Критерії оцінки контрольної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінки контрольної роботиДо контрольних робіт пред'являються наступні вимоги:

1. Самостійність розробки теми на основі поглибленого вивчення першоджерел і літератури до неї.

2. Чіткість і послідовність викладення матеріалу відповідно до самостійно складеного плану; у текстовій частині кожне питання плану (завдання) має бути виділено окремо.

3. Правильність оформлення наведених у роботі цитат і виносок.

4. Наявність узагальнень і висновків, зроблених на основі вивчення літератури загалом.

5. Наявність і правильне оформлення списку літератури (з точними бібліографічними даними), яку студент вивчив і використав при написанні контрольної роботи.

У контрольній роботі мають бути відображені головні питання теми і показано вміння:

· відбирати найважливіший матеріал, що стосується теми;

· переконливо обґрунтовувати і аргументувати головні положення роботи;

· викладати питання грамотно, стисло, ясно, послідовно, робити правильні логічні висновки та узагальнення.

 

 

КУРСОВА РОБОТА

Цілі і задачі виконання курсової роботи

Виконання і захист курсових робіт — невід'ємна частина підготовки фахівців із вищою освітою. Курсова робота, також як і дипломна, є кваліфікаційною роботою, підтверджуючою рівень підготовленості студента, відповідний вимогам, що пред'являються на певному етапі навчання.

Курсова робота —самостійна навчально-дослідницька робота студента, виконувана під керівництвом викладача. Мета курсової роботи — формування у студента навиків науково-дослідної роботи, підвищення рівня його професійної (теоретичної і практичної) підготовки, поглиблене засвоєння навчальної дисципліни, розвиток уміння та інтересу до самостійної роботи з науковою і довідковою літературою.

Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів усіх спеціальностей студенти молодших курсів заочної та денної форми навчання в обов'язковому порядку виконують курсові роботи в межах дисциплін загальнопрофесійної підготовки; теми курсових робіт студентів старших курсів денної та заочної форми навчання доповнюються предметами спеціальних дисциплін; а студенти випускних курсів виконують курсові роботи в межах предметів спеціалізації.

Роботи розрізняються рівнем вимог, які можна пред'явити до студентів того або іншого курсу, і базуються на засвоєних до цього часу курсах теоретичного навчання і навиках науково-дослідної роботи.

Написання курсової роботи на молодших курсах допомагає студентам оволодіти початковими навиками самостійного наукового дослідження. Це найчастіше теоретична робота, дослідження в цьому випадку полягає в порівняльному аналізі підходів авторів до вивчення наукової проблеми.

На старших курсах студенти вивчають спеціальні дисципліни, тому курсова робота цього етапу, як правило, містить експериментальну частину або відрізняється більш глибоким теоретичним опрацюванням проблеми.

Курсова робота на випускному курсі має відповідати кваліфікації бакалавра в системі державної атестації випускників, тому курсову роботу на цьому етапі доцільно побудувати як науково-дослідну роботу в межах спеціалізації. Вона є теоретичним або емпіричним (експериментальним) дослідженням однієї з актуальних наукових проблем і переслідує мету систематизувати, закріпити і розширити знання і практичні дослідницькі навики в рішенні складних комплексних наукових задач, а також визначити рівень підготовленості студентів до виконання професійної діяльності за напрямком підготовки.

Якщо студент вже в перші роки навчання цікавиться певною проблемою, курсові можуть стати етапами науково-дослідної роботи в даному напрямку: теоретичне знайомство з обраною проблемою (2-й курс) — конкретизація теми і формулювання робочих гіпотез (3-й курс) — написання теоретичного розділу і пілотажне дослідження — (4-й курс).

Послідовність виконання курсової роботи

Порядок підготовки курсових робіт містить наступні етапи.

1. Вибір теми.

2. Планування дослідження в рамках курсової роботи.

3. Збір матеріалу, пошук літератури по темі, підготовка бібліографії.

4. Підбір методів і методик дослідження. Збір і обробка емпіричних даних (для курсових робіт, які містять експериментальну частину).

5. Письмовий виклад дослідження.

6. Консультування з науковим керівником.

7. Отримання відгуку і оцінки роботи від наукового керівника.

8. Захист.

Вибір теми і порядок закріплення курсової роботи за студентом.Тематика курсових робіт розробляється, доповнюється і затверджується кафедрами ІІПО щорічно, аби уникнути дублювання і забезпечення якнайповнішої їх відповідності навчальним програмам. Теми курсових робіт мають бути актуальними в науковому або практичному аспектах, співпадати з проблематикою наукових досліджень відповідних кафедр.

Для закріплення теми та наукового керівника курсової роботи студент має у встановлені деканатом терміни ознайомитися на кафедрі з тематикою курсових робіт і зареєструвати обрану тему курсової роботи у методиста. Студент може самостійно вибрати напрямок дослідження та узгодити формулювання теми з передбачуваним науковим керівником. Відомості про наукових керівників і графік проведення консультацій мають знаходитися на інформаційному стенді кафедри.

