ТОП 10:

Укладач: кандидат економічних наук, доцент П.Г.Солом’янюкКафедра ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО: Вчена рада економічного факультету, протокол №___ від « ___________ » 2012 р.   Голова Вченої ради, декан факультету,   _________________ проф. В.Д. Базилевич

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів факультету психології

  ПОГОДЖЕНО: науково-методична комісія економічного факультету протокол № ____ від «____________ » 2012 р. Голова НМК   _______________ доц. Т.М.Литвиненко        
СХВАЛЕНО: кафедра економічної теорії, протокол № _______від «________»_________2012 р. Зав. кафедри   _________________ проф. В.Д. Базилевич     Укладач: ________к.е.н., доцент П.Г.Солом’янюк    

 

КИЇВ – 2012


Робоча навчальна програма з дисципліни « Економічна теорія».

 

Укладач: кандидат економічних наук, доцент П.Г.Солом’янюк

Лектор:кандидат економічних наук, доцент П.Г.Солом’янюк

 

 

 

Погоджено

 

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2012 р.

 

 

________доц. Т. М. Литвиненко

 

 


_______________________________________________________________________________________________________________

Вступ

Дисципліна «Економічна теорія» є нормативною для спеціальності «психологія» факультету психології і читається в II семестрі в обсязі 72 години / 2 кредити, всього годин - 172 . З них: лекції – 30 год., консультації – 6\ 10, самостійна робота – 9 год., МКР - 62, іспити – 40.

 

Спеціальність Курс Семестр Обсяг Форма підсумкового контролю
Кредитів Годин
Лекції Семінари СРС Загалом
  Психологія               Іспит (письмова форма)

 

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни « Економічна теорія»:розвиток у студентів базових знань з економічної теорії, творчого і критичного ставлення до сучасного її стану і тенденцій подальшого розвитку.

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти мають оволодіти: системним знанням актуальних проблем економічної теорії і методологічних підходів до їх розв’язання, теоретико-методологічним інструментарієм аналізу та оцінки суспільно - економічних явищ і процесів , прогнозування шляхів розвитку вітчизняної та світової економіки.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни « Економічна теорія» є загальні закони функціонування і розвитку економічних систем, закономірності руху сучасної глобалізованої економіки.

Вимоги до знань та вмінь

Студент/студентка має самостійно орієнтуватися в економічних проблемах, економічних концепціях і/або теоріях; вільно оперувати економічними поняттями в процесі пояснення природи і сутності, особливостей і тенденцій розвитку конкретних явищ (економічних, соціально-економічних тощо); творчо і критично осмислювати соціально-культуро-економічні процеси та явища реальної дійсності; критично оцінювати погляди і позиції, які розглядаються; уміло застосовувати отримані теоретичні знання у розв’язанні практичних ситуацій зокрема та у практичній діяльності загалом.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схеміосвітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Нормативна навчальна дисципліна «Основи економічної теорії» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни (кількість балів, які необхідні для отримання відповідної оцінки за кожний змістовий модуль впродовж семестру, кількість балів на іспит та можлива кількість балів на залік.;

Навчальна дисципліна «Основи економічної теорії» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Оцінювання здійснюється за формами контролю[1]: домашніх самостійних завдань, семінарських занять, МКР, іспитів.

Поточний :

- семінарські заняття 2-5 балів

- домашні самостійні завдання (реферати) 6 -10 балів

- модульна контрольна робота (одна) макс. 10 балів

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

Модуль І (бали) Оцінки в національній шкалі Іспит (бали)
відмінно 30 - 25
24,5 добре 24,5 – 17,5
задовільно 17 - 10

Шкала оцінювання та формула і порядок розрахунку оцінок змістовних модулів та підсумкової комплексної роботи (іспиту).

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90-100 відмінно
85-89 добре
75-84
65-74 задовільно
60-64
35-59 незадовільно
1-34

Порядок розрахунку оцінок: шкала оцінювання та формула і порядок розрахунку оцінок змістових модулів та підсумкової комплексної роботи (іспиту).

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + Іспит.

 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент/студентка отримав (-ла) за змістовий модуль менше 10 балів, то він/вона не допускається до іспиту і вважається таким (-ою), що не виконав (-ла) головні види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Актуальні проблеми економічної теорії».

НАВЧАЛЬНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ лекції Назва лекції Кількість годин
лекції Семінарські заняття самостійна робота МКР  
Змістовий модуль 1
Предмет, метод і функції економічної теорії.    
Системність економічного розвитку. Загальна характеристика економічних систем.    
Товарне виробництво – основа ринкової економічної системи.    
Ринок: суть, структура, функції. Державне регулювання ринкової економіки    
Аналіз індивідуальних ринків: попит, пропозиція, ціна та еластичність.    
Підприємництво і підприємство    
Капітал, відсоток, прибуток      
Праця і заробітна плата    
Земля і земельна рента.      
Витрати, ціна і обсяг виробництва  
Модульна контрольна робота      
За ЗМ 1
Змістовний модуль 2        
11 Національна економіка. Основні макро економічні показники.    
12 Макроекономічна рівновага    
13 Макроекономічна нестабільність: цикліч ність, безробіття, інфляція    
14 Фінансово-кредитний механізм і кальна політика.  
15 Грошовий обіг та грошова політика      
16 Економічне зростання і соціальний прогрес    
17 Світове господарство та його еволюція. Сучасні форми світогосподарських зв’язків    
Модульна контрольна робота      
За ЗМ 2
Разом за двома модулями

Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекцій 30 год.

Самостійна робота– 9 год.

МКР – 62 год.


Змістовий МОДУЛЬ І.

Тема 1.Предмет, метод і функції економічної теорії

Лекція (2 год.).

Виникнення теоретико-економічних знань. Основні етапи розвитку економічної теорії. Предмет економічної теорії. Методологія економічних досліджень. Економічні категорії і закони. Функції економічної теорії та цілі економічної політики.

Завдання для семінарських занять:

1. Сучасні уявлення про предмет і метод економічної теорії.

2. Основні етапи та сучасні напрямки розвитку економічної теорії.

3. Нормативна і позитивна економічна теорія: зміст та завдання.

Завдання для самостійної роботи

1. З’ясуйте співвідношення:

- економіки і права,

- економічної теорії і економічної політики.

2. Визначіть поняття: хремастика, економія, політична економія, економіка, економічна політика.

Контрольні запитання

  1. Звідки походить термін «економіка»?
  2. Що є предметом сучасної економічної теорії?
  3. Що таке реальний історизм?

Рекомендована література[1, 3, 4, 5, 13 ].

Тема 2. Системність економічного розвитку. Загальна характеристика економічних систем.

Лекція (2 год.).

Зміст економічної системи та її структурні елементи. Принципи класифікації та відповідні їм типи економічних систем. Системна криза адміністративно-командної економіки та необхідність перехідного періоду до ринкової економіки.

Завдання для самостійної роботи

1. Прослідкуйте: еволюцію економічної системи капіталізму до сучасних моделей.

2. Визначте поняття: економічна система, структура економічної системи, типи економічних систем, моделі економічних систем, перехідний період.

Контрольні запитання

  1. Назвіть критерії класифікації економічних систем.
  2. Визначте ряд економічних систем за критерієм: «що», «як», «для кого» виробляти.?
  3. Назвіть «успішні» моделі сучасної ринкової економіки.

Рекомендована література[1-7, 11,12, 13, 22].

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА

ФОРМИ ЇЇ КОНТРОЛЮ

 

Форми самостійної роботи Форми контролю
Опрацювання матеріалу, самостійне вивчення питань не охоплених лекціями, підготовка до семінарських занять Співбесіди на індивідуальних консультаціях, що визначені розписом Тестування  
Аналіз статистичних даних щодо економіки України та інших країн світу Виявлення та розвиток аналітичних здатностей студентів
Підготовка до модульних контрольних робіт Виявлення та оцінювання рішень прийнятих у змодельованих викладачем нестандартних ситуаціях
Робота із науковою періодичною та монографічною літературою. Презентування творчих робіт
Підготовка доповідей на студентських наукових конференціях і/або круглих столах Конференція/круглий стіл
Підготовка до виконання різних видів завдань Проведення підсумкового контролю – іспиту
Підготовка до іспиту Іспит (письмовий)

 

 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ (підготовка рефератів)

(Тематику рефератів див: Соломянюк П.Г. Основи економічної теорії. Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «міжнародне право», що навчаються за програмою бакалавра. Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. ІМВ. – К.: 2008)

 


ВАРІАНТИ
МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Перша МКР

Варіант № Х.

І. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

1. Сучасні уявлення про предмет економічної теорії.

2. Капітал як економічна категорія і як матеріальна основа підприємництва

ІІ. РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ:

Задача 1. Попит і пропозиція на товар «Т» описуються відповідно такими рівняннями: Qd = 600 - 25P; Qs = 100 + 100Р. Визначте параметри рівноваги на ринку товару «Т».

Задача 2. Підприємство продає свій товар «Т» за ціною 20 грн., фіксовані витрати дорівнюють 160 тис. грн., змінні витрати складають 8 грн. на одиницю. Визначте точку беззбитковості.

ІІІ. ВИЗНАЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ:

Розкрийте теоретико-економічний зміст таких понять:

· економіка;

· аналіз;

· власність;

· культура;

· товар;

· капітал.


Друга МКР

Варіант № 2Х.

 

І. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

1. Ринок робочої сили.

2. Власність і її місце в системі категорій економічної теорії

ІІ. РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ:

Задача 1. Визначте темп приросту ВВП, якщо величина ВВП у 2010 році становила 187 млрд. грн., а в 2011 році величина ВВП становила 234 млрд. грн.

Задача 2. Визначте чистий прибуток підприємства, 2009 р., якщо балансовий прибуток становить 67 млн. грн., орендна плата – 12 млн. грн., відсотки за кредит – 8 млн. грн., податки – 23 млн. грн.

ІІІ. ВИЗНАЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ:

1. Розкрийте загальний зміст таких понять:

· національне рахівництво;

· товарне виробництво;

· аналіз.

· підприємництво;

· ціна;

· норма прибутку.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

І. ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

(Необхідно показати знання і володіння основними категоріями і поняттями)

