Глава 4. Порядок визначення показника ризику цінного папера та послідовність дій під час розрахунку резерву за цінними паперамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 4. Порядок визначення показника ризику цінного папера та послідовність дій під час розрахунку резерву за цінними паперами4.1. Визначення показника ризику цінного папера здійснюється банком за результатами комплексного аналізу фінансового стану емітента, виду цінного папера та його поточної вартості, а також усієї наявної в банку достовірної інформації про обіг відповідних цінних паперів на фондовому ринку.

Джерелами інформації щодо фінансового стану емітента є, зокрема, його установчі документи, фінансова, податкова та статистична звітність, інша інформація, що може свідчити про наявність ризику цінного папера.

Джерелами інформації щодо обігу відповідного цінного папера на фондовому ринку можуть бути оприлюднені котирування цінних паперів, які внесено до біржового реєстру фондових бірж, дані щодо перебування цінного папера в біржовому реєстрі.

4.2. Банк здійснює оцінку фінансового стану емітента кожного разу під час укладання договору про придбання цінного папера (крім цінних паперів, унесених до біржового реєстру), а надалі періодичність оцінки фінансового стану визначається банком самостійно з урахуванням наявної в банку інформації про емітента та обіг відповідного цінного папера, але не рідше ніж один раз на квартал.

4.3. Банк здійснює оцінку фінансового стану:

емітента цінних паперів - банку згідно з вимогами глави 6 розділу ІІ цього Положення;

емітента цінних паперів - юридичної особи (крім банку) згідно з вимогами глави 2 розділу ІІцього Положення. Вимога, визначена абзацом третім пункту 2.4 глави 2 розділу ІІ цього Положення, не є обов’язковою, якщо емітент цінних паперів не є боржником банку.

Банк визначає клас емітента цінних паперів за результатами оцінки фінансового стану емітента з урахуванням нижченаведених додаткових характеристик.

Клас А:

не менше трьох років з дати державної реєстрації емітента;

не менше одного року з дати останньої структурної реорганізації, змін у складі керівництва емітента;

наявність лише позитивного аудиторського висновку за попередній рік діяльності;

відсутність фактів несплати чи несвоєчасної сплати нарахованих процентів за борговими зобов’язаннями та користування кредитами;

прибуткова діяльність протягом останніх двох років;

розмір власного капіталу перевищує розмір статутного капіталу та резервного фонду.

До цього класу належать емітенти, стосовно яких немає жодних сумнівів щодо своєчасності та повноти погашення боргових цінних паперів і сплати процентів за ними, а також щодо отримання стабільних доходів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком.

Клас Б:

менше трьох років з дати державної реєстрації емітента;

менше одного року з дати останньої структурної реорганізації, змін у складі керівництва емітента;

наявність лише позитивного аудиторського висновку за попередній рік діяльності;

наявність фактів затримання сплати процентів за борговими зобов’язаннями або оголошених дивідендів;

прибуткова діяльність за попередній фінансовий рік;

розмір власного капіталу позитивний, але менший, ніж розмір статутного капіталу.

До цього класу належать емітенти, стосовно яких є претензії щодо своєчасного та повного погашення боргових цінних паперів, затримки сплати процентів, а також значного скорочення рівня дохідності за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком.

Клас В:

менше одного року з дати державної реєстрації емітента, останньої структурної реорганізації, змін у складі керівництва емітента;

наявність умовно позитивного аудиторського висновку або відсутність аудиторського висновку;

наявність фактів непогашення або несвоєчасного погашення боргових цінних паперів;

наявність фактів несплати або несвоєчасної сплати нарахованих процентів за борговими зобов’язаннями;

збиткова діяльність за попередній рік, негативні фінансові результати поточного року;

нестабільна динаміка показників на квартальні дати, значення показників погіршуються;

чітка тенденція до від’ємного розміру власного капіталу на звітні дати.

До цього класу належать емітенти, які не в змозі у строк погасити боргові цінні папери, а також емітенти, щодо яких банк не може розраховувати на повернення суми внеску до статутного капіталу в разі їх реорганізації.