При виборі теми студентові слід враховувати:

· її актуальність;

· пізнавальний інтерес до неї;

· можливість подальшого глибшого дослідження проблем.

Студентам, які самостійно не визначилися з темою наукових досліджень у встановлені терміни, призначаються наукові керівники і закріплюються теми курсових робіт.

Зміна теми курсової роботи допускається у виняткових випадках за обґрунтованим клопотанням самого студента або за ініціативою наукового керівника. Тема курсової роботи дається одному студенту навчальної групи.

Студент систематично працює над обраною темою і має нагоду отримати консультації наукового керівника за визначенням напрямку розробки теми, допомогу у виборі понятійного і методологічного апарату роботи, основної літератури і матеріалів (що не виключає самостійний пошук джерел і їх вивчення), в розробці структури роботи. В разі експериментальної курсової роботи студент розробляє план експериментального дослідження, консультується з питання вибору методу і методик, використовування і узагальнення статистичних даних, узятих із літературних джерел. Науковий керівник перевіряє виконання роботи в цілому.

Робота має бути представлена керівникові для перевірки не пізніше за терміни, визначені деканатом. Керівник роботи не несе відповідальності за несвоєчасну перевірку роботи, якщо роботу здано після вказаних термінів.

Курсова робота студента оцінюється науковим керівником у формі письмового відгуку про роботу і проходить процедуру публічного захисту. Оцінка затверджується комісією, до складу якої входять викладачі відповідної кафедри, та оформляється диференційованим заліком.

 

Система вимог по виконанню курсової роботи

Загальні правила

II курс

Як правило, теоретична робота. Має вид розширеного реферату з власними висновками. Обов'язкові постановка проблеми, формулювання мети і завдань. Обсяг роботи — 25-30 сторінок. Аналіз — не менше 10-15 літературних джерел, з яких підручників — не більш п'ятьох. Робота має складатися не менше ніж з двох глав. У першому розділі проблема розглядається в загальнопсихологічному плані, в другому розділі — прикладні аспекти предмету вивчення. Розділи закінчуються висновками.

III курс

Робота може містити як теоретичну, так і експериментальну, або іншу практичну частину. Є самостійним опрацюванням теми з елементами дослідження або власним експериментальним дослідженням. Обов'язковими є постановка проблеми дослідження, формулювання і обґрунтування предмету, об'єкту, цілей, завдань. Обсяг роботи — 30-35 сторінок. Аналіз не менше 15-20 літературних джерел, зіставлення викладених в них даних і тез. Власна точка зору автора роботи на проблему дослідження і дані, які стосовно неї існують. Робота має складатися не менше ніж з двох глав. Загальні висновки — обсягом не менше 1 сторінки.

IV курс

Робота, що містить як теоретичну, так і експериментальну або іншу практичну частину. Обов'язкові постановка проблеми дослідження, формулювання і обґрунтування предмету, об'єкту, цілей, завдань, гіпотези і методів дослідження. Обсяг роботи — 45-50 сторінок. Зіставлення даних різних теоретичних джерел (не менш 30) з експериментальними даними, що є в розпорядженні науки. Теоретичні і практичні висновки. Актуальність і практична значущість дослідження. Використання методик, які фіксують різні параметри. Кількісний і якісний аналіз одержаних результатів. Зіставлення одержаних результатів між собою і з літературними даними. Опис і аналіз результатів дослідження. Висновки і закінчення.

Оформлення

Курсова робота має бути оформлена (надрукована) на листах формату А4. Текст набирається шрифтом 14 через 1,5 інтервали. Сторінка має поля: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє і нижнє — 20 мм. Шрифт Times New Roman, 14. Абзац — 1,25 см. Нумерація крізна (перша сторінка не нумерується). Номер сторінки розміщують угорі, справа.

Вступ, початок окремих глав і висновки мають завжди починатися з окремої сторінки. Назви вступу, висновку і окремих глав відокремлюються від основного тексту пропуском в 3 інтервали, виділяються жирним шрифтом (літери прописні) і поміщаються в центрі без крапки в кінці. Назви параграфів відокремлюються від назви розділів пропуском в 1,5 інтервали, виділяються жирним шрифтом (літери рядкові) і поміщаються ліворуч на відстані абзацного відступу. (Приклади нумерації структурних компонентів курсової роботи, оформлення таблиць і малюнків див. в Додатках 3, 5, 6.)

Структура курсової роботи

Курсова робота (з урахуванням всіх особливостей і специфіки поставлених цілей і завдань) має типову структуру, яка може включати наступні елементи:

Титульний аркуш.(Аркуш не нумерується. Зразок титульного аркуша курсової роботи дається в Додатку 2.)

Зміст. (Зразок змісту курсової роботи дається в Додатку 3.)

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, позначаються основні характеристики роботи (проблема, мета, завдання, предмет, об'єкт, гіпотеза та ін.). Для того, щоб правильно сформулювати основні характеристики дослідження, необхідно відповісти на такі питання:

· При обґрунтуванні актуальності — чому цю проблему необхідно вивчати саме сьогодні?

· При виявленні проблеми дослідження — що треба вивчити з того, що раніше не було вивчене?