1. Виникнення, основні етапи та напрямки розвитку економічної теорії.
2. Предмет економічної теорії.
3. Еконмічні закони та категорії.
4. Метод економічної теорії. Економічна теорія і економічна політика.
5. Теорії вартості і теорії грошей. Природа сучасних грошей
6. Закон вартості та його функції. Вартість і ціна.
7. Кредит як засіб капіталовкладень і як засіб збільшення платоспроможного попиту населення. Відсоток.
8. Економічна система та її основні структурні елементи.
9. Економічний зміст та право власності. Багатоманітність форм власності.
10. Одержавлення та роздержавлення, приватизація власності.
11. Еволюція економічної системи капіталізму. Особливості сучасного стану капіталізму.
12. Проблеми переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки.
13. Сутність, структура і функції ринку.
14. Створення і роль ринкової інфраструктури. Біржа.
15. Демонополізація економіки,мїї суть та основні напрями. .Антимонопольне законодавство та антимонопольна політика.
16. Валовий внутрішній продукт: структура, методи обчислення та шляхи оптимізації.
17. Національний доход: виробництво, розподіл, перерозподіл і використання..
18. Споживання і нагромадження. Споживання і заощадження, валові і чисті інвестиції.
19. Модель мультиплікатора.
20. Циклічний характер розвитку економіки Теорії промислових циклів..
21. Інвестиції і заміщення основного капіталу. Взаємодія акселератора і мультиплікатора.
22. Довгі хвилі. Еволюція теоретичних уявлень про природу довгих хвиль.
23. Потреби і споживання. Гранична схильність до споживання і гранична схильність до заощадження. Перетворення заощаджень в інвестиції.
24. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Рівновага національного ринку.
25. Державне регулювання в ринковій економіці та його еволюція.
26. Державний бюджет та його функції. Бюджетний дефіцит. Державний борг.
27. Суть фінансів і їх роль в ринковій економіці. Форми фінансових відносин.
28. Ринок позичкового капіталу. Банки та їх роль у ринковій економіці.
29. Ринок цінних паперів і фондова біржа. Ринок інвестицій. Види кредиту.
30. Основні економічні проблеми будь-якого суспільства..
31. Попит і пропозиція. Графік і крива попиту і пропозиції. Рівновага попиту і пропозиції.
32. Доходи і рівень життя. Нерівність доходів і проблеми їх вирівнювання.
33. Потреби і споживання. Гранична схильність до споживання і гранична схильність до заощадження. Перетворення заощаджень в інвестиції.
34. Глобальна криза капіталізму та необхідність подальшого розвитку економічної теорії.
35. Сутність, типи, фактори та критерії економічного зростання.
36. Соціальний прогрес: зміст, критерії, показники.
37. Підприємництво. Підприємство як основна форма організації підприємництва.
38. Конкуренція і монополія Монополістичні тенденції та антимонопольне законодавство.
39. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності. Інтерпретації капіталу.
40. Капітал і відсоток. Економічна основа прибутку. Норма прибутку та рентабельність підприємства.
41. Оборот авансованого капіталу, Основний і оборотний капітал і його структура. Капітал сфери обігу.
42. Час і швидкість обороту капіталу. Вплив швидкості обороту капіталу на процес самозростання капітальної вартості. Поточна і майбутня вартість капітальних благ.
43. Ринок праці: суть, функції, регулювання. Трудові відносини та їх трансформація.
44. Сутність і функції заробітної плати, Визначення заробітної плити в умовах досконалої конкуренції.
45. Організація та державне регулювання заробітної плати.
46. Витрати виробництва та їх класифікація. Структура витрат підприємства та фактори ., що впливають на їх рівень.
47. Теорії ціни. Функції і види цін. Особливості ціноутворення в різних економічних системах.
48. Конкуренція і формування ціни виробництва. Ціна рівноваги. Досконала і недосконала конкуренція і монопольна ціна.
49. Методи ціноутворення в маркетинговій стратегії фірми. Типи ринків і політика ціноутворення.
50. Аграрні відносини, їх специфіка і місце в економічній системі. Власність на землю.
51. Рентні відносини та форми земельної ренти. Ціна землі.
52. Державне регулювання агропромислового виробництва.
53. АПК, його функції та структура..
54. Поняття світового господарства та його еволюція.
55. Інтеграційні процеси в сучасному світі й утворення регіональних економічних організацій у світовому господарстві.
56. Роль і місце у світовому господарстві країн «першого», «другого» і «третього» світу. Зовнішньоекономічна стратегія України.
57. Світогосподарські зв’язки: сутність ті основні тенденції розвитку на сучасному етапі.
58. Сутність і основні тенденції розвитку світових валютно-фінансових відносин.
59. Валютний ринок. Котирування валют. Біржова торгівля валютою.
60. Платіжний баланс, Валютний курс і паритет купівельної спроможності.
61. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний ринок позичкового капіталу.
62. Економічні ресурси та їх використання. Крива виробничих можливостей та вибір альтернатив використання ресурсів.
63. Причини виникнення ринкової економіки и принцип «невидимої руки».
64. Кредитна система держави: суть, структура і особливості в Україна.
65. Зовнішньоторгівельний баланс.
66. Роль і місце у світовому господарстві країн з розвиненою ринковою економікою та країн, що розвиваються.

ВИЗНАЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
(Необхідно показати вміння витлумачувати поняття)

Акція. Амортизація. Аналіз. Аграрний ринок. Абсолютна рента. АПК. Багатство. Вартість. ВВП. Вексель. Виробничі відносини. Витрати виробництва. Відрядна зарплата. Власність. Внутрішні витрати. Глобальне виробництво. Гроші. Дефлятор ВВП. Добробут. Довіра. Додана вартість. Економіка. Економічна теорія. Економічне благо. Економічне буття. Економічний капітал. Економічний прибуток. Економічні витрати. Еластичність. Економічне зростання. Життєвий цикл товару. Закон. Заробітна плата. Змінні витрати. Знання. Інновація. Інтелект. Інтелектуальна рента. Інтелектуальний капітал. Інформація. Інфраструктура ринку. Людський капітал. Маркетинг. Менеджмент. Метод. Мінімальна зарплата. Мультиплікатор. Наука. Національна економіка. Національне рахівництво. Номінальний ВВП. Нормальний прибуток. Підприємець. Підприємництво. Підприємство. Попит. Потреба. Прибуток. Приватна власність. Природна рента. Продуктивні сили. Пропозиція. Рентабельність. Реальна заробітна плата. Рента. Ринкова структура. Реальний ВВП. Собівартість. Світове господарство. Світова ціна. СОТ. Світовий банк. Товар. Товарне виробництво. Точка беззбитковості. Чистий прибуток.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ[2]

Основна література

1. Гальчинський А. С., Єщенко П. С.Економічна теорія. – К., 2007.