Клас Г:

менше одного року з дати державної реєстрації емітента, останньої структурної реорганізації, змін у складі керівництва емітента;

наявність негативного аудиторського висновку або відсутність аудиторського висновку;

наявність фактів непогашення або несвоєчасного погашення боргових цінних паперів;

наявність фактів несплати або несвоєчасної сплати нарахованих процентів за борговими зобов’язаннями;

збиткова діяльність протягом останніх трьох років, негативні фінансові результати протягом поточного року;

емітента визнано банкрутом або щодо нього порушено справу про банкрутство;

від’ємний розмір власного капіталу на дату оцінки.

До цього класу належать емітенти, інвестування яких надалі є неприпустимим, а придбані боргові цінні папери практично неможливо погасити на час проведення їх класифікації (однак можна буде погасити за рішенням суду або після санації), а також ті емітенти акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, за якими банк може не лише не повернути свою частку в статутному капіталі, а й бути правонаступником деяких боргових зобов’язань.

Таблиця 19

Визначення класу емітента - юридичної особи (крім банку)

Клас боржника - юридичної особи Клас емітента
1 + додаткові характеристики А
2 + додаткові характеристики
3 + додаткові характеристики Б
4 + додаткові характеристики
5 + додаткові характеристики
6 + додаткові характеристики В
7 + додаткові характеристики
8 + додаткові характеристики Г
9 + додаткові характеристики

Якщо емітент не відповідає принаймні половині зазначених вище додаткових характеристик для відповідного класу, то такий емітент належить до класу, що є нижчим.

Банк не може визначати класи А та Б емітента за наявності в нього простроченої заборгованості перед банком та/або іншими кредиторами.

4.4. Банк класифікує цінні папери в портфелі банку на продаж, які внесено до біржового реєстру, за категоріями якості виходячи з розміру резерву, сформованого за такими цінними паперами, згідно з таблицею 20.

Таблиця 20

Класифікація цінного папера за категоріями якості

Відсоток сформованого резерву за цінним папером від вартості його придбання Категорія якості цінного папера
I - найвища
1 - 20 II
21 - 50 III
51 - 99 IV
V - найнижча

4.5. Банк визначає показник ризику цінного папера відповідно до класу емітента згідно з таблицею 21.

Таблиця 21

Визначення показника ризику цінного папера

Клас емітента Категорія якості цінного папера Значення показника ризику цінного папера
А (найвищий) незалежно від періодичності виплати доходу I - найвища
Б + виплата доходу не рідше одного разу на квартал II 0,01 - 0,20
Б + виплата доходу рідше одного разу на квартал III 0,21 - 0,50
В незалежно від періодичності виплати доходу IV 0,51 - 0,99
Г (найнижчий) незалежно від періодичності виплати доходу V - найнижча 1,0

4.6. Якщо умовами емісії (випуску) цінних паперів передбачено додаткове забезпечення їх погашення у вигляді гарантій органів державної влади або через забезпечення емітентом якості іпотечного покриття за іпотечними облігаціями, то показник ризику береться на підставі відкоригованих його значень згідно з таблицею 22.

Таблиця 22

Визначення показника ризику цінного папера

Клас емітента Категорія якості цінного папера Відкориговані значення показника ризику цінного папера
А (найвищий) + забезпечення незалежно від періодичності виплати доходу I - найвища
Б + забезпечення + виплата доходу не рідше одного разу на квартал I - найвища
Б + забезпечення + виплата доходу рідше одного разу на квартал II 0,01 - 0,20
В + забезпечення + виплата доходу не рідше одного разу на квартал III 0,21 - 0,50
В + забезпечення + виплата доходу рідше одного разу на квартал IV 0,51 - 0,99
Г (найнижчий) + забезпечення незалежно від періодичності виплати доходу V - найнижча 1,0

Наведені в таблиці 22 відкориговані значення показника ризику цінного папера беруться до розрахунку лише за тою часткою вартості цінного папера, яка покривається відповідним додатковим забезпеченням його погашення у вигляді гарантій органів державної влади або через забезпечення емітентом якості іпотечного покриття за іпотечними облігаціями. До решти вартості такого цінного папера застосовується значення показника ризику цінного папера згідно з таблицею 19.

4.7. Банк під час аналізу операцій з векселями для визначення показника ризику цінного папера може оцінювати або векселедавця, або будь-яку зобов’язану за векселем особу. Для операцій з векселями встановлюються значення показника ризику цінного папера згідно з таблицею 23.

