ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬних ПитанЬ, що виносяться на ІСПИТ 

1. Основні поняття публічного адміністрування.

2. Сучасний стан публічної адміністрації.

3. Діюча система органів виконавчої влади та передумови щодо необхідності її реформування.

4. Історичний погляд на сутність держави.

5. Сутність та ознаки держави.

6. Класифікація функцій держави.

7. Форми держави: форми правління, форми державного устрою, форми державного режиму.

8. Поняття політичного управління.

9. Характеристики державного управління.

10. Поняття суб’єктів та об’єктів управління.

11. Основні категорії державного управління як науки.

12. Механізми, структура, методи, форми та технології управління.

13. Поняття державного управління як системи.

14. Функції державного управління.

15. Основні функції управління: політико адміністративні функції.

16. Основні функції управління: економічні функції.

17. Основні функції управління: соціальні функції.

18. Основні функції управління: гуманітарні функції.

19. Загальні функції управління: стратегічне планування.

20. Загальні функції управління: прийняття управлінських рішень.

21. Загальні функції управління: організація діяльності.

22. Загальні функції управління: функція мотивації.

23. Загальні функції управління: функція контролю.

24. Допоміжні функції управління: управління людськими ресурсами.

25. Допоміжні функції управління: бюджетна функція.

26. Допоміжні функції управління: юридично-судова функція.

27. Допоміжні функції управління: діловодство і документування.

28. Допоміжні функції управління: зв’язки з громадськістю.

29. Сутність і систематизація методів державного управління.

30. Адміністративні методи управління.

31. Економічні методи управління.

32. Правові методи управління.

33. Соціально-психологічні методи управління.

34. Сутність місцевих державних адміністрацій.

35. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

36. Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій.

37. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

38. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами та з підприємствами, установами та організаціями.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) виконується самостійно під час консультування викладачем протягом вивчення дисципліни у відповідності до графіка навчального процесу.

Метою виконання студентами ІДЗ є поширення та поглиблення теоретичних знань з дисципліни, формування умінь та навичок з вирішення проблемних питань, що стосуються даної дисципліни.

Індивідуальне домашнє завдання припускає наявність таких елементів наукового дослідження: практичного значення; комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження; теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок; наявність елементів творчості.

Теми ІДЗ з дисципліни «Маркетинг послуг» можуть змінюватись або уточнюватись на розсуд викладача.

ІДЗ повинні містити такі розділи.

Титульна сторінка. Повинна містити назву інституту; назву кафедри; назву навчальної дисципліни; тему ІДЗ; прізвище, ініціали студента, назву навчальної дисципліни, номер академічної групи; дату подання ІДЗ викладачеві на перевірку (день, місяць, рік).

Зміст. Повинен відтворювати назви розділів, параграфів тощо, які розкривають тему ІДЗ, із зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені.

Вступ. У «Вступі» студентом розкривається сутність і стан наукового завдання та його значення.

Основна частина. Містить наукове дослідження відповідно змісту та завдання ІДЗ.

Висновки. У висновках викладають перелік пропозицій і рекомендацій та практичні результати, отримані в ІДЗ. Далі формулюють висновки щодо практичного використання здобутих результатів.

Список літератури. Джерела розміщувати у списку в алфавітній послідовності прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

Додатки. У додатки можуть бути включені матеріали, що є копією документів, розрахункові таблиці, узагальнюючі схеми чи діаграми. За наявності кількох додатків оформлюється окрема сторінка «ДОДАТКИ», номер якої є останнім, що стосується обсягу ІДЗ.

Вимоги до оформлення. ІДЗ слід оформляти у відповідності з «Методичними вказівками про вимоги щодо оформлення рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт», розроблених і затверджених кафедрою. Обсяг ІДЗ повинен складати 6-8 друкованих сторінок.

 

 

Тематика контрольних робіт з дисципліни «Публічне адміністрування», що виносяться на індивідуальне опрацювання (ІДЗ), для студентів денної форми навчання

I. Теоретико-історичні засади публічного врядування

1. Функції та методи врядування.

2. Ефективність та результативність демократичного врядування.

3. Принципи врядування, механізми їх прояву і використання.

ІІ. Методологічні засади досліджень в галузі публічної адміністрації

1. Основні етапи та специфіка логіко-теоретичної реконструкції соціально-політичних та адміністративно-управлінських об’єктів.

2. Особливості та специфіка наукового пізнання в галузі публічного адміністрування.

3. Специфіка наукового знання в соціальній та адміністративно-управлінській галузях.

4. Розвиток суспільних та адміністративних моделей на основі управлінських процесів.

5. Визначення загальних підходів до формування цілісної теоретичної моделі в галузі державного управління.

ІІІ. Культура і етика публічного адміністрування

1. Етична інфраструктура публічного адміністрування.

2. Принципи та норми поведінки представників публічного адміністрування.

3. Механізми управління конфліктами інтересів.

4. Конфлікти інтересів в публічному адмініструванні.

5. Службова етика та етикет в публічному адмініструванні.

IV. Сучасні механізми управління суспільним розвитком

1. Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій за підвищення ефективності управління на центральному і регіональному рівнях.

2. Сучасні тенденцій суспільного розвитку.

3. Інноваційний потенціал суспільного розвитку.

4. Громадянське суспільство і держава.

5. Особливості соціальної стратифікації в сучасному українському суспільстві.

6. Сучасні суспільно-політичні процеси.

7. Партії та громадянське суспільство.

8. Тенденції інноваційного розвитку України.

9. Кадрове забезпечення інноваційного потенціалу України.

10. Інформаційне суспільство як форма соціальної організації в сучасних умовах.

V. Комунікації в публічному адмініструванні

1. Взаємозв’язок комунікації та демократичного управління.

2. Психологічні основи ділової комунікації.

2.1. Психологія груп та успіх роботи в команді.

2.2. Аналіз комунікації та належний зворотній зв’язок.

2.3. Мистецтво розмови.

2.4. Презентації учасників.

3. Конфліктний менеджмент (самостійно).

3.1. Теорія конфліктів.

3.2. Розв’язання конфліктів та управління конфліктами.

4. Зв’язки з громадськістю в публічній адміністрації.

4.1. Вступ до зв’язків із громадськістю в публічній адміністрації.

4.2. Організація роботи по зв’язках із громадськістю в органах державної влади.

4.3. Громадські (державні) партнери служби по зв’язках з громадськістю органів державної влади.

VI. Стратегії комунікативного менеджменту в публічній адміністрації

1. Технології управління комунікаціями в публічній адміністрації.

2. Основні канали комунікації.

3. «Створення іміджу» (Imagemaking) (Створення іміджу організації та керівника).

4. Державна інформаційна політика України та її роль в управлінні комунікаціями в публічному адмініструванні.

4.1. Сучасний стан державного управління інформаційною сферою в Україні.

4.2. Сучасна комунікаційна політика Європейського Союзу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.013 с.)