2. Єщенко П. С.Економіка для всіх. – К., 2009.

3. Економічна теорія: Політекономія / За ред В. Д. Базилевича. – К., 2011.

4. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Підр. Під ред.. Г.Н.Климко. Вид 4-е.- К.: 2005

5. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. В 2-х т. – М.: 2001.

6. Основи економічної теорії. В.Г. Чепінога. - К.: 2004

7. Экономическая теория (Политэкономия). Учебник. «Имфра-М», 2007

 

 

Додаткова література:

8. Білорус О.Г. Глобалізація і національні інтереси. – К., 2006.

9. Василик О.О. Теорія фінансів. – К., 2005.

10. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К., 2006.

11. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

12. В.В.Ильїн. Фінансова цивілізація. Київ, «Книга», 2007

13. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, протиаоречия, перспекктивы. Уч. пособие для студ. вузов. – М.: 2000. [Інтернетресурс: http.//filosof. historic. ru /books/item/f00/s00/z0000946/index.shtml ]

14. Маршалл А. Принципы политической экономии. В 3-х тт. – М., 1983-1994. Т. 1. Предисловие к первому изд., Предисловие к восьмому изд. Кн. 1. Предварительный обзор

15. Митчелл У. Экономические циклы: проблема и ее постановка. – М, Л., 1930.

16. Мочерний С. Проблеми людини в економічній теорії // Економіка України. – №1. – 1999.

17. Ойкен В. Экономические системы // THESIS. – Т.1. – Вып. 2. – 1993.

18. Рикардо Д. Начала политэкономии и налогообложения. Гл. 1. // Соч. – Т. 1. – М., 1991.

19. Симонова М.Д. Система национальных счетов. – М., 1997.

20. Сміт Адам. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. – К., 2001.

21. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... – М., 1998.

22. А.А.Чухно. Твори в 3-х томах. Київ, «Логос».

23. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. В 3-х т. – СПб., 20011.

24. Дж. М. Кейнс. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей.

25. К.Маркс. Капитал.

 

Червня 2012 р.

 

 


[1] Форми та порядок оцінювання знань студентів пропонує самостійно викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські та лабораторні заняття).

[2] Розширений список рекомендованої літератури див.: П.Г.Солом’янюк. Основи економічної теорії. Навчально-методичні матерали для студентів спеціальності «міжнародне право», що навчаються за програмою бакалавра. КНУ ім. Тараса Шевченка

.ІМВ. К.: 2008 - 43с.

Кафедра ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО: Вчена рада економічного факультету, протокол №___ від « ___________ » 2012 р.   Голова Вченої ради, декан факультету,   _________________ проф. В.Д. Базилевич

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів факультету психології

  ПОГОДЖЕНО: науково-методична комісія економічного факультету протокол № ____ від «____________ » 2012 р. Голова НМК   _______________ доц. Т.М.Литвиненко        
СХВАЛЕНО: кафедра економічної теорії, протокол № _______від «________»_________2012 р. Зав. кафедри   _________________ проф. В.Д. Базилевич     Укладач: ________к.е.н., доцент П.Г.Солом’янюк    

 

КИЇВ – 2012


Робоча навчальна програма з дисципліни « Економічна теорія».

 

Укладач: кандидат економічних наук, доцент П.Г.Солом’янюк

Лектор:кандидат економічних наук, доцент П.Г.Солом’янюк

 

 

 

Погоджено

 

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2012 р.

 

 

________доц. Т. М. Литвиненко

 

 


_______________________________________________________________________________________________________________

Вступ

Дисципліна «Економічна теорія» є нормативною для спеціальності «психологія» факультету психології і читається в II семестрі в обсязі 72 години / 2 кредити, всього годин - 172 . З них: лекції – 30 год., консультації – 6\ 10, самостійна робота – 9 год., МКР - 62, іспити – 40.

 

Спеціальність Курс Семестр Обсяг Форма підсумкового контролю
Кредитів Годин
Лекції Семінари СРС Загалом
  Психологія               Іспит (письмова форма)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.024 с.)