, інструкціями, порядком діловодства, організації обліку вхідної та вихідної кореспонденції, контролю за її виконанням, правилами складання документів первинного обліку і статистичних звітів. 0,5 +
Вивчити функціональні обов’язки чергового по органу внутрішніх справ та інших працівників чергової частини. 0,5 +
В черговій частині та штабі органу внутрішніх справ ознайомитися з журналами реєстрації заяв і повідомлень про злочини, реєстрацією затриманих осіб, доставлених за адміністративні правопорушення та іншою документацією. 0,5 +
В підрозділах карного розшуку, та інших ознайомитися з порядком прийому громадян, прийняттям заяв і повідомлень про злочини та інші правопорушення, їх документальним оформленням, розглядом, перевіркою та вирішенням (прийняттям рішень). Вивчити інші документи, які складаються в процесі діяльності зазначених підрозділів та справи, які знаходяться у оперативних працівників, слідчих, дільничних інспекторів міліції, крім документів (справ) обмеженого доступу. 0,5 +
Ознайомитися з порядком прийняття та процесуальним оформленням рішень про: порушення кримінальної справи, відмову в порушенні кримінальної справи, направлення заяви чи повідомлення за належністю. 0,5 +
Ознайомитися з порядком проведення дізнання і досудового слідства в кримінальних справах. 0,5 +
Ознайомитися з особливостями організації роботи слідчого у стадіях порушення кримінальної справи та досудового слідства. 0,5 +
Ознайомитися з порядком підготовки та проведення окремих слідчих дій: оглядів, допитів потерпілих, свідків, підозрюваних, обвинувачених, очних ставок, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин події, обшуку та виїмки, призначення експертизи тощо. 0,5 +
Ознайомитися з порядком застосуванням криміналістичної техніки та засобів фіксації результатів проведення слідчих дій (слідча валіза, фотозйомка, звуко- і відеозапис, спеціальна криміналістична техніка тощо) 0,5 +
Ознайомитися з порядком виявлення, фіксації, вилучення та упаковки слідів і предметів на місці події, їх подальшого експертного дослідження. 0,5 +
Ознайомитися з порядком застосування криміналістичних обліків органів внутрішніх справ при розкритті та розслідуванні злочинів. 0,5 +
Ознайомитися з однією з архівних кримінальних справ. 0,5 +
Разом з керівником, за погодженням зі слідчим (начальником слідчого відділу, начальником органу дізнання) приймати участь: - у чергуваннях в складі слідчо-оперативної групи; - у плануванні розслідування по конкретних кримінальних справах, побудові слідчих версій; - в організації і проведенні розслідування конкретних кримінальних справ. 0,5 +
Подання своїх пропозицій щодо організації роботи установи 0,5 +
Складання звіту по виробничій практиці +
  Органи прокуратури    
Ознайомлення з базою практики. Складання характеристики установи. 0,5 +
Система і структура органів прокуратури. 0,5 +
Завдання, компетенція та функції органів прокуратури. 0,5 +
Здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законодавства. +
Нагляд за додержанням законів, органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 0,5 +
Участь прокурора в розгляді кримінальних справ у судах. 0,5 +
Здійснення нагляду прокурора за додержанням законів при виконанні рішень суду у кримінальних справах. 0,5 +
Участь прокурора в розгляді цивільних і господарських справ у судах. 0,5 +
Здійснення нагляду прокурора за додержанням законів при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 0,5 +
Здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у справах про злочини неповнолітніх. 0,5 +
В канцелярії прокуратури ознайомиться з основними документами, що регламентують її діяльність, порядком діловодства, прийому, реєстрації заяв та скарг, їх розглядом та прийняттям рішень. 0,5 +
У прокурора і його помічників ознайомиться з їх функціональними обов’язками, плануванням роботи, з окремими напрямами прокурорської діяльності, з профілактичною роботою, веденням інформаційно-аналітичної роботи з питань прокурорсько-слідчої практики. 0,5 +
Вивчати кримінальні справи, що будуть розглядатися в суді або повернені на додаткове розслідування, складає по них проекти апеляції, чи інших документів, 0,5 +
З прокурором брати участь в судових засіданнях та профілактичних заходах, що проводяться з метою попередження порушень закону, злочинів та інших правопорушень. 0,5 +
Брати участь у прийому громадян прокурором і його помічниками, за їх дорученням перевіряти скарги і заяви, складати необхідні документи, довідки, проекти рішень, відповідей заявникам тощо. - -
Ознайомиться з функціональними обов’язками слідчого прокуратури, з матеріалами що надходять до нього, порядком ведення та оформлення кримінальних справ; обліком і зберіганням речових доказів; 0,5 / 1 / 1 +
Виїжджати зі слідчим на місце події, складати проекти постанов, протоколів, планів розслідування окремих злочинів; знайомиться з науково-технічними засобами і порядком їх застосування. 0,5 / 1 / 1 +
З дозволу слідчого може бути присутнім під час допиту підозрюваних, обвинувачених, свідків, потерпілих, складати проекти відповідних процесуальних документів. - -
З дозволу бути під час доповіді слідчим справ прокуророві або за дорученням слідчого сам доповідати нескладні справи. +
Знайомитися з порядком вивчення і узагальнення слідчої практики, складати аналітичні довідки, узагальнення та інші документи. +
Подання своїх пропозицій щодо організації роботи установи 0,5 +
Складання звіту по виробничій практиці +
  Відділ державної виконавчої служби    
Ознайомлення з базою пра


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.015 с.)