ТОП 10:

Тема 2. Європейські стандарти у галузі юстиції 

Ключові терміни та поняття до теми

Стандарти; європейські стандарти у галузі юстиції; стандарти юстиції країн романо-германської школи права; англо-саксонська система права; стандарти юстиції Англії, США; стандарти юстиції Німеччини, Франції; механізм реалізації Європейських стандартів у практиці реформування юстиції України; засади Європейських стандартів; зміст стандартів; права людини; Європейський Суд з прав людини; міжнародне співробітництво.

 

Семінарське заняття 2.1 (4 години)

13. Поняття, зміст, характеристика європейських стандартів у галузі юстиції. Міжнародно-правові джерела Європейських стандартів.

14. Система та класифікація міжнародних стандартів юстиції.

15. Правові засоби, засади та суб’єкти застосування європейських стандартів у розбудові та реформуванні органів юстиції в Україні.

16. Напрями реалізації європейських стандартів у діяльності органів юстиції України.

17. Європейські стандарти країн романо-германської системи права (Німеччина, Франція) та їх вплив і співвідношення з національною шкалою права.

18. Стандарти у галузі юстиції країн, що представляють англо-саксонську школу права (Англія, США) та їх використання в напрямах удосконалення діяльності органів юстиції України.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняттю «європейські стандарти у галузі юстиції.

2. У чому полягає загальна характеристика європейських стандартів у галузі юстиції та її значення для реформування органів юстиції України?

3. Характеристика міжнародно-правових джерел європейських стандартів та її вплив на реформування національної системи юстиції.

4. Система та класифікація джерел європейських стандартів та їх значення у розбудові органів юстиції в Україні.

5. Які критерії класифікації та система міжнародних стандартів юстиції?

6. Які правові засади та засоби використання європейських стандартів у визначенні напрямів реформування органів юстиції України?

7. Суб’єкти та організаційно-правові засоби застосування європейських стандартів і у правозастосовній діяльності органів кримінальної юстиції України.

8. Зміст та загальні положення основних напрямів розбудови національної системи юстиції у контексті європейських стандартів.

9. У чому полягає зміст та значення для реформування вітчизняних органів юстиції європейських стандартів країн романо-германської системи права?

10. Англо-саксонська школа права, її стандарти, засади, шляхи реалізації у контексті реформування органів юстиції України.

11. У чому полягає удосконалення національного механізму реалізації кримінального права як форми вирішення кримінально-правового спору у контексті європейських стандартів?

12. Які шляхи трансформації правоохоронних органів України як суб’єктів юстиції в інституту захисту і відновлення порушених прав громадян?

Теми рефератів, доповідей

1. Міжнародно-правові джерела європейських стандартів у галузі юстиції: система, характеристика. Значення у контексті їх використання для реформування органів юстиції України.

2. Система та класифікація міжнародних стандартів у галузі юстиції.

3. Характеристика європейських стандартів у галузі юстиції Німеччини та Франції.

4. Міжнародні стандарти у галузі юстиції країн англо-саксонської школи права (Англія, США) та їх значення у реформуванні органів юстиції України.

5. Шляхи реформування органів юстиції України у контексті європейських стандартів.

6. Домінуючі напрями подальшого розвитку органів юстиції в Україні та їх взаємозв’язок з міжнародними та європейськими стандартами.

 

Література до теми:

[2; 3; 4; 6; 7; 47; 49].

Практичне заняття 2.1 (2 години)

Зміст і порядок проведення практичного заняття полягає у обговоренні підготовлених студентами під час самостійної роботи рефератів за схемою: «доповідач-опонент» з обов’язковою участю інших студентів групи.

Домінуючою метою практичного заняття є залучення студентів до обговорення проблемних питань реформування органів юстиції України з урахуванням наявного досвіду країн, що представляють романо-германську та англо-саксонську системи права. Проведення обговорення реферативних повідомлень відбувається у формі полеміки та порівняння європейських стандартів з чинними стандартами юстиції України та історичним досвідом функціонування органів юстиції нашої країни.

Під час обговорення інформативних повідомлень в межах опрацювання теми занять, студенти повинні дійти власних суджень щодо імплементації європейських стандартів у галузі юстиції у практику реформування органів юстиції України та реального втілення у правозастосовну діяльність принципу верховенства права.

 

Тема 3.Використання міжнароднго досвіду в становленні та розвитку органів юстиції в Україні

 

Ключові терміни та поняття до теми:

Міжнародний досвід; джерела міжнародного досвіду; міжнародно-правові акти; Європейський Суд з прав людини; Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права; Конвенція про захист прав людини та основних свобод; права людини; юрисдикція Європейського Суду з прав людини.

Семінарське заняття 3.1 (2 години)

1. Поняття, зміст, джерела міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції.

2. Характеристика та класифікація джерел міжнародного досвіду становлення, розвитку та реформування органів юстиції.

3. Загальна характеристика міжнародно-правових актів та їх значення для вивчення, узагальнення й використання міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції. Їх вплив на національне законодавство України щодо реформування органів юстиції.