Таблиця 23

Визначення показника ризику цінного папера

Клас зобов’язаної за векселем особи Категорія якості цінного папера Відкориговане значення показника ризику цінного папера
А (найвищий) незалежно від строку погашення боргу I - найвища 0,01 - 0,06
Б зі строком погашення боргу до 1 року II 0,07 - 0,20
Клас зобов’язаної за векселем особи Категорія якості цінного папера Відкориговане значення показника ризику цінного папера
Б зі строком погашення боргу понад 1 рік III 0,21 - 0,50
В незалежно від строку погашення боргу IV 0,51 - 0,99
Г (найнижчий) незалежно від строку погашення боргу V - найнижча 1,0

4.8. Банк у разі отримання від рейтингового агентства (компанії), яке має право визначати рейтинги згідно із законодавством України, рейтингу емітента або цінних паперів емітента визначає значення показника ризику цінного папера без урахування класу емітента згідно з таблицею 24.

Таблиця 24

Визначення показника ризику цінного папера

Рейтинг емітента або цінних паперів емітента Категорія якості цінного папера Відкориговані значення показника ризику цінного папера
згідно з міжнародною рейтинговою шкалою2 згідно з національною рейтинговою шкалою
від AAA до АА– uaAAA uaAA I - найвища
від А+ до BBB+ uaA II 0,01 - 0,20
ВВВ та ВВВ– uaBBB III 0,21 - 0,50
Спекулятивний рівень IV 0,51 - 0,99
Дефолт V - найнижча 1,0

__________
2Рейтинг підтверджено в бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor’s або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цим Положенням.

Рейтингове агентство (компанія) має бути незалежним від банку, тобто не мати з ним пов’язаних осіб та конфлікту інтересів.

Рейтингове агентство (компанія) здійснює визначення рейтингової оцінки згідно із законодавством України.

4.9. Значення показника ризику цінних паперів, що емітовані центральними органами виконавчої влади та Національним банком України, установлюється на рівні “0,0”.

Значення показника ризику облігацій місцевих позик установлюється на рівні “0,2”.

4.10. Значення показника ризику цінного папера, крім цінних паперів, визначених у пункті 4.9 цієї глави, встановлюється на рівні “1,0” незалежно від класу емітента:

за борговими цінними паперами, за якими є затримка погашення номіналу або процентів понад сім календарних днів;

за всіма борговими цінними паперами одного емітента, якщо щонайменше за одним із випусків (або видів) цінних паперів цього емітента є затримка погашення номіналу або процентів понад 30 днів;

за цінними паперами, які банк отримав шляхом переоформлення будь-якого активу.

4.11. Банк під час розрахунку резерву за цінними паперами, справедлива вартість яких визначається банком за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, має дотримуватися таких послідовних дій:

здійснює за потреби нарахування процентів, амортизацію дисконту/ премії, нарахування дивідендів;

визначає поточну справедливу вартість цінного папера за його котирувальною ціною покупця за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця. У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату банк має визначати справедливу вартість цінного папера за останнім біржовим курсом, що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх п’яти робочих днів звітного місяця;

розраховує різницю між поточною справедливою вартістю цінних паперів і балансовою вартістю таких цінних паперів і здійснює переоцінку цінних паперів на величину такої різниці;

здійснює перегляд усієї доступної інформації про цінний папір та його емітента з метою виявлення ризику цінного папера.

4.12. Банк під час розрахунку резерву за цінними паперами, справедлива вартість яких не може бути визначена банком за даними оприлюднених котирувань цінних паперів, унесених до біржового реєстру, має дотримуватися такої послідовності дій:

здійснює за потреби нарахування процентів, амортизацію дисконту/ премії, нарахування дивідендів;

здійснює перегляд усієї доступної інформації про цінний папір та його емітента з метою виявлення ризику цінного папера.

4.13. Банк під час розрахунку резерву за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, що оцінюються банком за собівартістю, має дотримуватися таких послідовних дій:

здійснює за потреби нарахування дивідендів;

здійснює перегляд усієї доступної інформації про цінний папір та його емітента з метою виявлення ризику цінного папера.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.034 с.)