· При формулюванні мети дослідження — який результат ви маєте намір отримати?

· При визначенні об'єкту дослідження — що досліджуватиметься?

· При визначенні предмету дослідження — які нові сторони, аспекти об'єкту підлягають дослідженню?

· При висуненні гіпотези дослідження — яким із можливих шляхів слід йти, щоб досягти мети дослідження?

· При визначенні задач дослідження — що потрібно зробити, щоб мета була досягнута?

При розподілі тексту роботи на частини слід керуватися таким емпіричним правилом: вступ в курсовій роботі має складати не менше однієї сторінки. З практики виходить, що оптимальний розмір вступу — до 5% тексту. Те ж саме стосується висновку, але всі відхилення за обсягом мають робитися в меншу сторону. Решта обсягу роботи складає основну частину.

Основний текст. Курсові роботи на молодших курсах звичайно не передбачають експериментальної частини і виконуються в теоретичному ключі. В такому разі кількість структурних одиниць основного тексту (розділів, параграфів) залежатиме від глибини і детальності теоретичного аналізу, який здійснює студент. Зрозуміло, хоча робота носитиме чисто теоретичний характер, заголовки в такій роботі не можуть бути формальними типу "Теоретичний аналіз проблеми", вони мають відбивати конкретний зміст кожного розділу. Якщо склалося так, що розділ лише один, достатньо розділити весь текст тільки на параграфи.

Головний зміст курсових робіт на старших курсах, як правило, складається з декількох розділів.

Перший розділза змістом є теоретичною частиною, яка має свій заголовок. Він може бути формальним ("Теоретичні передумови дослідження", "Теоретичний аналіз проблеми", "Огляд сучасних досліджень з проблеми" і тому подібне) або змістовним ("Конкретна проблема в трудах вітчизняних та закордонних вчених). Кращим є другий варіант.

Теоретична частина має містити літературний огляд. У ньому розкривається теорія досліджуваного питання, дається критичний аналіз літератури, подається позиція автора. Літературний огляд має завершуватися чітко сформульованим резюме, що містить короткі висновки і співставлення із заявленою у вступі проблемою. До тексту курсової роботи включаються лише відповідні обраній темі матеріали.

Є сенс у цьому розділі зупинитися десь на таких аспектах досліджуваного явища:

– позначення проблем, що розглядаються в науці з даного питання;

– визначення основних понять;

– основні наукові погляди на досліджуване явище в даній, і, можливо, в інших науках;

– функції явища;

– види явища;

– структура явища;

– зв'язок із іншими явищами;

– формування і розвиток явища (чинники, умови, механізми, етапи);

– прояв явища (ознаки, відмінність від інших явищ, нормальне і патологічне функціонування та інше) і тому подібне.

Остаточна структура першого розділу залежатиме від обраної теми, наявності і доступності літератури, взагалі структури роботи (наприклад, курсова, виконана без експериментального дослідження, передбачає детальніший аналіз теоретичних аспектів проблеми, ніж курсова, що включає експеримент). Проте більш-менш чітке визначення основних понять і опис існуючих підходів до проблеми є невід'ємною частиною будь-якого теоретичного огляду.

Другий розділзвичайно має назву "Організація і методи дослідження" або "Програма дослідження" і присвячується викладенню мети, задач, об'єкту, предмету, методів дослідження, включаючи статистичні. Гіпотези дослідження, якщо автор їх має, викладаються також в цій частині після опису задач дослідження. При необхідності описуються специфічні моменти в організації дослідження (основні етапи дослідження, психодіагностична процедура, якщо вона відрізняється від стандартної, спеціальні прилади, використані в дослідженні та інше). Далі — опис наукових результатів і виявлених закономірностей, а також їхнє обговорення і інтерпретація. Висновки мають бути співвіднесені з висунутою в дослідженні гіпотезою.

Висновки рекомендується починати словами: "розглянуто", "встановлено", "показано", "доведено" і т.ін.

Закінчення (якщо воно необхідне)(1-3 сторінки).У закінченні підводяться підсумки проведеного дослідження, і дається рішення поставленої у вступі проблеми.

Список літератури. Список використаної літератури містить бібліографічну інформацію про застосовані при підготовці роботи літературні джерела. Список літератури складається в алфавітному порядку відповідно до стандарту (зразок оформлення літературних джерел подано в Додатку 4).

Посилання. Правила оформлення посилань мають відповідати ДСТу, тобто посилання можуть бути вказані на кожній сторінці у підрядковому вигляді (із нумерацією на кожній сторінці), або їх беруть у квадратні дужки зі вказівкою номерів відповідних літературних джерел, вказаних у кінці роботи в списку літератури. Номер сторінки вказаного джерела необхідно вказувати лише в разі точної цитати автора, укладеної в лапки. У вступі і висновку посилання на літературні джерела не робляться. Досить лише вказати в дужках після прізвища автора рік видання використаної літератури.

Додатки. Якщо це необхідно, робота може включати додатки. Додатки не входять до загального обсягу курсової роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.009 с.)