4. Значення міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції для визначення основних напрямів розбудови органів юстиції.

5. Система нормативно-правових актів зарубіжних країн, що регламентують застосування норм кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого законодавства, як джерела міжнародного досвіду становлення та розвитку органів кримінальної юстиції.

6. Практика Європейського Суду з прав людини, Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4.11.1950 року, договори та інші міжнародні документи у галузі захисту прав людини та їх значення як джерел міжнародного досвіду у становленні та розвитку органів юстиції України.

7. Загальна Декларація прав людини та її місце у системі джерел міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції.

8. Міжнародно-правові джерела досвіду становлення та розвитку органів юстиції як передумова реформування органів юстиції в Україні.

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття і змісту міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції.

2. Характеристика джерел міжнародного досвіду, їх структура.

3. Напрями становлення та розвитку органів юстиції зарубіжних країн та вплив на розбудову національної системи органів юстиції.

4. Шляхи удосконалення системи та структури органів юстиції України з урахуванням міжнародного досвіду становлення та розвитку юстиції.

5. Значення міжнародно-правових актів для узагальнення та використання у вітчизняній практиці міжнародного досвіду розбудови органів юстиції.

6. Класифікація та система нормативно-правових актів зарубіжних країн як джерел міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції.

7. Яке значення для розбудови національних органів юстиції має практика Європейського Суду з прав людини, положення Конвенції про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року, договори та інші міжнародні документи?

8. Характеристика, структура та значення Загальної Декларації прав людини як джерела узагальнення міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції.

9. Сутність та значення Міжнародного Біля про права людини. Його структура та зміст.

10. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права і Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права, прийняті резолюціями Генеральної Асамблеї ООН № 2200 А(XXI) від 16 грудня 1966 року як джерела міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції.

11. Який порядок подання скарг фізичними та юридичними особами до Європейського Суду з прав людини?

12. Проблемні питання використання міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції у реформуванні та розбудові національних інституцій юстиції.

 

Теми рефератів, доповідей

1. Загальна характеристика, класифікація та значення джерел міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції.

2. Структура і зміст Загальної Декларації прав людини від 10 грудня 1948 року та її значення для реформування інших джерел міжнародного досвіду розбудови органів юстиції.

3. Європейський Суд з прав людини та його правозастосовна практика як джерело міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції.

4. Система та характеристика нормативно-правових актів зарубіжних країн, що регламентують застосування норм кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого права як джерел міжнародного досвіду реформування органів юстиції в Україні.

5. Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року у відповідності з протоколом № 11 від 1 листопада 1998 року та її місце і значення у системі джерел міжнародного досвіду.

Питання для самостійної роботи

1. Дайте визначення: «поняття», «зміст», «джерела міжнародного досвіду» становлення та розвитку органів юстиції.

2. Яке значення для розбудови національних органів юстиції має міжнародний досвід?

3. Які проблемні питання існують в Україні щодо механізму застосування міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції?

4. Дайте характеристику та визначте критерії класифікації джерел міжнародного досвіду та їх значення щодо удосконалення та розбудови органів юстиції України.

5. Якою є система міжнародно-правових актів як джерел міжнародного досвіду, їх значення для використання у національній практиці у реформуванні органів юстиції?

6. Основні напрями реформування органів юстиції України з урахуванням міжнародного досвіду їх становлення та розбудови.

7. Практика Європейського Суду з прав людини та їх значення для удосконалення діяльності судової системи України.

8. Значення положень Загальної Декларації прав людини, інших міжнародно-правових актів для реформування національної системи органів юстиції.

9. Співвідношення міжнародного досвіду становлення та розвитку органів юстиції та вітчизняного досвіду розбудови й удосконалення органів юстиції.

10. Які є проблемні питання використання міжнародного досвіду у практиці реформування органів юстиції України?

 

Література до теми:

[3; 6; 7; 17; 23; 32; 43].

Практичне заняття 3.1

1.На практичному занятті студенти обговорюють проблемні питання становлення і розвитку органів юстиції в Україні з урахуванням аналогічного досвіду зарубіжних країн, положень міжнародно-правових актів.Обговорення здійснюється у формі заслуховування рефератів та наукових повідомлень, які підготовлені студентами згідно запропонованої тематики. Особливістю практичного заняття є обговорення рефератів та обов’язкова участь у ньому «опонентів» з числа студентів групи, що готують свій виступ по темі рефератів у режимі «опонування».

2. На другій частині практичного заняття студенти виконують тестові завдання за темами першого змістовного модуля.

Метою практичного заняття є обговорення та визначення шляхів удосконалення, напрямів реформування національної системи органів юстиції у контексті використання міжнародного досвіду становлення і розвитку органів юстиції, а також здійснення зрізу знань у студентів за розробленими тестами з перших трьох тем.

 

 

Змістовний модуль 2. Організаційно-правове забезпечення органів юстиції та пріоритетні напрями подальшого їх розвитку в Україні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.009 с.)